Instruktioner för byte av bromsbelägg på personbilar och lätta nyttofordon

Läs och följ alla instruktioner noggrant. Du hittar samma instruktioner i bromsbeläggets förpackning. Kom ihåg att behålla dem under hela produktens livscykel. Överlämna dem till den nya ägaren om du säljer ditt fordon.
Dessa monteringsanvisningar är en riktlinje för standard reparationsarbete och tar inte hänsyn till några speciella egenskaper som kan gälla för de olika bromssystemen. De särskilda anvisningarna från fordonets och bromssystemets tillverkare måste följas i detalj. 
Bromsbelägg måste bytas ut i axelpar. Använd endast bromsbelägg som är särskilt rekommenderade för din fordonstyp. 
 
Viktiga allmänna uttalanden
Bromsbelägg är en del av bromssystemet och är därför säkerhetskritiska delar. Allt arbete måste därför utföras med största försiktighet. Byte av bromsbelägg får endast utföras av personer med erforderlig expertis. Felaktigt utfört arbete kan leda till totalt funktionsfel på bromssystemet.
 
Förfarande för byte

Innan du börjar arbeta på bromssystemet ska du fästa ett varningsmeddelande på ratten för att markera att fordonet är under reparation, spärra de hjul som inte är under arbete, stötta upp fordonet och säkerställa dess stabilitet. 

Vi rekommenderar att du börjar med att byta belägg på en sida av axeln i taget.

Den andra bromsen kan fungera som en vägledning för korrekt placering av de enskilda delarna vid återmontering.

 

VARNING! Fjädrar/klämmor som håller fast dynorna kan vara under fjäderspänning. Avlasta på ett kontrollerat sätt och håll på plats med hjälp av bromsokshuset.
Använd inte bromsen när beläggen har avlägsnats.

 
Så här byter du bromsbelägg (a) utan att demontera bromsoket och (b) med bromsoket delvis demonterat.
 
a) Byte av bromsbelägg utan demontering av bromsoket: för fast bromsok (fig.1) och flytande bromsok, om belägget kan tas bort från ovansidan (fig.2).
Bromsbelägg
Fig 1. Bromsbelägg
Bromsskiva
Fig 2. Bromsskiva

1. Ta bort eventuella täckplattor.
2. Demontera de säkerhetsanordningar som används för att fästa bromsbeläggen, t.ex. hållarstift, klämhylsor, fjädrar eller skruvar.
3. Koppla bort slitageindikatorns kontakt, i förekommande fall.
VARNING! Undvik läckage av bromsvätska i vätskebehållaren och töm den vid behov. Vid felaktig hantering kan bromsvätskan orsaka allvarliga person- eller materialskador. Följ noga anvisningarna från tillverkaren av bromsvätskan. 
4. Använd vid behov ett expansionsverktyg för att trycka beläggen bakåt.
5. Vid fasta bromsok, dra ut beläggen ur bromsokshuset.
6. Vid flytande bromsok börjar du med att demontera bromsbeläggen på kolvsidan och flyttar sedan det glidande bromsoket tills de andra beläggen kan tas bort från stiftet (om relevant).
7. Ta bort eventuella mellanlägg och ersätt med nya om de är skadade. Demontera inte tillbehör som är fastsatta på bromskolven. Dessa får endast repareras fackmannamässigt av en auktoriserad verkstad enligt fordonstillverkarens anvisningar. 

b) Byte av belägg med delvis demontering av bromsoket: För bromsok av fist-typ. Om det inte är möjligt att ta bort belägget uppifrån, se fig. 3.
Bromsok
Fig 3. Bromsok
 
 
1. Om det finns en slitageindikator, koppla bort kontakten.
2. Beroende på bromsokets konfiguration demonteras låsfjädrar, fästskruvar, styrstycken eller bultar.
 
VARNING! Undvik läckage av bromsvätska i vätskebehållaren och töm den vid behov. Vid felaktig hantering kan bromsvätskan orsaka allvarliga person- eller materialskador. Följ noga anvisningarna från tillverkaren av bromsvätskan.

3. Tryck tillbaka kolven och sväng ut eller ta bort bromsokshuset. Lossa inte bromsrören.
4. Stöd eller häng upp den borttagna bromsokshuset så att bromsrören inte sträcks eller skadas.
5. Ta bort bromsbeläggen från bromsokhuset eller bygeln.
 
Efterföljande steg
 
1. Tryck tillbaka kolven för att få de nya bromsbeläggen att passa in i bromsoket.
2. Vid 4-kolvs fasta bromsok eller 2-kolvs bromsok av fist-typ, sätt in mellanlägg för att förhindra att kolvarna kommer tillbaka ut när de andra kolvarna trycks tillbaka.
3. På bromsok som kombinerar mekanisk parkeringsbroms och bromsavståndsjustering måste kolven återföras till sitt ursprungliga läge genom att vridas eller med hjälp av en justerskruv, beroende på vilken typ av bromsok det rör sig om.
4. Rengör bygeln, bromsoket och styrningarna med rengöringsmedel som inte är baserade på mineralolja. Byt ut skadade eller spröda dammkapslar. 

FÖRSIKTIGHET! Rengör inte bromssystemets komponenter med tryckluft, hård borste eller liknande. Låt fint damm ligga eftersom det kan vara skadligt för hälsan om det inandas. Använd andningsskydd vid arbete i dåligt ventilerade utrymmen. Avfetta inte styrningarna och bromsokens fjäderenheter, eftersom de kräver specialfett. Om bromsoket har svårt att glida, smörj in glidytorna något med specialfett enligt anvisningarna från fordonets eller bromsokets tillverkare. Friktionsmaterialen i bromsbelägg och bromsskivor får inte komma i kontakt med de använda fetten, eftersom detta kan leda till bromsfel. Om detta skulle inträffa, avfetta skivorna och använd nya bromsbelägg. Byt ut korroderade styrningar.

5. Vid stegade kolvar, kontrollera rätt position med hjälp av särskilda kolvmätare och justera vid behov.
6. Kontrollera bromsskivans tjocklek och byt ut alla skivor på en axel om slitagegränsen överskrids eller om kraftiga ytsprickor upptäcks.
7. Avlägsna eventuella korroderade områden på skivbromsytans yttre och inre delar.
 
Monteringsprocedur
 
1. De nya bromsbeläggen måste kunna röra sig fritt i sina styrningar.
2. Kontaktytorna på bromsbeläggens stödplatta/bromsoksstyrningar samt på bromsbeläggens stödplatta/bromskolvar ska smörjas lätt med ett specialfett enligt fordonstillverkarens anvisningar.
3. Mellanlägg som inte är korroderade, böjda eller inbäddade kan återmonteras.
4. Om slitageindikatorn förutses, återanslut den nya sensorn eller den befintliga om den inte är skadad.
5. Sätt i de nya bromsbeläggen i omvänd ordning enligt beskrivningen under "Byte", med friktionsytan riktad mot bromsskivan. Vid asymmetriska bromsbelägg måste pilen peka i skivans rotationsriktning (framväxel).
6. Sätt tillbaka låsstift, fjädrar och klämhylsor i deras ursprungliga läge innan de demonteras.
7. Om bromsbeläggen är försedda med slitageindikatorer, återanslut kontakter och uttag.
8. Dra åt fästskruvarna eller styrstiften. Byt ut självlåsande skruvar mot nya av samma typ. 
 
VARNING! Beakta det åtdragningsmoment som rekommenderas av fordonstillverkaren. Ett felaktigt åtdragningsmoment kan leda till fel på bromssystemet.

9. Bromsar som kombineras med en mekanisk funktion för justering av parkeringsbromsens spel måste ha fri rörelse efter upprepade aktiveringar av bromsen. Följ anvisningarna från fordonstillverkaren.
10. Byt ut beläggen på den andra änden av axeln på samma sätt.
 
Funktionstest
 
När du har monterat hjulen igen och sänkt fordonet, var noga med att följa följande punkter:
 
1. Kontrollera bromsvätskenivån i behållaren och fyll vid behov på till max. påfyllningslinje. Använd endast ny bromsvätska av den kvalitet som anges för den aktuella fordonstypen.
 

VARNING! Vid felaktig hantering kan bromsvätskan orsaka allvarliga person- eller materialskador. Följ anvisningarna från tillverkaren av bromsvätskan.

FÖRSIKTIGHET! För att sätta tillbaka bromsbeläggen korrekt ska du trycka på bromsen upprepade gånger när fordonet står på marken igen.
Upprepa detta tills bromspedalens slaglängd har stabiliserats på ca en tredjedel av dess totala slaglängd. Vid en konstant maximal pedalkraft får pedalvägen inte ändras, inte ens under en längre användningsperiod.

FÖRSIKTIGHET! Om tryckpunkt och konsistens inte kan uppnås, kontrollera hela bromssystemet igen, eftersom risken för ett bromsfel annars inte kan uteslutas.
Kontrollera bromssystemet igen med avseende på läckage.

2. Kontrollera bromsvätskenivån igen och fyll vid behov på upp till den maximala påfyllningslinjen. Använd endast ny bromsvätska av den kvalitet som anges för den aktuella fordonstypen. 

VARNING! Vid felaktig hantering kan bromsvätskan orsaka allvarliga person- eller materialskador. Följ anvisningarna från tillverkaren av bromsvätskan. Utför provbromsningar vid låga hastigheter och tänk på att bromsverkan kan minska något under de första bromsningarna. Bromsa inte för hårt eller kontinuerligt för att uppnå en snabbare inkörning av bromsbeläggen.

3. Följ alltid fordonstillverkarens anvisningar för körning i trafik.
4. Beakta trafikreglerna när bromsprov utförs.
5. Utför ett funktionstest på en rullande landsväg för att säkerställa att systemet uppfyller alla lagstadgade krav.
 
Allmän information och säkerhetsinformation
Denna Brembo-produkt har utformats för att uppfylla alla tillämpliga säkerhetsstandarder. Produkterna är inte avsedda att användas på annat sätt än för det specifika ändamål som de har konstruerats och tillverkats för. Användning för något annat ändamål eller modifiering eller manipulering av produkten kan påverka produktens prestanda och kan göra produkten osäker.
 
Sådan ändring eller felaktig användning upphäver den begränsade garantin och kan leda till att den som använder produkten blir ansvarig för personskada eller egendomsskada på andra.
 
I dessa instruktioner betyder "FARA!" förfaranden som, om de inte följs, med stor sannolikhet kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
“FÖRSIKTIGHET” betyder åtgärder som, om de inte följs, kan leda till fysiska skador, medan "VARNING!" betyder åtgärder som, om de inte följs, kan orsaka skador på fordonet.

FARA!
Innan bytet påbörjas, kontrollera att reservdelarna är lämpliga för fordonets märke och modell. Denna produkt är avgörande för säker drift av det fordon som den är installerad på, och den är avsedd att installeras endast av en skicklig, kvalificerad person som har utbildats och/eller har erfarenhet av den installation och användning som produkten är avsedd för.

Installatören måste vara utrustad med rätt verktyg för sitt yrke och ha kunskap och erfarenhet av att hantera fordonsreparationer. Felaktig installation, oavsett om den orsakas av att dessa instruktioner inte har följts noggrant och fullständigt eller på annat sätt, upphäver den begränsade garantin och kan medföra att installatören blir ersättningsskyldig i händelse av personskada eller skada på egendom.
Brembo ansvarar inte för materialskador eller personskador som orsakas av en person som kör ett fordon på vilket en ersättningsprodukt har installerats på ett felaktigt sätt.
 
Den använda produkten som ersätts av denna produkt får inte installeras på någon annan produkt. Detta kan leda till materiella skador och personskador, inklusive dödsfall. 
 
Kontrollera alltid att bromsvätskenivån i behållaren ligger mellan de minimi- och maximinivåer som anges på behållaren. En felaktig nivå kan orsaka bromsvätskeläckage eller minskad effektivitet i bromssystemet. För mycket eller för lite bromsvätska i behållaren kan leda till att bromsarna inte fungerar som de ska, vilket kan leda till personskador eller dödsfall. 
 
FÖRSIKTIGHET!
Utbytta delar måste skaffas bort i enlighet med gällande lagstiftning.
Det är viktigt att undvika kraftiga slag mot och/eller skador på produkten, dess delar och komponenter, eftersom detta kan försämra deras effektivitet och leda till att de inte fungerar som de ska. Byt vid behov ut skadade delar eller komponenter. För att undvika skador rekommenderar vi följande:
  • Använd alltid handskar vid demontering och montering av komponenter med vassa kanter.
  • Låt inte hudytan komma i direkt kontakt med friktionsmaterialet i belägg och bromsbackar eftersom detta kan orsaka nötningar.
  • Bromsbeläggens, skivornas, bromsokens, bromsrörens etc. friktionsmaterial får inte komma i kontakt med fetter, oljor, andra smörjmedel eller mineraloljebaserade rengöringsmedel eftersom detta kan leda till broms. Byt vid behov ut alla delar som blivit förorenade. Bromsbelägg måste bytas ut i axelpar.
  • Använd inga vassa verktyg, eftersom olämplig användning av dessa kan orsaka skador. Använd endast specialverktyg (momentnyckel, expanderverktyg, utdragskrokar etc.).
  • Om det under arbetet upptäcks skador på någon del av bromssystemet, måste dessa åtgärdas på lämpligt sätt.
Garanti
Vi garanterar att produkten uppfyller tillverkarens specifikationer och att den är fri från material- och tillverkningsfel. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Om ett fel upptäcks måste det anmälas inom 60 dagar från upptäckten och inom två år från inköpsdatumet. Om felet bekräftas och omfattas av garantin kommer produkten att repareras eller ersättas med en ny eller grundligt renoverad produkt. Garantin täcker inte skador som helt eller delvis orsakats av felaktig användning, brand, kemisk korrosion, olaglig användning eller för andra ändamål än de avsedda, användning på en annan modell än den avsedda, felaktig installation eller i strid med vad som anges av tillverkaren eller underlåtenhet att underhålla produkten enligt tillverkarens anvisningar i de medföljande instruktionerna.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Montering på fordon
Läs nästa artikel
Instruktioner för byte av bromsskivor och bromsbelägg: EV KIT
Sekretesspolicy">