Instrukcje wymiany zacisku hamulcowego — stały zacisk motocyklowy

Konwencje
 
Przed rozpoczęciem procedury wymiany należy się upewnić, że używana część zamienna jest odpowiednia dla danej marki i danego modelu pojazdu.
Określić ilustracje, na których przedstawiono najbardziej podobny model pojazdu i część zamienną.
 
Osłona została otwarta, a membrana wyjęta.
1. Umieścić pojazd na stojaku.
OSTRZEŻENIE! Na każdym opisanym poniżej etapie należy się upewnić, że płyn nie ma kontaktu z częściami pojazdu, które mogą zostać uszkodzone, szczególnie z elementami lakierowanymi. W przypadku rozlania lub przypadkowego wycieku płynu natychmiast zebrać go ręcznikiem papierowym i wymyć daną powierzchnię wodą.
 
2. Odkręcić korek (punkt 1) i zdjąć pokrywę (punkt 2) i membranę ze zbiorniczka płynu hamulcowego zacisku.
Przezroczysty wężyk został podłączony do korka odpowietrzającego na zacisku.
3. Zdjąć osłonę zabezpieczającą i podłączyć przezroczysty wężyk do śruby odpowietrzającej (punkt 3) na zacisku; umieścić pojemnik pod końcem wężyka, aby zebrać płyn.

4. Odkręcić śrubę odpowietrzającą (punkt 3) i opróżnić obwód hydrauliczny.

5. Zakręcić śrubę odpowietrzającą i odłączyć przewód spustowy.
Przewód doprowadzający na zacisku został zwolniony.
 6. Poluzować przewód dostarczający płyn (punkt 4) na zacisku na tyle, aby umożliwić całkowite odkręcenie ręką i zapobiec rozlaniu płynu hamulcowego.
Śruby mocujące zostały odkręcone.
7. Odkręcić śruby mocujące (punkt 5) otwartym kluczem płaskim i zdjąć zacisk z podwozia pojazdu.
Wąż doprowadzający płyn został odłączony.
8. Całkowicie odłączyć przewód doprowadzający płyn (punkt 4) od zacisku. Jak najszybciej zebrać jakikolwiek rozlany płyn hamulcowy. Ustawić przewód doprowadzający w pozycji podniesionej, aby zapobiec wyciekom płynu.

9. Zdjąć zacisk do wymiany i położyć go na powierzchni roboczej.
W przypadku modeli wyposażonych w pokrywę przeciwpyłową pokrywa została zdjęta za pomocą śrubokręta.
10. W przypadku modeli wyposażonych w pokrywę przeciwpyłową zdjąć osłonę (punkt 6), używając śrubokręta.
W przypadku odpowiednich modeli sworznie zabezpieczające zostały wyjęte szczypcami.
11. W przypadku modeli wyposażonych w zaczepy mocujące (punkt 7) należy zdjąć je za pomocą szczypiec.
Sworzeń został wyjęty za pomocą młotka i wybijaka.
12. W razie potrzeby usunąć sworzeń lub sworznie (punkt 8) za pomocą młotka i wybijaka.

13. W przypadku zacisków ze sworzniami śrubowymi należy je odkręcić i wyjąć.
Klocki i sprężyna zostały wyjęte.
14. Wyjąć klocki (punkt 10), a także sprężynę (punkt 9), w razie potrzeby.
Kierunek obrotu został oznaczony na klockach.
15. Za pomocą pisaka oznaczyć kierunek obrotu tarczy na klockach, aby zapewnić prawidłowe ustawienie podczas późniejszego montowania ich na miejscu.
 
 
Montowanie nowego zacisku
 
Powierzchnia hamująca tarczy została oczyszczona środkiem do odtłuszczania.
1. Oczyścić powierzchnię hamującą (punkt 11) tarczy (punkt 12) za pomocą produktu do odtłuszczania (np. rozpuszczalnika SE 47).

2. Jeżeli zacisk jest monoblokowy lub jeśli istnieje taka potrzeba, należy włożyć klocki do nowego zacisku.
Powierzchnia hamująca tarczy została oczyszczona środkiem do odtłuszczania.
3. Ustawić zacisk na elemencie nośnym piasty.

4. W przypadku zacisków z mocowaniem radialnym (oś śruby prostopadła do osi koła) należy zlokalizować śruby mocujące. Wkręcić śruby mocujące ręcznie, nie używając kluczy płaskich ani innych narzędzi; dokręcić ostatecznie po odpowietrzeniu układu, jak pokazano w tym arkuszu (patrz „Mocowanie zacisku z radialnymi elementami mocującymi”).
 
Powierzchnia hamująca tarczy została oczyszczona środkiem do odtłuszczania.
5. W przypadku zacisku z mocowaniem osiowym (oś śruby równoległa do osi koła) należy dokręcać zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu. Można też zastosować poniższe przybliżone referencyjne momenty dokręcania:
 
Typ śruby Moment dokręcenia
M10x1.25 50 Nm
M10x1.5 50 Nm
M8x1.25 28 Nm
Klocki zostały włożone do nowego zacisku.
6. Jeżeli nie zrobiono tego wcześniej, należy włożyć klocki (punkt 10) do nowego zacisku, umieszczając je prawidłowo w gniazdach i sprawdzając, czy naniesione strzałki są skierowane w kierunku obrotu tarczy.
Klocki zostały włożone do nowego zacisku.
PRZESTROGA! Sprawdzić prawidłowość ustawienia sprężyn w gniazdach klocków.
Klocki zostały włożone do nowego zacisku.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Klocki włożyć materiałem ciernym skierowanym w kierunku tarczy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Upewnić się, że powierzchnie cierne nie zostały zabrudzone smarem; usunąć wszelkie ślady papierem ściernym.
Sprężyna została ustawiona na miejscu.
7. Jeżeli nie są przymocowane do kloców, należy zmienić położenie sprężyn (punkt 9).
PRZESTROGA! Sprężyna jest ustawiona prawidłowo, gdy można włożyć sworzeń lub sworznie i gdy naniesione na niej strzałki są ustawione w kierunku obrotu tarczy.
Sworznie zostały ustawione na miejscu.
8. Ustawić sworzeń lub sworznie (punkt 8), utrzymując sprężynę (punkt 9) na miejscu jedną ręką.

9. Ustawić sworzeń lub sworznie (punkt 8) za pomocą młotka i wybijaka. Sworzeń jest umieszczony prawidłowo, jeżeli nie przesuwa się dalej, a dźwięk uderzenia młotka jest mocniejszy i metaliczny.
Sprężyna znajduje się na miejscu.
W przypadku zacisku ze sworzniem śrubowym należy dokręcić sworzeń momentem podanym poniżej.
 
Typ sworznia Moment dokręcenia
Gniazdo typu torx 5÷7 Nm
Gniazdo sześciokątne 9÷12 Nm
Zawleczki zostały włożone z powrotem.
10. Założyć wszelkie zaciski (punkt 7).
Zawleczki zostały włożone z powrotem.
11. Założyć pokrywę przeciwpyłową, lekko ją naciskając.
Przewód doprowadzający płyn został podłączony.
12. Podłączyć przewód wlotu płynu (punkt 4).
13. Napełnić zbiornik płynu hamulcowego nowym płynem zgodnym ze specyfikacją producenta pojazdu.
 
 
Odpowietrzanie układu po stronie zacisku
 
Osłona zabezpieczająca została zdjęta, a korek odpowietrznika założony.
 1. •    Zdjąć osłonę zabezpieczającą (punkt 13) i podłączyć przezroczysty wężyk do śruby odpowietrzającej (punkt 14) na zacisku; umieścić pojemnik pod końcówką wężyka, aby zebrać płyn.
Korek odpowietrznika został otwarty.
2. Odkręcić śrubę odpowietrzającą (punkt 14).
OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że płyn hamulcowy nie przedostanie się na części pojazdu, które mogą zostać uszkodzone, szczególnie elementy lakierowane. Zebrać rozlany płyn hamulcowy ręcznikiem papierowym.
3. Pociągnąć/wcisnąć dźwignię/pedał hamulca.​​​​​​​
4. Dokręcić śrubę odpowietrzania.​​​​​​​
5. Zwolnić dźwignię/pedał hamulca.​​​​​​​
6. Odkręcić śrubę odpowietrzania.​​​​​​​
7. Ponownie pociągnąć/wcisnąć dźwignię/pedał hamulca.​​​​​​​
8. Powtarzać cztery powyższe czynności, aż do przywrócenia standardowego oporu dźwigni/pedału hamulca.
Korek odpowietrznika został zamknięty ponownie.
9. Dokręcić śrubę odpowietrzania. Po dokręceniu śruby odłączyć wężyk do zbierania płynu.
10. Dokręcić śrubę odpowietrzania, stosując przybliżone momenty dokręcania podane w poniższej tabeli:
Śruba odpowietrzania M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Moment dokręcenia 5÷7 Nm 7÷10 Nm  12÷16 Nm  18÷22 Nm
 
11. Po odpowietrzeniu poziom płynu hamulcowego w zbiorniku będzie minimalny. Całkowicie cofnąć tłoczki zacisku, używając odpowiedniego narzędzia (np. ściągacza).
Osłona i membrana zostały oczyszczone.
12. W razie potrzeby uzupełnić płyn hamulcowy w zbiorniku.

13. Dokładnie wyczyścić śrubę odpowietrzania (punkt 1), pokrywę i ewentualną membranę (punkt 2) zbiornika płynu hamulcowego.​​​​​​​

14. Założyć pokrywę, ewentualną membranę (punkt 2) i dokręcić śrubę odpowietrzania (punkt 1) na zbiorniku oraz wszystkie śruby mocujące.​​​​​​​

15. Dokładnie zebrać przypadkowo rozlany płyn hamulcowy wilgotną ściereczką.
 
 
Montowanie zacisków z mocowaniami radialnymi
 
1. Energicznie użyć dźwigni/pedału hamulca kilka razy.
2. Trzymać dźwignię/pedał hamulca pociągniętą/wciśnięty, aby układ był pod ciśnieniem.​​​​​​​
3. Dokręcić śruby mocujące zacisk otwartym kluczem płaskim, stosując moment zalecany przez producenta pojazdu. Zastosować momenty dokręcania podane w sekcji „Montowanie nowego zacisku”.​​​​​​​
4. Zwolnić dźwignię/pedał hamulca.
 
 
Dotyczy wszystkich typów zacisków
 
1. Zasymulować działanie hamulców i sprawdzić, czy włącza się tylne światło stop.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeżeli zostaną stwierdzone wycieki płynu z zacisku, należy powtórzyć wszystkie opisane powyżej czynności, aby określić przyczynę i usunąć usterkę.

2. Zdjąć pojazd ze stojaka.
 
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
 
Produkt opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny. 
 
Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
 
 W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, które — jeśli nie będą przestrzegane — mogą spowodować obrażenia ciała. Słowo „PRZESTROGA!” oznacza procedury, które — jeśli nie będą przestrzegane — mogą spowodować uszkodzenie pojazdu.
 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
 • Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
 • Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 • Nie dopuszczać do kontaktu środków smarnych z powierzchniami hamującymi tarczy i klocków, ponieważ może to obniżyć efektywność działania układu hamulcowego i spowodować poważne uszkodzenia.
 • Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć.
 • Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć.
 
PRZESTROGA!
Nie używać ostrych narzędzi do montowania elementów gumowych, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Koniecznie wymieniać uszkodzone komponenty.
 
OSTRZEŻENIE!
 • Aby uniknąć wadliwej instalacji, nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować działanie nieprawidłowe. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty.
 • Podczas wymiany produktu i powiązanych elementów, na przykład płynu hamulcowego, klocków hamulcowych, szczęk hamulcowych itp. osoba przeprowadzająca instalację będzie narażona na kontakt z płynami i częściami, które mogą zostać uznane za „odpady niebezpieczne” zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami. Wszelkie tego typu odpady należy obsługiwać, przetwarzać i/lub usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może narazić osobę, która spowodowała powstanie odpadów niebezpiecznych, na grzywny wynikające z przepisów o ochronie środowiska i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia tej lub innych osób.
 • Sprawdzić prawidłowość podłączenia wszelkich styków elektrycznych oraz czy włączają się światła stop. Jeżeli nie, brak działania świateł stop może oznaczać obniżenie sprawności układu hamulcowego lub usterkę układu sygnalizacji hamowania.
 • Aby uniknąć obrażeń ciała, należy:
  • Używać odpowiedniego sprzętu, aby uniknąć wdychania pyłu powstałego podczas czyszczenia części.
  • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
  • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z klockami lub okładziną szczęk, ponieważ może to spowodować otarcia.
  • Nie wkładać rąk do gniazda ustalającego klocka podczas wyjmowania tłoczków zacisku z wykorzystaniem sprężonego powietrza, ponieważ istnieje ryzyko zmiażdżenia ich.
  • Unikać bezpośredniego kontaktu z płynem hamulcowym, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Jeżeli dojdzie do kontaktu, należy dokładnie oczyścić dane miejsce zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu lub płynu hamulcowego.
  • Nie uderzać komponentów elektrycznych ani poddawać ich działaniu ładunków elektrostatycznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów z tworzyw sztucznych.
  • Chronić wymontowane komponenty elektryczne przed wilgocią.
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż motocykla
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje wymiany koła motocykla i tarczy hamulcowej
Polityka prywatności">