26 januari 2021

Minsta tillåtna tjocklek på bromsskiva

Att känna till gränsvärdet för slitage på bromsskivan är viktigt och kan undvika att det uppstår skador. Hur mäts detta värde?

Den korrekta funktionen på hela bromssystemet på ett fordon är kopplat till flera olika faktorer.
På service kontrolleras ofta slitagenivån på bromsbeläggen, men man missar att kontrollera bromsskivornas tjocklek. Helt felaktigt tror man nämligen att bromsskivan inte utsätts för slitage. Men faktum är att samma fenomen som står bakom slitaget på bromsbeläggen kan med tiden framkalla slitage även på bromsskivan.
 
Gränsvärdet för bromsskivans slitage är lätt att identifiera som den tjocklek under vilken det inte går att garantera korrekt effektivitet på bromsverkan. Det handlar om en fundamental parameter som ska tas i beaktning under de regelbundna kontrollerna.
 

Vilka konsekvenser kan det få om man använder en bromsskiva med för stort slitage?

 
En reduktion av tjockleken reducerar även värmedispersionen från skivan, och även skivans mekaniska beständighet, vilket kan starta en serie kritiska fenomen, som:
  • uppkomst av värmesprickor på bromsytan, på grund av hög temperatur och på grund av en reduktion av friktionsmaterialet
  • deformation av bromsskivan med uppkomst av vibrationer och missljud
  • en förlängning av bromspedalens verkan, på grund av att bromsytans tjocklek har reducerats. I extremfall kan detta även framkalla förlust av tätningen på bromsokets kolv, och då kan bromsbeläggen lossna ur sin hållare eller låsa sig.
 
Förutom de ovan nämnda problemen kan en sliten bromsskiva även medföra uppkomst av andra mycket farliga fenomen - dessa kan framför allt uppstå vid hård användning av fordonet. Vi talar om vapor lock och fadingfenomen.
Den höga temperaturen på bromsskivan tillsammans med många inbromsningar - typiska för körning i bergstrakter - kan generera fenomenet vapor lock: en ökning av temperaturen på vätskan i bromssystemet till upp över 200 °C
Överhettning av bromsvätskan genererar luftbubblor inuti kretsen, och då dessa bubblor är komprimerbara gör de så att bromspedalen kan tryckas helt ner i botten utan att någon som helst bromsverkan uppstår.
 
Även fadingfenomenet är kopplat till en förhöjd temperatur, och är en konsekvens av reduktionen av tjockleken på bromsskivan och av hård användning av fordonet. På grund av temperaturökningen ser vi en reduktion av friktionskoefficienten mellan belägg och skiva, med en förlängning av bromssträckan som följd.
 
Minsta tillåtna tjocklek på bromsskiva
 

Hur mäts minsta tillåtna tjocklek på bromsskivan?

 
För att korrekt mäta den minsta tillåtna tjockleken på bromsskivan måste man använda en mikrometer eller skjutmått. Avläsningen ska ske på minst 4 olika punkter. Det lägsta värdet ska användas som referens för hela skivan.
Detta värde ska jämföras med det som är stämplat direkt på bromsskivan och som identifieras med förkortningen MIN TH = (Minimum Thickness), åtföljt av ett värde i millimeter. Om den utförda mätningen resulterar i värden som ligger under MIN TH ska bromsskivan bytas ut. 
Till slut är det viktigt att understryka att det är nödvändigt att byta ut bromsskivorna på bägge sidor även om bara en av skivorna ligger under minsta slitagenivå.
 

Hur löser man detta?

 
För att garantera förarens och passagerarnas säkerhet är det nödvändigt att regelbundet kontrollera hela bromssystemet. På detta vis kan man vara säker på att bromsarna fungerar korrekt, och därigenom undvika skador.
Vid varje inspektion måste alla felande komponenter bytas ut.

Vid besiktning, eller vid service, är det viktigt att man även utför en okulärbesiktning av bromsskivornas tillstånd. I stora drag kan man förutse ett byte av bromsskivor varannan gång man byter ut bromsbeläggen.

Utbytet ska ske enligt tillverkarens tekniska specifikationer, med hjälp av en momentindikatornyckel för åtdragning av skruvarna - korrekt åtdragningsmomentvärde ska användas och korrekt åtdragningsordning ska följas.
 
Se tabellen över åtdragningsmoment från Brembo: Tightening torques – Brembo Support
Sekretesspolicy">