It's possible that some of this content has been automatically translated.

Wsparcie

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.bremboparts.com
Szanowny Użytkowniku, na tej stronie znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób zarządzamy Twoimi danymi osobowymi za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Udostępniamy te informacje nie tylko w celu spełnienia prawnych obowiązków w zakresie ochrony danych ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 lub "Rozporządzeniu", ale także dlatego, że uważamy, że ochrona danych osobowych jest podstawową wartością działalności naszej firmy i chcemy zapewnić Ci wszystkie informacje, których możesz potrzebować, aby chronić swoją prywatność i kontrolować wykorzystanie Twoich danych podczas poruszania się po naszej stronie internetowej.

Administrator danych i inspektor ochrony danych
Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, innymi słowy stroną ponoszącą odpowiedzialność za decyzje dotyczące metod i celów przetwarzania, jest Brembo N.V. (zwana dalej "Brembo"), z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, z siedzibą w Bergamo, via Stezzano 87 – 24126 (BG), Włochy. Z Administratorem danych można skontaktować się pisemnie na adres e-mail privacy@brembo.com lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer +39 035.6052111.

Inspektor ochrony danych jest osobą wyznaczoną do monitorowania przestrzegania rozporządzenia i można się z nim skontaktować, pisząc na adres e-mail privacy@brembo.com lub na adres fizyczny administratora danych (z dopiskiem "do wiadomości inspektora ochrony danych").

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Gdy odwiedzasz lub przeglądasz tę stronę internetową lub korzystasz z dostępnych na niej usług, możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami wskazanymi poniżej.

1. Formularz, newsletter i e-mail

1.1 Gromadzone dane osobowe
- Imię i nazwisko, nazwa użytkownika i hasło, kraj i dane dodatkowe (takie jak adres, miejscowość, kod pocztowy, województwo, rodzaj działalności, rodzaj osoby prywatnej/profilu firmy, pojazd);
- Adres e-mail;
- Dane niezbędne do uwierzytelnienia za pośrednictwem kont Google lub Microsoft, jeśli użytkownik zaloguje się do obszaru ograniczonego dostępu za pośrednictwem Google lub Microsoft. Należy pamiętać, że Google i Microsoft działają jako niezależni administratorzy danych, dlatego użytkownikom zaleca się zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności przed zalogowaniem, które są dostępne pod poniższymi linkami: 

1.2 Cel przetwarzania
A) Rejestracja konta (np. podczas rejestracji i dostępu do zastrzeżonego obszaru) oraz umożliwienie użytkownikowi korzystania z usług, o które prosi (w celu udzielenia odpowiedzi na prośby użytkownika o pomoc techniczną dotyczącą naszych produktów lub umożliwienia mu dołączenia do wydarzeń online i webinarów);
B) W celu udzielenia odpowiedzi na Twoje prośby (np. wiadomości e-mail wysłane spontanicznie przez Ciebie na adresy Brembo wskazane na stronie internetowej z prośbą o informacje na temat Brembo Expert i produktów Brembo, formularze wypełnione przez Ciebie w celu zarejestrowania się na określone webinary itp.), przy czym późniejsze pozyskanie użytego adresu e-mail jest dorozumiane;
C) Wysyłanie wiadomości e-mail zawierających biuletyny i informacje handlowe/promocyjne dotyczące produktów Brembo, a także prośby o udział w badaniach rynku i ankietach satysfakcji klienta.

1.3 Czy podanie danych jest obowiązkowe czy fakultatywne
Podanie informacji oznaczonych gwiazdką w formularzach dostępnych na stronie internetowej jest konieczne, abyśmy mogli spełnić Państwa żądanie. Jeśli te informacje nie zostaną dostarczone lub będą niekompletne, nie będziemy w stanie zapewnić żądanej usługi. Podanie innych informacji wymaganych w zastrzeżonym obszarze (dotyczących profilu użytkownika) jest dobrowolne, a decyzja o niepodawaniu tych informacji nie będzie miała wpływu na świadczenie jakichkolwiek usług.  
Aby otrzymać te informacje, należy podać kraj zamieszkania w formularzu "wniosek o udzielenie informacji" na stronie internetowej.
Niezbędne w przypadkach A) i B) w celu spełnienia Państwa żądania. Jeśli informacje te nie zostaną podane lub będą niekompletne, nie będzie możliwe wykonanie żądanej usługi.
Opcjonalnie w przypadku C), aby umożliwić nam wysyłanie wiadomości promocyjnych dotyczących produktów Brembo. 
Decyzja o niepodawaniu tych informacji uniemożliwi jedynie otrzymywanie materiałów promocyjnych i nie będzie miała wpływu na możliwość przeglądania strony internetowej lub dostępu do zastrzeżonego obszaru.

1.4 Metoda i miejsce przetwarzania
Procesy związane z usługami sieciowymi tej strony internetowej znajdują się w Europie.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane głównie za pomocą zautomatyzowanych systemów przetwarzanych w sposób zgodny z prawem (zgodnie ze wskazaną podstawą prawną), rzetelny, proporcjonalny i przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą, i tylko w zakresie niezbędnym do określonych celów. Wdrażane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych oraz nielegalnemu, nieprawidłowemu lub nieuprawnionemu wykorzystaniu danych.

1.5 Podstawa prawna przetwarzania danych
W odniesieniu do celów związanych z zarządzaniem Państwa zapytaniami i rejestracją konta, przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji działań przed zawarciem umowy w odpowiedzi na Państwa zapytanie oraz do zawarcia umowy.
W odniesieniu do celów związanych z wysyłaniem wiadomości promocyjnych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na takie przetwarzanie (którą mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie), wyrażoną poprzez wyraźną prośbę o otrzymywanie wiadomości promocyjnych podczas wypełniania formularza wniosku.

1.6 Odbiorca danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez personel Brembo upoważniony do wykonywania wspomnianych czynności przetwarzania oraz przez dostawców Brembo świadczących usługi, takie jak techniczne administrowanie stroną internetową i usługi hostingowe, jako podmioty przetwarzające dane. Wyżej wymienione strony będą wykonywać wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych zgodnie z instrukcjami Brembo.  
Pełną i aktualną listę podmiotów przetwarzających dane można uzyskać od Brembo, pisząc na dowolny z podanych powyżej adresów.

1.7 Okres przechowywania danych
Przez okres ściśle niezbędny do realizacji wskazanych celów oraz zgodnie z okresami/ograniczeniami określonymi przez prawo w zakresie przechowywania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, przez okres nieprzekraczający maksymalnych limitów dozwolonych przez prawo lub nałożonych przez szczególne dyrektywy organów nadzorujących ochronę danych.

2. Nawigacja

2.1 Gromadzone dane osobowe
Adres IP i dane nawigacyjne;

2.2 Cel przetwarzania
Nawigacja na stronie internetowej. Systemy cyfrowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi i utrzymania tej strony internetowej pozyskują pewne rodzaje danych osobowych w ramach swoich normalnych funkcji, a przesyłanie tych danych jest nierozerwalnie związane z korzystaniem z protokołów komunikacji internetowej. Chociaż informacje te nie są gromadzone z zamiarem powiązania ich z możliwymi do zidentyfikowania osobami, których dane dotyczą, ze względu na charakter i rodzaj tych informacji mogą być przetwarzane i korelowane z danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich w celu identyfikacji użytkowników.
Ta kategoria danych obejmuje adresy IP i nazwy domen identyfikujące komputery użytkowników łączących się ze stroną internetową. Dane przeglądania są wykorzystywane do uzyskiwania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny w celu monitorowania funkcjonalności samej witryny;
Instalacja technicznych/sesyjnych plików cookie w celu poprawy funkcjonalności strony internetowej oraz innych plików cookie, zgodnie z opisem w polityce plików cookie, z którą zalecamy się zapoznać i do której można uzyskać dostęp za pomocą poniższego linku.

2.3 Czy podanie danych jest obowiązkowe czy fakultatywne
Niezbędne do przeglądania strony internetowej i uzyskiwania dostępu do różnych funkcji strony internetowej.

2.4 Metoda i miejsce przetwarzania
Procesy związane z usługami sieciowymi tej strony internetowej znajdują się w Europie.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane głównie za pomocą zautomatyzowanych systemów przetwarzanych w sposób zgodny z prawem (zgodnie ze wskazaną podstawą prawną), rzetelny, proporcjonalny i przejrzysty w stosunku do osoby, której dane dotyczą, i tylko w zakresie niezbędnym do określonych celów. Wdrażane są określone środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych oraz nielegalnemu, nieprawidłowemu lub nieuprawnionemu wykorzystaniu danych.

2.5 Podstawa prawna przetwarzania danych
Twoje dane są przetwarzane w celu zapewnienia Ci narzędzi potrzebnych do odwiedzenia strony internetowej i uzyskania dostępu do dostępnych funkcjonalności.

2.6 Odbiorca danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez personel Brembo upoważniony do wykonywania wspomnianych czynności przetwarzania oraz przez dostawców Brembo świadczących usługi, takie jak techniczne administrowanie stroną internetową i usługi hostingowe, jako podmioty przetwarzające dane. Wyżej wymienione strony będą wykonywać wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych zgodnie z instrukcjami Brembo.  
Pełną i aktualną listę podmiotów przetwarzających dane można uzyskać od Brembo, pisząc na dowolny z podanych powyżej adresów.

2.7 Okres przechowywania danych
Przez czas trwania sesji i przez cały czas korzystania ze strony internetowej

Brembo oferuje również serwis internetowy służący do identyfikacji cech i specyfikacji pojazdów (takich jak klocki/szczęki hamulcowe i tarcze/bębny hamulcowe zainstalowane w pojeździe itp.) oraz odpowiednich produktów Brembo, które mogą być używane w konkretnym pojeździe. Do skorzystania z tej usługi niezbędny jest numer rejestracyjny pojazdu. Informacje te nie będą przechowywane ani poddawane dalszej analizie przez Brembo i nie będą łączone z danymi rejestracyjnymi pojazdów w celu identyfikacji osób fizycznych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (prawo dostępu); uzyskania cyfrowych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu administratorowi, w stosownych przypadkach (prawo do przenoszenia danych); żądania sprostowania, uaktualnienia lub modyfikacji swoich danych osobowych (prawo do sprostowania); oraz do uzyskania usunięcia swoich danych osobowych (prawo do usunięcia), z wyjątkiem przypadków, w których zastosowanie mają jakiekolwiek wyłączenia tych praw. Informujemy, że wnioski o usunięcie danych podlegają obowiązującym przepisom prawnym i przepisom o przechowywaniu dokumentów, nałożonym przez przepisy ustawowe i wykonawcze. 
W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga Państwa zgody, mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, w stosownych przypadkach (prawo do wycofania zgody). W każdej chwili mogą Państwo zdecydować, że nie chcą Państwo otrzymywać dalszych materiałów promocyjnych/handlowych i sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach marketingowych (prawo do sprzeciwu).  Możesz również zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania).
Użytkownik może skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych, privacy@brembo.com, lub pocztą tradycyjną na adres Brembo N.V., na wyżej wymieniony adres służbowy i firmowy, z dopiskiem "do wiadomości Inspektora Ochrony Danych". 
Mają Państwo prawo do złożenia wszelkich skarg dotyczących metod przetwarzania Państwa danych osobowych, kontaktując się z krajowym organem nadzorczym ds. ochrony danych w kraju UE, w którym mają Państwo miejsce zwykłego pobytu lub w którym Państwa zdaniem doszło do naruszenia (www.garanteprivacy.it we Włoszech).

Zmiany
Niniejsza informacja informacyjna może podlegać przyszłym zmianom. Powiadomienie o wszelkich takich zmianach zostanie opublikowane na stronie internetowej. 
Ostatnia aktualizacja – maj 2022 r.
Polityka prywatności">