Wsparcie

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.bremboparts.com
Szanowny Użytkowniku / Szanowna Użytkowniczko, na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące zarządzania przez naszą stronę Twoimi danymi osobowymi.
Przygotowaliśmy niniejszy dokument nie tylko w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych przewidzianych w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 (dalej „Rozporządzenie”), lecz również dlatego, że wierzymy, że ochrona danych osobowych stanowi podstawową wartość w naszej działalności gospodarczej i chcemy przestawić Ci wszelkie informacje, jakie mogą pomóc Ci w ochronie Twojej prywatności, a także kontrolować sposób wykorzystywania Twoich danych w kontekście odwiedzania przez Ciebie naszej strony internetowej.

Administrator oraz Inspektor ochrony danych
Administratorem danych osobowych, tj. podmiotem, który podejmuje decyzje w sprawie sposobów i celów przetwarzania, jest Brembo S.p.a. (dalej „Brembo”) z siedzibą w Curno, via Brembo 25, 24035 (BG). Aby skontaktować się z Administratorem, należy napisać na adres email privacy.italy@brembo.it. lub zadzwonić na numer telefonu +39 035.6052111.

Z Inspektorem ochrony danych, tj. osobą, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie przestrzegania Rozporządzenia, można skontaktować się elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail privacy.italy@brembo.it lub listownie na adres siedziby Administratora ze wskazaniem Inspektora Danych Osobowych na kopercie.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z dostępnych tam serwisów, my możemy przetwarzać następujące dane dotyczące osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz poniższymi zasadami.

1. Formularz, biuletyn oraz email

1.1 Zebrane dane osobowe
- Imię i nazwisko, nazwa użytkownika i hasło, narodowość i inne dane (np. adres, miejscowość, kod pocztowy, województwo, rodzaj działalności, rodzaj profilu prywatnego/firmowego, pojazd); 
- Adres e-mail;
- Dane wymagane w celu uwierzytelniania poprzez konto Google lub Microsoft, gdyby użytkownik przechodził do etapu uwierzytelniania w zastrzeżonym obszarze poprzez Google lub Microsoft. Należy rozumieć, że Google i Microsoft działają jako niezależni administratorzy danych, dlatego przed zalogowaniem się użytkownik jest proszony o zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności, które są dostępne pod następującymi linkami: 

1.2 Cele przetwarzania
A) Rejestracja konta (np. kiedy się rejestrujesz i uzyskujesz dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie) oraz umożliwienie korzystania z żądanych usług (np. serwis naszych produktów);
B) Odpowiadanie na Twoje zapytania (np. zadane poprzez wysyłanie spontanicznych wiadomości, emaili na adresy Brembo podane na stronie internetowej, prośby o informacje na temat Brembo Expert oraz produktów Brembo, wypełnienie formularzy w celu zapisania się na konkretne webinary itp.), które wiążą się z uzyskaniem przez nas użytego przez Ciebie adresu email;
C) Wysyłanie pocztą elektroniczną biuletynów oraz informacji handlowych/promocyjnych na temat produktów Brembo, zaproszeń do uczestnictwa w badaniach rynkowych, a także ewentualnych zapytań o poziom zadowolenia klienta.

1.3 Obowiązek lub brak obowiązku podawania danych
Podanie danych oznaczonych gwiazdką w formularzach na stronie internetowej jest obowiązkowe, jeśli chcesz nadać bieg swojemu zapytaniu. Podanie niepełnych danych lub ich niepodanie oznacza brak możliwości wykonania żądanej usługi. Podanie pozostałych danych w obszarze o ograniczonym dostępie (w Twoim profilu) jest dobrowolne, a brak ich podania nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.  
Pole „Narodowość” jest wymagane na formularzu „zapytanie o informacje” na stronie internetowej. 
Podanie jest obowiązkowe w przypadku A) oraz B), aby umożliwić nadanie biegu zapytaniu. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych oznacza brak możliwości wykonania żądanej usługi.
Podanie jest opcjonalne w przypadku C), aby umożliwić wysyłanie wiadomości promocyjnych na temat produktów Brembo. 
Ewentualna odmowa podania nie będzie wiązać się z żadnymi konsekwencjami, jeśli chodzi o odwiedzanie strony internetowej lub dostęp do obszaru o ograniczonym dostępie (będzie oznaczać wyłącznie brak otrzymywania wiadomości promocyjnych).

1.4 Tryb i miejsce przetwarzania
Przetwarzanie danych w związku z usługami dostępnymi na stronie internetowej będzie odbywać się w Europie.
Dane osobowe są przetwarzane głównie w sposób zautomatyzowany i w myśl zasad konieczności, zgodności z prawem, rzetelności, proporcjonalności i przejrzystości dla podanych celów oraz przy spełnieniu warunków zgodności z prawem (podstawa prawna). Stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia utracie danych, niezgodnemu z prawem lub nieprawidłowemu użyciu oraz nieuprawnionemu dostępowi.

1.5 Podstawa prawna przetwarzania danych
Jeśli chodzi o cele związane z zarządzaniem Twoim zapytaniem oraz kontem, przetwarzanie jest niezbędne w celu wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Twoje żądanie lub wykonania umowy.
Jeśli chodzi o cel wysyłania wiadomości promocyjnych, dane są przetwarzane wyłącznie wtedy, jeśli otrzymaliśmy Twoją wyraźną zgodę (którą można odwołać w dowolnym momencie) lub konkretną prośbę o ich przesłanie wyrażoną za pośrednictwem specjalnego formularza zamówienia.

1.6 Odbiorcy danych
Dane są przetwarzane przez personel Brembo, który posiada zezwolenie na takie przetwarzanie, a także przez naszych dostawców, którzy świadczą nam swoje usługi, np. zarządzania technicznego stroną internetową oraz hostingu, w charakterze administratorów danych. Podmioty takie działają na podstawie zlecenia Brembo.  
Kompletną i aktualną listę administratorów danych można uzyskać w Brembo pod wyżej podanymi adresami.

1.7 Okres przechowywania danych
Przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia określonych celów lub nadania biegu Twojemu zapytaniu, zgodnie z obowiązkami prawnymi dotyczącymi przechowywania. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych dane są przechowywane do momentu odwołania zgody, lecz nigdy nie dłużej niż przez maksymalny okres dozwolony przez prawo lub zarządzenia organu nadzoru.

2. Przeglądanie strony internetowej

2.1 Zbierane dane osobowe
Adres IP oraz dane na temat odwiedzania strony internetowej;

2.2 Cele przetwarzania
Przeglądanie strony internetowej. Systemy informatyczne oraz procedury programów komputerowych zapewniające działanie niniejszej strony internetowej zbierają w toku normalnego działania pewne dane osobowe, których przesyłanie jest naturalną częścią stosowania internetowych protokołów komunikacyjnych. Chodzi o informacje niezwiązane ze zidentyfikowanymi osobami, których dane dotyczą, lecz pozwalające, ze względu na swój charakter, na zidentyfikowanie użytkowników po odpowiednim przetworzeniu i połączeniu z danymi posiadanymi przez osoby trzecie. 
W tej kategorii danych mieszczą się adresy IP lub nazwy domen komputerów użytkowników, którzy łączą się ze stroną. Dane na temat odwiedzania strony internetowej są następnie wykorzystywane w celu zbierania anonimowych informacji statystycznych na temat wykorzystywania strony internetowej oraz do kontrolowania jej działania;
Instalacja technicznych/sesyjnych plików cookie w celu poprawy funkcjonowania strony internetowej oraz innych plików cookie zgodnie z postanowieniami polityki dotyczącej plików cookie, z którymi można się zapoznać, korzystając z następującego linku.

2.3 Obowiązek lub brak obowiązku podawania danych
Podanie danych jest obowiązkowe, aby odwiedzić stronę i uzyskać dostęp do jej różnych funkcji.

2.4 Tryb i miejsce przetwarzania
Przetwarzanie danych w związku z usługami dostępnymi na stronie internetowej będzie odbywać się w Europie.
Dane osobowe są przetwarzane głównie w sposób zautomatyzowany i w myśl zasad konieczności, zgodności z prawem, rzetelności, proporcjonalności i przejrzystości dla podanych celów oraz przy spełnieniu warunków zgodności z prawem (podstawa prawna). Stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia utracie danych, niezgodnemu z prawem lub nieprawidłowemu użyciu oraz nieuprawnionemu dostępowi.

2.5 Podstawa prawna przetwarzania danych
Twoje dane są przetwarzane w związku z koniecznością zapewnienia narzędzi potrzebnych do odwiedzania strony oraz uzyskania dostępu do oddanych do Twojej dyspozycji funkcji.

2.6 Odbiorcy danych
Dane są przetwarzane przez personel Brembo, który posiada zezwolenie na takie przetwarzanie, a także przez naszych dostawców, którzy świadczą nam swoje usługi, np. zarządzania technicznego stroną internetową oraz hostingu, w charakterze administratorów danych. Podmioty takie działają na podstawie zlecenia Brembo.  
Kompletną i aktualną listę administratorów danych można uzyskać w Brembo pod wyżej podanymi adresami.

2.7 Okres przechowywania danych
Na czas trwania sesji oraz cały czas korzystania ze strony internetowej.
Brembo oddaje do dyspozycji na stronie również usługę pozwalającą na określenie parametrów i danych technicznych pojazdu (np. klocki hamulcowe i hamulce, tarcze i bębny, szczęki itp.) oraz odnośnych produktów Brembo, które mogą być wykorzystane. W celu skorzystania z tej usługi konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego. Dane takie nie będą przechowywane ani poddawane dalszej analizie przez Brembo, a także nie będą wykorzystywane/ łączone z danymi rejestracyjnymi w celu zidentyfikowania osoby fizycznej.

Prawa osób, których dane dotyczą
Masz prawo w dowolnym momencie i bezpłatnie uzyskać dostęp do swoich danych, uzyskać swoje elektroniczne dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo dostępu) oraz wnioskować o ich przesłanie innemu administratorowi danych (przenoszenie danych), jeśli ma to zastosowanie, a także żądać ich skorygowania, aktualizacji, modyfikacji (prawo do sprostowania) lub usunięcia (prawo do usunięcia) (z zastrzeżeniem ewentualnych mających zastosowanie wyjątków). Informujemy, że żądania usunięcia danych będą rozpatrywane w kontekście obowiązujących przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentów. 
Jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do jej odwołania w dowolnym momencie, jeśli ma to zastosowanie (prawo do odwołania zgody). W dowolnym momencie możesz zdecydować o odwołaniu zgody na otrzymywanie wiadomości promocyjnych /handlowych, a także wnieść swój sprzeciw w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych (prawo do sprzeciwu).  Ponadto możesz ograniczyć przetwarzanie Twoich danych lub skorzystać z wyżej wymienionych przysługujących Ci praw poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Inspektora Ochrony Danych na adres email privacy.italy@brembo.it lub pocztą na adres Brembo S.p.A., Via Brembo 25, 24035 Curno (BG), z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”. W razie kontaktu należy zawsze podawać swoje imię i nazwisko, adres email, adres korespondencyjny oraz/lub numer telefonu, aby mieć pewność, że prawidłowo zajmiemy się Twoim żądaniem.
W razie odczucia, że istnieje jakikolwiek problem dotyczący trybu zarządzania Twoimi danymi osobowymi, masz prawo złożyć skargę do krajowego organu nadzoru (www.garanteprivacy.it) lub dowolnego organu nadzoru w innym kraju UE, w którym mieszkasz lub w którym doszło według Ciebie do naruszenia Twoich praw.

Revisions
Niniejsza polityka prywatności może być w dowolnym momencie zaktualizowana. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym fakcie za pomocą odpowiednich zawiadomień na stronie internetowej. 
Ostatnia aktualizacja –  maj 2022
 
Polityka prywatności">