Nowe konto
Sign up
Witamy! Ta strona umożliwia założenie nowego konta
*
*
*
*
Polityka prywatności
Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/03
Niniejsza informacja opisuje, zgodnie z Rozporządzeniem z mocą ustawy nr 196/2003 w sprawie ochrony danych osobowych (zwanym „Kodeksem”), sposoby i cele zarządzania danymi dostarczanymi przez użytkowników strony.
Została przygotowana zgodnie z art. 13 Kodeksu oraz z uwzględnieniem Rekomendacji nr 2/2001 w sprawie minimalnych wymagań w zakresie gromadzenia danych w internecie w Unii Europejskiej, przyjętej w dniu 17 maja przez Grupę Roboczą ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i jest skierowana do wszystkich, którzy wchodzą na stronę. Wszystko, co zawarte jest w niniejszej informacji, o ile nie wskazano inaczej, ma zastosowanie wyłącznie do strony internetowej. Osoby zarządzające i autorzy strony nie ponoszą odpowiedzialności za treści stron internetowych osób trzecich, związanych bezpośrednio lub pośrednio poprzez linki ze strony.

Administrator danych
Administratorem danych jest Brembo S.p.A., Via Brembo, 25 – 24035 Curno (BG) Italy. Przetwarzanie danych będzie wykonywane przez pracowników i współpracowników firmy działających w jej ramach, którym powierzono to zadanie i na których spoczywa związana z tym odpowiedzialność. Użytkownik ma prawo do aktualizowania, modyfikowania i usuwania swoich danych, pisząc na adres e-mail: trade@brembo.it

Dane osobowe i cel ich przetwarzania
Samo przeglądanie strony internetowej nie powoduje gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem danych nawigacyjnych i plików cookie, z których znaczeniem dla ochrony prywatności należy zapoznać się w dalszej części niniejszego dokumentu. W przypadku przekazania przez użytkownika danych osobowych osób trzecich, użytkownik zobowiązany jest zapewnić względem Brembo S.p.A. zgodę od osób trzecich na gromadzenie i przetwarzanie ich danych.
Jeśli chodzi o cele przetwarzania danych, są one określane przy zakończeniu fazy subskrypcji i przy jej realizacji, poprzez wysłanie wiadomości dotyczącej rejestracji i jej działania i, pod warunkiem konkretnej zgody użytkownika, przy wysyłaniu materiałów promocyjnych i poglądowych produktów/usług oraz, jeżeli taki jest przewidziany, biuletynu elektronicznego.

Sposoby przetwarzania
Przetwarzanie odbywa się w każdym przypadku przy pomocy narzędzi i procedur zapewniających jego bezpieczeństwo i poufność zgodne z prawem i będzie mogło być wykonane zarówno online, jak i offline. Przestrzegane są szczególne środki bezpieczeństwa, zapobiegające utracie danych, nielegalnemu lub niewłaściwemu ich wykorzystaniu i nieupoważnionemu dostępowi.

Zgoda
Podczas rejestracji użytkownik zostaje poproszony o zapoznanie się z informacją zgodną z Kodeksem oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dostarczanych w tych okolicznościach, do celów każdorazowo opisywanych. Wyrażenie tego rodzaju zgody i dostarczenie sprawdzonych danych, powinno być uznane za obowiązkowe, w celu dokończenia rejestracji w serwisie i korzystania z usług związanych z rejestracją. Natomiast samo wyrażenie zgody ma charakter fakultatywny i będzie skutkowało jedynie wysyłaniem materiału promocyjnego i/lub informacyjnego związanego z działalnością i produktami/usługami Brembo S.p.A.

Zakres rozpowszechniania danych
Dane osobowe udostępniane przez użytkowników będą przetwarzane przez Brembo S.p.A. lub przez odpowiedzialne za to podmioty wyznaczone przez spółkę. Będą one również przekazywane osobom trzecim, odpowiedzialnym za świadczenie usług związanych z działalnością strony internetowej oraz z realizacją zobowiązań umownych przez nie przyjętych, które będą mogły je zarchiwizować i przetworzyć w celu umożliwienia wykonania usługi zleconej każdemu z nich. Podmiotami takimi są dostawcy technologii i usług telematycznych, dostawcy usług logistycznych, operatorzy systemów i usług płatniczych.

Dane nawigacji
Systemy informatyczne i procedury dotyczące oprogramowania związanego z działaniem strony internetowej pobierają, podczas normalnego użytkowania, niektóre dane, których transmisja powiązana jest z użyciem protokołów komunikacyjnych Internetu. Są to informacje, które nie są zbierane po to, by je łączyć z osobami zainteresowanymi. Charakter tych informacji pozwala na identyfikację użytkowników poprzez przetwarzanie i skojarzenie ich z danymi posiadanymi przez osoby trzecie. Do tej kategorii danych należą adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną internetową, adresy URI żądanych zasobów, czas żądania, metoda stosowana w przedstawieniu żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi z serwera (sukces, błąd, itd.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.
Te dane nie są rozpowszechniane, ale wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania; przechowywane są przez okres określony przez odpowiednie przepisy prawne. Dane te mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych na szkodę strony internetowej.

Prawa osoby zainteresowanej
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nieistnienia danych, poznania ich treści i pochodzenia, poznania celu i sposobów przetwarzania, poznania - w przypadku przetwarzania narzędziami elektronicznymi - logiki stosowanej do ich przetwarzania, sprawdzenia ich dokładności lub zażądania ich integracji lub aktualizacji lub korekty (art. 7 dekretu ustawodawczego nr 196/2003). Zgodnie z tym samym artykułem użytkownik ma prawo do żądania usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, oraz do przeciwstawienia się w każdym przypadku, z uzasadnionych powodów, ich przetwarzaniu. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z prawem i temu prawu będą podlegały (Rozporządzenie z mocą ustawy nr 196/2003). Uprawnienia mogą być egzekwowane poprzez przesłanie pisemnego komunikatu na adres Brembo S.p.A., Via Brembo, 25 – 24035 Curno (BG) Italy lub na adres e-mail: trade@brembo.it

Pliki cookie
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strony internetowe odwiedzane przez użytkowników umieszczają na ich komputerach, gdzie następnie zostają zapisane, a przy następnej wizycie na tych samych stronach zostają ponownie na nie przesłane. Pliki cookie tak zwanych osób trzecich są ustawiane przez stronę internetową inną niż ta, którą użytkownik odwiedza: na każdej stronie mogą znaleźć się elementy takie jak obrazy, mapy, dźwięki, specjalne linki do stron internetowych innych domen, które znajdują się na serwerach innych niż odwiedzana strona. Pliki cookie wykorzystywane są w różnych celach: uwierzytelnianie informatyczne, monitorowanie sesji, przechowywanie informacji o specyficznych konfiguracjach dotyczących użytkowników wchodzących na serwer, przechowywanie preferencji. Plik cookie nie może pobierać żadnych innych danych z dysku twardego użytkownika ani przesyłać wirusów czy przechwytywać adresów e-mail. Każdy plik cookie jest unikatowy dla przeglądarki użytkownika.

Zarządzanie plikami cookie przez przeglądarkę
Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę ze skutkiem na przyszłość, wybierając określone parametry przeglądarki, które pozwalają na wykluczenie aktywacji plików cookie. Są to następujące sposoby:
- Internet Explorer: wybrać Narzędzia / Opcje internetowe, kliknąć Prywatność lub Poufność i wybrać kursorem żądany poziom prywatności;
- Chrome: wybrać Narzędzia / Ustawienia, kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane i w sekcji Prywatność kliknąć Ustawienia treści;
- Firefox: wybrać Narzędzia / Opcje i kliknąć Prywatność;
- Safari: wybrać Ustawienia > Safari > Zablokuj cookie i wybrać „Zawsze zezwalaj”, „Zezwalaj tylko z witryn, które odwiedzam”, „Zezwalaj tylko z bieżącej witryny” lub „Zawsze blokuj”.
Jeśli użytkownik blokuje lub usuwa plik cookie, przywrócenie preferencji lub ustawionych personalizacji może okazać się niemożliwe.

Pliki cookie sesji
Zastosowanie tak zwanych plików cookie sesji, które nie są zapisywane w sposób trwały na komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu przeglądarki, jest ściśle ograniczone do transmisji danych identyfikacyjnych sesji użytkownika. Służą do bezpiecznego i efektywnego przeglądania strony oraz do tworzenia i utrzymywania identyfikacji użytkownika podczas sesji. W myśl artykułu 122 ustęp 1 Kodeksu w obecnej formie po wejściu w życie Rozporządzenia z mocą ustawy 69/2012, pliki cookie mogą być wykorzystane nawet w przypadku braku zgody osoby zainteresowanej.

Zgoda na wykorzystanie plików cookie
Użytkownik zgadza się na wykorzystanie plików cookie poprzez przewinięcie strony lub klikając na przycisk Zamknij na banerze informacyjnym. Aby nie udzielać zgody, należy zdezaktywować pliki cookie osób trzecich, wymienione poniżej.

Pliki cookie osób trzecich

Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy sieci dostarczana przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje dane osobowe zebrane w celu śledzenia i analizowania korzystania z tej witryny, tworzenia raportów i dzielenia się nimi z innymi usługami opracowanymi przez Google.
Google może wykorzystać dane osobowe do dostosowywania i personalizacji reklam z własnej sieci reklamowej. Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatnościOpt Out

Google Analytics Demographics and Interest Reporting
Serwis jest częścią usługi Google Analytics i umożliwia wykonanie profilu użytkownika w formie anonimowej.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Google Maps
Google Maps jest usługą wizualizacji map zarządzaną przez Google Inc., która umożliwia tej witrynie zintegrowanie treści na własnych stronach.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Facebook: przycisk „Lubię to” i widgety społecznościowe
Przycisk „Lubię to”i widgety społecznościowe serwisu Facebook to usługi interakcji z siecią społeczną Facebook, dostarczane przez Facebook, Inc.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Twitter: przycisk Tweet i widgety społecznościowe
Przycisk Tweet i widgety społecznościowe serwisu Twitter to usługi interakcji z siecią społeczną Twitter, dostarczane przez Twitter Inc.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA –; Polityka prywatności

LinkedIn: przycisk LinkedIn i widgety społecznościowe
Przycisk LinkedIn i widgety społecznościowe LinkedIn to usługi interakcji z siecią społeczną LinkedIn, dostarczane przez LinkedIn Corporation
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Youtube Video
Youtube jest usługą wizualizacji treści wideo zarządzaną przez Google Inc., która umożliwia tej witrynie zintegrowanie treści na własnych stronach.
Zbierane dane osobowe: Pliki cookie i dane użytkowania.
Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności

Rejestracja
Przy rejestracji adres e-mail użytkownika zostaje dodany do listy kontaktów, na które mogą być przekazywane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym o charakterze komercyjnym i promocyjnym, związane z tą stroną internetową. Adres e-mail użytkownika może być również dodany do tej listy w wyniku rejestracji na tej stronie internetowej lub po dokonaniu zakupu.
Zbierane dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, kraj, rodzaj działalności.

Formularz kontaktowy
Użytkownik, wpisując własne dane do formularza kontaktowego, zezwala na ich wykorzystanie w odpowiedzi na pytanie o informacje, kosztorys, czy w jakimkolwiek innym charakterze wskazanym w formularzu.
Zbierane dane osobowe: imię, e-mail, kraj.

Geolokalizacja
Ta strona internetowa może zbierać, wykorzystywać i udostępniać dane o lokalizacji użytkownika w celu dostarczenia usług opartych na lokalizacji.
Większość przeglądarek i urządzeń dostarcza domyślnie narzędzia do odmowy śledzenia geograficznego. Jeśli użytkownik wyraźnie zezwoli na taką możliwość, strona może zbierać informacje o jego rzeczywistej lokalizacji geograficznej.
Zbierane dane osobowe: lokalizacja geograficzna.

Niezależnie od powyższego, Administrator informuje, że Użytkownik może skorzystać z Your Online Choices. Dzięki tej usłudze można zarządzać preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. Administrator zaleca zatem korzystanie z tego zasobu jako uzupełnienie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.