Instrukcje wymiany hamulców bębnowych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych

Uważnie przeczytać poniższe instrukcje i przestrzegać ich treści. Te same instrukcje znajdują się w opakowaniu hamulca bębnowego. Zachować je przez cały cykl eksploatacji produktu. W przypadku sprzedaży pojazdu przekazać je nowemu właścicielowi.
Niniejsze instrukcje montażu stanowią wytyczne dotyczące standardowych prac naprawczych i nie uwzględniają funkcji specjalnych, które mogą mieć zastosowanie w innych układach hamulcowych. Szczegółowo przestrzegać instrukcji specjalnych wydanych przez producenta pojazdu i układu hamulcowego. Przed rozpoczęciem wymiany upewnić się, że używane części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu.
 
 
Procedura wymiany
 
Niniejsza procedura dotyczy jednego koła i należy ją powtórzyć na drugim kole osi.
 
Klocek hamulcowy
1. Zdjąć koła.
 
2. Hamulce ręczny musi być całkowicie zwolniony.
 
3. Całkowicie zresetować system automatycznej lub manualnej regulacji zespołu szczęk.
Smonta il tamburo del freno
4. Wymontować bęben hamulcowy.
 
OSTRZEŻENIE! Nie wywierać siły, aby uniknąć uszkodzenia piast i łożysk kół, czujników i pierścieni zębatych.
OSTRZEŻENIE! Zawsze używać specjalnych dostępnych narzędzi.
Nel caso di tamburi dei freni con cuscinetti delle ruote e anelli dentati integrati, smonta queste parti per il successivo reimpiego
5. W przypadku bębnów hamulcowych z łożyskami kół i zintegrowanymi pierścieniami zębatymi należy wymontować te części, aby wykorzystać je ponownie (tylko jeśli nie są uszkodzone i nie ma na nich nieprawidłowości).
 
Przed wykonaniem kolejnych czynności procedury wymiany zalecamy wyczyszczenie i sprawdzenie produktu w celu ułatwienia montażu.
 
Czyszczenie/sprawdzanie/montaż wstępny
 
1. Oczyścić powierzchnię kołnierza/podkładki centrującej w piaście koła, która musi być zupełnie czysta, bez rdzy, zadziorów i gładka; wypolerowana powierzchnia kołnierza (nie używać szlifierek kątowych!).
 
2. W przypadku bębnów hamulcowych ze zintegrowanymi łożyskami kół zamontować nowe lub nieuszkodzone/sprawne zdemontowane części zgodnie z instrukcjami; zastosować zalecany smar.
 
3. Założyć nowe uszczelki do łożysk kół.
 
4. Jeżeli jest dostępny, założyć pierścień zębaty (nowy lub nieuszkodzony i sprawny).
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wszystkie komponenty hamulca bębnowego, takie jak cylinderki hamulcowe, zespół szczęk, sprężyny, dźwignie, uchwyty, wystające elementy itp., należy sprawdzić przed ponownym użyciem, aby upewnić się, że są one w doskonałym stanie; w przeciwnym razie należy je wymienić. 
 
5. O ile nie podano inaczej, należy całkowicie usunąć zabezpieczenie antykorozyjne z nowego hamulca bębnowego – tylko w przypadku kołnierza i powierzchni roboczej.
 
Sprawdzić, czy powierzchnia kołnierza jest czysta, bez zadziorów i nieuszkodzona.
Pulizia della superficie della flangia
Procedura montażu
Azzera completamente la regolazione automatica o manuale dei ceppi dei freni.
1. Jeżeli używany jest nowy zespół szczęk, należy go wyregulować od nowa.
, applicare uniformemente un velo molto sottile di olio anticorrosivo
2. W przypadku osobnej piasty koła nałożyć bardzo równo cienką warstwę zabezpieczenia antykorozyjnego (nie pastę) na kołnierz.

 

3. Wycentrować bęben hamulcowy; w zależności od typu konstrukcji stałej ze śrubą lub z urządzeniem zabezpieczającym i/lub z kołem.

4. Dokręcić równomiernie na krzyż lub (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) w dwóch etapach, stosując zalecany moment dokręcania.

5. W hamulcach bębnowych ze zintegrowaną piastą koła wycentrować bęben hamulcowy, ustawić/zamocować łożysko koła zgodnie z zaleceniami, zabezpieczyć nową, nieuszkodzoną i sprawną osłoną.

 

Azzera completamente la regolazione automatica o manuale dei ceppi dei freni.
6. Wyregulować odstęp roboczy zespołu szczęk/hamulca ręcznego zgodnie z zaleceniami.
Montare le ruote e serrare come al punto 13.
7. Założyć koła i dokręcić zgodnie z informacjami w punkcie 13.

 

8. Jeżeli układ hydrauliczny był otwarty, należy napełnić/odpowietrzyć go zalecanym płynem.

 
 
Kontrola końcowa
 
PRZESTROGA! Sprawdzić, czy części gumowe nie są uszkodzone. Wymienić w razie potrzeby.  

1. Użyć pedału, aby zbliżyć szczęki do bębna. Powtarzać proces, aż skok pedału będzie odpowiedni.
2. Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i uzupełnić w razie potrzeby.​​​​​​​
3. Wyważyć koło.​​​​​​​
4. Założyć koło i dokręcić nakrętki koła zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu lub danymi w katalogu Brembo.
 
Testowanie i docieranie
 
Przeprowadzić jazdę testową, nie hamując gwałtownie ani nie trzymając pedału wciśniętego przez ponad 3 sekundy; upewnić się, że nie występuje szum ani drgania hamulców.
Użytkownik pojazdu powinien docierać nowe tarcze i klocki przez co najmniej 200 km, hamując delikatnie i rzadko oraz nie powodując aktywacji układu ABS.
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeżeli nowe hamulce nie zostaną prawidłowo dotarte, układ hamulcowy może nie działać skutecznie.
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Ten produkt Brembo opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny.
 
Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
 
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!”  oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „PRZESTROGA” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenia fizyczne, natomiast słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przed rozpoczęciem wymiany należy się upewnić, że części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu. Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 
Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
PRZESTROGA!
Części pozostałe po wymianie należy usuwać zgodnie z przepisami.
Nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty. Aby uniknąć obrażeń ciała, zalecamy podjęcie następujących działań:
  • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
  • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z materiałem ciernym klocków i szczęk hamulcowych, ponieważ może to spowodować otarcia.
  • Używać odpowiedniego sprzętu, aby uniknąć wdychania pyłu powstałego podczas czyszczenia części.
  • Chronić wymontowane komponenty elektryczne przed wilgocią.
  • Nie dopuszczać do kontaktu środków smarnych z powierzchniami hamującymi tarczy i klocka, ponieważ może to obniżyć efektywność działania układu hamulcowego i spowodować poważne uszkodzenia.
  • Zawsze wymieniać oba bębny hamulcowe na osi, używając dwóch dostarczonych bębnów. Przy każdej wymianie bębnów należy także wymieniać szczęki.
  • Nie uderzać komponentów elektrycznych ani poddawać ich działaniu ładunków elektrostatycznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów z tworzyw sztucznych.
  • Sprawdzić prawidłowość podłączenia styków elektrycznych oraz czy włączają się światła stop. Jeżeli nie, brak działania świateł stop może oznaczać obniżenie sprawności układu hamulcowego lub usterkę układu sygnalizacji hamowania. 
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż: samochód
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje wymiany szczęk hamulcowych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych
Polityka prywatności">