Support

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ www.bremboparts.com
เรียนผู้ใช้ เพจนี้ระบุข้อมูลแนวทางของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
เราจัดข้อมูลนี้ให้ไม่เพียงแต่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกหนดในการปกป้องข้อมูลตามกฎหมายภายใต้ Regulation (EU) 2016/679 หรือ “Regulation” เท่านั้น แต่ยังเนื่องจากเราเชื่อว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของเรา และเราต้องการให้คุณทราบข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและควบคุมการใช้งานข้อมูลของคุณเมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ของเรา
 
ผู้กำกับดูแลข้อมูลและหัวหน้าฝ่ายปกป้องข้อมูล
ผู้กำกับดูแลข้อมูลที่มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลคือ Brembo SpA (เรียกต่อจากนี้ว่า “Brembo”) จดทะเบียนไว้ที่ Brembo 25, Curno, 24035 (BG) สามารถติดต่อผู้กำกับดูแลข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่privacy.italy@brembo.it หรือทางโทรศัพท์โดยติดต่อหมายเลข +39 035.6052111
 
หัวหน้าฝ่ายปกป้องขอมูลได้รับมอบหมายในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และสามารถติดต่อได้ทางอีเมลแอดเดรส privacy.italy@brembo.it หรือตามที่อยู่ที่ระบุสำหรับผู้กำกับดูแลข้อมูล (ระบุว่า “ถึงหัวหน้าฝ่ายปกป้องข้อมูล”)
 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ขณะเยี่ยมชมหรือเปิดดูเว็บไซต์นี้ หรือใช้บริการใด ๆ ที่จัดไว้นี้ เราอาจมีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับบุคคลทั่วไปที่สามารถระบุตัวตนได้ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อไปนี้
 
1. แบบฟอร์ม จดหมายข่าวและอีเมล
 
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ
- ชื่อและนามสกุล ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ประเทศและข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ (เช่น ที่อยู่ เมือง รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ประเภทธุรกิจ ประเภทโพรไฟล์ส่วนบุคคล/บริษัท พาหนะ) 
- อีเมลแอดเดรส
- ข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจรับรองผ่านบัญชีผู้ใช้ Google หรือ Microsoft หากผู้ใช้เข้าสู่ระบบในพื้นที่หวงห้ามผ่าน Google หรือ Microsoft Google และ Microsoft เป็นผู้กำกับดูแลข้อมูลอิสระ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องพิจารณาประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่ระบบซึ่งมีระบุไว้ในลิงค์ต่อไปนี้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
A) การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ (เช่น เมื่อคุณสมัครและเข้าไปยังพื้นที่สงวน) และเพื่อให้คุณสามารถใช้บริการที่คุณร้องขอ (เพื่อตอบกลับคำขอของคุณสำหรับบริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา)
B) เพื่อตอบกลับคำขอของคุณ (เช่น ข้อความอีเมลที่จัดส่งโดยคุณถึง Brembo ตามที่อยู่ที่ระบุในเว็บไซต์เพื่อแจ้งขอข้อมูลเกี่ยวกับ Brembo Expert และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาก Brembo แบบฟอร์มที่กรอกโดยคุณเพื่อลงทะเบียนข้อมูลนำเสนอทางเว็บ เป็นต้น)
C) เพื่อจัดส่งข้อความอีเมลถึงคุณที่ประกอบไปด้วยจดหมายข่าวและข้อมูลเชิงพาณิชย์/ส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก Brembo และการแจ้งขอให้คุณเข้าร่วมการวิจัยตลาดและตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 
1.3 การแจ้งข้อมูลภาคบังคับและข้อมูลตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
การแจ้งข้อมูลที่กำกับด้วยดอกจันในแบบฟอร์มทางเว็บไซต์ถือเป็นข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ หากไม่มีการแจ้งข้อมูลนี้หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน เราจะไม่สามารถจัดบริการที่คุณร้องขอได้ การแจ้งข้อมูลอื่น ๆ ที่ร้องขอในพื้นที่สงวน (โพรไฟล์ของคุณ) จะมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และการเลือกไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าวโดยคุณจะไม่มีผลใด ๆ ต่อการจัดบริการใด ๆ  
ฟิลด์ประเทศที่พักจะต้องรวมอยู่ในแบบฟอร์มม “แจ้งขอข้อมูล” ทางเว็บไซต์เพื่อรับข้อมูลดังกล่าว
จำเป็นสำหรับข้อ A) และ B) เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ หากไม่มีการแจ้งข้อมูลนี้หรือข้อมูลไม่ครบถ้นว เราจะไม่สามารถจัดบริการที่คุณร้องขอได้
เลือกแจ้งหรือไม่ก็ได้ในข้อ C) เพื่อให้เราสามารถส่งข้อมูลส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก Brembo ถึงคุณ 
หากคุณเลือกไม่แจ้งข้อมูลนี้กับเราจะทำให้คุณไม่ได้รับข้อมูลส่งเสริมการขายเท่านั้น โดยจะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือการเข้าไปยังพื้นที่สงวน
 
1.4 วิธีการและสถานที่ในการประมวลผล
กระบวนการที่เกี่ยวกับบริการทางเว็บสำหรับเว็บไซต์นี้ดำเนินการในยุโรป
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลเป็นหลักผ่านระบบอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมาย (ตามที่แจ้งไว้) อย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมและโปร่งใสในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าของขอมูลและตามขอบเขตที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ มาตรการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้านจะมีขึ้นเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการใช้ข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
 
1.5 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล
ในส่วนของวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดการตามคำขอของคุณและการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีความจำเป็นเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนทำสัญญาข้อตกลงตามคำขอของคุณและในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามสัญญาข้อตกลง
ในส่วนของวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดส่งข้อความส่งเสริมการขาย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลก็ต่อเมื่อคุณให้ความยินยอมไว้โดยชัดเจนสำหรับการใช้งานดังกล่าว (และสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อ) โดยเป็นการแจ้งขอรับข้อมูลส่งเสริมการขายระหว่างการเรียบเรียงข้อมูลในแบบฟอร์มคำขอ
 
1.6 ผู้รับข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดยบุคลากรของ Brembo ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมวลผลข้อมูล และโดยซัพพลายเออร์ของ Brembo ที่นำเสนอบริการต่าง ๆ เช่น การจัดการด้านเทคนิคสำหรับเว็บไซต์และบริการโฮสต์ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นผู้ดำเนินการต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่กำหนดโดย Brembo  
รายชื่อผู้้ประมวลผลข้อมูลฉบับล่าสุดอย่างละเอียดอาจมีการสอบถามกับ Brembo เป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ข้างต้น
 
1.7 ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล
ภายในกรอบระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ และภายในระยะเวลา/ข้อจำกัดที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีของการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมภายไม่เกินระยะเวลาสูงสุดที่กฎหมายให้อนุญาตหรือตามที่มีข้อบัญญัติเฉพาะกำหนดไว้ด้านการปกป้องข้อมูลโดยหน่วยงานกำกับดูแล
 
2. การสืบค้นเนื้อหา
 
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการรวบรวม
ที่อยู่ IP และข้อมูลการสืบค้นเนื้อหา
 
2.2 วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
การสืบค้นเนื้อหาทางเว็บไซต์ ระบบดิจิตอลและกระบวนการด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทเพื่อการทำงานตามปกติ และการถ่ายโอนข้อมูลนี้อาศัยระบบการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต แม้ว่าข้อมูลนี้จะไม่ได้ถูกรวบรวมไว้เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับเจ้าของข้อมูล แต่เนื่องจากลักษณะเฉพาะของข้อมูลดังกล่าว จึงอาจมีการประมวลผลและเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่น ๆ ที่บุคคลภายนอกมีครอบครองและสามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวผู้ใช้ได้
ข้อมูลประเภทนี้ประกอบไปด้วยที่อยู่ IP และชื่อโดเมนที่ใช้ระบุคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้ใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ข้อมูลการเยี่ยมชมจะถูกใช้เพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติแบบไม่ระบุตัวบุคคลสำหรับการใช้งานไซต์เพื่อติดตามการทำงานของตัวไซต์เอง
การติดตั้งคุกกี้ด้านเทคนิค/บันทึกการทำรายการเพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์รวมทั้งคุกกี้อื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการใช้งานคุกกี้ที่เราแนะนำให้คุณศึกษาสามารถสืบค้นได้จากลิงค์ต่อไปนี้
 
2.3 การจัดหาข้อมูลที่เป็นเงื่อนไขภาคบังคับหรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน
ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการเยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในเว็บไซต์
 
2.4 วิธีการและสถานที่ในการประมวลผล
กระบวนการที่เกี่ยวกับบริการทางเว็บสำหรับเว็บไซต์นี้ดำเนินการในยุโรป
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลเป็นหลักผ่านระบบอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมาย (ตามที่แจ้งไว้) อย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมและโปร่งใสในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าของขอมูลและตามขอบเขตที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ มาตรการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้านจะมีขึ้นเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการใช้ข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
 
2.5 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล
ข้อมูลของคุณจะมีการประมวลผลเพื่อจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ
 
2.6 ผู้รับข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดยบุคลากรของ Brembo ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมวลผลข้อมูล และโดยซัพพลายเออร์ของ Brembo ที่นำเสนอบริการต่าง ๆ เช่น การจัดการด้านเทคนิคสำหรับเว็บไซต์และบริการโฮสต์ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล บุคคลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นผู้ดำเนินการต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่กำหนดโดย Brembo  
รายชื่อผู้้ประมวลผลข้อมูลฉบับล่าสุดอย่างละเอียดอาจมีการสอบถามกับ Brembo เป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ข้างต้น
 
2.7 ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล
ตลอดระยะเวลาการทำรายการและระยะเวลาที่มีการใช้งานเว็บไซต์
Brembo ยังมีบริการภายในเว็บไซต์เพื่อใช้ระบุลักษณะและส่วนประกอบทางเทคนิคโดยเฉพาะของรถยนต์ (เช่น แผ่นเบรก/คันขาเบรกและดิสก์เบรก/ดรัมที่ติดตั้งบนรถ ฯลฯ) และของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก Brembo ที่สามารถใช้ได้กับรถแต่ละรุ่น หมายเลขทะเบียนรถมีความจำเป็นในการใช้บริการนี้ ข้อมูลนี้จะไม่ถูกเก็บรักษาหรือนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมโดย Brembo และจะไม่ถูกนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อใช้ระบุตัวบุคคลใด ๆ
 
สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
คุณมีสิทธิ์ในการสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (สิทธิ์ในการสืบค้น) ในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลดิจิตอลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจน ที่ใช้กันทั่วไปหรือในรูปแบบที่อ่านผ่านเครื่องได้ และในการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้กำกับดูแลรายอื่นตามแต่กรณี (สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล) ในการร้องขอให้มีการแก้ไข อัพเดตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (สิทธิ์ในการแก้ไข) และในการขอให้มีการยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (สิทธิ์ในการลบ) ยกเว้นหากมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับสิทธิ์เหล่านี้ เราขอแจ้งให้ทราบว่าคำขอในการลบข้อมูลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายและข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสารข้อมูล 
หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นไปตามความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อตามความเหมาะสม (สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม) คุณสามารถเปลี่ยนใจไม่รับข้อมูลส่งเสริมการขาย/การตลาดและโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดได้ทุกเมื่อ (สิทธิ์ในการโต้แย้ง)  นอกจากนี้คุณยังสามารถแจ้งขอให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล)
คุณสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นได้โดยส่งอีเมลไปที่หัวหน้าฝ่ายปกป้องข้อมูลที่ privacy.italy@brembo.it หรือตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ Brembo S.p.A., Via Brembo 25, 24035 Curno (BG) ระบุว่า "for the attention of the Data Protection Officer" ขณะติดต่อกับเรากรุณาระบุชื่อ อีเมลแอดเดรส ที่อยู่ทางไปรษณีย์และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะดำเนินการตามคำขอของคุณได้อย่างเต็มที่ 
คุณมีสิทธิ์ในการร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยติดต่อไปยังหน่วยงานกำกับดูแลด้านการปกป้องข้อมูลภายในประเทศกลุ่ม EU ที่คุณอาศัยหรือที่เชื่อว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น (www.garanteprivacy.it  ในอิตาลี)
 
การแก้ไขเนื้อหา
ประกาศแจ้งนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต การแจ้งข้อมูลการแก้ไขดังกล่าวจะมีเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ 
แก้ไขล่าสุด - พ.ค. 2022
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว">