Instrukcje wymiany szczęk hamulcowych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych

Uważnie przeczytać poniższe instrukcje i przestrzegać ich treści. Te same instrukcje znajdują się w opakowaniu szczęki hamulcowej. Zachować je przez cały cykl eksploatacji produktu. W przypadku sprzedaży pojazdu przekazać je nowemu właścicielowi.

Niniejsze instrukcje montażu stanowią wytyczne dotyczące standardowych prac naprawczych i nie uwzględniają funkcji specjalnych, które mogą mieć zastosowanie w innych układach hamulcowych. Szczegółowo przestrzegać instrukcji specjalnych wydanych przez producenta pojazdu i układu hamulcowego.

 

Najpierw należy dokładnie określić prawidłowy referencyjny numer seryjny szczęk dla danego samochodu, zgodnie z rokiem produkcji i układem hamulcowym. Szczęki hamulcowe należy wymienić na całej osi.
 
Procedura wymiany
 
Przed wymianą szczęk hamulcowych zalecamy zwrócenie uwagi na następujące informacje:
 
A car in the correct position and another in the incorrect position
1. Przed naprawą upewnić się, że pojazd jest zablokowany i nie może się przemieścić; podnieść i sprawdzić stabilność (Rys. 1).
 

PRZESTROGA! Dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze używać odpowiednich i niezawodnych narzędzi.

Springs securing the shoes to the back plate
2. Zdjąć najpierw jedno koło, a drugie pozostawić jako punkt odniesienia ułatwiający montaż.
 

PRZESTROGA! Nie używać pedału hamulca po zdjęciu bębna.

 
3. Zdjąć sprężyny mocujące szczęki do płytki nośnej (Rys. 2).
 
Hand brake cable
4. Odczepić linkę hamulca ręcznego (Rys. 3).
 
PRZESTROGA! Sprawdzić, czy linka nie jest uszkodzona ani zużyta; jeżeli tak, należy ją wymienić.
 
5. Zdjąć szczęki i wymontować cylinderek.
Brush for cleaning and breathing in air with dust prohibition
6. Oczyścić płytkę i bęben wilgotną ściereczką z detergentem (nie używać detergentów na bazie oleju mineralnego ani podobnych).
 

PRZESTROGA! Podczas czyszczenia nie doprowadzać do powstawania pyłu, którego wdychanie może być szkodliwe dla zdrowia. Podczas pracy w pomieszczeniu używać maseczki (Rys. 4).

 
PRZESTROGA! Płyn hamulcowy w cylinderku ma właściwości korozyjne i może spowodować uszkodzenia; zachować ostrożność i nie dopuścić do rozlania płynu hamulcowego.
 
 
 
 
Procedura montażu
 
1. Założyć nowy cylinderek na płytkę nośną i przykręcić przewód płynu hamulcowego.
Preassembled kit: arrows indicating how to remove the bottom stirrup
2. Tylko w przypadku użycia WSTĘPNIE ZMONTOWANEGO ZESTAWU: Zdjąć uchwyt dolny (Rys. 5).
Arrows indicating where to apply grease
3. Nałożyć niewielką ilość smaru odpornego na wysoką temperaturę na części płytki, które stykają się ze szczękami (Rys. 6).
Prohibition from applying lubricant or grease to the brake friction material or the inside of the drum
4. PRZESTROGA!  Nie należy nakładać smaru na materiał cierny hamulca ani części wewnętrzne bębna, ponieważ może to wpłynąć na prawidłowe działanie układu hamulcowego (Rys. 7).
Hand brake cable, shoes and back plate
5. Podłączyć linkę hamulca ręcznego i umieścić szczęki na płytce (Rys. 3).
Springs to secure the shoes to the back plate
6. Przymocować szczęki do płytki nośnej za pomocą odpowiednich sprężyn (Rys. 2).
Shoes to be repositioned in their seat without tampering
6. Wycentrować szczęki w gnieździe tak, jak były pierwotnie zamontowane.
 
PRZESTROGA! Nie manipulować urządzeniami do automatycznej regulacji, aby działały prawidłowo (Rys. 8).
 
7.  Lekko wcisnąć hamulec ręczny, aby sprawdzić prawidłowość działania wszystkich mechanizmów i dźwigni, a następnie ustawić wszystko w pozycji początkowej.
Operating the hand brake using the pedal
8. Zmontować bęben i ustawić urządzenie do automatycznej regulacji, używając kilkukrotnie pedału hamulca, a następnie odpowietrzyć obwód płynu hydraulicznego (Rys. 9)
 
WAŻNE! Części zamienne zawarte w tym zestawie nie mogę być montowane przez kierowcę (zakaz zgodny z włoskim prawem 122/92). Należy zawsze kontaktować się z wykwalifikowanym mechanikiem i warsztatem.
 
9. Szczęki hamulcowe należy wymienić na całej osi.
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Ten produkt Brembo opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny.
 
Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
 
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!”  oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „PRZESTROGA” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenia fizyczne, natomiast słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przed rozpoczęciem wymiany należy się upewnić, że części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu. Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 
Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
PRZESTROGA!
Części pozostałe po wymianie należy usuwać zgodnie z przepisami.
Nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty. Aby uniknąć obrażeń ciała, zalecamy podjęcie następujących działań:
  • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
  • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z materiałem ciernym klocków i szczęk hamulcowych, ponieważ może to spowodować otarcia.
  • Nie dopuszczać do kontaktu materiału ciernego klocków hamulcowych, tarcz, zacisków, przewodów hamulcowych itp. ze smarami, olejami, innymi środkami smarnymi ani środkami czyszczącymi na bazie oleju mineralnego, ponieważ może to spowodować awarię hamulców. W razie potrzeby wymienić zanieczyszczone części. Klocki hamulcowe należy wymieniać w zestawach na oś.
  • Nie używać ostrych narzędzi, ponieważ nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenia. Używać wyłącznie specjalnych narzędzi (klucz dynamometryczny, narzędzie do rozciągania, haki do wyciągania itp.).
  • W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac uszkodzenia dowolnej części układu hamulcowego należy część taką naprawić.
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż: samochód
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje wymiany zestawów szczęk hamulcowych
Polityka prywatności">