Instrukcje wymiany zacisków hamulcowych w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych

Uważnie przeczytać poniższe instrukcje i przestrzegać ich treści. Te same instrukcje znajdują się w opakowaniu zacisków hamulcowych. Zachować je przez cały cykl eksploatacji produktu. W przypadku sprzedaży pojazdu przekazać je nowemu właścicielowi.
Niniejsze instrukcje montażu stanowią wytyczne dotyczące standardowych prac naprawczych i nie uwzględniają funkcji specjalnych, które mogą mieć zastosowanie w innych układach hamulcowych. Szczegółowo przestrzegać instrukcji specjalnych wydanych przez producenta pojazdu i układu hamulcowego. 
 
 
W tym miejscu zamieszczono instrukcje wymiany zacisków:
1. Zaciski hamulca jednotarczowego
2. Zaciski stałe hamulca dwutarczowego
3. Zaciski pływające z klockami montowanymi radialnie, typu 2 x 60/68.
 
Wszystkie informacje na tym arkuszu instrukcji dotyczą wszystkich trzech typów zacisków, chyba że podano inaczej.
 
 
Procedura wymiany
 
Przed rozpoczęciem wymiany upewnić się, że używane części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu.
 • Zdjąć koło.
 • Zanotować położenie wszystkich częściowo lub całkowicie wymontowanych komponentów, aby umożliwić późniejsze prawidłowe zamontowanie ich na miejscu.
 
Tłoczek
1. Odłączyć przewód wskaźnika zużycia (punkt 1), jeżeli występuje, od końcówki w pojeździe, odłączając go od wszelkich mocowań w podwoziu i na zacisku.
 
2. W przypadku modeli wyposażonych w zawleczki zabezpieczające (punkt 2) wyjąć je za pomocą szczypiec.
Smontaggio pinza freno
3. W przypadku zacisków podwójnych tarcz szczypcami wyjąć sprężyny (punkt 3).
 
Smontaggio ruota
4. Wyjąć sworznie (punkt 4) za pomocą młotka i wybijaka. Wyciągnąć całkowicie ręką i upewnić się, że sprężyny (punkt 5) pozostaną na miejscu.
Rimozione pastiglia freno
5. Wyjąć sprężynę/sprężyny (punkt 5). Sprawdzić poziom płynu. Odkręcić korek zbiornika płynu hamulcowego.
 
PRZESTROGA! Wykonanie opisanej poniżej procedury wycofywania tłoczka spowoduje wzrost poziomu płynu w zbiorniku. Upewnić się, że poziom płynu hamulcowego nie spowoduje wycieku, ponieważ doprowadzi to do uszkodzenia lakierowanych części pojazdu.
 
ZACISKI STAŁE typu A B
 
1. Lekko odciągnąć tłoczki za pomocą ściągacza lub innego odpowiedniego narzędzia, naciskając na klocki (punkt 6).
Wycofanie tłoczka musi umożliwić poluzowanie zacisku względem tarczy.
 
2. Jeżeli pozwala na to konstrukcja zacisku, wyjąć klocki. W przeciwnym razie wyjąć je dopiero po wymontowaniu zacisku. Jeżeli klocki mają zostać użyte ponownie, należy zaznaczyć na nich pisakiem kierunek obrotu tarczy.
Smontaggio ruota
ZACISKI PŁYWAJĄCE typu C
Smontaggio ruota
1. Wyjąć klocki, jednocześnie przesuwając obudowę zacisku do tyłu i do przodu na tulejach prowadzących (punkt 7). Przesunięcie obudowy zacisku spowoduje nieznaczne odsunięcie klocków od tarczy, co ułatwi ich wyjęcie.
Smontaggio ruota
Jeżeli zagłębienie powstałe przez zużycie tarczy utrudnia wyjęcie klocków, należy zdemontować obudowę zacisku:
1. Wykręcić śruby (punkt 8) za pomocą klucza płaskiego.
 
Rimozione pastiglia freno
2. Za pomocą śrubokręta podważyć tuleje prowadzące w gniazdach.
 
3. Wyjąć tuleje prowadzące (punkt 7) na tyle, aby oddzielić je od wspornika zacisku (punkt 9).
 
4. Oddzielić całkowicie obudowę zacisku (punkt 10) od wspornika zacisku (punkt 9) i zawiesić na podwoziu pojazdu, używając haczyka w kształcie litery S.
Smontaggio ruota
5. Wyjąć klocki.

6. Jeżeli klocki mają zostać użyte ponownie, należy zaznaczyć na nich pisakiem kierunek obrotu tarczy.
 
7. W przypadku zacisków tylnych (z mechanizmem hamulca postojowego) odłączyć linkę sterującą hamulca postojowego (punkt 11).
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Przewody płynu hamulcowego muszą pozostać luźne, nie mogą być naprężone. Naprężenie przewodów może spowodować ich zerwanie i wyciek płynu hamulcowego.
 
 
Dotyczy wszystkich typów zacisków
Smontaggio ruota
1. Zakręcić korek zbiornika płynu hamulcowego.
 
2. We wnętrzu pojazdu umieścić między siedzeniem a pedałem hamulca rozpórkę (punkt 12), aby pedał pozostał wciśnięty podczas wykonywania tych czynności.

OSTRZEŻENIE! Umożliwia to zamknięcie obwodu płynu hydraulicznego i uniknięcie wycieku płynu hamulcowego.
PRZESTROGA! Na każdym opisanym poniżej etapie upewnić się, że płyn hamulcowy nie ma kontaktu z częściami pojazdu, które mogą zostać uszkodzone, szczególnie z elementami lakierowanymi. Natychmiast zetrzeć rozlany płyn ręcznikiem papierowym i wymyć daną powierzchnię wodą.
Rimozione pastiglia freno
3. Poluzować przewód doprowadzający (punkt 13) na zacisku na tyle, aby móc odkręcić go całkowicie ręką, ale uważać, aby nie doszło do wycieku płynu hamulcowego.
 
4. Odkręcić śruby mocujące (punkt 14) otwartym kluczem płaskim i zdjąć zacisk z osi.
 
Smontaggio ruota
5. PRZESTROGA! W przypadku zacisków podwójnych tarcz odkręcić tylko śruby mocujące do osi. Nie odkręcać śrub (punkt 15) łączących połówki zacisków.
Rimozione pastiglia freno
6. Całkowicie odłączyć przewód doprowadzający (punkt 13) od zacisku.
 
 
7. Jak najszybciej zetrzeć rozlany płyn hamulcowy.
8. Ustawić przewód doprowadzający w pozycji podniesionej, aby zapobiec przypadkowym wyciekom płynu.
9. Odsunąć zacisk do wymiany.
 
 
Procedura montażu
 
Smontaggio ruota
1. Włożyć klocki (punkt 16) do nowego zacisku.

OSTRZEŻENIE! Strzałki umieszczone na klockach muszą być skierowane w kierunku obrotu tarczy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Włożyć klocki tak, aby materiał cierny był skierowany w stronę tarczy.
Rimozione pastiglia freno
2. OSTRZEŻENIE! Jeżeli umożliwia to konstrukcja zacisku, klocki można włożyć także po zamontowaniu zacisku, tuż po wykonaniu etapu„dokręcanie śrub mocujących”.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Upewnić się, że powierzchnie cierne nie są zabrudzone smarem, a jeżeli tak jest, usunąć wszystkie ślady smaru papierem ściernym.
Smontaggio pinza freno
3. Włożyć sprężyny (punkt 5) i sworznie (punkt 4) do odpowiednich gniazd w zacisku i klockach. Sworznie należy wsunąć całkowicie za pomocą młotka i wybijaka.
Podczas montażu sprężyn zachować prawidłową orientację.
 
Smontaggio ruota
4. Sprawdzić, czy sprężyny zostały prawidłowo ustawione.
Rimozione pastiglia freno
5. W przypadku modeli wyposażonych w zawleczki zabezpieczające (punkt 2) założyć je za pomocą szczypiec.
Smontaggio pinza freno
6. Sprawdzić, czy dzielone zawleczki zostały prawidłowo ustawione.
 
7. Oczyścić powierzchnię hamującą (punkt 17) na tarczy (punkt 18) za pomocą produktu do odtłuszczania (np. rozpuszczalnika SE 47).
 
8. Założyć nowy zacisk na oś, wkładając tarczę (punkt 18) między klocki.
 
9. Śruby mocujące (punkt 14) dokręcić otwartym kluczem płaskim momentem zalecanym przez producenta pojazdu.
 
Można też zastosować poniższe zalecane referencyjne momenty dokręcania:
 
Typ śruby M12x1,25 M12x1,5 M14x1,5
Moment dokręcenia 115 Nm 125 Nm 180 Nm
 
10. Podłączyć przewód wskaźnika zużycia, jeżeli występuje, do końcówki w pojeździe oraz wszelkich mocowań w podwoziu i na zacisku.
Smontaggio ruota
 
Smontaggio ruota
11. Podłączyć przewód doprowadzający płyn hamulcowy (punkt 13).
 
12. Wyjąć rozpórkę umieszczoną wcześniej we wnętrzu pojazdu, co spowoduje zwolnienie pedału hamulca i ponowne otwarcie obwodu.
Smontaggio pinza freno
13. W przypadku zacisków tylnych typu C (z mechanizmem hamulca postojowego) podłączyć linkę sterującą hamulca postojowego (punkt 11).
 
14. Wyjąć sworzeń blokujący dźwignię (punkt 19).
 
15. Włączyć hamulec postojowy w pojeździe. Powtórzyć proces kilkakrotnie, aż skok dźwigni mechanizmu hamulca osiągnie minimalną wartość.
 
16. Odkręcić korek zbiornika płynu hamulcowego.
Smontaggio ruota
17. Zdjąć osłonę zabezpieczającą (punkt 20) i podłączyć przezroczysty wężyk do korka odpowietrznika (punkt 21) na zacisku, a drugi koniec włożyć do pojemnika, aby zebrać płyn.
Rimozione pastiglia freno
18. Otworzyć korek odpowietrznika (punkt 21).
 
19. Nacisnąć kilkukrotnie pedał hamulca, aż płyn hamulcowy zacznie wypływać z korka odpowietrznika.
 
20. Trzymając pedał w pozycji wciśniętej, zamknąć korek odpowietrznika. Zwolnić pedał, poczekać kilka sekund, a następnie powtórzyć procedurę, aż wypływający płyn nie będzie miał żadnych pęcherzyków powietrza i zostanie przywrócony normalny opór oraz zakres ruchu pedału hamulca.
21. Dokręcić korek odpowietrznika momentem podanym w tabeli:
 
Korek odpowietrznika M6x1 M6x1 M6x1 M6x1
Moment dokręcenia 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
 
22. Wyjąć przezroczysty wężyk i założyć osłonę zabezpieczającą na korek odpowietrznika.
 
23. Powtórzyć procedurę odpowietrzania dla pozostałych korków odpowietrznika.

24. Po zakończeniu procedury odpowietrzania całkowicie cofnąć tłoczki w zacisku, używając odpowiedniego narzędzia (na przykład ściągacza) i uzupełnić płyn, zgodnie z zaleceniami producenta.

25. Zakręcić korek zbiornika płynu hamulcowego.

26. Przy uruchomionym silniku wcisnąć mocno pedał hamulca i sprawdzić, czy nie występują wycieki płynu z zacisku lub nieprawidłowy spadek ciśnienia w obwodzie, a tylne światła stop włączają się.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Jeżeli płyn wycieka z zacisku, należy powtórzyć wszystkie czynności podane w tym dokumencie, aby określić przyczynę problemu i rozwiązać go.​​
Smontaggio ruota
27. W przypadku zacisków z wbudowanym hamulcem postojowym połączyć końcówkę linki hamulca postojowego z gniazdem w zacisku. Kilkakrotnie zaciągać i zwalniać dźwignię hamulca postojowego we wnętrzu pojazdu.
28. Założyć koło.
29. Jeżeli klocki są nowe, wymagają dotarcia; należy postępować wg instrukcji dostarczonych z klockami zamiennymi.
 
Here the instructions for the replacement of brake calipers:
 
Floating calipers with central spring 
Smontaggio ruota
Floating calipers with 2 or 4 side springs and residual torque reducing springs.
Rimozione pastiglia freno
 
 
All the information on this instruction sheet applies to both types of calipers, unless otherwise specified.
 
Replacement procedure
 
Before commencing replacement, ascertain that the spare parts used for replacement are suitable for the make and model of the vehicle.  
 • Remove the wheel
 • Make a note of the position of all the partially or fully disassembled components for correct reassembly.
Smontaggio ruota
1. Disconnect the wear indicator (point 1), where present, from the terminal in the vehicle, releasing it from the shim (point 2) that secures it to the caliper and from any attachments on the chassis.
Rimozione pastiglia freno
2. Remove the protective caps (point 3) from the guiding bushes.
 
3. If the cap has a lip (point 4), snap off the cap by pulling on the lip (point 4) with your fingers.
 
4. If the cap is made of hard plastic (point 5), prise if off with a screwdriver. Removing the cap will break it.
 
WARNING! Do not reuse the disassembled hard plastic cap
CAUTION! The guiding bush to disassemble must be the one that allows the caliper body to turn without causing the brake fluid supply line to stretch.
WARNING! There are two types of guiding bushes:
 - with separate screw
 - with incorporated screw

 
 
Rimozione pastiglia freno
5. Loosen and completely remove the screw (point 6) or incorporated guiding bush (point 7) using a spann 
 
WARNING! If there are any brake pads glued to the caliper, detach them using a screwdriver.

DANGER! Opening the caliper body may cause the residual torque reducing springs to spring open. 
Smontaggio pinza freno
6. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 8), pull the guiding bush out of the caliper bracket (point 9) prising it out of its seat with a screwdriver.
 
7. When replacing the caliper on rear wheels with suspension and leaf springs, both the guiding bushes (point 8) must be removed to separate the caliper body (point 10) completely from the caliper bracket (point 9).
 
 
 
 
Rimozione pastiglia freno
8. Pull the caliper body (point  10) away from the caliper bracket (point 9) by twisting it around the other guiding bush until the pads come out of the caliper bracket. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports.
 
Smontaggio pinza freno
9. Remove the pads (point 11) and springs (point 12) without causing any damage so you can reassemble them onto the new caliper.
Smontaggio ruota
10. Use a marker to mark the direction of rotation of the disc on the pads to avoid reassembling them incorrectly.
 
11. If they are still in position, remove the residual torque reducing springs (point 13).
Rimozione pastiglia freno
12. Place a spacer (point 14) inside the passenger compartment between the seat and the brake pedal to make sure the pedal remains pressed for the duration of these operations.

WARNING! This allows the brake hydraulic circuit to be closed, avoiding any brake fluid from leaking.
CAUTION! During all the phases described below, make sure the brake fluid does not come into contact with parts of the vehicle which would be damaged, especially painted parts. Promptly wipe off any accidental brake fluid splashes or leaks with kitchen towel and clean with water.
Smontaggio pinza freno
13. Loosen the supply line (point 15) on the caliper enough to be able to screw it off completely by hand, as this will avoid any brake fluid leaking out.
 
14. Unscrew the fixing bolts (point 16) using an open-ended spanner and remove the caliper bracket (point 9) from the hub bracket.
 
15. Detach the supply line (point 15) completely from the caliper body.
 
16. Promptly wipe off any brake fluid leaks.
 
17. Keep the supply line raised to prevent any fluid leaks.
18. In the case of calipers with an incorporated parking brake, disconnect the parking brake cable from its seat on the caliper.
19. Pull away the caliper to be replaced.
20. Clean the braking surfaces (point 17) on the disc using a degreasing product (e.g. Solvent SE47).
 
 
Caliper fitting procedure
 
CAUTION! Do not disassemble the protective cap from the fluid inlet hole on the new caliper until you connect the supply line to it.
Lubricate the bushes and dust covers using the grease provided before fitting the new caliper.

WARNING! EUH210 - Safety data sheet available upon request.
WARNING! EUH208 - Contains N-alkylated benzotriazole. May cause an allergic reaction.

1. Remove the protective caps from the bushes, where present.
2. Loosen the screws or guiding bushes with incorporated screw.
3. In the case of separate screws, take the screws out completely.
4. Pull the caliper body away from the caliper support.
 
WARNING! To avoid damaging the dust covers, pull out the bushes from the side of the cover.

5. Remove the covers.
6. Thoroughly clean all the components to be fitted, the bush seats and the cover seats using appropriate products (e.g. a damp cloth).
7. Clean the mounting faces on the hub bracket.
 
Smontaggio ruota
8. Position the new caliper bracket (point 18) by inserting it in the disc.
 
9. Insert and approach the two fixing bolts (points 19 and 20).
 
10. Tighten the fixing bolt on the disc entry side (point 19) (in forward gear) applying the tightening torque recommended by the vehicle manufacturer.
 
11. Tighten the second fixing bolt 20 (on the disc exit side) applying the tightening torque recommended by the vehicle manufacturer.
 
Use the following recommended tightening torques for reference:
 
Type of screw Tightening torque
M12x1,25 115 Nm
M12x1,5 125 Nm
M14x1,5 180 Nm
M16x1,5 210 Nm
 
Rimozione pastiglia freno
12. Grease the entire inner surface of the covers (point 21) and the contact profile (point 22) with the caliper body evenly.
 
13. Insert the covers (point 21) in the seats (point 23) on the caliper body.

CAUTION! Using your finger, check the cover has been inserted and seated in the caliper body correctly.
 
14. Grease the external surface of the bushes (point 24) and their seats (point 25) in the caliper body, insert the bushes in the caliper body from the side opposite the cover.

15. Push the bushes (point 24) until the covers (point 21) fit in their seat (point 26).
Smontaggio ruota
16. Remove any excess grease.
 
17. Fit the caliper body onto the caliper bracket threading through and screwing on the screw or the incorporated bush on the disc exit side (in forward gear).
 
18. Pull the caliper body (point  27) away from the caliper bracket (point 18) by twisting it around the guiding bush until the pads go into the caliper bracket. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports.

CAUTION! Do not use the guiding bush seat as a point of attachment.
 
 
Fitting the pads
 
Smontaggio ruota
1. Where envisaged, fit the side springs (point 12) in the caliper bracket, exerting the right amount of pressure to attach them securely.
Rimozione pastiglia freno
2. In the case of calipers with four springs, always fit the springs with the vanes facing the outside of the caliper bracket.

CAUTION! Observe the correct fitting direction.
WARNING! IF there are any pads with an adhesive side, then new pads must be fitted; follow the instructions provided with the spare pads.
CAUTION! The pad with a wear indicator must be fitted back into the position it was originally in before being disassembled.
Smontaggio pinza freno
3. Reinsert the pads (point 11) in the caliper bracket (point 18); for type B calipers, use a screwdriver to prise open the side springs  (point 12).

WARNING! Any arrows stamped on the pads must be pointing in the disc rotation direction.
DANGER! Pads must be inserted with the friction material facing the disc.
 
4. Thread the wear indicator cable (point 1) through the dedicated duct as follows:
 
For type A calipers - in the spring (point 28). 
Smontaggio ruota
For type B calipers - in the caliper body (point 27).
Rimozione pastiglia freno
 
If there are any pads with an adhesive side, remove the protective film.
Smontaggio ruota
4. Close the caliper carefully, by twisting the caliper body (point 27) around the screwed-on guiding bush. If there are any pads with an adhesive side, take care not to create contacts between the caliper body and the pad before you have completed the caliper body fitting.

CAUTION! Close the caliper carefully, making sure the protective covers on the bushes are not damaged by knocking against the caliper bracket.
Rimozione pastiglia freno
5. Move the caliper body (point 27) towards the caliper bracket (point 18).
 
6. Reinsert the guiding bush (point 29) in the caliper bracket seat. 
Smontaggio ruota
7. Insert and screw in a new screw (point 30), where present.
Rimozione pastiglia freno
8. When replacing the caliper on rear wheels with suspension and leaf springs, the caliper body (point 27) must be repositioned on the caliper bracket (point 18), then reinsert both guiding bushes (point 29) and insert and tighten two new screws (point 30), where present.
Smontaggio ruota
9. If it is not screwed in yet, tighten the guiding bush fastening screw or the incorporated guiding bush on the disc entry side (in forward gear). Next, tighten the other screw or the other incorporated guiding bush at the same torque.
 
10. Tighten at the tightening torque specified in the following table:
Type    Tightening torque
Fastening screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M10 – CH8) 65 ÷ 75 Nm
 
DANGER! Observe the tightening sequence described; failing to could compromise the proper functioning of the caliper.
 
11. In the case of residual torque reducing springs (point 31) hook the spring under the plate (point 32) of the pad and hook the underside of the plate on the other pad with the aid of a hollow tip screwdriver.

DANGER! Incorrect attachment of the spring could cause it to spring open.
CAUTION! Observe the correct fitting direction.
Rimozione pastiglia freno
12. Carefully clean the parts (point 33) to make sure they stay in place and fit new protective caps (point 34), greasing their internal surface and the caliper body seat with grease provided in the spare part kit.
 
13. Turn the protective cap (point 34) so that it adheres fully to the seat (point 35).
 
14. Reconnect the wear indicator, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim present on the caliper and securing any attachments on the chassis.
 
15. Remove the protective cap from the brake fluid inlet hole (point 36).
 
16. Reconnect the brake fluid supply line.
 
17. Remove the spacer you previously placed inside the passenger compartment, thereby releasing the pedal from the brake and allowing the hydraulic circuit to reopen.
 
18. Open the brake fluid reservoir cap.
 
Smontaggio ruota
19. Remove the protective cap (point 37) and connect a transparent tube to the bleeder plug (point 38) on the caliper, the ends of which should be placed in a container to collect any fluid.
Rimozione pastiglia freno
20. Open the bleeder plug (point 38).
 
21. Repeatedly press the vehicle brake pedal until brake fluid starts to flow out of the bleeder plug.
22. Holding down the pedal, close the bleeder plug. Release the pedal, wait a few seconds, then repeat the process until fluid without any air bubbles flows out and until the usual resistance and travel of the brake pedal are restored.
23. Tighten the bleeder plug applying the tightening torque specified in the table:
 
Bleeder plug M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Tightening torque 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
 
24. Remove the transparent tube and reposition the protective cap on the bleeder plug.
 
25. Repeat the bleeding procedure for any other bleeder plugs.

26. After the bleeding process, pull back the pistons in the caliper completely using an appropriate tool (such as a retractor) and then top up the fluid level, as recommended by the manufacturer.

27. Close the brake fluid reservoir cap.

28. With the engine running, apply strong pressure to the vehicle brake pedal and check there are no fluid leaks from the caliper or abnormal pressure losses in the circuit and that the rear brake lights come on.
 
DANGER! If fluid is leaking from the caliper, repeat all the steps set out in this document to pinpoint the cause and remedy the problem.
 
29. In the case of calipers with an incorporated parking brake, connect the parking brake cable terminal to its seat on the caliper.
Smontaggio ruota

30. Pull and release the cabin parking brake repeatedly.
31. Refit the wheel.
32. If the pads are new, run them in; follow the instructions provided with the spare pads. 
 
Here the instructions for the replacement of components for commercial vehicle floating calipers (type ECS53 and ECS60) with incorporated electric parking mechanism:
1. Actuator unit
2. Pads
3. Caliper body (without pads and caliper bracket) 
4. Caliper bracket
 
WARNING! Read this document before replacing the spare parts contained in the pack. Only perform those steps required for replacing the spare part or parts contained in the pack.
 
Replacement procedure
 
Before commencing replacement, ascertain that the spare parts used for replacement are suitable for the make and model of the vehicle.  
WARNING! In the event of an electrical failure, disassemble the actuator unit and pull the piston back, turning the torx screw clockwise with a suitable spanner.
 • Make a note of the position of all the partially or fully disassembled components for correct reassembly.
 
 
Smontaggio ruota
1. Connect the diagnostics tool (On Board Diagnosis - OBD) to the vehicle and put it in maintenance mode procedure as described by the vehicle manufacturer.

CAUTION! Make sure the spare part is compatible with the vehicle software.
 
2. Remove the wheel.
Smontaggio ruota
 
3. Release the actuator unit electricity supply cable from the cable gland.
 
4. For caliper type ECS60 loosen and remove the cable gland (point 5).
 
5. Disconnect the electricity supply cable (point 6) from the actuator unit.
WARNING! The connector may be fitted with a safety latch.
 
Disassembling the actuator unit 
 
WARNING! Proceed with disassembling the actuator unit only if a separate spare part is available.
 
1. Loosen the fastening screws (point 7) from the actuator unit (point 1).
 
2. Remove the actuator unit (point 1).
 
3. Remove the seal (point 8).
Rimozione pastiglia freno
 
Disassembling the pads
 
CAUTION! Do not damage any components you intend to re-use.
DANGER! Do not cause the brake fluid supply line to stretch.
 
Smontaggio ruota
1. Disconnect the wear indicator (point 9), where present, from the terminal in the vehicle, releasing it from the shim that secures it to the caliper and from any attachments on the chassis.
 
2. Remove the protective cap (point 10) from the secondary bush (forward drive revolution disc exit side).
Smontaggio pinza freno
3. If the cap is made of hard plastic (point 11), prise if off with a screwdriver. Removing the cap will break it.

WARNING! Do not reuse the disassembled hard plastic cap
 
Smontaggio ruota
4. Loosen and remove the secondary screw (point 12).
 
5. For caliper type ECS60 use a screwdriver to prise the bush out of the groove to release it from the caliper bracket.
Smontaggio pinza freno
6. Remove the protective cap (point 14) from the primary bush (forward drive revolution disc entry side).
 
7. Loosen the primary screw (point 15) completely and remove it.

WARNING! Use a screwdriver to prise the guiding bushes out from the grooves.
 
8. Take out the primary guiding bush (point 16) enough to release it from the caliper bracket.
 
Smontaggio pinza freno
9. Pull the caliper body (point 3) away from the caliper bracket (point 4) taking care not to cause the brake fluid supply line to stretch.
 
10. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports.

CAUTION! Do not use the bush seat as a point of attachment.
Rimozione pastiglia freno
11. Remove the pads (point 17) and springs (point 18) without causing any damage so you can reassemble them onto the new caliper.
 
Smontaggio pinza freno
12. If they are still in position, remove the residual torque reducing springs (point 19).

WARNING! For the correct refitting of the same pads, mark some arrows (where not present) on the pads with a marker to indicate the direction of rotation of the disc.
 
 
Disassembling the caliper body
 
Smontaggio ruota
1. Place a spacer (point 20) inside the passenger compartment between the seat and the brake pedal to make sure the pedal remains pressed for the duration of these operations.

AWARNING! This allows the brake hydraulic circuit to be closed, avoiding any brake fluid from leaking.
CAUTION! During all the phases described below, make sure the brake fluid does not come into contact with parts of the vehicle which would be damaged, especially painted parts. Promptly wipe off any accidental brake fluid splashes or leaks with kitchen towel and clean with water.
Rimozione pastiglia freno
2. Loosen the supply line (point 21) on the caliper enough to be able to screw it off completely by hand, as this will avoid any brake fluid leaking out.
 
3. Detach the supply line (point 21) completely from the caliper body.
Smontaggio ruota
4. Promptly wipe off any brake fluid leaks.

5. Keep the supply line raised to prevent any fluid leaks.
 
6. Pull away the caliper body (point 3).
 
 
 
Disassembling the caliper bracket
Smontaggio ruota
CAUTION! During disassembly, keep the caliper bracket in position to avoid it accidentally dropping.
 
1. Loosen the fastening screws (point 22).
 
2. Remove the caliper bracket (point 4) from the hub bracket.
Fitting procedure
Smontaggio ruota 
Reassemble the new spare components.
 
1. Thoroughly clean all the components to be fitted (whether new or removed previously), the bush seats and the spring seats using appropriate products (e.g. a damp cloth).

DANGER! Make sure the components are intact, replace them with new ones if damaged.
 
2. Clean the mounting faces (point 23) on the hub bracket.
 
3. Clean the braking surfaces (point 24) on the disc using a degreasing product (e.g. Solvent SE47).
Fitting the caliper bracket
Smontaggio ruota 
1. Position the new caliper bracket (point 25) on the hub bracket.

2. Insert and tighten the fastening screws (point 26) at the tightening torque recommended by the vehicle manufacturer.
 
 
Fitting the pads and caliper body 
Smontaggio ruota
1. Reinsert the springs (point 27), placing them the right way round in their seats.
Rimozione pastiglia freno
2. For caliper type ECS52 with four springs, always fit the springs with the vanes (point 28) facing the outside of the caliper bracket.

WARNING! IF there are any pads with an adhesive side, then new pads must be fitted; follow the instructions provided with the spare pads.
CAUTION! The pad with a wear indicator must be fitted back into the position it was originally in before being disassembled.
DANGER! Pads must be inserted with the friction material facing the disc.
Smontaggio pinza freno
3. Reinsert the pads (point 29) in the caliper bracket (point 25); use a screwdriver to prise open the side springs (point 27).
Smontaggio ruota
4. In the case of residual torque reducing springs (point 30) hook the spring under the plate (point 31) of the pad and hook the underside of the plate on the other pad with the aid of a hollow tip screwdriver.

DANGER! Incorrect attachment of the spring could cause it to spring open.
Rimozione pastiglia freno
CAUTION! Observe the correct fitting direction.

CAUTION! If the caliper body is new, do not disassemble the protective cap from the fluid inlet hole on the new caliper until you connect the supply line to it.
 
6. Position the caliper body (point 32) by inserting it in the disc, so that the guiding bushes coincide with the holes on the caliper bracket.

CAUTION! Do not damage the covers.
 
7. Push the guiding bushes (point 33) into their seats on the caliper bracket.
 
8. Insert and tighten the screws (point 34) using a tightening torque of 32 ÷ 36 Nm.
 
9. Position the caps (point 35).

CAUTION! Before removing the protective cap, leave the supply point as high as possible, making sure none of the brake fluid inside the caliper leaks out.
 
10. Reconnect the wear indicator cable, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim on the caliper, where present, and securing any attachments on the chassis.
Smontaggio pinza freno

 
Connecting the brake fluid supply line
 
 
Rimozione pastiglia freno
1. Remove the protective cap (point 36) from the brake fluid inlet hole.
 
2. Reconnect the brake fluid supply line (point 21).
 
3. Remove the spacer you previously placed inside the passenger compartment, thereby releasing the pedal from the brake and allowing the circuit to reopen.
Smontaggio ruota
4. Remove the protective cap (point 37) from the bleeder plug (point 38).
 
5. Connect a transparent tube to the bleeder plug (point 38) on the caliper, the ends of which should be placed in a container to collect any fluid.
 
Smontaggio pinza freno
6. Open the bleeder plug (point 38).
 
7. Repeatedly press the vehicle brake pedal until brake fluid starts to flow out of the bleeder plug.

8. Holding down the pedal, close the bleeder plug. Release the pedal, wait a few seconds, then repeat the process until fluid without any air bubbles flows out and until the usual resistance and travel of the brake pedal are restored.
9. Tighten the bleeder plug (point 38) applying the tightening torque specified in the following table:
 
Bleeder type M10x1
Tightening torque 12÷16 Nm
 
10. Remove the transparent tube.
 
11. Repeat the bleeding procedure for any other bleeder plugs.
 
12. Reposition the protective cap (point 37).
 
13. After the bleeding process, pull back the pistons in the caliper completely using an appropriate tool (such as a retractor) and then top up the fluid level, as recommended by the manufacturer.

14. With the engine running, apply strong pressure to the vehicle brake pedal and check there are no fluid leaks from the caliper or abnormal pressure losses in the circuit and that the rear brake lights come on.

DANGER! If fluid is leaking from the caliper, repeat all the steps set out in this document to pinpoint the cause and remedy the problem.
Smontaggio ruota
 
Fitting the actuator unit
 
WARNING! The actuator unit may be supplied already fitted to the caliper body.

Reassemble the new spare components.
 •  Clean any components you removed previously before reassembling them.
CAUTION! Always use new screws with thread locker. Always fit a new seal.
DANGER! Make sure the components are intact, replace them with new ones if damaged
 
Smontaggio ruota
1. Clean the contact surface on the caliper and on the actuator unit.
 
2. Remove any thread locker residue from threaded screw seats.
 
3. Clean and lubricate the seal (point 39) with the grease supplied.
 
4. Lubricate the internal diameter of the actuator unit coupling with the grease supplied.

WARNING! EUH210 - Safety data sheet available upon request.
WARNING! EUH208 - Contains N-alkylated benzotriazole. May cause an allergic reaction.
Smontaggio ruota
5. Position the seal (point 39) in its seat (point 40) on the caliper body.
 
6. Fit the actuator unit (point 41) on the torx screw (point 42) on the caliper body.
 
7. Turn the actuator unit (point 41) so that the holes (point 43) of the fastening screws (point 44) coincide with their original fitting position.

CAUTION! Avoid pinching the seal (point 39) when fitting the actuator unit on the caliper body.
 
8. Insert and tighten the fastening screws (point 44) at a tightening torque of 7 ÷ 10 Nm.
Rimozione pastiglia freno
9. Remove the protective cap (point 45), where present, and connect the electrical supply cable (point 6).
 
10. Where removed previously, screw on the cable gland (point 5).
 
11. Secure the actuator unit electricity supply cable (point 6) to the cable gland (point 5).
 
 
 
Final phases
 
1. Refit the wheel.
 
2. Perform the reset procedure (Assembly check).
 
3. If necessary, reset the counters (Reset Internal Counters) as prescribed by the vehicle manufacturer.
 
4. If required by the vehicle manufacturer, run in the pads.
 
5. Disconnect the diagnostics device. (On Board Diagnosis – OBD).
 
 
Here the instructions for the replacement of the caliper body for floating calipers with 2 or 4 side springs and residual torque reducing springs.
When replacing only the fastening screws, only refer to the relevant parts.
Smontaggio ruota
Replacement procedure
Before commencing replacement, ascertain that the spare parts used for replacement are suitable for the make and model of the vehicle.  
 • Make a note of the position of all the partially or fully disassembled components for correct reassembly.
 • Remove the wheel.
 
For ECS calipers
 
WARNING! In the event of an electrical failure, disassemble the actuator unit (point 5) and pull the piston back, turning the torx screw clockwise with a suitable spanner 
 
Smontaggio ruota
1. Connect the diagnostics tool (On Board Diagnosis - OBD) to the vehicle and put it in maintenance mode procedure as described by the vehicle manufacturer.

CAUTION! Without this operation, the piston cannot be pulled back with the retractor or another suitable tool.
CAUTION! Make sure the spare part is compatible with the vehicle software.
Rimozione pastiglia freno
2. Disconnect the electricity supply cable (point 2) from the actuator unit.

WARNING! The connector may be fitted with a safety latch.
 
 
 
For all types of calipers
 
Smontaggio ruota
1. For calipers with a parking brake, detach the control cable (point 3) from the caliper.
Rimozione pastiglia freno
2. Disconnect the wear indicator (point 4), where present, from the terminal in the vehicle, releasing it from the shim (point 5) that secures it to the caliper and from any attachments on the chassis.
Smontaggio pinza freno
3. Remove the protective caps (point 6) from the guiding bushes.
 
Smontaggio ruota
4. If the cap has a lip (point 7), snap off the cap by pulling on the lip (point 7) with your fingers.
Rimozione pastiglia freno
5. If the cap is made of hard plastic (point 8), prise if off with a screwdriver. Removing the cap will break it.
WARNING! Do not reuse the disassembled hard plastic cap
CAUTION! The guiding bush to disassemble must be the one that allows the caliper body to turn without causing the brake fluid supply line to stretch.
WARNING!  There are two types of guiding busheswith separate screw, with incorporated screw.​​​​​
Smontaggio pinza freno
6. Loosen and completely remove the screw (point 9) or incorporated guiding bush (point 10) using a spanner.
Smontaggio ruota
7. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), pull the guiding bush out of the caliper bracket (point 12) prising it out of its seat with a screwdriver.
Rimozione pastiglia freno
8. When replacing the caliper on rear wheels with suspension and leaf springs, both the guiding bushes 11 must be removed to separate the caliper body (point 13) completely from the caliper bracket (point 12).

WARNING! If there are any brake pads glued to the caliper, detach them using a screwdriver and take care not to damage any rubber parts of the caliper.
DANGER! Opening the caliper body may cause the residual torque reducing springs to spring open.
Smontaggio pinza freno
9. Pull the caliper body (point 13) away from the caliper bracket (point 12) by twisting it around the other guiding bush until the pads (point 14) come out of the caliper bracket. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports. Do not use the bush seat as a point of attachment.
Smontaggio ruota
11. Remove the pads (point 14) without causing any damage.
 
12. Use a marker to mark the direction of rotation of the disc on the pads to avoid reassembling them incorrectly.
Smontaggio ruota
14. If they are still in position, remove the residual torque reducing springs (point 15).
 
Rimozione pastiglia freno
15. Place a spacer (point 16) inside the passenger compartment between the seat and the brake pedal to make sure the pedal remains pressed for the duration of these operations.
 
 
WARNING! This allows the brake hydraulic circuit to be closed, avoiding any brake fluid from leaking.
CAUTION! During all the phases described below, make sure the brake fluid does not come into contact with parts of the vehicle which would be damaged, especially painted parts. Promptly wipe off any accidental brake fluid splashes or leaks with kitchen towel and clean with water.
 
Smontaggio ruota
16. Loosen the supply line (point 17) on the caliper enough to be able to screw it off completely by hand, as this will avoid any brake fluid leaking out.
 
17. Loosen completely and remove the screw (point 9) or incorporated guiding bush (point 10).
 
18. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), pull the guiding bush out of the caliper bracket (point 12) prising it out of its seat with a screwdriver.
 
19. Pull the caliper body (point 13) away from the caliper bracket (point 12) taking care not to cause the brake fluid supply line to stretch.
 
20. Detach the supply line (point 17) completely from the caliper body.
Smontaggio ruota
21. Promptly wipe off any brake fluid leaks.

22. Keep the supply line raised to prevent any brake fluid leaks.
 
23. Pull away the caliper to be replaced.

24. In the case of calipers with an incorporated parking brake, disconnect the parking brake cable from its seat on the caliper.
 
25. Clean the braking surfaces on the disc using a degreasing product (e.g. Solvent SE47).
 
 
Fitting the pads
 
CAUTION! If there are any pads with an adhesive side, then new pads must be fitted; follow the instructions provided with the spare pads.
Smontaggio ruota
1.Check the springs are correctly positioned. In the case of calipers with four springs, make sure the vanes are always facing the outside of the caliper bracket.

CAUTION! Incorrect spring positioning could possibly cause injury.​​​​
Rimozione pastiglia freno
2. Insert the pads (point 14) in the caliper bracket (point 12). Use a screwdriver to press the side springs.

WARNING! Any arrows stamped on the pads must be pointing in the disc rotation direction.
DANGER! Pads must be inserted with the friction material facing the disc.
CAUTION! The pad with a wear indicator must be fitted back into the position it was originally in before being disassembled.
Smontaggio pinza freno
3. Where present, attach the wear indicator terminal (point 20)  to the pad opposite the pistons, replacing it if necessary.

CAUTION! When attaching the wear indicator terminal, make sure the most protruding part is facing the friction surface on the pad.
 
 
Fitting the caliper body
 
CAUTION! For calipers with a parking brake - while the caliper body is disassembled from the brake disc and/or the brake pads are absent, do not move the piston either hydraulically or using the lever as this could damage the spring and/or cause the brake fluid to leak.
Smontaggio ruota
1. On the caliper bracket, wipe the fitting areas (point 21) with the caliper body (guide seats) with a damp cloth.

CAUTION! Do not use products which could damage the protective covers, such as nitro-tetrachloroethylene thinner, petrol, etc.
 
2. Clean and uniformly grease the entire internal surface of the covers, the external surface of the guiding bushes and their seats in the caliper body.​​​​​
Smontaggio ruota
3. Position the new caliper body (point 22), setting one of the two guiding bushes (point 10) in the seat on the caliper bracket (point 12).

CAUTION! Don’t remove the protective cap from the brake fluid inlet hole until the tube is connected definitively.
 
4. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), fit and tighten a new screw (point 23).
 
5. Close the caliper carefully, by twisting the caliper body (point 22) around the seated guiding bush.
Smontaggio ruota
CAUTION! Close the caliper carefully, making sure the protective covers on the bushes are not damaged by knocking against the caliper support. Replace the covers if necessary.

WARNING! If there are any pads with an adhesive side, take care not to create contacts between the body and the pad before you have completed the caliper body fitting.
 
6. Thread the wear indicator probe (point 20) through the dedicated hole in the caliper body (point 22).
 
Rimozione pastiglia freno
7. Reinsert the other guiding bush (point 10) in the caliper bracket seat (point 12).
 
8. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), fit and tighten a new screw (point 24).

CAUTION! When replacing the caliper bracket on rear wheels with suspension and leaf springs, the caliper body must be repositioned on the caliper bracket, then reinsert both guiding bushes and insert and tighten two new screws.
Smontaggio ruota
9. Tighten the guiding bush fastening screw or the incorporated guiding bush (point 24) on the disc entry side (in forward gear). Next, tighten the other screw or the incorporated guiding bush (point 25) at the same torque.
 
10. Tighten at the tightening torque specified in the following table:
 
Type   Tightening torque
Fastening screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M10 – CH8) 65 ÷ 75 Nm
​​​​
 
 
DANGER! Observe the tightening sequence described; failing to could compromise the proper functioning of the caliper.
 
Smontaggio ruota
11. In the case of residual torque reducing springs (point 26) hook the spring under the plate (point 27) of the pad and hook the underside of the plate on the other pad with the aid of a hollow tip screwdriver.

DANGER!  Incorrect attachment of the spring could cause it to spring open.
CAUTION!  Observe the correct fitting direction.
Rimozione pastiglia freno
12. Carefully clean the part (point 28) to make sure it stays in place and fit new protective caps (point 29), greasing their internal surface and the caliper body seat with grease provided in the spare part kit.
 
WARNING! EUH210 - Safety data sheet available upon request.
WARNING! EUH208 - Contains N-alkylated benzotriazole. May cause an allergic reaction.
Rimozione pastiglia freno
13. Turn the protective caps (point 29) so that they adhere fully to the seat (point 30).
 
14. Reconnect the wear indicator, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim present on the caliper and securing any attachments on the chassis.
 
15. Remove the protective cap from the brake fluid inlet hole.
16. Reconnect the brake fluid supply line.
17. Remove the spacer you previously placed inside the passenger compartment, thereby releasing the pedal from the brake and allowing the circuit to reopen.
 
 
For calipers with a parking brake 
 
CAUTION! Before assembling the piston with the pads, make sure the caliper bracket, pads and disc are present.
 • Use the lever to assemble the piston with the pads.
  CAUTION! Hydraulic operation is only permitted when the piston is less than 1 mm from the pads.
 
 
For all types of calipers
 
1. Connect a transparent tube to the bleeder plug (point 31) on the caliper, the ends of which should be placed in a container to collect any fluid.
 
2. Open the bleeder plug (point 31).
 
3. Repeatedly press the vehicle brake pedal until brake fluid starts to flow out of the bleeder plug.
 
4. Holding down the pedal, close the bleeder plug. Release the pedal, wait a few seconds, then repeat the process until fluid without any air bubbles flows out and until the usual resistance and travel of the brake pedal are restored.

5. Tighten the bleeder plug (point 31) applying the tightening torque specified in the table:
 
Bleeder plug M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Tightening torque 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
Rimozione pastiglia freno
 
 
 
6. Remove the transparent tube.
7. Repeat the bleeding procedure for any other bleeder plugs.
8. After the bleeding process, pull back the pistons in the caliper completely using an appropriate tool (such as a retractor) and then top up the fluid level, as recommended by the manufacturer.
9. Close the brake fluid reservoir cap.
10. With the engine running, apply strong pressure to the vehicle brake pedal and check there are no fluid leaks from the caliper or abnormal pressure losses in the circuit and that the rear brake lights come on.
 
DANGER! If fluid is leaking from the caliper, repeat all the steps set out in this document to pinpoint the cause and remedy the problem.
 
 
For calipers with a parking brake 
 
 • Reconnect the wear indicator, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim present on the caliper and securing any attachments on the chassis.
 • Restore the correct tension to the control cable.
 • Repeatedly operate the parking brake lever in the vehicle cab until the usual stroke has been re-established.
 
 
For ECS calipers
 
 
 
Smontaggio ruota
1. Remove the protective cap (where present) and connect the electrical supply cable (point 2).

2. Perform the reset procedure (Assembly check).
 
3. If necessary, reset the counters (Reset Internal Counters) as prescribed by the vehicle manufacturer.
Rimozione pastiglia freno
4. If required by the vehicle manufacturer, run in the pads.
 
5. Disconnect the diagnostics device (On Board Diagnosis - OBD).
 
 
For all types of calipers
 
1. Refit the wheel.
2. If the pads are new, run them in; follow the instructions provided with the spare pads.
 
Ograniczenia gwarancji
 
Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wady, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. Zgłoszenie wady sprzedawcy przez konsumenta jest wymagane w ciągu dwóch miesięcy od jej stwierdzenia, bez wpływu na fakt, że okres ograniczeń dla podjęcia działania, którego celem jest usunięcie wady, wynosi dwadzieścia sześć miesięcy od momentu dostawy produktu. W przypadku wystąpienia wady użytkownik ma prawo do naprawy lub wymiany produktu, uzyskania odpowiedniego rabatu bądź zakończenia umowy, zgodnie z art. 130 Kodeksu konsumenckiego, w stosownych przypadkach.
 
Niniejsza gwarancja stanowi jedyną gwarancję udzielaną w związku z tym produktem i zastępuje wszelkie inne gwarancje, ustne oraz pisemne.

W przypadku wystąpienia wad od użytkownika wymaga się:
 • pod karą unieważnienia gwarancji, aby powiadomił producenta i dystrybutora na piśmie w ciągu sześćdziesięciu dni; jednocześnie użytkownik powinien przekazać opis stwierdzonej wady produktu lub zwracanych części i dowód zakupu przez pierwotnego użytkownika zawierający nazwę produktu i datę zakupu (w ramach sprzedaży detalicznej lub za pośrednictwem dystrybutora w ramach instalacji produktu);
 • wysłania produktu, w którym istnieje przypuszczenie wystąpienia wady do centrali firmy Brembo S.p.A. na adres Brembo 25, 24035 Curno (BG), Italy, poprzez łańcuch dystrybucji. 
 
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:
 • uszkodzenia produktu spowodowanego, częściowo lub całkowicie, nieprawidłową eksploatacją, wypadkiem, pożarem, korozją chemiczną, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, użytkowaniem niedozwolonym, zastosowaniem w nieodpowiednim modelu, nieprawidłową instalacją, instalacją niezgodną z instrukcjami producenta lub brakiem konserwacji produktu zgodnie z informacjami producenta zamieszczonymi w dostarczonej instrukcji;
 • reklamacji dotyczących komfortu, występowania szumów, drgań lub nieodpowiedniej charakterystyki prowadzenia pojazdu.
 
The Product has been designed and produced for the specific model and use indicated in the Brembo catalogues and/or by the Brembo product distributors, both available on the Brembo website (www.brembo.com). The Product shall be used according to the laws in force in the states and/or in the countries where the vehicle on which the Product is installed is used, including, but without limitation to, observance of the regulations of the Highway Code and after obtaining any authorisation/approval, permit or licence required by the state and/or country.
 
Produkt opracowano i wyprodukowano z myślą o konkretnym modelu i użytku określonym w katalogach Brembo i/lub przez dystrybutorów produktów Brembo. Informacje te są dostępne na stronie internetowej Brembo (www.brembo.com). Używać produktu zgodnie z przepisami obowiązującymi w regionach i/lub krajach, w których eksploatowany jest pojazd, w którym produkt jest zainstalowany i używany, a w szczególności zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz po uzyskaniu upoważnienia/homologacji, pozwolenia lub licencji wymaganej w danym regionie/kraju. W przypadku produktów sprzedawanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej niniejsze ograniczenia gwarancji obowiązują zgodnie z przepisami dyrektywy 85/374/EOG Rady z 25 lipca 1985 roku.
W przypadku produktów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych niniejsze ograniczenia gwarancji obowiązują zgodnie z określonymi przepisami federalnymi i stanowymi.
 
Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa
Ten produkt Brembo opracowano tak, aby spełniał wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Produkty nie mogą być używane niezgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały opracowane i wyprodukowane. Użycie produktu w innym celu lub dowolna modyfikacja bądź naruszenie go może wpłynąć na jego działanie i spowodować, że stanie się on niebezpieczny.
 
Taka modyfikacja lub nieprawidłowa eksploatacja spowoduje unieważnienie ograniczonej gwarancji i może narazić osobę korzystającą w taki sposób z produktu na obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia innych osób.
 
W niniejszych instrukcjach słowo ostrzegawcze „NIEBEZPIECZEŃSTWO!”  oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może z dużym prawdopodobieństwem spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Słowo „PRZESTROGA” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenia fizyczne, natomiast słowo „OSTRZEŻENIE!” oznacza procedury, których nieprzestrzeganie może spowodować uszkodzenie pojazdu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Przed rozpoczęciem wymiany należy się upewnić, że części zamienne są odpowiednie dla danej marki i danego modelu pojazdu. Ten produkt ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego działania pojazdu, w którym zamierza się go zainstalować i jest przeznaczony do instalacji tylko przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie przeszkolenie i/lub posiada doświadczenie w zakresie jego instalacji oraz eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Osoba przeprowadzająca instalację musi korzystać z odpowiednich narzędzi zgodnie z posiadaną specjalizacją oraz dysponować wiedzą i doświadczeniem w zakresie napraw pojazdów. Nieprawidłowa instalacja spowodowana niedokładnym i niepełnym przestrzeganiem niniejszych instrukcji lub innymi działaniami spowoduje unieważnienie Ograniczonej gwarancji i może spowodować pociągnięcie osoby przeprowadzającej instalację do odpowiedzialności w przypadku obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
Marka Brembo nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia ciała spowodowane wobec osoby lub przez osobę korzystającą z pojazdu, w którym nieprawidłowo zainstalowano produkt zamienny.
 
Zużytego produktu zastępowanego przez ten produkt nie można instalować w innym pojeździe. Może to spowodować uszkodzenia mienia i obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
Należy zawsze sprawdzać, czy poziom w zbiorniku płynu hamulcowego mieści się między minimalnym i maksymalnym wskazaniem zamieszczonym na zbiorniku. Nieprawidłowy poziom może spowodować wycieki płynu hamulcowego lub zmniejszoną wydajność układu hamulcowego. Zbyt duża lub zbyt mała ilość płynu hamulcowego w zbiorniku może spowodować nieprawidłowe działanie hamulców, czego skutkiem mogą być obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
 
PRZESTROGA!
Części pozostałe po wymianie należy usuwać zgodnie z przepisami.
Nie wolno mocno uderzać ani uszkadzać produktu, jego części i komponentów, ponieważ może to negatywne wpłynąć na efektywność ich działania lub spowodować nieprawidłowe działanie. W razie potrzeby należy wymienić wszystkie uszkodzone części lub komponenty. Aby uniknąć obrażeń ciała, zalecamy podjęcie następujących działań:
 • Używać odpowiedniego sprzętu, aby uniknąć wdychania pyłu powstałego podczas czyszczenia części.
 • Zawsze nosić rękawice podczas demontażu i montażu komponentów z ostrymi krawędziami.
 • Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni skóry z materiałem ciernym klocków i szczęk hamulcowych, ponieważ może to spowodować otarcia.
 • Nie wkładać rąk do gniazd klocków podczas wyjmowania tłoczków zacisków z wykorzystaniem sprężonego powietrza, ponieważ może to spowodować zmiażdżenie palców.
 • Unikać bezpośredniego kontaktu z płynem hamulcowym, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry i oczu. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu, należy dokładnie oczyścić dane miejsce zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu lub płynu hamulcowego.
 • Nie uderzać komponentów elektrycznych ani nie poddawać ich działaniu ładunków elektrostatycznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie elementów z tworzyw sztucznych.
 • Chronić wymontowane komponenty elektryczne przed wilgocią.
 • Sprawdzić prawidłowość połączenia styków elektrycznych oraz czy włączają się światła stop. Jeżeli nie, brak działania świateł stop może oznaczać obniżenie sprawności układu hamulcowego lub usterkę układu sygnalizacji hamowania.
 • Nie dopuszczać do kontaktu środków smarnych z powierzchniami hamującymi tarczy hamulcowej, bębna, klocków i szczęk, ponieważ może to obniżyć efektywność działania układu hamulcowego i spowodować poważne uszkodzenia.
 • Nie używać ostrych narzędzi do montowania elementów gumowych, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Sprawdzić, czy wszystkie uszkodzone części zostały wymienione.
 
Gwarancja
Ta gwarancja obejmuje niezgodności, które wystąpią w ciągu dwóch lat od momentu dostawy produktu. W przypadku wykrycia wady należy ją zgłosić w ciągu 60 dni od wykrycia oraz w ciągu dwóch lat od daty dokonania zakupu produktu. Jeżeli wada zostanie potwierdzona i jest objęta gwarancją, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy bądź kompleksowo zregenerowany. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych wyłącznie lub szczególnie w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu, wypadku, pożaru, korozji chemicznej lub nieprawidłowej instalacji.

Czy masz jakieś inne pytania?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Brembo, nasi technicy odpowiedzą tak szybko, jak to możliwe!
Wróć do spisu treści
Montaż: samochód
Przeczytaj kolejny artykuł
Instrukcje wymiany wspornika zacisku w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych
Polityka prywatności">