Instrukcje wymiany tarczy hamulcowej

Uważnie przeczytać poniższe instrukcje i przestrzegać ich treści. Te same instrukcje znajdują się w opakowaniu tarczy hamulcowej. Zachować je przez cały cykl eksploatacji produktu. W przypadku sprzedaży pojazdu przekazać je nowemu właścicielowi.
Instrukcje stanowią ogólne wytyczne, ponieważ tarcze hamulcowe mogą się różnić od tych przedstawionych poniżej.
 
Procedura wymiany
 
Niniejsza procedura dotyczy jednego koła i należy ją powtórzyć na drugim kole osi.
 
Zdjęcie koła
1. Zdjąć koło
Wyjęcie klocka hamulcowego
2. Wyjąć klocki i wycofać tłoczek/tłoczki. Użyć odpowiedniego narzędzia! 
Demontaż zacisku hamulcowego
3. Wyjąć zacisk z mocowania.
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie odłączać od zacisku przewodu doprowadzającego płyn hamulcowy. Zawiesić zacisk, sprawdzając, czy przewód doprowadzający nie jest naciągnięty.
Demontaż piasty koła w razie potrzeby
4. W razie potrzeby zdemontować piastę koła przed zdjęciem tarczy. Następnie wymontować tarczę hamulcową. 
Wyczyszczenie powierzchni montażowej nowej tarczy hamulcowej
5. Wyczyścić powierzchnię montażową nowej tarczy.
 
OSTRZEŻENIE! Nie zabrudzić powierzchni montażowej olejem ani smarem.
Wyczyszczenie powierzchni montażowej tarczy na piaście koła
6. Dokładnie oczyścić powierzchnię montażową tarczy na piaście koła, usuwając osady i rdzę; sprawdzić, czy powierzchnia nie jest uszkodzona ani odkształcona i w razie potrzeby przywrócić ją do właściwego stanu. 
Sprawdzenie obrotu i luzu osiowego łożysk
7. Sprawdzić, czy swobodnie się obraca i skorygować luz końcowy łożysk kół.
Ponowny montaż piasty koła
8. Jeżeli piasta koła nie została zdjęta: założyć nową tarczę na piastę koła i przykręcić śrubą mocującą; wyregulować łożysko, w stosownych przypadkach, zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.
Sprawdzenie bicia za pomocą zestawu pomiarowego
9. Jeżeli piasta koła została zdjęta w kroku 4 (rys. D): zamontować piastę i tarczę, a następnie dokręcić śruby mocujące wymaganym momentem. Założyć zespół piasty i tarczy na oś koła, wyregulować łożysko i dokończyć czynności montażowe zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu. 
Zapoznać się z artykułem na temat prawidłowego momentu dokręcania.
Sprawdzenie bicia powierzchni montażowej
10. Sprawdzić bicie boczne tarczy za pomocą zestawu pomiarowego; sprawdzian tarczowy należy ustawić w sposób pokazany na ilustracji, 5 mm od średnicy zewnętrznej. Zablokować tarcze kilkoma nakrętkami kół, aby zasymulować stan z założonym kołem. Maksymalna wartość bicia na pełny obrót tarczy wynosi: 0,10 mm w przypadku samochodów osobowych – 0,12 mm przypadku pojazdów użytkowych. W razie potrzeby zdjąć tarczę i założyć ją na piastę koła w innym położeniu, a następnie powtórzyć pomiar.

 

OSTRZEŻENIE! Uważnie przeprowadzić test. Wartość bicia większa od podanej spowoduje zbyt szybie zużycie i wibracje podczas hamowania.

Montaż zacisku hamulcowego
11. Jeżeli wartość pomiaru bicia jest niedopuszczalna, należy zmierzyć bicie powierzchni montażowej piasty koła; w razie potrzeby wymienić piastę i założyć tarczę ponownie.

WARNING! Dozwolona wartość bicia powierzchni montażowej piasty koła wynosi około połowy wartości podanej dla tarczy.
Montaż nowych klocków
12. Założyć zacisk na jego mocowanie; w przypadku zacisku pływającego sprawdzić, czy obudowa przesuwa się płynnie po prowadnicach.

PRZESTROGA! Sprawdzić, czy części gumowe nie są uszkodzone. Wymienić w razie potrzeby.
Uruchomienie pedału hamulca
13. Założyć nowe klocki z odpowiednimi sprężynami i sworzniami. Nasmarować tylną część i krawędzie klocków w podanych miejscach. Podłączyć wskaźnik zużycia, jeśli jest zainstalowany. 
Activating the brake pedal
14. Użyć pedału, aby zbliżyć klocki do tarczy. Powtarzać ten proces, aż zakres ruchu pedału będzie odpowiedni. 
 
15. Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i uzupełnić w razie potrzeby.
16. Założyć koło i dokręcić nakrętki koła zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu lub danymi w katalogu Brembo.
17. Wyważyć koło.
 
 
Testowanie i docieranie
 

Przeprowadzić jazdę testową, nie hamując gwałtownie ani nie trzymając pedału wciśniętego przez ponad 3 sekundy; upewnić się, że nie występuje szum ani drgania hamulców.

Użytkownik pojazdu powinien docierać nowe tarcze i klocki przez co najmniej 200 km, hamując delikatnie i rzadko oraz nie powodując aktywacji układu ABS.

 

PRZESTROGA! Jeżeli nowe hamulce nie zostaną prawidłowo dotarte, układ hamulcowy może nie działać skutecznie.
 
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Ten produkt Brembo opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny.
 
Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
 
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!”  oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „PRZESTROGA” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenia fizyczne, natomiast słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przed rozpoczęciem wymiany należy się upewnić, że części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu. Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 
Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
PRZESTROGA!
Części pozostałe po wymianie należy usuwać zgodnie z przepisami.
Nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty. Aby uniknąć obrażeń ciała, zalecamy podjęcie następujących działań:
  • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
  • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z materiałem ciernym klocków i szczęk hamulcowych, ponieważ może to spowodować otarcia.
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż: samochód
Przeczytaj kolejny artykuł
Dodatkowe instrukcje montażu: Tarcza hamulcowa co-cast
Polityka prywatności">