Instrukcje wymiany wspornika zacisku w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych

Uważnie przeczytać poniższe instrukcje i przestrzegać ich treści. Te same instrukcje znajdują się w opakowaniu wspornika zacisku. Zachować je przez cały cykl eksploatacji produktu. W przypadku sprzedaży pojazdu przekazać je nowemu właścicielowi.
Niniejsze instrukcje montażu stanowią wytyczne dotyczące standardowych prac naprawczych i nie uwzględniają funkcji specjalnych, które mogą mieć zastosowanie w innych układach hamulcowych. Szczegółowo przestrzegać instrukcji specjalnych wydanych przez producenta pojazdu i układu hamulcowego. W tym miejscu zamieszczono instrukcje wymiany wspornika zacisków pływających z 2 lub 4 sprężynami bocznymi i sprężynami ograniczającymi moment resztkowy.
W przypadku wymiany samych sprężyn bocznych należy się zapoznać tylko z odpowiednimi sekcjami.
 
Procedura wymiany
 
Przed rozpoczęciem wymiany upewnić się, że używane części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu.
Zanotować położenie wszystkich częściowo lub całkowicie wymontowanych komponentów, aby umożliwić późniejsze prawidłowe zamontowanie ich na miejscu.
 
PRZESTROGA! Podczas wszystkich czynności wymiany wspornika zacisku elastyczny przewód doprowadzania płynu do zacisku NIE może zostać odłączony.
 
 
W tym miejscu zamieszczono procedurę wymiany zacisków ECS:
Klocek hamulcowy
1. OSTRZEŻENIE! W przypadku usterki elektrycznej wymontować moduł urządzenia uruchamiającego (zgodnie z informacjami w punkcie 1) i wycofać tłoczek, obracając śrubę typu torx w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, posługując się odpowiednim kluczem płaskim.
Rimozione pastiglia freno
2. Podłączyć do pojazdu przyrząd diagnostyczny (diagnostyka pojazdu — OBD) i przejść do trybu serwisowego zgodnie z opisem producenta pojazdu.

PRZESTROGA! Bez wykonania tej czynności nie można cofnąć tłoczka za pomocą ściągacza lub innego odpowiedniego narzędzia.
Upewnić się, że część zamienna jest zgodna z oprogramowaniem pojazdu.
Zacisk
3. Odłączyć kabel zasilania (punkt 2) od modułu urządzenia uruchamiającego.

OSTRZEŻENIE! Złącze można zamocować za pomocą zatrzasku zabezpieczającego.

 
Procedura wymiany dla wszystkich typów zacisków:
Tłoczek
4. W przypadku zacisków z hamulcem postojowym odłączyć od zacisku linkę sterującą (punkt 3).
Pulizia piano d’appoggio disco freno nuovo
5. Odłączyć wskaźnik zużycia (punkt 4), jeżeli występuje, od końcówki w pojeździe, wyjmując go z podkładki (punkt 5) mocującej do zacisku oraz z wszelkich mocowań na podwoziu.
Pulizia piano d’appoggio disco sul mozzo ruota
6. Zdjąć osłony zabezpieczające (punkt 6) z tulei prowadzących.
 
7. Jeżeli osłona posiada wystającą krawędź (punkt 7), należy ściągnąć ją palcami.
Rimontaggio mozzo ruota
8. Jeżeli osłona jest wykonana z twardego tworzywa sztucznego (punkt 8), należy podważyć ją śrubokrętem. Wyjęcie osłony w taki sposób spowoduje jej pęknięcie.

OSTRZEŻENIE! Nie używać ponownie wymontowanej osłony z tworzyw sztucznych.
PRZESTROGA! Tuleja prowadząca, którą zamierza się wymontować, musi umożliwiać obrócenie obudowy zacisku bez naprężania przewodu doprowadzającego płyn.
OSTRZEŻENIE! Dostępne są dwa typy tulei prowadzących:
 • z osobną śrubą
 • ze zintegrowaną śrubą
Assemblaggio mozzo ruota e disco
9. Poluzować i całkowicie wykręcić śrubę (punkt 9) lub zintegrowaną tuleję prowadzącą (punkt 10) kluczem płaskim.
 
10. W przypadku tulei prowadzącej bez zintegrowanej śruby (punkt 11) wyciągnąć tuleję prowadzącą ze wspornika zacisku (punkt 12), podważając ją w gnieździe śrubokrętem.
 
Controllo dell’oscillazione con il kit metrologico
11. W przypadku wymiany zacisku na kołach tylnych z zawieszeniem i resorami piórowymi należy zdjąć dwie tuleje prowadzące (punkt 11), aby całkowicie oddzielić obudowę zacisku (punkt 13) od wspornika zacisku (punkt 12).
 
OSTRZEŻENIE! Jeżeli do zacisku przyklejone są klocki, należy je rozdzielić za pomocą śrubokręta i uważać, aby nie uszkodzić części gumowych zacisku.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Otwarcie obudowy zacisku może spowodować gwałtowne otwarcie sprężyn ograniczających moment resztkowy.
 
Rimontaggio della pinza freno
12. Odsunąć obudowę zacisku (punkt 13) od wspornika zacisku (punkt 12), obracając ją wokół drugiej tulei prowadzącej, aż klocki wyjdą ze wspornika zacisku. Przymocować obudowę zacisku do podwozia pojazdu za pomocą odpowiednich podpór. Nie używać gniazda tulei jako punktu mocowania.
Rimontaggio delle pastiglie nuove
13. Wyjąć klocki (punkt 14), nie uszkadzając ich.
Azionamento pedale freno
14. Za pomocą pisaka oznaczyć kierunek obrotu tarczy na klockach, aby uniknąć ich nieprawidłowego zamontowania.
 
Azionamento pedale freno
15. Wyczyścić powierzchnię montażową klocków za pomocą odpowiednich materiałów i produktów (np. wilgotnej ściereczki). Usunąć resztki kleju z powierzchni montażowej klocków na obudowie zacisku.
Rimontaggio delle pastiglie nuove
16. Jeżeli nadal są na swoim miejscu, należy wyjąć sprężyny ograniczające moment resztkowy (punkt 15).
 
Azionamento pedale freno
17. Poluzować całkowicie i wykręcić śrubę (punkt 9) lub zintegrowaną tuleję prowadzącą (punkt 10).
 
18. W przypadku tulei prowadzącej bez zintegrowanej śruby (punkt 11) wyciągnąć tuleję prowadzącą ze wspornika zacisku (punkt 12), podważając ją w gnieździe śrubokrętem.
 
19. Wyciągnąć obudowę zacisku (punkt 13) ze wspornika zacisku (punkt 12), uważając, aby nie naprężyć przewodu doprowadzającego płyn hamulcowy.
Azionamento pedale freno
20. Odkręcić śruby mocujące (punkt 16) otwartym kluczem płaskim i zdjąć wspornik zacisku (punkt 12) ze wspornika piasty.
 
21. Oczyścić powierzchnie hamujące (punkt 17) na tarczy za pomocą produktu do odtłuszczania (np. rozpuszczalnika SE47).
 
PRZESTROGA! W przypadku zacisków z hamulcem postojowym: gdy obudowa zacisku jest wymontowana z tarczy hamulcowej i/lub nie ma klocków hamulcowych, nie należy przesuwać tłoczka hydraulicznie ani za pomocą dźwigni, ponieważ może to spowodować uszkodzenie sprężyny i/lub wyciek płynu hamulcowego.
 
Procedura montażu
 
Wyczyścić powierzchnie montażowe na wsporniku piasty.
 
1. Ustawić nowy wspornik zacisku (punkt 18), wkładając go do tarczy.
 
2. Włożyć i częściowo wkręcić dwie śruby mocujące (punkty 19 i 20).
 
3. Śrubę mocującą po stronie wejściowej tarczy (punkt 19) (po wybraniu biegu jazdy do przodu) dokręcić momentem dokręcania zalecanym przez producenta pojazdu.
 
4. Drugą śrubę mocującą 20 (po stronie wyjściowej tarczy) dokręcić momentem dokręcania zalecanym przez producenta pojazdu.
 
Zastosować poniższe zalecane referencyjne momenty dokręcania:
Typ śruby M12x1,25 M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5
Moment dokręcenia 115 Nm 125 Nm 180 Nm 210 Nm

 
Montowanie klocków
 
PRZESTROGA! Jeżeli dostępne są klocki ze stroną przylepną, należy zamontować nowe klocki; postępować według instrukcji dostarczonych z nowymi klockami.
 
Rimontaggio delle pastiglie nuove
1. Jeżeli dostępne są części zapasowe, należy wymienić sprężyny boczne (punkt 21) we wsporniku zacisku, wywierając nacisk odpowiedni do prawidłowego zamocowania.
Azionamento pedale freno
2. W przypadku zacisków z czterema sprężynami zawsze zakładać sprężyny tak, aby wypustki były skierowane na zewnątrz wspornika zacisku.

PRZESTROGA! Zamontować we właściwym kierunku.
 
Azionamento pedale freno
3. Włożyć klocki (punkt 14) do wspornika zacisku (punkt 18). Użyć śrubokręta w celu ściśnięcia sprężyn bocznych.

OSTRZEŻENIE! Strzałki umieszczone na klockach muszą być skierowane w kierunku obrotu tarczy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Włożyć klocki tak, aby materiał cierny był skierowany w stronę tarczy.
PRZESTROGA! Klocek ze wskaźnikiem zużycia musi zostać umieszczony w pierwotnym położeniu, w jakim znajdował się, zanim został wymontowany..
Rimontaggio delle pastiglie nuove
4. Jeżeli występuje, należy podłączyć końcówkę wskaźnika zużycia (punkt 4) do klocka naprzeciwko tłoczków; wymienić je w razie potrzeby.

PRZESTROGA! Podczas podłączania końcówki wskaźnika zużycia należy się upewnić, że najbardziej wystająca część jest skierowana w stronę powierzchni ciernej klocka.
 
Montowanie obudowy zacisku
 
OSTRZEŻENIE! Jeżeli dostępne są nowe klocki, należy cofnąć tłoczki; postępować wg instrukcji dostarczonych z klockami zapasowymi.
 
1. Użyć wilgotnej ściereczki, aby oczyścić miejsca mocowania wspornika zacisku na obudowie zacisku (końce prowadnic, pokrywy).
PRZESTROGA! Nie używać produktów, które mogą uszkodzić pokrywy zabezpieczające, takich jak rozcieńczalnik na bazie nitro-czterochloroetylenu, benzyna itp.
 
2. Oczyścić i równomiernie nasmarować całą powierzchnię wewnętrzną pokryw, powierzchnię zewnętrzną tulei prowadzących i ich gniazda w obudowie zacisku.
 
Azionamento pedale freno
3. Ustawić obudowę zacisku (punkt 13), wkładając jedną z dwóch tulei prowadzących (punkt 10) do gniazda wspornika zacisku (punkt 18).
 
4. W przypadku niezintegrowanej tulei prowadzącej (punkt 11) włożyć i dokręcić nową śrubę (punkt 22).
 
PRZESTROGA! Ustawiana tuleja prowadząca musi zapobiegać naciągnięciu przewodu doprowadzania płynu hamulcowego.
 
5. Ostrożnie zamknąć zacisk, obracając jego obudowę (punkt 13) wokół osadzonej tulei prowadzącej.
Rimontaggio delle pastiglie nuove
6. Przeprowadzić sondę wskaźnika zużycia (punkt 4) przez odpowiedni otwór w obudowie zacisku (punkt 13).
 
PRZESTROGA! Ostrożnie zamknąć zacisk i sprawdzić, czy pokrywy zabezpieczające na tulejach nie zostały uszkodzone, stukając o wspornik zacisku. W razie potrzeby wymienić pokrywy.

OSTRZEŻENIE! Jeżeli dostępne są klocki ze stroną przylepną, należy uważać, aby nie zetknąć obudowy i klocka przed zamontowaniem obudowy zacisku.
 
 
 
Azionamento pedale freno
7. Włożyć drugą tuleję prowadzącą (punkt 10) do gniazda wspornika zacisku (punkt 18).
 
8. W przypadku niezintegrowanej tulei prowadzącej (punkt 11) włożyć i dokręcić nową śrubę (punkt 23).
Rimontaggio delle pastiglie nuove
9. Dokręcić śrubę mocującą tulei prowadzącej lub wbudowaną tuleję prowadzącą po stronie wejściowej tarczy (po wybraniu biegu jazdy do przodu). Następnie dokręcić drugą śrubę lub zintegrowaną tuleję prowadzącą, stosując taki sam moment.
 
PRZESTROGA! W przypadku wymiany wspornika zacisku na tylnych kołach z zawieszeniem i resorami piórowymi należy umieścić obudowę zacisku na wsporniku zacisku, a następnie włożyć obie tuleje prowadzące oraz włożyć i dokręcić dwie nowe śruby.

10. Dokręcić momentem podanym w poniższej tabeli:
 
Typ   Moment dokręcenia
Śruba mocująca (M8 - CH6) 32÷36 Nm 
Tuleja prowadząca ze zintegrowaną śrubą (M8 - CH6) 32÷36 Nm 
Tuleja prowadząca ze zintegrowaną śrubą (M10 - CH8) 65÷75 Nm 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dokręcać według podanej kolejności; nieprzestrzeganie tej instrukcji może uniemożliwić prawidłowe działanie zacisku.
 
 
Dotyczy zacisków z hamulcem postojowym
 
1. Użyć dźwigni, aby zmontować tłoczek z klockami.
 
PRZESTROGA! Przed zmontowaniem tłoczka z klockami należy się upewnić, że zamontowano wspornik zacisku, klocki i tarczę.
PRZESTROGA! Użycie narzędzia hydraulicznego jest dozwolone tylko wtedy, gdy tłoczek znajduje się w odległości mniejszej niż 1 mm od klocków.
 
Dotyczy wszystkich typów zacisków
Rimontaggio delle pastiglie nuove
1. W przypadku sprężyn ograniczających moment resztkowy (punkt 24) należy zaczepić sprężynę pod płytką (punkt 25) i zaczepić spodnią część płytki na drugim klocku za pomocą śrubokręta typu U.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!  Nieprawidłowe przymocowanie sprężyny może spowodować jej gwałtowne otwarcie się.
PRZESTROGA!  Zamontować we właściwym kierunku.
Azionamento pedale freno
2. Ostrożnie oczyścić część (punkt 26), aby upewnić się, że pozostanie na miejscu i założyć nowe osłony zabezpieczające (punkt 27), nasmarować ich powierzchnię wewnętrzną oraz gniazdo obudowy zacisku smarem dostarczonym w zestawie części zapasowych.
 
OSTRZEŻENIE! EUH210 — karta charakterystyki dostępna na życzenie.
OSTRZEŻENIE! EUH208 — zawiera N-alkilowany benzotriazol. Może wywołać reakcję alergiczną.
 
3. Obrócić osłony zabezpieczające (punkt 27) tak, aby całkowicie przylegały do gniazda (punkt 28).
 
 
Dotyczy zacisków z hamulcem postojowym
 
1. Podłączyć z powrotem wskaźnik zużycia, jeżeli występuje, do końcówki w pojeździe, i lekko naciskając przymocować do podkładki na zacisku oraz do wszelkich mocowań w podwoziu.
2. Przywrócić prawidłowe naprężenie linki sterującej.
3. Kilkakrotnie użyć dźwigni hamulca postojowego w pojeździe, aż do uzyskania standardowego skoku.
 
Dotyczy zacisków ECS
Rimontaggio delle pastiglie nuove
1. Zdjąć osłonę zabezpieczającą (jeżeli występuje) i podłączyć kabel zasilania elektrycznego (punkt 2).
2. Wykonać procedurę resetowania (sprawdzenie montażu).
3. W razie potrzeby zresetować liczniki (Reset Internal Counters) zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu.
Azionamento pedale freno
4. Jeżeli wymaga tego producent pojazdu, klocki należy dotrzeć.
5. Odłączyć przyrząd diagnostyczny (diagnostyka pojazdu — OBD).

 
Dotyczy wszystkich typów zacisków
 
1. Założyć koło.​​​​​​​
2. Wciskać pedał hamulca, aż do uzyskania optymalnego ciśnienia w układzie oraz przywrócenia siły i normalnego skoku pedału.
3. Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku i uzupełnić w razie potrzeby.
4. Zakręcić korek zbiornika płynu hamulcowego.
5. Jeżeli klocki są nowe, wymagają dotarcia; należy postępować wg instrukcji dostarczonych z klockami zamiennymi.
 
Ograniczenia gwarancji
 
Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wady, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. Zgłoszenie wady sprzedawcy przez konsumenta jest wymagane w ciągu dwóch miesięcy od jej stwierdzenia, bez wpływu na fakt, że okres ograniczeń dla podjęcia działania, którego celem jest usunięcie wady, wynosi dwadzieścia sześć miesięcy od momentu dostawy produktu. W przypadku wystąpienia wady użytkownik ma prawo do naprawy lub wymiany produktu, uzyskania odpowiedniego rabatu bądź zakończenia umowy, zgodnie z art. 130 Kodeksu konsumenckiego, w stosownych przypadkach.
 
Niniejsza gwarancja stanowi jedyną gwarancję udzielaną w związku z tym produktem i zastępuje wszelkie inne gwarancje, ustne oraz pisemne.
 
W przypadku wystąpienia wad od użytkownika wymaga się:
 • pod karą unieważnienia gwarancji, aby powiadomił producenta i dystrybutora na piśmie w ciągu sześćdziesięciu dni; jednocześnie użytkownik powinien przekazać opis stwierdzonej wady produktu lub zwracanych części i dowód zakupu przez pierwotnego użytkownika zawierający nazwę produktu i datę zakupu (w ramach sprzedaży detalicznej lub za pośrednictwem dystrybutora w ramach instalacji produktu);
 • wysłania produktu, w którym istnieje przypuszczenie wystąpienia wady do centrali firmy Brembo S.p.A. na adres Brembo 25, 24035 Curno (BG), Italy, poprzez łańcuch dystrybucji. 
 
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
 • uszkodzenia produktu spowodowanego, częściowo lub całkowicie, nieprawidłową eksploatacją, wypadkiem, pożarem, korozją chemiczną, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, użytkowaniem niedozwolonym, zastosowaniem w nieodpowiednim modelu, nieprawidłową instalacją, instalacją niezgodną z instrukcjami producenta lub brakiem konserwacji produktu zgodnie z informacjami producenta zamieszczonymi w dostarczonej instrukcji;
 • reklamacji dotyczących komfortu, występowania szumów, drgań lub nieodpowiedniej charakterystyki prowadzenia pojazdu.
 
Produkt opracowano i wyprodukowano z myślą o konkretnym modelu i użytku określonym w katalogach Brembo i/lub przez dystrybutorów produktów Brembo. Informacje te są dostępne na stronie internetowej Brembo (www.brembo.com). Używać produktu zgodnie z przepisami obowiązującymi w regionach i/lub krajach, w których eksploatowany jest pojazd, w którym produkt jest zainstalowany i używany, a w szczególności zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz po uzyskaniu upoważnienia/homologacji, pozwolenia lub licencji wymaganej w danym regionie/kraju.
W przypadku produktów sprzedawanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej niniejsze ograniczenia gwarancji obowiązują zgodnie z przepisami dyrektywy 85/374/EOG Rady z 25 lipca 1985 roku.
W przypadku produktów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych niniejsze ograniczenia gwarancji obowiązują zgodnie z określonymi przepisami federalnymi i stanowymi.
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Ten produkt Brembo opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny.
 
Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
 
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!”  oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „PRZESTROGA” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenia fizyczne, natomiast słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przed rozpoczęciem wymiany należy się upewnić, że części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu. Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 
Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
PRZESTROGA!
Części pozostałe po wymianie należy usuwać zgodnie z przepisami.
Nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty. Aby uniknąć obrażeń ciała, zalecamy podjęcie następujących działań:
 • Używać odpowiedniego sprzętu, aby uniknąć wdychania pyłu powstałego podczas czyszczenia części.
 • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
 • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z materiałem ciernym klocków i szczęk hamulcowych, ponieważ może to spowodować otarcia.
 • Nie wkładać rąk do gniazd klocków podczas wyjmowania tłoczków zacisków z wykorzystaniem sprężonego powietrza, ponieważ może to spowodować zmiażdżenie palców.
 • Unikać bezpośredniego kontaktu z płynem hamulcowym, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu, należy dokładnie oczyścić dane miejsce zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu lub płynu hamulcowego.
 • Nie uderzać komponentów elektrycznych ani nie poddawać ich działaniu ładunków elektrostatycznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów z tworzyw sztucznych.
 • Chronić wymontowane komponenty elektryczne przed wilgocią.
 • Sprawdzić prawidłowość połączenia styków elektrycznych oraz czy włączają się światła stop. Jeżeli nie, brak działania świateł stop może oznaczać obniżenie sprawności układu hamulcowego lub usterkę układu sygnalizacji hamowania.
 • Nie dopuszczać do kontaktu środków smarnych z powierzchniami hamującymi tarczy hamulcowej, bębna, klocków i szczęk, ponieważ może to obniżyć efektywność działania układu hamulcowego i spowodować poważne uszkodzenia.
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż: samochód
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje wymiany hamulców bębnowych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych
Polityka prywatności">