Instrukcje wymiany zacisku hamulcowego

Konwencje
 
Ilustracje są dostępne w celach informacyjnych. Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu.
 
OSTRZEŻENIE!
Po wymianie zacisku należy sprawdzić, czy przewody hamulcowe pojazdu nie są skręcone ani nadmiernie wygięte, ponieważ utrudni to przepływ płynu. W razie potrzeby należy wymienić przewody hamulcowe na bardziej odpowiednie.
 
OSTRZEŻENIE!
Na każdym opisanym poniżej etapie należy się upewnić, że płyn hamulcowy nie ma kontaktu z elementami lakierowanymi pojazdu. W przypadku rozlania lub wycieku płynu natychmiast zebrać płyn ręcznikiem papierowym.
 
Osłona została otwarta, a membrana wyjęta.
1. Ustawić motocykl na stojaku.
 
2. Otworzyć korek (punkt 1) i wyjąć membranę (punkt 2) ze zbiorniczka płynu hamulcowego przeznaczonego dla wymontowywanego zacisku.
Wężyk został podłączony do korka odpowietrzającego na zacisku i podstawiono pojemnik.
3. Podłączyć przezroczysty wężyk do korka spustowego (punkt 3) zacisku i umieścić pojemnik na drugim końcu, aby zebrać płyn.
 
4. Odkręcić korek odpowietrzający (punkt 3) i opróżnić obwód hydrauliczny.
Wąż doprowadzający płyn został odłączony.
5. Zakręcić korek odpowietrzający i odłączyć przewód spustowy.
 
6. Poluzować przewód doprowadzający płyn (punkt 4) na zacisku, aby móc odkręcić go ręcznie później.
Zawleczki zabezpieczające zostały wyjęte.
7. Wyjąć za pomocą szczypiec zawleczki (punkt 5).
Sworznie i sprężyna zostały wyjęte.
8. W razie potrzeby, za pomocą młotka i wybijaka, wyjąć sworznie (punkt 6).
 
9. Wyjąć sprężynę (punkt 7).
Klocki zostały rozsunięte.
10. Delikatnie oddzielić klocek hamulcowy (punkt 8) za pomocą ściągacza lub innego odpowiedniego narzędzia.
Śruby mocujące zostały odkręcone.
 11. Odkręcić śruby mocujące (punkt 9) otwartym kluczem płaskim i zdjąć zacisk z ramy motocykla.
 
 
Przewód doprowadzający płyn został odłączony od zacisku.
12. Całkowicie odłączyć przewód doprowadzający płyn (punkt 4) od zacisku.
 
13. Ustawić koniec przewodu doprowadzającego w pozycji podniesionej, aby zapobiec wyciekom płynu.
Powierzchnia hamująca tarczy została oczyszczona, a podkładki założone.
14. Oczyścić powierzchnię hamującą (punkt 10) tarczy (punkt 11) odtłuszczaczem, np. rozpuszczalnikiem SE 47.
 
15. Ustawić nowy zacisk na motocyklu.

16. Wymienić oryginalną śrubę (punkt 9) na śruby z dostarczonego zestawu.​​​​​​​

17. W razie potrzeby założyć podkładki (punkt 12) dostarczone w zestawie.​​​​​​​

18. Włożyć śruby (punkt 9), nie dokręcając ich.
Korek odpowietrznika został założony, a przezroczysty wężyk podłączony do zacisku.
19. Podłączyć przewód doprowadzający płyn hamulcowy (punkt 4) i dokręcić połączenie kluczem stałym, stosując moment 17 – 20 Nm.

20. Napełnić zbiornik płynu hamulcowego świeżym płynem zgodnym ze specyfikacją producenta.

21. Podłączyć przezroczysty wężyk do korka spustowego (punkt 3) zacisku i umieścić pojemnik na drugim końcu, aby zebrać płyn.

22. Odkręcić korek odpowietrzający (punkt 3).​​​​​​​

23. Użyć dźwigni hamulca.​​​​​​​

24. Zamknąć korek odpowietrzający.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie zwalniać dźwigi przy otwartym korku odpowietrzającym, ponieważ spowoduje to zassanie powietrza do obwodu hydraulicznego.
Śruby mocujące zacisk zostały dokręcone.​​​​​​
25. Zwolnić dźwignię hamulca.

26. Odkręcić korek odpowietrzający.​​​​​​​

27. Użyć dźwigni hamulca.​​​​​​​

28. Powtarzać cztery powyższe czynności, aż wypływający płyn nie będzie zawierał pęcherzyków powietrza i zostanie przywrócony standardowy opór dźwigni hamulca.​​​​​​​

29. Zakręcić korek odpowietrzający i odłączyć przezroczysty wężyk.​​​​​​​

30. Dokręcić korek odpowietrzający momentem 12 – 16 Nm.​​​​​​​

31. Gdy układ jest pod ciśnieniem, dokręcić wszystkie śruby mocujące zacisk (punkt 9) momentem podanym przez producenta pojazdu. (przybliżona wartość: 46 Nm).
Membrana została dokładnie oczyszczona, a korek założony na zbiornik płynu hamulcowego.
32. Po odpowietrzeniu poziom płynu hamulcowego w zbiorniku jest minimalny. Całkowicie cofnąć tłoczki, naciskając klocki rękami, a następnie uzupełnić płyn.

33. Dokładnie wyczyścić membranę (punkt 2) zbiorniczka z płynem hamulcowym i usunąć wszelkie pozostałości płynu.​​​​​​​

34. Umieścić membranę i korek (punkt 1) na zbiorniczku płynu hamulcowego i dokręcić wszelkie możliwe śruby.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeżeli zostaną zauważone wycieki z zacisku, należy powtórzyć całą powyższą procedurę, aby określić przyczynę i usunąć nieprawidłowość.​​​​​​​

35. Zdjąć motocykl ze stojaka.
 
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
 
Produkt opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny. Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, które — jeśli nie będą przestrzegane — mogą spowodować obrażenia ciała. Słowo „PRZESTROGA!” oznacza procedury, które — jeśli nie będą przestrzegane — mogą spowodować uszkodzenie pojazdu.
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
 • Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
 • Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 • Nie dopuszczać do kontaktu środków smarnych z powierzchniami hamującymi tarczy i klocków, ponieważ może to obniżyć efektywność działania układu hamulcowego i spowodować poważne uszkodzenia.
 • Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć.
 • Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć.
 
PRZESTROGA!
Nie używać ostrych narzędzi do montowania elementów gumowych, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Koniecznie wymieniać uszkodzone komponenty.
 
OSTRZEŻENIE!
 • Aby uniknąć wadliwej instalacji, nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować działanie nieprawidłowe. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty.
 • Podczas wymiany produktu i powiązanych elementów, na przykład płynu hamulcowego, klocków hamulcowych, szczęk hamulcowych itp., osoba przeprowadzająca instalację będzie narażona na kontakt z płynami i częściami, które — zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami — mogą zostać uznane za „odpady niebezpieczne”. Wszelkie tego typu odpady należy obsługiwać, przetwarzać i/lub usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może narazić osobę, która spowodowała powstanie odpadów niebezpiecznych, na grzywny wynikające z przepisów o ochronie środowiska i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia tej lub innych osób.
 • Aby uniknąć obrażeń ciała, należy:
  • Używać odpowiedniego sprzętu, aby uniknąć wdychania pyłu powstałego podczas czyszczenia części.
  • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
  • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z klockami lub okładzinami szczęk, ponieważ może to spowodować otarcia.
  • Nie wkładać rąk do gniazda ustalającego klocka podczas wyjmowania tłoczków zacisku z zastosowaniem sprężonego powietrza, ponieważ istnieje ryzyko zmiażdżenia ich.
  • Unikać bezpośredniego kontaktu z płynem hamulcowym, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Jeżeli dojdzie do kontaktu, należy dokładnie oczyścić dane miejsce zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu lub płynu hamulcowego.
  • Nie uderzać komponentów elektrycznych ani poddawać ich działaniu ładunków elektrostatycznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów z tworzyw sztucznych.
  • Chronić wymontowane komponenty elektryczne przed wilgocią.
  • Sprawdzić prawidłowość podłączenia wszelkich styków elektrycznych oraz czy włączają się światła stop. Jeżeli nie, brak działania świateł stop może oznaczać obniżenie sprawności układu hamulcowego lub usterkę układu sygnalizacji hamowania.
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż motocykla
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje wymiany zacisku hamulcowego — stały zacisk motocyklowy
Polityka prywatności">