Instrukcje wymiany tarcz i klocków hamulcowych: EV KIT

Uważnie przeczytać poniższe instrukcje i przestrzegać ich treści. Te same instrukcje znajdują się w opakowaniu tarczy i klocków hamulcowych. Zachować je przez cały cykl eksploatacji produktu. W przypadku sprzedaży pojazdu przekazać je nowemu właścicielowi.
Instrukcje stanowią ogólne wytyczne, ponieważ tarcze hamulcowe mogą się różnić od tych przedstawionych poniżej.

PRZESTROGA!
Tarcze Brembo EV Kit i klocki Brembo EV Kit należy zawsze montować w połączeniu ze sobą. Połączenie ich z innymi produktami może uniemożliwić prawidłowe działania ZESTAWU.
 
Procedura wymiany
 
W tym miejscu zamieszczono procedurę wymiany tarczy hamulcowej jednego koła. Konieczne będzie powtórzenie wszystkich czynności na drugim kole osi.
Niniejsza procedura dotyczy jednego koła i należy ją powtórzyć na drugim kole osi.
 
1. Remove the wheel
1. Zdjąć koło
2. Remove the pads and pull back the piston(s). Use the dedicated tool!
2. Wyjąć klocki i wycofać tłoczek/tłoczki. Użyć odpowiedniego narzędzia! 
3. Remove the caliper from its mount
3. Wyjąć zacisk z mocowania.
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie odłączać od zacisku przewodu doprowadzającego płyn hamulcowy. Zawiesić zacisk, sprawdzając, czy przewód doprowadzający nie jest naciągnięty.
4. If necessary, disassemble the wheel hub before removing the disc. Then disassemble the brake disc.
4. W razie potrzeby zdemontować piastę koła przed zdjęciem tarczy. Następnie wymontować tarczę hamulcową. 
5. Clean the mounting face on the new disc.
5. Wyczyścić powierzchnię montażową nowej tarczy.
 
OSTRZEŻENIE! Nie zabrudzić powierzchni montażowej olejem ani smarem.
6. Thoroughly clean the disc mounting face on the wheel hub, removing any deposits and rust; check that the surface is not damaged or deformed, and restore it to the proper condition if necessary.
6. Dokładnie oczyścić powierzchnię montażową tarczy na piaście koła, usuwając osady i rdzę; sprawdzić, czy powierzchnia nie jest uszkodzona ani odkształcona i w razie potrzeby przywrócić ją do właściwego stanu. 
7.	Check for smooth rotation and correct end float of the wheel bearings.
7. Sprawdzić, czy swobodnie się obraca i skorygować luz końcowy łożysk kół.
Rimontaggio mozzo ruota
8. Jeżeli piasta koła nie została zdjęta: założyć nową tarczę na piastę koła i przykręcić śrubą mocującą; wyregulować łożysko, w stosownych przypadkach, zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.
9. Assemble the hub and disc, tightening the fastening screws at the specified torque
9. Jeżeli piasta koła została zdjęta w kroku 4 (rys. D): zamontować piastę i tarczę, a następnie dokręcić śruby mocujące wymaganym momentem. Założyć zespół piasty i tarczy na oś koła, wyregulować łożysko i dokończyć czynności montażowe zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu. 
Zapoznać się z artykułem na temat prawidłowego momentu dokręcania..
10. Check lateral runout of the disc using the metrology kit
10. Sprawdzić bicie boczne tarczy za pomocą zestawu pomiarowego; sprawdzian tarczowy należy ustawić w sposób pokazany na ilustracji, 5 mm od średnicy zewnętrznej. Zablokować tarcze kilkoma nakrętkami kół, aby zasymulować stan z założonym kołem. Maksymalna wartość bicia na pełny obrót tarczy wynosi: 0,10 mm w przypadku samochodów osobowych – 0,12 mm przypadku pojazdów użytkowych. W razie potrzeby zdjąć tarczę i założyć ją na piastę koła w innym położeniu, a następnie powtórzyć pomiar.
OSTRZEŻENIE! Uważnie przeprowadzić test. Wartość bicia większa od podanej spowoduje zbyt szybie zużycie i wibracje podczas hamowania.
 
11. If the runout measurement is unacceptable, measure the runout of the wheel hub mounting face; if necessary, replace the hub and refit the disc.
11. Jeżeli wartość pomiaru bicia jest niedopuszczalna, należy zmierzyć bicie powierzchni montażowej piasty koła; w razie potrzeby wymienić piastę i założyć tarczę ponownie.

WARNING! Dozwolona wartość bicia powierzchni montażowej piasty koła wynosi około połowy wartości podanej dla tarczy.
12. Refit the caliper to its mount; in the case of a floating caliper, check for smooth sliding action of the body on the guides.
12. Założyć zacisk na jego mocowanie; w przypadku zacisku pływającego sprawdzić, czy obudowa przesuwa się płynnie po prowadnicach.

PRZESTROGA! Sprawdzić, czy części gumowe nie są uszkodzone. Wymienić w razie potrzeby.
13. Fit the new pads, with the related springs and pins
13. Założyć nowe klocki z odpowiednimi sprężynami i sworzniami. Nasmarować tylną część i krawędzie klocków w podanych miejscach. Podłączyć wskaźnik zużycia, jeśli jest zainstalowany. 
14. Operate the pedal to bring the pads closer to the disc.
14. Użyć pedału, aby zbliżyć klocki do tarczy. Powtarzać ten proces, aż zakres ruchu pedału będzie odpowiedni. 
 
15. Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i uzupełnić w razie potrzeby.
16. Założyć koło i dokręcić nakrętki koła zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu lub danymi w katalogu Brembo.
17. Wyważyć koło.
 
Testowanie i docieranie
 
Przeprowadzić jazdę testową, nie hamując gwałtownie ani nie trzymając pedału wciśniętego przez ponad 3 sekundy; upewnić się, że nie występuje szum ani drgania hamulców.
Użytkownik pojazdu powinien docierać nowe tarcze i klocki przez co najmniej 200 km, hamując delikatnie i rzadko oraz nie powodując aktywacji układu ABS.

PRZESTROGA! Jeżeli nowe hamulce nie zostaną prawidłowo dotarte, układ hamulcowy może nie działać skutecznie.
 
 
Ważne informacje ogólne
 
Klocki hamulcowe są częścią układu hamulcowego i mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Dlatego wszelkie prace należy wykonywać bardzo starannie. Klocki hamulcowe mogą wymieniać tylko osoby dysponujące odpowiednią wiedzą. Nieprawidłowe wykonanie prac może spowodować awarię układu hamulcowego.
 
 
Procedura wymiany
 
Przed rozpoczęciem prac przy układzie hamulcowym należy przymocować do kierownicy ostrzeżenie z informacją, że pojazd jest naprawiany, podłożyć klocki pod koła, których nie dotyczą prace, podnieść pojazd na podnośniku i sprawdzić, czy jest stabilny. 
Zalecamy rozpoczęcie wymiany klocków najpierw na jednej, a następnie na drugiej stronie osi. 
Drugi hamulec może stanowić punkt odniesienia dla prawidłowego rozmieszczenia poszczególnych części podczas ponownego montażu. 

OSTRZEŻENIE! Sprężyny/zaczepy mocujące klocki mogą być poddane działaniom sił sprężyn; należy zwalniać je w sposób kontrolowany i utrzymywać na miejscu, używając obudowy zacisku.
Nie włączać hamulców po zdjęciu klocków.
 
W tym miejscu zamieszczono procedurę wymiany klocków hamulcowych:
a) bez demontażu zacisku;
b) z częściowym demontażem zacisku.
 
a) Wymiana klocka bez demontażu zacisku: dotyczy zacisku stałego (Rys. 1) i zacisku pływającego, jeżeli klocek można wyjąć od góry (Rys. 2).
Fixed caliper
Rys. 1. Zacisk stały
Floating caliper
Rys. 2. Zacisk pływający
 
1. Wyjąć płytki pokrywy, jeżeli występują.
2. Wymontować urządzenia zabezpieczające, takie jak sworznie ustalające, tuleje zaciskowe, sprężyny lub śruby służące do mocowania klocków hamulcowych.
3. Odłączyć złącze wskaźnika zużycia, jeżeli występuje.

OSTRZEŻENIE! Unikać wycieków płynu hamulcowego ze zbiornika i spuścić niewielką ilość w razie potrzeby. W przypadku nieprawidłowego postępowania płyn hamulcowy może spowodować poważne obrażenia ciała lub szkody. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta płynu hamulcowego.
 
4. W razie potrzeby użyć narzędzia do rozciągania w celu cofnięcia klocków.​​​​​​​
5. W przypadku zacisków stałych wyciągnąć klocki z obudowy zacisku.
6. W przypadku zacisków pływających rozpocząć od wymontowania klocków po stronie tłoczka, a następnie przesuwać ruchomy klocek, aż będzie możliwe zdjęcie pozostałych klocków ze sworznia (w stosowanych przypadkach).
7. Wyjąć podkładki i zastąpić nowymi, jeżeli są uszkodzone. Nie wymontowywać żadnych elementów przymocowanych do tłoczka hamulca. Ich profesjonalną naprawę mogą wykonywać wyłącznie autoryzowane serwisy, zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.
 
b) Wymiana klocka z częściowym demontażem zacisku: pierwszy zacisk. Jeżeli wyjęcie klocka od góry jest niemożliwe, patrz Rys. 3.
Fist caliper
Rys. 3. Pierwszy zacisk
 
 
1. Jeżeli dostępny jest wskaźnik zużycia, należy odłączyć złącze.​​​​​​​
2. W zależności od konfiguracji wymontować sprężyny blokujące, śruby mocujące, elementy lub śruby ustalające.
 
OSTRZEŻENIE! Unikać wycieków płynu hamulcowego ze zbiornika i spuścić niewielką ilość w razie potrzeby. W przypadku nieprawidłowego postępowania płyn hamulcowy może spowodować poważne obrażenia ciała lub szkody. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta płynu hamulcowego.

3. Cofnąć tłoczek i obrócić na zewnątrz lub zdjąć obudowę zacisku. Nie odłączać przewodów hamulcowych.​​​​​​​
4. Podeprzeć lub zawiesić zdjętą obudowę zacisku tak, aby przewody hamulcowe nie zostały rozciągnięte ani uszkodzone.
5. Wyjąć klocki hamulcowe z obudowy zacisku lub uchwytu.
 
 
Kolejne czynności
 
1. Aby dopasować nowe klocki hamulcowe do zacisku, należy cofnąć tłoczek.​​​​​​​
2. W przypadku stałych zacisków 4-tłoczkowych lub stałych zacisków 2-tłoczkowych włożyć podkładki, aby zapobiec wypadnięciu tłoczków podczas cofania innych tłoczków.​​​​​​​
3. W przypadku zacisków z wbudowanym mechanicznym hamulcem postojowym i funkcją regulacji luzu hamulca tłoczek musi zostać ustawiony w pierwotnym położeniu poprzez obrócenie go lub za pomocą śruby regulacyjnej, w zależności od typu zacisku.​​​​​​​
4. Wyczyścić uchwyt, obudowę zacisku i prowadnice środkami na bazie oleju niemineralnego. Wymienić uszkodzone lub łatwo łamliwe osłony przeciwpyłowe.
 
PRZESTROGA! Nie czyścić komponentów układu hamulcowego sprężonym powietrzem, twardą szczotką ani podobnymi przedmiotami. Nie powodować powstawania drobnego pyłu, którego wdychanie może być szkodliwe dla zdrowia. W przypadku pracy w miejscu o nieodpowiedniej wentylacji założyć maskę. Nie usuwać smaru z prowadnic ani zespołów sprężyn zacisku, ponieważ wymagają one specjalnego smaru. Jeżeli przesuwanie zacisku jest utrudnione, należy delikatnie nasmarować powierzchnie ślizgowe specjalnym smarem, zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu lub zacisku. Materiały cierne klocków i tarcz hamulcowych nie mogą wejść w kontakt ze stosowanymi smarami, ponieważ spowoduje to awarię hamulców; w takim przypadku należy usunąć smar z tarcz i użyć nowych klocków hamulcowych. Wymienić skorodowane prowadnice.

5. W przypadku tłoczków stopniowych należy sprawdzić prawidłowość położenia, używając dedykowanych sprawdzianów do tłoczków i ustawić je ponownie w razie potrzeby.​​​​​​​
6. Sprawdzić grubość tarczy hamulcowej i wymienić wszystkie tarcze na osi, jeżeli przekroczono limit zużycia lub stwierdzono występowanie dużych rys bądź pęknięć.​​​​​​​
7. Usunąć korozję z zewnętrznych i wewnętrznych części powierzchni hamującej tarczy.
 
 
Procedura montażu
 
1. Nowe klocki hamulcowe muszą swobodnie poruszać się w prowadnicach.
2. Powierzchnie styku metalowej płytki nośnej klocka/prowadnic zacisku, a także metalowej płytki nośnej klocka/tłoczków hamulcowych należy pokryć cienką warstwą specjalnego smaru, zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.​​​​​​​
3. Podkładki, które nie są skorodowane, wygięte ani zintegrowane można zamontować ponownie.​​​​​​​
4. Jeżeli dostępny jest wskaźnik zużycia, należy podłączyć nowy czujnik lub już używany, jeżeli nie jest uszkodzony.​​​​​​​
5. Włożyć nowe klocki hamulcowe w odwrotnej kolejności, niż opisano w sekcji „Wymiana”, powierzchnią cierną skierowaną w stronę tarczy hamulcowej. W przypadku asymetrycznych klocków hamulcowych strzałka musi wskazywać kierunek obrotu tarczy (po wybraniu biegu jazdy do przodu).​​​​​​​
6. Włożyć sworznie ustalające, sprężyny i tuleje zaciskowe w ich pierwotnym położeniu sprzed demontażu.​​​​​​​
7. Jeżeli klocki hamulcowe są wyposażone we wskaźniki zużycia, należy połączyć wtyczki i gniazda.​​​​​​​
8. Dokręcić śruby mocujące i sworznie prowadzące. Wymienić śruby samohamowne na nowe tego samego typu.
 
OSTRZEŻENIE! Zwrócić uwagę na moment dokręcania zalecany przez producenta pojazdu. Nieprawidłowy moment dokręcenia może spowodować awarię układu hamulcowego.

9. Hamulce z funkcją regulacji luzu mechanicznego hamulca postojowego muszą działać swobodnie po kilku użyciach hamulca. Postępować wg instrukcji podanych przez producenta pojazdu.​​​​​​​
10. Wymienić klocki po drugiej stronie osi w ten sam sposób.
 
 
Test działania
 
Po założeniu kół i obniżeniu samochodu należy sprawdzić następujące elementy:
 
1. Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i, w razie potrzeby, uzupełnić do oznaczenia maksymalnego poziomu. Używać tylko nowego płynu hamulcowego o klasie określonej dla danego typu pojazdu.

OSTRZEŻENIE! W przypadku nieprawidłowego postępowania płyn hamulcowy może spowodować poważne obrażenia ciała lub szkody. Przestrzegać instrukcji producenta płynu hamulcowego.​​​​​​​
PRZESTROGA! Aby prawidłowo ustawić klocki hamulcowe, należy kilkakrotnie użyć hamulca, gdy pojazd stoi na podłożu.
Powtarzać ten proces, aż skok pedału hamulca ustabilizuje się i wyniesie około jednej trzeciej całkowitego skoku. Przy stałej maksymalnej sile wciśnięcia pedału zakres ruchu nie może się zmienić nawet po długim czasie.​​​​​​​
PRZESTROGA! Jeżeli nie można uzyskać punktu nacisku i jednakowego działania w kolejnych próbach, należy sprawdzić ponownie cały układ hamulcowy; w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć ryzyka awarii układu hamulcowego.
Sprawdzić ponownie układ hamulcowy pod kątem nieszczelności.

2. Sprawdzić ponownie poziom płynu hamulcowego i, w razie potrzeby, uzupełnić do oznaczenia maksymalnego poziomu. Używać tylko nowego płynu hamulcowego o klasie określonej dla danego typu pojazdu.
 
OSTRZEŻENIE! W przypadku nieprawidłowego postępowania płyn hamulcowy może spowodować poważne obrażenia ciała lub szkody. Przestrzegać instrukcji producenta płynu hamulcowego. Przeprowadzić test hamulców przy małej prędkości, pamiętając, że podczas pierwszych użyć hamulca skuteczność hamowania może być mniejsza. Nie wywierać zbyt dużej siły ani nie hamować w sposób ciągły, aby szybciej dotrzeć klocki hamulcowe.

3. Zawsze postępować wg instrukcji docierania podanych przez producenta pojazdu.​​​​​​​
4. Podczas przeprowadzania testu hamulców przestrzegać przepisów ruchu drogowego.​​​​​​​
5. Przeprowadzić test działania na stanowisku rolkowym, aby upewnić się, że układ spełnia wymagania przepisów.
 
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Ten produkt Brembo opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny.
 
Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
 
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!”  oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „PRZESTROGA” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenia fizyczne, natomiast słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przed rozpoczęciem wymiany należy się upewnić, że części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu. Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 
Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
PRZESTROGA!
Części pozostałe po wymianie należy usuwać zgodnie z przepisami.
Nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty. Aby uniknąć obrażeń ciała, zalecamy podjęcie następujących działań:
  • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
  • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z materiałem ciernym klocków i szczęk hamulcowych, ponieważ może to spowodować otarcia.
  • Nie dopuszczać do kontaktu materiału ciernego klocków hamulcowych, tarcz, zacisków, przewodów hamulcowych itp. ze smarami, olejami, innymi środkami smarnymi ani środkami czyszczącymi na bazie oleju mineralnego, ponieważ może to spowodować awarię hamulców. W razie potrzeby wymienić zanieczyszczone części. Klocki hamulcowe należy wymieniać w zestawach na oś.
  • Nie używać ostrych narzędzi, ponieważ nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenia. Używać wyłącznie specjalnych narzędzi (klucz dynamometryczny, narzędzie do rozciągania, haki do wyciągania itp.).
  • W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac uszkodzenia dowolnej części układu hamulcowego należy część taką naprawić.
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż: samochód
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje wymiany zacisku hamulcowego
Polityka prywatności">