Instrukcja wymiany cylinderków hamulcowych

Uważnie przeczytać poniższe instrukcje i przestrzegać ich treści. Te same instrukcje znajdują się w opakowaniu pompy hamulcowej.ź Zachować je przez cały cykl eksploatacji produktu. W przypadku sprzedaży pojazdu przekazać je nowemu właścicielowi.
 
Informacje ogólne

1. Użyć płynu hamulcowego zalecanego przez producenta. Należy wymienić cały płyn hamulcowy po dokładnym umyciu zbiornika denaturatem.
2. Z powodu technicznego charakteru produktu pompę hamulcową musi wymienić wykwalifikowany technik, a informację tę należy podać na fakturze na wypadek reklamacji.
3. Ustabilizować pojazd na podporach, sprawdzając, czy jest całkowicie stabilny przed zdjęciem kół, a następnie wymontować bęben hamulcowy.
4. Przed dalszym demontażem zanotować położenie poszczególnych elementów, aby zapewnić prawidłowy ponowny montaż.​​​​​​​
5. Zdjąć szczęki hamulcowe, sprężynę powrotną szczęki i części mechanizmu automatycznej regulacji.​​​​​​​
6. Odkręcić złącze przewodu hamulcowego od cylinderka; uważać, aby nie uszkodzić ani nie zdeformować przewodu.​​​​​​​
7. Zalecamy wymianę cylinderków hamulcowych po obu stronach jednocześnie.​​​​​​​
8. Spuścić cały płyn hamulcowy.
 
Procedura wymiany
 
1. Jeżeli cylinderek jest przykręcony do płytki nośnej, należy odkręcić śruby mocujące i wyjąć cylinderek z gniazd. Jeżeli cylinderek jest mocowany za pomocą płytek zatrzaskowych, należy odłączyć linkę hamulca ręcznego i odporny na pył wąż gumowy, aby zwolnić płytkę zatrzaskową.​​​​​​​
2. Jeżeli cylinderek jest oparty na pierścieniu Seegera/pierścieniu osadczym, należy zdjąć ten pierścień z cylinderka i zsunąć cylinderek z płytki nośnej razem z uszczelkami.​​​​​​​
3. Dokładnie oczyścić płytkę nośną.
 
Procedura montażu
 
1. W przypadku cylinderków przykręconych do płytki nośnej założyć nową uszczelkę na cylinderek, a następnie przymocować go do płytki nośnej śrubami mocującymi; dokręcić je momentem zalecanym przez producenta pojazdu.
2. W przypadku cylinderków przesuwnych należy nasmarować obszary przesuwu płytki nośnej, uważając, aby smar nie znalazł się na innych częściach. Umieścić cylinderek na płytce nośnej i przymocować płytki zatrzaskowe, sprawdzając ich prawidłowe umieszczenie. Założyć gumową uszczelkę przeciwkurzową i podłączyć linkę hamulca ręcznego.
3. W przypadku cylinderków mocowanych pierścieniami zatrzaskowymi należy założyć nową linkę na płytkę nośną z nowymi uszczelkami i prawidłowo założyć pierścień. O ile jeszcze nie wykonano tej czynności, należy zamontować nowy układ odpowietrznika, podłączyć przewód hamulca ręcznego, dopasowując gwint cylinderka i złącza przewodu, a następnie dokręcić śrubę momentem zalecanym przez producenta pojazdu.
4. Zmontować hamulec, starannie sprawdzając stan zużycia szczęk; zalecane jest założenie nowych szczęk.​​​​​​​
5. Sprawdzić, czy bęben nie jest uszkodzony ani zużyty; w razie wątpliwości wymienić go. Uszkodzone bębny można poddać obróbce (zeszlifować), a maksymalny dopuszczalny nadwymiar (po szlifowaniu) w samochodach osobowych lub lekkich pojazdach użytkowych wynosi 1,5 mm.​​​​​​​
6. Sprawdzić, czy wszystkie części zamontowano prawidłowo.​​​​​​​
7. Wyregulować i odpowietrzyć układ, sprawdzić pod kątem nieszczelności.​​​​​​​
8. Założyć koła, obniżyć pojazd na podłoże i dokręcić śruby kół.​​​​​​​
9. Przeprowadzić jazdę testową.
 
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Ten produkt Brembo opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny.
 
Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
 
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!”  oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „PRZESTROGA” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenia fizyczne, natomiast słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przed rozpoczęciem wymiany należy się upewnić, że części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu. Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 
Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
PRZESTROGA!
Części pozostałe po wymianie należy usuwać zgodnie z przepisami.
Nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty. Aby uniknąć obrażeń ciała, zalecamy podjęcie następujących działań:
  • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
  • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z materiałem ciernym klocków i szczęk hamulcowych, ponieważ może to spowodować otarcia.
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż: samochód
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje wymiany pomp hamulcowych
Polityka prywatności">