Instrukcje wymiany koła motocykla i tarczy hamulcowej

Conventions
 
Ilustracje są dostępne w celach informacyjnych. Przed rozpoczęciem procedury wymiany należy sprawdzić, czy materiały są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu.

PRZESTROGA! W celu dokonania wymiany tarczy hamulcowej zawsze należy zdjąć koło z pojazdu.

OSTRZEŻENIE! Podczas wszystkich czynności opisanych poniżej wąż doprowadzania płynu do zacisku NIE może zostać odłączony.
Pojazd został umieszczony na odpowiednich stojakach umożliwiających wymontowanie kół i tarcz hamulcowych.
1. Umieścić pojazd na stojakach (punkt 1).
OSTRZEŻENIE! Aby zapewnić prawidłowy ponowny montaż, należy zanotować położenie demontowanych komponentów.
Śruby mocujące zacisk zostały poluzowane, a zacisk jest odsunięty od tarczy.
2. Poluzować śruby mocujące (punkt 2) zacisku lub zacisków.
 
3. Odsunąć zacisk lub zaciski (punkt 3) od tarczy (punkt 4).
 
4. Zamocować zacisk lub zaciski do podwozia pojazdu za pomocą odpowiednich podpór.
PRZESTROGA! Unikać wyginania lub naprężania przewodu doprowadzającego płyn hamulcowy.

5. Jeżeli klocki utrudniają wyjęcie tarczy, należy delikatnie poruszać zaciskiem w obie strony, aż tłoczki cofną się na tyle, aby zacisk odsunął się od tarczy.
 
Zdejmowanie koła przedniego
 
Nakrętka została odkręcona.
 1. Odkręcić nakrętkę (punkt 5) na sworzniu.
Śruby goleni widelca zostały poluzowane.
2. Poluzować śruby (punkt 6) na goleniach widelca, po obu stronach, jeżeli występują, ale ich nie wyjmować.
 
Sworzeń został wyjęty, a koło nieznacznie podniesione.
3. Wyjąć sworzeń (punkt 7), lekko podnosząc koło (punkt 8), aby ułatwić wyjmowanie sworznia.
Koło zostało zdjęte.
4. Zdjąć koło (punkt 8).
 
 
Zdejmowanie koła tylnego
 
Wykonać jedną z poniższych procedur w zależności od typu zdejmowanego koła tylnego.
 
Standardowe koło
Nakrętka sworznia została odkręcona.
 1. Odkręcić nakrętkę (punkt 9) na sworzniu.
Nakrętka została odkręcona, a podkładki zdjęte. Sworzeń został wyjęty, gdy koło było nieznacznie podniesione.
2. Odkręcić nakrętkę (punkt 9) i zdjąć podkładkę (punkt 10).
 
3. Wyjąć sworzeń (punkt 11), lekko podnosząc koło (punkt 12), aby ułatwić wyjmowanie sworznia.
 
4. Zdjąć podkładkę (punkt 13).
Łańcuch został zdjęty z zębatki.
5. Delikatnie pchnąć koło w kierunku pojazdu.
 
6. Zsunąć łańcuch (punkt 14) z zębatki (punkt 15) i odłożyć go na bok.

7. Zdjąć koło.
 
 
Koło na jednym wahaczu ze śrubami mocującymi
Śruby mocujące zostały odkręcone, a pierścień centrujący i podkładki zdjęte.
1. Odkręcić śruby mocujące (punkt 16).

2. Odkręcić śruby (punkt 16), zdjąć pierścień centrujący (punkt 17), jeśli jest dostępny, i podkładki (punkt 18), odnotowując ich położenie, aby zapewnić prawidłowy ponowny montaż.

3. Zdjąć koło (punkt 19).
 
 
Koło na jednym wahaczu z nakrętką osiową
Pierścień ustalający został zdjęty, a nakrętka odkręcona ze sworznia.
1. Za pomocą szczypiec zdjąć pierścień zabezpieczający (punkt 20), jeśli jest dostępny.
 
2. Odkręcić nakrętkę (punkt 21) na sworzniu.
Nakrętka została odkręcona, a pierścień centrujący i podkładki zdjęte.
3. Odkręcić nakrętkę (punkt 21), zdjąć pierścień centrujący (punkt 22), jeśli jest dostępny, i podkładki (punkt 23).
 
4. Zdjąć koło (punkt 24).
 
 
Wymiana tarczy hamulcowej
 
Zębatka została zdjęta z koła po odkręceniu śrub mocujących.
1. Położyć koło na powierzchni roboczej.
 
2. W razie potrzeby zdjąć zębatkę (punkt 25) z koła, odkręcając śruby mocujące (punkt 26).
Śruby mocujące tarczę zostały odkręcone i wyjęte, aby umożliwić zdjęcie tarczy.
3. Odkręcić i wyjąć śruby mocujące tarczę (punkt 27).
 
4. Zdjąć tarczę przeznaczoną do wymiany (punkt 28).
 
5. Jeżeli wymieniane jest koło, należy użyć do wymiany nowego dostarczonego koła.
Obszar, w którym tarcza spoczywa na kole, został oczyszczony produktem odtłuszczającym.
6. Oczyścić obszar, w którym tarcza opiera się na kole (punkt 29) za pomocą produktu do odtłuszczania (np. rozpuszczalnika SE 47).
 
Klej do śrub został nałożony na gniazda śrub mocujących.
7. Jeżeli na nowych śrubach (punkt 30) nie ma kleju do śrub, należy go nanieść (np. LOCTITE 242) do gniazd śrub mocujących (punkt 31).

8. Ustawić nową tarczę (punkt 32).
 
9. Włożyć nowe śruby mocujące (punkt 30) i dokręcić je kluczem dynamometrycznym, stosując moment jak poniżej: 
 
Typ śruby M8x1.25 M6x1
Moment dokręcenia 30 Nm 14 Nm
 
10. Postępować w ten sam sposób przypadku wymiany opony, skontaktować się ze specjalistą ds. opon.
 
OSTRZEŻENIE!
 • Upewnić się, że rozpuszczalnik nie przedostanie się na części koła, które mogą zostać uszkodzone (gumowe i lakierowane).
 • Użyć nowych śrub do przymocowania tarczy.
 • W celu prawidłowego dokręcenia śrub należy przykręcać je na krzyż.
 • W celu zamontowania lub dokonania wymiany opony skontaktować się ze specjalistą ds. opon.
 
PRZESTROGA! Zwrócić uwagę na oznaczenia kierunku obrotu do przodu.
 
Zakładanie koła przedniego
 
Koło zostało założone na widelec, a powierzchnia osi została oczyszczona wilgotną ściereczką. Śruby zostały włożone do goleni widelca.
1. Włożyć koło (punkt 8) w połączenie widelca (punkt 33), zwracając uwagę na umieszczone na kole oznaczenie kierunku obrotów do przodu.

2. Wyczyścić wilgotną ściereczką i nasmarować powierzchnię sworznia (punkt 7), aby ułatwić wkładanie.
OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że rozpuszczalnik nie przedostanie się na części pojazdu, które mogą zostać uszkodzone (gumowe i lakierowane). Jak najszybciej zetrzeć go papierowym ręcznikiem. ​​​​​​​

3. Włożyć sworzeń (punkt 7), utrzymując koło (punkt 8) we właściwym położeniu jedną ręką, a następnie centrując podkładkę i zębatkę licznika przebiegu, jeśli jest dostępna.​​​​​​​

4. Umieścić śruby (punkt 6) goleni widelca po obu stronach, jeśli występują, dokręcając je tylko na tyle, aby pozostały na miejscu.
Nakrętka została dokręcona do sworznia zgodnie z momentem dokręcenia.
5. Dokręcić nakrętkę (punkt 5) sworznia momentem podanym przez producenta pojazdu.
 
Śruby goleni widelca zostały dokręcone kluczem dynamometrycznym.
6. Docisnąć zawieszenie, aby spowodować dopasowanie się połączenia widelca.

7. Dokręcić śruby (punkt 6) goleni widelca za pomocą klucza dynamometrycznego , stosując moment podany przez producenta pojazdu.
 
 
Zakładanie koła tylnego
 
1. Oczyścić powierzchnie podporowe, wszystkie gniazda i wszystkie komponenty, których dotyczą czynności przewidujące założenie koła, używając produktu do odtłuszczania (np. rozpuszczalnika SE 47).
OSTRZEŻENIE! Upewnić się, że rozpuszczalnik nie przedostanie się na części pojazdu, które mogą zostać uszkodzone (gumowe i lakierowane). Jak najszybciej zetrzeć go papierowym ręcznikiem.

2. W razie potrzeby założyć zębatkę (punkt 34) na koło.

3. Dokręcić śruby mocujące zębatkę (punkt 35), zależnie od wyposażenia, stosując moment dokręcenia podany przez producenta pojazdu.
Zębatka została założona na koło, a śruby ustalające przykręcone do zębatki.
Standardowe koło
 
 
Sworzeń został nasmarowany, aby ułatwić wkładanie.
1. Lekko nasmarować powierzchnię sworznia (punkt 11), aby ułatwić wkładanie.
Koło zostało włożone w wahacz, a łańcuch założony na zębatkę.
2. Założyć koło na widelec (punkt 36).

3. Ustawić zacisk (punkt 3) na tarczy hamulcowej (punkt 4).​​​​​​​

4. Delikatnie pchnąć koło w kierunku pojazdu.
Podkładka i nakrętka zostały założone prawidłowo.
5. Założyć łańcuch (punkt 14) na zębatkę (punkt 15).

6. Ustawić prawidłowo podkładkę (punkt 13).​​​​​​​

7. Włożyć sworzeń (punkt 11), sprawdzając, czy pasuje do otworu we wsporniku zacisku i czy zacisk jest prawidłowo umieszczony w gnieździe na widelcu.​​​​​​​

8. Sprawdzić prawidłowość ustawienia sworznia (punkt 11) w gnieździe (punkt 37) na widelcu.

9. Ustawić prawidłowo podkładkę (punkt 10) i nakrętkę.
Podkładka została umieszczona między łańcuchem a zębatką.
10. Ustawić podkładkę (np. za pomocą śrubokręta) między łańcuchem (punkt 14) a zębatką (punkt 15).

11. Obrócić koło na tyle, aby zablokować podkładkę między łańcuchem a zębatką.
PRZESTROGA! Dzięki tej czynności nie ma potrzeby naprężania łańcucha.
Nakrętka została dokręcona do sworznia zgodnie z momentem dokręcenia.
12. Dokręcić nakrętkę (punkt 9) sworznia momentem dokręcenia podanym przez producenta pojazdu.
Koło zostało obrócone w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a podkładka zdjęta.
13. Obrócić koło w przeciwnym kierunku i zdjąć podkładkę.

14. Sprawdzić prawidłowość naprężenia łańcucha, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta pojazdu.
 
 
Koło na jednym wahaczu ze śrubami mocującymi
 
Podkładki, pierścień centrujący i nakrętka mocująca zostały umieszczone na kole.
1. Umieścić koło na powierzchni podpierającej pojazdu.
2. Założyć podkładki (punkt 18), pierścień centrujący (punkt 17) i przykręcić śruby mocujące (punkt 16).
Śruby mocujące zostały dokręcone.
3. Dokręcić śruby mocujące (punkt 16) momentem zalecanym przez producenta pojazdu.
OSTRZEŻENIE! W celu zapewnienia prawidłowego dokręcenia śrub należy przykręcać je na krzyż.
 
 
Koło na jednym wahaczu z nakrętką osiową
 
Podkładki, pierścień centrujący i nakrętka mocująca zostały umieszczone na kole.
1. Umieścić koło na powierzchni podpierającej pojazdu.

2. Założyć podkładki (punkt 23), pierścień centrujący (punkt 22) i przykręcić nakrętkę mocującą (punkt 21).
Nakrętka mocująca została dokręcona.
3. Włożyć i dokręcić nakrętkę mocującą (punkt 21) momentem zalecanym przez producenta pojazdu.

4. Założyć pierścień zabezpieczający (punkt 20), jeśli jest dostępny.
 
 
Dotyczy wszystkich typów kół
 
1. Jeżeli jeszcze nie wykonano tej czynności, należy ustawić zacisk lub zaciski (punkt 3) na tarczy hamulcowej (punkt 4).

2. Jeżeli klocki utrudniają włożenie zacisku na tarczę, należy nacisnąć mocno klocki rękami, aby cofnąć tłoczki.​​​​​​​

3. Dokręcić śruby mocujące (punkt 2) zacisku lub zacisków momentem zalecanym przez producenta pojazdu.​​​​​​​

4. Zastosować poniższe przybliżone referencyjne momenty dokręcania:
 
Typ śruby M10x1.25 M10x1.25 M8x1.25
Moment dokręcenia 50 Nm 50 Nm 28 Nm

5. Sprawdzić poziom płynu hamulcowego i uzupełnić w razie potrzeby nowym płynem zgodnym z zaleceniami producenta pojazdu.​​​​​​​

6. Zdjąć pojazd ze stojaka.​​​​​​​

7. Kilkakrotnie użyć dźwigni/pedału hamulca, aż do przywrócenia normalnego oporu i sprawdzić skuteczność hamowania.
Zaciski zostały ustawione na tarczy hamulcowej, a śruby mocujące dokręcone.
 
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
 
Produkt opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny. Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób. 
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, które — jeśli nie będą przestrzegane — mogą spowodować obrażenia ciała. Słowo „PRZESTROGA!” oznacza procedury, które — jeśli nie będą przestrzegane — mogą spowodować uszkodzenie pojazdu. 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
 • Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
 • Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 • Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć.
 • Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć.
 • Zawsze wymieniać obie tarcze hamulcowe na osi, używając dwóch dostarczonych tarcz. Przy każdej wymianie tarcz należy także wymieniać klocki.
 • Nie dopuszczać do kontaktu środków smarnych z powierzchniami hamującymi tarczy i klocków, ponieważ może to obniżyć efektywność działania układu hamulcowego i spowodować poważne uszkodzenia.
 
OSTRZEŻENIE!
 • Podczas wymiany produktu i powiązanych elementów, na przykład płynu hamulcowego, klocków hamulcowych, szczęk hamulcowych itp., osoba przeprowadzająca instalację będzie narażona na kontakt z płynami i częściami, które — zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami — mogą zostać uznane za „odpady niebezpieczne”. Wszelkie tego typu odpady należy obsługiwać, przetwarzać i/lub usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może narazić osobę, która spowodowała powstanie odpadów niebezpiecznych, na grzywny wynikające z przepisów o ochronie środowiska i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia tej lub innych osób.
 • Aby uniknąć wadliwej instalacji, nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować działanie nieprawidłowe. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty.
 • Aby uniknąć obrażeń ciała, należy:
  • Używać odpowiedniego sprzętu, aby uniknąć wdychania pyłu powstałego podczas czyszczenia części.
  • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
  • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z klockami lub okładzinami szczęk, ponieważ może to spowodować otarcia.
  • Nie wkładać rąk do gniazda ustalającego klocka podczas wyjmowania tłoczków zacisku z zastosowaniem sprężonego powietrza, ponieważ istnieje ryzyko zmiażdżenia ich.
  • Unikać bezpośredniego kontaktu z płynem hamulcowym, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Jeżeli dojdzie do kontaktu, należy dokładnie oczyścić dane miejsce zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu lub płynu hamulcowego.
  • Nie uderzać komponentów elektrycznych ani poddawać ich działaniu ładunków elektrostatycznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów z tworzyw sztucznych.
  • Chronić wymontowane komponenty elektryczne przed wilgocią.
  • Sprawdzić prawidłowość podłączenia wszelkich styków elektrycznych oraz czy włączają się światła stop. Jeżeli nie, brak działania świateł stop może oznaczać obniżenie sprawności układu hamulcowego lub usterkę układu sygnalizacji hamowania.
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż motocykla
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje regulacji pompy hamulcowej RCS i pompy hamulcowej RCS corsacorta
Polityka prywatności">