Instrukcje wymiany zacisku hamulcowego

Uważnie przeczytać poniższe instrukcje i przestrzegać ich treści. Te same instrukcje znajdują się w opakowaniu zacisków hamulcowych. Zachować je przez cały cykl eksploatacji produktu. W przypadku sprzedaży pojazdu przekazać je nowemu właścicielowi.

Zalecamy wykonanie tylko tych czynności, które są wymagane do wymiany określonych części zamiennych.

Wszystkie informacje podane w tym artykule dotyczą obu typów zacisków, chyba że podano inaczej.
 
 
Procedura wymiany
 
W tym miejscu zamieszczono procedurę wymiany następujących stałych zacisków hamulcowych pojazdu:
 • Zacisk ze sworzniami ustalającymi klocka.
 • Zacisk ze sworzniem centralnym.
 • Zacisk z mostkiem centralnym.
 
Wymontowywanie zacisku:
 
1. Zdjąć koło
 
2. Oznaczyć położenie sprężyn, zawleczek, sworzni, klocków, wskaźnika zużycia i punktów mocowania na podwoziu i na zacisku. Oznaczenia są konieczne w celu późniejszego prawidłowego zamontowania części. 
 
3. Odłączyć przewód wskaźnika zużycia (punkt 1), jeżeli występuje, od końcówki w pojeździe, odłączając go od wszelkich mocowań w podwoziu i na zacisku.
 
W zależności od typu zacisku należy wykonać procedurę podaną poniżej.
Odłączenie przewodu wskaźnika zużycia i wyjmowanie zawleczek zabezpieczających
 
 
a) Zacisk ze sworzniami ustalającymi klocka:
Odłączenie przewodu wskaźnika zużycia i wyjmowanie zawleczek zabezpieczających
 • W przypadku modeli wyposażonych w zawleczki zabezpieczające (punkt 2) należy je wyjąć za pomocą szczypiec. 
Wyjęcie jednego ze sworzni
 • Wysunąć za pomocą młotka i wybijaka jeden ze sworzni (punkt 3) na tyle, aby umożliwić dokończenie czynności ręcznie, a następnie całkowicie wyjąć, utrzymując sprężynę (punkt 4) na miejscu jedną ręką. 
 
 • Wyjąć sprężynę (punkt 4) i pozostałe sworznie (punkt 5). 
b) Zacisk ze sworzniem centralnym 
Odkręcenie i wyjęcie śruby mocującej sworzeń
 • Zanotować położenie sworznia i śruby mocującej na zacisku, aby umożliwić prawidłowe późniejsze zamontowanie. 
 
 • Za pomocą klucza nasadowego odkręcić śrubę mocującą (punkt 6) sworzeń (punkt 7). 
 
 • Odkręcić śrubę mocującą (punkt 6).
Wyjęcie sworznia i sprężyny
 • Wysunąć za pomocą młotka i wybijaka sworzeń (punkt 7) na tyle, aby umożliwić dokończenie czynności ręcznie, a następnie całkowicie wyjąć, utrzymując sprężynę na miejscu jedną ręką. Wyjąć sprężynę. 
 
4. Odkręcić korek zbiornika płynu hamulcowego i sprawdzić poziom płynu.
 
PRZESTROGA! Wykonanie opisanej poniżej procedury wycofywania tłoczka spowoduje wzrost poziomu płynu w zbiorniku. Upewnić się, że poziom płynu hamulcowego nie spowoduje wycieku, ponieważ doprowadzi to do uszkodzenia lakierowanych części pojazdu. 
 
Wycofanie tłoczków i odsunięcie zacisku od tarczy
5. Lekko odciągnąć tłoczki za pomocą ściągacza lub innego odpowiedniego narzędzia, naciskając na klocki (punkt 8). Wycofanie tłoczka musi umożliwić poluzowanie zacisku względem tarczy.
Umieszczenie rozpórki w pojeździe
6. We wnętrzu pojazdu umieścić między siedzeniem a pedałem hamulca rozpórkę (punkt 9), aby pedał pozostał wciśnięty podczas wykonywania tych czynności.
 

OSTRZEŻENIE! Umożliwia to zamknięcie obwodu płynu hydraulicznego i uniknięcie wycieku płynu hamulcowego. 

 

PRZESTROGA! Na każdym opisanym poniżej etapie upewnić się, że płyn hamulcowy nie ma kontaktu z częściami pojazdu, które mogą zostać uszkodzone, szczególnie z elementami lakierowanymi. Natychmiast zetrzeć rozlany płyn hamulcowy ręcznikiem papierowym i wymyć powierzchnię wodą.
 
Strzałki kierunkowe niezbędne przy odkręcaniu śrub mocujących i wyjęcie przewodu doprowadzającego płyn do zacisku.
7. Poluzować przewód doprowadzający (punkt 10) na zacisku na tyle, aby móc odkręcić go całkowicie ręką, ale uważać, aby nie doszło do wycieku płynu hamulcowego.
 
8. Odkręcić śruby mocujące (punkt 11) otwartym kluczem płaskim i zdjąć zacisk ze wspornika piasty. Całkowicie odłączyć przewód doprowadzający (punkt 10) od zacisku.
 
9. Wyjąć zacisk z pojazdu i położyć go na stole roboczym.
Wyjęcie klocków
10. Jak najszybciej zetrzeć rozlany płyn hamulcowy.
 
11.Ustawić przewód doprowadzający w pozycji podniesionej, aby zapobiec przypadkowym wyciekom płynu.
 
12. Wyjąć klocki (punkt 8).
 
13. Za pomocą pisaka oznaczyć kierunek obrotu tarczy na klockach, aby uniknąć ich nieprawidłowego zamontowania.
 
 
Montowanie nowego zacisku:
 
Podkładki ze stali nierdzewnej z tyłu klocków
1.     1. Jeżeli są dostępne, należy ustawić prawidłowo podkładki ze stali nierdzewnej (punkt 12) z tyłu klocków (punkt 8), wymieniając je w razie potrzeby. 
Podkładki są umieszczone prawidłowo, gdy dwie wystające części (punkt 13) dokładnie przylegają do górnej krawędzi tylnej części klocków, a strzałki naniesione na nich są skierowane w kierunku obrotu tarczy. 
Włożenie klocków
2. Włożyć sprężyny do gniazd.
 
3. Założyć klocki (punkt 8), wkładając je prawidłowo do gniazd i sprawdzając, czy strzałki (punkt 14) naniesione na nich są skierowane w kierunku obrotu tarczy. 
Urządzenia zamontowane na tłoczkach
4. Jeżeli do klocków mają zostać przymocowane urządzenia, nowe urządzenia (punkt 15) należy założyć na tłoczki (punkt 16).
 

OSTRZEŻENIE! Sprawdzić prawidłowość ustawienia sprężyn w gniazdach klocków.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Włożyć klocki tak, aby materiał cierny był skierowany w stronę tarczy.
 
 
W zależności od typu zacisku należy wykonać procedurę podaną poniżej.
 
a) Zacisk ze sworzniami ustalającymi klocka
 
Sworzeń włożony do zacisku i klocków
 • Włożyć jeden ze sworzni (punkt 5) do odpowiednich gniazd w zacisku i klockach, ustawiając go za pomocą młotka i wybijaka. Sworzeń jest umieszczony prawidłowo, jeżeli nie przesuwa się dalej, a dźwięk uderzenia młotka jest mocniejszy i metaliczny. 
Włożenie sprężyny i wszelkich sworzni na ich miejsca
 • Założyć sprężynę (punkt 4), zwracając uwagę na kierunek strzałek. 
 
 • Założyć w innych punktach (punkt 3), mocno naciskając na sprężynę jedną ręką, a następnie ustawić za pomocą młotka i wybijaka. 
Prawidłowe umieszczenie zawleczek zabezpieczających
 • Sprawdzić, czy sprężyna została prawidłowo ustawiona. 
 
 • W przypadku modeli wyposażonych w zawleczki zabezpieczające (punkt 2) należy założyć je za pomocą szczypiec. 
 
 
 
b) Zacisk ze sworzniem centralnym
 
 • Ustawić sprężynę (punkt 17). 
 • Włożyć sworzeń (punkt 7) do odpowiednich gniazd w zacisku, mocno naciskając na sprężynę jedną ręką, a następnie ustawić za pomocą młotka i wybijaka. 
 
PRZESTROGA! Upewnić się, że sworzeń jest prawidłowo ustawiony w gnieździe pokazanym na rysunku U oraz osadzony na powierzchni wsporczej.
 
 • Za pomocą klucza nasadowego wkręcić śrubę mocującą (punkt 6), nie dokręcając całkowicie. 
 
OSTRZEŻENIE! Śruba mocująca jest typu samohamownego i ma większą odporność na dokręcenie niż standardowe śruby. 
 
Dokręcić kluczem dynamometrycznym śrubę mocującą (punkt 6), stosując moment podany w poniższej tabeli: 
 
Korek odpowietrznika M8x1,25
Moment dokręcenia 27÷33 Nm
Umieszczenie sprężyny, włożenie sworznia i dokręcenie śruby mocującej
 
Wyczyszczenie powierzchni hamującej, tarczy i powierzchni kontaktowej zacisku na wsporniku piasty
5. Oczyścić powierzchnię hamującą (punkt 18) na tarczy (punkt 19) i powierzchnie wsporcze zacisku na wsporniku piasty za pomocą produktu do odtłuszczania (np. rozpuszczalnika SE 47). 
 
6. Ustawić zacisk na wsporniku piasty, wkładając tarczę (punkt 19) między klocki.
 
7. Dokręcić śruby mocujące otwartym kluczem płaskim momentem zalecanym przez producenta pojazdu.
 
 
Korek odpowietrznika połączony ze zbiornikiem w celu zebrania płynu
8. Można też zastosować poniższe zalecane referencyjne momenty dokręcania:
 
Typ śruby M12x1,25 M12x1,5 M12x1,75 M14x1,5
Moment dokręcenia 100 Nm 115 Nm 115 Nm 165 Nm
 
9. Podłączyć przewód wskaźnika zużycia, jeżeli występuje, do końcówki w pojeździe oraz wszelkich mocowań w podwoziu i na zacisku.
 
10. Podłączyć przewód doprowadzający płyn hamulcowy (punkt 10).
Korek odpowietrznika połączony ze zbiornikiem w celu zebrania płynu
11. Wyjąć rozpórkę umieszczoną wcześniej we wnętrzu pojazdu, co spowoduje zwolnienie pedału hamulca i ponowne otwarcie obwodu.
 
12. Zdjąć osłonę zabezpieczającą (punkt 20) i podłączyć przezroczysty wężyk do korka odpowietrznika (punkt 21) na zacisku, a drugi koniec włożyć do pojemnika, aby zebrać płyn.
 
Korek odpowietrznika otwarty
13. Otworzyć korek odpowietrznika (punkt 21).
 
14. Nacisnąć kilkukrotnie pedał hamulca, aż płyn hamulcowy zacznie wypływać z korka odpowietrznika.
 
15. Trzymając pedał w pozycji wciśniętej, zamknąć korek odpowietrznika. Zwolnić pedał, poczekać kilka sekund, a następnie powtórzyć procedurę, aż wypływający płyn nie będzie miał żadnych pęcherzyków powietrza i zostanie przywrócony normalny opór oraz zakres ruchu pedału hamulca. 
 
16. Dokręcić korek odpowietrznika momentem podanym w poniższej tabeli:
 
Korek odpowietrznika M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Moment dokręcenia 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
Wyjęcie przewodu i zamknięcie korka odpowietrznika
17. Wyjąć przezroczysty wężyk i założyć osłonę zabezpieczającą na korek odpowietrznika.
 
18. Powtórzyć procedurę odpowietrzania dla pozostałych korków odpowietrznika.
 
19. Po zakończeniu procedury odpowietrzania całkowicie cofnąć tłoczki w zacisku, używając odpowiedniego narzędzia (na przykład ściągacza) i uzupełnić płyn, zgodnie z zaleceniami producenta.
 
20. Zakręcić korek zbiornika płynu hamulcowego.
 
21. Przy uruchomionym silniku wcisnąć mocno pedał hamulca i sprawdzić, czy nie występują wycieki płynu z zacisku lub nieprawidłowy spadek ciśnienia w obwodzie, a tylne światła stop włączają się.
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeżeli płyn wycieka z zacisku, należy powtórzyć wszystkie czynności podane w tym dokumencie, aby określić przyczynę problemu i rozwiązać go.

 
22. Założyć koło.
 
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Ten produkt Brembo opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny.
 
Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
 
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!”  oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „PRZESTROGA” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenia fizyczne, natomiast słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przed rozpoczęciem wymiany należy się upewnić, że części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu. Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 
Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
PRZESTROGA!
Części pozostałe po wymianie należy usuwać zgodnie z przepisami.
Nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty. Aby uniknąć obrażeń ciała, zalecamy podjęcie następujących działań:
 • Używać odpowiedniego sprzętu, aby uniknąć wdychania pyłu powstałego podczas czyszczenia części.
 • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
 • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z materiałem ciernym klocków i szczęk hamulcowych, ponieważ może to spowodować otarcia.
 • Nie wkładać rąk do gniazd klocków podczas wyjmowania tłoczków zacisków z wykorzystaniem sprężonego powietrza, ponieważ może to spowodować zmiażdżenie palców. 
 • Unikać bezpośredniego kontaktu z płynem hamulcowym, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu, należy dokładnie oczyścić dane miejsce zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu lub płynu hamulcowego. 
 • Nie uderzać komponentów elektrycznych ani poddawać ich działaniu ładunków elektrostatycznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów z tworzyw sztucznych.
 • Chronić wymontowane komponenty elektryczne przed wilgocią.
 • Sprawdzić prawidłowość podłączenia styków elektrycznych oraz czy włączają się światła stop. Jeżeli nie, brak działania świateł stop może oznaczać obniżenie sprawności układu hamulcowego lub usterkę układu sygnalizacji hamowania.

 

OSTRZEŻENIE!

Nie używać ostrych narzędzi do montowania elementów gumowych, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Sprawdzić, czy wszystkie uszkodzone części zostały wymienione.
 
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż: samochód
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje wymiany zacisków hamulcowych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych
Polityka prywatności">