Stöd

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för www.bremboparts.com
Bästa användare,
På den här sidan hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter på vår webbplats.
Vi tillhandahåller denna information inte bara för att uppfylla de rättsliga skyldigheterna om skydd av personuppgifter enligt förordning (EU) 2016/679 eller "Förordningen", utan också för att vi anser att skyddet av personuppgifter är ett grundläggande värde för vår affärsverksamhet och vi vill ge dig all information som kan hjälpa dig att skydda din integritet och kontrollera användningen av dina uppgifter i samband med navigering på vår webbplats.
 
Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig, dvs. den person som fattar beslut om metoder och ändamål för databehandling, är Brembo S.p.a. (nedan kallat "Brembo") med säte i Curno, via Brembo 25, 24035 (BG). För att kontakta den ansvarige kan du använda e-postadressen privacy.italy@brembo.it, telefon 035.6052111.
 
Dataskyddsombudet, som är den person som ansvarar för övervakningen av efterlevnaden av förordningen, kan kontaktas genom att skriva till privacy.italy@brembo.it eller till adressen till den personansvariges huvudkontor, alla c/a del Responsabile della Protezione dei Dati.
 
Information om behandlingen av personuppgifter
När du besöker, konsulterar eller använder de tjänster som finns på denna webbplats kan vi komma att behandla följande uppgifter om identifierade eller identifierbara personer i enlighet med gällande lagstiftning och enligt vad som anges nedan.
 
1. Formulär, nyhetsbrev och e-post
 
1.1 Insamlade personuppgifter
- För- och efternamn, användarnamn och lösenord, land och ytterligare uppgifter (t.ex. adress, stad, postnummer, provins, typ av verksamhet, typ av profil privat/företag, fordon);
- E-postadress;
- Uppgifter som krävs för autentisering via Google- eller Microsoft-konto om användaren autentiserar sig till det privata området via Google eller Microsoft. Det är underförstått att Google och Microsoft fungerar som självständiga registeransvariga och användaren uppmanas därför att läsa, innan inloggning, deras respektive sekretesspolicyer som finns tillgängliga på följande länkar: 
1.2 Ändamål med behandlingen
A) För att registrera ditt konto (t.ex. när du registrerar dig och får tillgång till det privata området) och för att du ska kunna dra nytta av de tjänster som du har begärt (t.ex. för att ge dig den hjälp som du har begärt för våra produkter);
B) För att svara på dina förfrågningar (t.ex. genom att spontant skicka meddelanden till dig, e-post till de Brembo-kontaktuppgifter som anges på webbplatsen, begära information om Brembo Expert och Brembo-produkter, fylla i formulär för att registrera dig för specifika webbinarier osv.) vilket innebär att den e-postadress som används senare förvärvas;
C) För att skicka dig nyhetsbrev via e-post och reklam och kommersiell information om Brembo-produkter, förfrågningar om att delta i marknadsundersökningar och kundnöjdhetsundersökningar.
 
1.3 Obligatoriskt eller icke-obligatoriskt tillhandahållande av uppgifter
Det är obligatoriskt att lämna de uppgifter som är markerade med en asterisk i de formulär som finns tillgängliga på webbplatsen för att kunna följa upp din begäran, och ofullständig eller utebliven kommunikation gör det omöjligt att tillhandahålla den begärda tjänsten. Det är frivilligt att lämna ytterligare uppgifter i det reserverade området (din profil), och om du inte gör det får det inga konsekvenser.  
Landfältet är obligatoriskt i formuläret "begäran om information" på webbplatsen. 
Det är obligatoriskt i fallen A) och B) för att följa upp din begäran, och ofullständig eller bristande kommunikation gör det omöjligt att tillhandahålla den begärda tjänsten.
Valfritt, i fall C), för att skicka reklammeddelanden om Brembo-produkter. 
En eventuell vägran kommer inte att påverka navigeringen på webbplatsen eller tillträdet till det reserverade området (utan kommer endast att leda till att du inte får ta emot reklammeddelanden).
 
1.4 Metod och plats för bearbetning
Behandlingen av webbtjänsterna på denna webbplats sker i Europa.
Personuppgifter behandlas huvudsakligen med hjälp av automatiserade verktyg, i enlighet med principerna om nödvändighet, laglighet, korrekthet, proportionalitet och öppenhet för de ändamål och under de villkor för laglighet (rättslig grund) som anges. Särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra förlust av uppgifter, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst.
 
1.5 Rättslig grund för databehandlingen
När det gäller ändamål som rör hanteringen av din begäran och ditt konto är behandlingen nödvändig för att genomföra de åtgärder som vidtagits på din begäran innan avtalet ingås och för att genomföra ett avtal.
När det gäller att skicka reklammeddelanden behandlas uppgifterna endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke (som kan återkallas när som helst) eller om du uttryckligen har begärt att de ska skickas med hjälp av ett särskilt formulär.
 
1.6 Mottagare av uppgifter
Uppgifterna behandlas av Brembos personal, som har tillstånd att behandla uppgifterna, och av dess leverantörer som tillhandahåller tjänster som teknisk förvaltning av webbplatsen och webbhotellstjänsten, i egenskap av personuppgiftsbiträden. Dessa personer agerar på grundval av instruktioner från Brembo.  
En fullständig och uppdaterad förteckning över personuppgiftsbiträden kan begäras från Brembo på de adresser som anges ovan.
 
1.7 Lagringstid för uppgifterna
Under den tidsperiod som är absolut nödvändig för att uppnå de angivna syftena eller för att följa upp din begäran, i enlighet med civilrättsliga lagringsskyldigheter. Vid behandling för marknadsföringsändamål sparas uppgifterna tills ditt samtycke återkallas och under alla omständigheter under den längsta period som tillåts enligt lag eller tillsynsmyndighetens särskilda bestämmelser.
 
2. Navigering
 
2.1 Insamlade personuppgifter
IP-adress och navigeringsdata;
 
2.2 Ändamål med behandlingen
Navigering på webbplatsen. De datorsystem och programvaruprocesser som används för att driva denna webbplats samlar under sin normala drift in vissa personuppgifter, och överföringen av dessa uppgifter är underförstått i samband med användningen av internetkommunikationsprotokoll. Detta är information som inte samlas in för att kopplas till identifierade intressenter, men som genom sin natur kan göra det möjligt att identifiera användare genom behandling och koppling till uppgifter som innehas av tredje part. 
Denna kategori av uppgifter omfattar IP-adresser eller domännamn för datorerna hos de användare som ansluter till webbplatsen. Webbdata används sedan för att få anonym statistisk information om användningen av webbplatsen och för att kontrollera dess funktion;
Installation av tekniska cookies/sessionscookies för att förbättra webbplatsens funktionalitet och ytterligare cookies enligt beskrivningen i cookiepolicyn, som vi uppmanar dig att läsa och som finns tillgänglig på följande länk.
 
2.3 Obligatoriskt eller icke-obligatoriskt tillhandahållande av uppgifter
Obligatoriskt för att kunna besöka webbplatsen och få tillgång till dess olika funktioner.
 
2.4 Metod och plats för bearbetning
Behandlingen av webbtjänsterna på denna webbplats sker i Europa.
Personuppgifter behandlas huvudsakligen med hjälp av automatiserade verktyg, i enlighet med principerna om nödvändighet, laglighet, korrekthet, proportionalitet och öppenhet för de ändamål och under de villkor för laglighet (rättslig grund) som anges. Särskilda säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra förlust av uppgifter, olaglig eller felaktig användning och obehörig åtkomst.
 
2.5 Rättslig grund för behandling av uppgifterna
Dina uppgifter behandlas på grundval av behovet av att förse dig med de verktyg som krävs för att du ska kunna besöka webbplatsen och få tillgång till de funktioner som ställs till förfogande.
 
2.6 Mottagare av uppgifter
Uppgifterna behandlas av Brembos personal, som har tillstånd att behandla uppgifterna, och av dess leverantörer som tillhandahåller tjänster som teknisk förvaltning av webbplatsen och webbhotellstjänsten, i egenskap av personuppgiftsbiträden. Dessa personer agerar på grundval av instruktioner från Brembo.  
En fullständig och uppdaterad förteckning över personuppgiftsbiträdena kan begäras från Brembo på de adresser som anges ovan.
 
2.7 Lagringstid för uppgifterna
Under hela sessionen och under hela användningstiden av webbplatsen.
Brembo erbjuder också en tjänst på webbplatsen som syftar till att identifiera fordonets egenskaper och specifikationer (t.ex. bromsklossar och bromsar, bromsskivor och trummor, klämbackar etc.) och de relevanta Brembo-produkter som kan användas. För att kunna använda denna tjänst krävs fordonets registreringsnummer. Dessa uppgifter kommer inte att sparas eller bli föremål för ytterligare analys av Brembo, eller användas/associeras med registreringsuppgifter för att identifiera individen.
 
De registrerades rättigheter
Du kan när som helst och kostnadsfritt få tillgång till dina uppgifter, få dina elektroniska personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format (rätt till tillgång) och be oss överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) där så är tillämpligt, samt få dem rättade, uppdaterade, ändrade (rätt till rättelse) eller raderade (rätt till radering) (med förbehåll för eventuella tillämpliga undantag). Observera att begäran om radering av uppgifterna lyder under gällande rättsliga skyldigheter som åläggs oss och dokumenten måste bevaras enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. 
Om behandlingen av dina uppgifter grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, i tillämpliga fall (rätt att återkalla samtycke). Du kan när som helst besluta att inte ta emot ytterligare reklam/marknadsföringskommunikation och därmed invända mot behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål (rätt att invända). Du kan också begränsa behandlingen av dina uppgifter eller utöva de ovannämnda rättigheterna genom att skicka din begäran till dataskyddsombudet via e-post till privacy.italy@brembo.it, eller per post till Brembo S.p.A., Via Brembo 25, 24035 Curno (BG), c/a Responsabile della Protezione dei Dati. När du kontaktar oss ska du se till att du anger namn, e-postadress, postadress och/eller telefonnummer så att vi kan behandla din begäran korrekt. 
Om du anser att det finns ett problem med hur dina personuppgifter hanteras har du rätt att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten (www.garanteprivacy.it) eller i något annat EU-land där du har din hemvist eller där du anser att överträdelsen har skett.
 
Uppdateringar
Denna sekretesspolicy kan komma att uppdateras med tiden, och i så fall kommer vi att informera dig om detta med hjälp av lämpliga förklaringar på webbplatsen. 
Senaste uppdatering - maj 2022
 
Sekretesspolicy">