It's possible that some of this content has been automatically translated.

Stöd

Integritetspolicy

Sekretesspolicy för webbplatsen www.bremboparts.com
Kära användare, den här sidan kommer att ge information om hur vi hanterar dina personuppgifter via vår webbplats.
Vi tillhandahåller denna information inte bara för att uppfylla lagstadgade dataskyddsskyldigheter som fastställs i förordning (EU) 2016/679 eller "Förordning", utan också för att vi anser att skydd av personuppgifter är ett grundläggande värde för vår företagsverksamhet, och vi vill ge dig all information du kan behöva för att skydda din integritet och kontrollera användningen av dina uppgifter när du navigerar på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen av personuppgifter, med andra ord den part som tar på sig ansvaret för beslut om metoder och ändamål för behandlingen är Brembo N.V. (nedan kallad "Brembo"), med säte i Amsterdam, Nederländerna, och med företagsadress i Bergamo, via Stezzano 87 – 24126 (BG), Italien. Den personuppgiftsansvarige kan kontaktas genom att skriva till e-postadressen privacy@brembo.com eller per telefon på numret +39 035.6052111.

Dataskyddsombudet är den person som utsetts för att övervaka efterlevnaden av förordningen och kan kontaktas genom att skriva till den e-postadress privacy@brembo.com eller till den personuppgiftsansvariges fysiska adress (med angivande av "till dataskyddsombudet").

Information om behandling av personuppgifter
När du besöker eller surfar på denna webbplats eller använder de tjänster som finns tillgängliga här, kan vi samla in och behandla följande uppgifter om identifierade eller identifierbara fysiska personer i enlighet med tillämplig lagstiftning och de villkor som anges nedan.

1. Formulär, nyhetsbrev och e-post

1.1 Personuppgifter som samlas in
- För- och efternamn, användarnamn och lösenord, land och ytterligare uppgifter (t.ex. adress, ort, postnummer, provins, typ av företag, typ av privatperson/företagsprofil, fordon);
-E-postadress;
- Nödvändiga uppgifter för autentisering via Google- eller Microsoft-konton om användaren loggar in på området för begränsad åtkomst via Google eller Microsoft. Observera att Google och Microsoft fungerar som oberoende personuppgiftsansvariga, så användare rekommenderas att läsa respektive sekretesspolicy innan de loggar in, som är tillgängliga från följande länkar: 

1.2 Syftet med behandlingen
A) Kontoregistrering (t.ex. när du registrerar dig för och får tillgång till det reserverade området) och för att låta dig använda de tjänster du begär (för att svara på dina förfrågningar om support för våra produkter eller för att du ska kunna delta i onlineevenemang och webbseminarier);
B) För att svara på dina förfrågningar (t.ex. e-postmeddelanden som skickas spontant av dig till de Brembo-adresser som anges på webbplatsen för att begära information om Brembo Expert och Brembo-produkter, formulär som fylls i av dig för att registrera dig för specifika webbinarier, etc.), varvid det efterföljande förvärvet av den använda e-postadressen är underförstått;
C) För att skicka e-postmeddelanden till dig som innehåller nyhetsbrev och kommersiell/marknadsföringsinformation om Brembos produkter och förfrågningar om ditt deltagande i marknadsundersökningar och kundnöjdhetsundersökningar.

1.3 Huruvida det är obligatoriskt eller fakultativt att lämna uppgifter
Tillhandahållandet av den information som anges med en asterisk i de formulär som finns tillgängliga på webbplatsen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla din begäran. Om denna information inte tillhandahålls eller är ofullständig kommer det inte att vara möjligt för oss att förse dig med den begärda tjänsten. Tillhandahållandet av annan information som begärs i det reserverade området (om din profil) är fakultativt, och ditt val att inte tillhandahålla nämnda information kommer inte att ha någon effekt på leveransen av några tjänster.  
Fältet för bosättningsland måste fyllas i blanketten "begäran om information" på webbplatsen för att få dessa uppgifter.
Nödvändigt i fall A) och B) för att uppfylla din begäran. Om denna information inte tillhandahålls eller är ofullständig kommer det inte att vara möjligt att leverera den begärda tjänsten.
Valfritt i fall C), för att vi ska kunna skicka reklammeddelanden till dig om Brembo-produkter. 
Ditt val att inte tillhandahålla denna information kommer endast att hindra dig från att ta emot reklammaterial och kommer inte att ha någon inverkan på din förmåga att surfa på webbplatsen eller få tillgång till det reserverade området.

1.4 Metod och plats för bearbetning
Processer relaterade till webbtjänsterna på denna webbplats finns i Europa.
Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas med automatiserade system som behandlas på ett lagligt (i enlighet med den angivna rättsliga grunden), rättvist, proportionerligt och öppet sätt i förhållande till den registrerade och endast i den utsträckning som är nödvändig för de angivna ändamålen. Specifika säkerhetsåtgärder implementeras för att förhindra dataförlust och olaglig, felaktig eller obehörig användning av data.

1.5 Rättslig grund för databehandling
När det gäller de ändamål som är kopplade till hanteringen av dina förfrågningar och kontoregistrering är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att genomföra aktiviteter före avtalstillfället som svar på din begäran och för att ingå ett avtal.
När det gäller ändamålen med att skicka reklammeddelanden kommer dina personuppgifter endast att behandlas om du har gett ditt uttryckliga samtycke till denna behandling (som du kan återkalla när som helst), förutsatt att du specifikt begär att få reklammeddelanden när du sammanställer förfrågningsformuläret.

1.6 Mottagare av uppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Brembos personal som är behörig att utföra dessa behandlingsaktiviteter och av Brembos leverantörer som levererar tjänster såsom teknisk administration av webbplatsen och värdtjänster, i egenskap av personuppgiftsbiträden. Ovan nämnda parter kommer att genomföra alla aktiviteter som rör databehandling enligt instruktioner från Brembo.  
Den fullständiga och uppdaterade listan över personuppgiftsbiträden kan begäras från Brembo genom att skriva till någon av de adresser som anges ovan.

1.7 Lagringstid för uppgifter
Under den tidsperiod som är absolut nödvändig för att fullfölja de angivna ändamålen och i enlighet med de tidsperioder/begränsningar som anges i lag för bevarande av personuppgifter. Vid databehandling för marknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter att behållas tills ditt samtycke återkallas, under en tidsperiod som inte överskrider de maximala gränser som tillåts enligt lag eller som åläggs av specifika direktiv från tillsynsmyndigheter för dataskydd.

2. Navigering

2.1 Personuppgifter som samlas in
IP-adress och navigationsdata;

2.2 Syftet med behandlingen
Navigering på webbplatsen. De digitala system och programvarurutiner som används vid drift och underhåll av denna webbplats förvärvar vissa typer av personuppgifter som en del av deras normala funktioner, och överföringen av dessa uppgifter är underförstådd i användningen av internetkommunikationsprotokoll. Även om denna information inte samlas in i syfte att associeras med identifierbara registrerade, kan den på grund av arten och typen av denna information behandlas och korreleras med data som innehas av tredje part för att identifiera användare.
Denna kategori av data inkluderar IP-adresser och domännamn som identifierar datorerna för användare som ansluter till webbplatsen. Webbläsardata används för att få anonymiserad statistisk information om användningen av webbplatsen för att övervaka funktionaliteten på själva webbplatsen;
Installation av tekniska/sessionscookies för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen och andra cookies, enligt beskrivningen i cookiepolicyn, som vi rekommenderar att du läser och kan nås via följande länk.

2.3 Huruvida det är obligatoriskt eller frivilligt att lämna uppgifter
Nödvändigt för att surfa på webbplatsen och få tillgång till de olika funktionerna på webbplatsen.

2.4 Metod och plats för bearbetning
Processer relaterade till webbtjänsterna på denna webbplats finns i Europa.
Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas med automatiserade system som behandlas på ett lagligt (i enlighet med den angivna rättsliga grunden), rättvist, proportionerligt och öppet sätt i förhållande till den registrerade och endast i den utsträckning som är nödvändig för de angivna ändamålen. Specifika säkerhetsåtgärder implementeras för att förhindra dataförlust och olaglig, felaktig eller obehörig användning av data.

2.5 Rättslig grund för databehandling
Dina uppgifter behandlas för att ge dig de verktyg som behövs för att besöka webbplatsen och få tillgång till tillgängliga funktioner.

2.6 Mottagare av uppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Brembos personal som är behörig att utföra dessa behandlingsaktiviteter och av Brembos leverantörer som levererar tjänster såsom teknisk administration av webbplatsen och värdtjänster, i egenskap av personuppgiftsbiträden. Ovan nämnda parter kommer att genomföra alla aktiviteter som rör databehandling enligt instruktioner från Brembo.  
Den fullständiga och uppdaterade listan över personuppgiftsbiträden kan begäras från Brembo genom att skriva till någon av de adresser som anges ovan.

2.7 Lagringstid för uppgifter
Under hela sessionen och under hela den tid som webbplatsen används

Brembo inkluderar också en tjänst på webbplatsen för identifiering av egenskaper och specifikationer för fordon (t.ex. bromsbelägg/bromsbackar och bromsskivor/trummor som är installerade på fordonet etc.) och för de relaterade Brembo-produkter som kan användas på ett specifikt fordon. Fordonets registreringsnummer är nödvändigt för att använda denna tjänst. Denna information kommer inte att behållas eller bli föremål för någon ytterligare analys av Brembo och kommer inte att associeras med fordonsregistreringsinformation för att identifiera fysiska personer.

Den registrerades rättigheter
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (rätt till tillgång); att få dina digitala personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, i förekommande fall (rätt till dataportabilitet); att begära att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras eller ändras (rätt till rättelse); och att få dina personuppgifter raderade (rätt till radering), förutom där eventuella undantag från dessa rättigheter gäller. Vi vill informera dig om att begäran om radering av uppgifter är underordnad gällande lagar och lagar om bevarande av dokument som införts av lagar och förordningar. 
Om behandlingen av dina personuppgifter är föremål för ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke, i förekommande fall (rätt till återkallande av samtycke). Du kan när som helst bestämma dig för att du inte längre vill ta emot ytterligare reklam-/kommersiellt material och invända mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål (rätt att göra invändningar).  Du kan också begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (rätt till begränsning av behandlingen).
Du kan utöva någon av de ovannämnda rättigheterna genom att skriva till dataskyddsombudets e-postadress, privacy@brembo.com, eller per post till Brembo N.V., på ovannämnda företagsadress, och ange "till dataskyddsombudet". 
Du har rätt att lämna in eventuella klagomål om de metoder med vilka dina personuppgifter behandlas genom att kontakta den nationella tillsynsmyndigheten för dataskydd i det EU-land där du är stadigvarande bosatt eller där du tror att överträdelsen har inträffat (www.garanteprivacy.it i Italien).

Revideringar
Detta informativa meddelande kan komma att revideras i framtiden. Meddelande om sådana ändringar kommer att publiceras på webbplatsen. 
Senast ändrad – maj 2022
Sekretesspolicy">