Instrukcje wymiany cylindra hamulcowego ze sprzęgłem centralnym (CCSC)

Uważnie przeczytać poniższe instrukcje i przestrzegać ich treści. Te same instrukcje znajdują się w opakowaniu zacisków hamulcowych. Zachować je przez cały cykl eksploatacji produktu. W przypadku sprzedaży pojazdu przekazać je nowemu właścicielowi.
Zalecamy wykonanie tylko tych czynności, które są wymagane do wymiany określonych części zamiennych.
 
Procedura montażu / Zalecenia wstępne

1. Podczas odpowietrzania nie wciskać pedału kilka razy pod rząd; wcisnąć raz i poczekać na ustabilizowanie się układu hydraulicznego (ryzyko zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrz CCSC).
2. Nie używać żadnych smarów ani środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić uszczelki w CCSC.
3. Zawsze zwracać uwagę na poziom czystości.
4. Używać wyłącznie płynu hamulcowego zatwierdzonego przez producenta pojazdu.​​​​​​​
5. Oczyścić stare uszczelki lub usunąć je (jeśli dostarczono uszczelki wraz z CCSC) i zetrzeć pył z powierzchni styku.​​​​​​​
6. Oczyścić końcówkę wału napędowego i sprawdzić, czy powierzchnia uszczelniająca nie jest zbyt zużyta.​​​​​​​
7. Sprawdzić, czy CCSC przylega do powierzchni montażowej.​​​​​​​
8. Przed dokręceniem śrub na CCSC upewnić się, że adapter jest całkowicie założony.​​​​​​​
9. Ustawić śruby mocujące urządzenie i dokręcić zgodnie z wymaganiami producenta pojazdu.​​​​​​​
10. Nigdy nie odpowietrzać CCSC, jeżeli sprzęgło i koło zamachowe nie zostały zamontowane (obciążenie reakcyjne względem CCSC).​​​​​​​
11. Sprawdzić, czy CCSC nie jest nachylony podczas instalacji, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przy uchwytach lub ograniczyć żywotność (niedopasowanie kątowe).​​​​​​​
12. Po zakończeniu odpowietrzania dokręcić śrubę (jeśli występuje), aby zapewnić szczelność.
 
ZAWSZE WYMIENIAĆ MECHANIZM SPRZĘGŁA W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA W PRZYPADKU ZUŻYCIA
ZAWSZE WYMIENIAĆ KOŁO ZAMACHOWE I MEMBRANĘ SPRZĘGŁA.
 
Schemat przedstawiający prawidłowy montaż pokrywy systemu kola zamachowego/sprzęgła.
Procedura prawidłowego montażu
 
Sposób montażu pokrywy na kole zamachowym ma istotny wpływ na sposób działania sprzęgła, szczególnie w przypadku sprzęgieł z samoregulacją, a więc także na działanie i żywotność CCSC (obciążenie/wysokość). 
 
W celu zapewnienia i zachowania zgodności systemu sprzęgła z taką charakterystyką należy zamontować sprzęgło, używając odpowiedniego narzędzia przed włożeniem koła zamachowego. Patrz schemat poniżej. 
Podczas montażu sprzęgła należy zachować jak największą staranność, aby uniknąć ewentualnych błędów i uszkodzenia CCSC, co spowoduje unieważnienie gwarancji producenta.
 
Poniżej opisano niektóre z nich:
 
1. BŁĄD MONTAŻU – KOŁO ZAMACHOWE, STRONA PRZECIWNA
Koło zamachowe zamontowane nieprawidłowo (po przeciwnej stronie) spowoduje uszkodzenie CCSC, odkształcenie pierścienia ustalającego i nieszczelność.

2. BŁĄD MONTAŻU – NADMIERNY SKOK 
W przypadku błędnego montażu lub odpowietrzenia system CCSC może działać z nadmiernym skokiem. Nadmierny skok spowoduje uszkodzenie pierścienia ustalającego lub uszczelki głównej, ponieważ pierścień może zsunąć się z prowadnicy. 

3. NIEDOPASOWANIE OSIOWE LUB KĄTOWE WAŁU/SILNIKA 
Błąd montażu osiowego i/lub kątowego CCSC w odniesieniu do wałka skrzyni biegów może ograniczyć funkcjonalność i żywotność, co spowoduje skrócenie żywotności uszczelki wałka po stronie skrzyni biegów.

4. NIEPRAWIDŁOWY PŁYN 
Układ hydrauliczny sprzęgła należy napełniać wyłącznie płynem hamulcowym. Nie wolno stosować oleju mineralnego i zawsze używać płynu zalecanego przez producenta w instrukcji obsługi pojazdu. 

5. BŁĄD ODPOWIETRZANIA – NADMIERNE CIŚNIENIE 
Przeprowadzić ręczne odpowietrzanie wg następującej procedury:
 • Wcisnąć pedał sprzęgła.
 • Otworzyć zawór odpowietrzający.
 • Trzymać pedał sprzęgła wciśnięty, aż pojawi się płyn – nie zwalniać!
 • Zamknąć zawór odpowietrzający.
 • Powoli zwolnić pedał sprzęgła.
 
6. PŁYN HAMULCOWY / UKŁAD SPRZĘGŁA / CZYSZCZENIE SYSTEMU CCSC 
Zanieczyszczenie może spowodować sporadyczne wycieki, gdy cząsteczki brudu nagromadzą się pod wargą uszczelniającą; trwały wyciek może powstać w wyniku pęcznienia uszczelki z wargą po kontakcie z nieodpowiednią substancją.

7. ZANIECZYSZCZENIE – WAŁEK SKRZYNI BIEGÓW 
Zanieczyszczenie wałka z powodu przeprowadzania czynności demontażu lub ponownego montażu może spowodować sporadyczne wycieki, gdy cząsteczki brudu nagromadzą się pod wargą uszczelniającą wałka po stronie skrzyni lub na uszczelniającym pierścieniu o-ring gniazda piasty. Może to także spowodować trwałe wycieki, gdy warga uszczelni napęcznieje.
 
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Ten produkt Brembo opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny.
 
Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
 
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!”  oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „PRZESTROGA” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenia fizyczne, natomiast słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przed rozpoczęciem wymiany należy się upewnić, że części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu. Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 
Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
PRZESTROGA!
Części pozostałe po wymianie należy usuwać zgodnie z przepisami.
Nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty. Aby uniknąć obrażeń ciała, zalecamy podjęcie następujących działań:
 • Używać odpowiedniego sprzętu, aby uniknąć wdychania pyłu powstałego podczas czyszczenia części.
 • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
 • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z materiałem ciernym klocków i szczęk hamulcowych, ponieważ może to spowodować otarcia.
 • Nie wkładać rąk do gniazd klocków podczas wyjmowania tłoczków zacisków z wykorzystaniem sprężonego powietrza, ponieważ może to spowodować zmiażdżenie palców. 
 • Unikać bezpośredniego kontaktu z płynem hamulcowym, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu, należy dokładnie oczyścić dane miejsce zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu lub płynu hamulcowego. 
 • Nie uderzać komponentów elektrycznych ani poddawać ich działaniu ładunków elektrostatycznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów z tworzyw sztucznych.
 • Chronić wymontowane komponenty elektryczne przed wilgocią.
 • Sprawdzić prawidłowość podłączenia styków elektrycznych oraz czy włączają się światła stop. Jeżeli nie, brak działania świateł stop może oznaczać obniżenie sprawności układu hamulcowego lub usterkę układu sygnalizacji hamowania.

 

OSTRZEŻENIE!

Nie używać ostrych narzędzi do montowania elementów gumowych, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Sprawdzić, czy wszystkie uszkodzone części zostały wymienione.
 
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż: samochód
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje wymiany pompy sprzęgła i pompy hamulcowej
Polityka prywatności">