Instruktioner för byte av bromsok på personbilar och lätta nyttofordon

Läs och följ alla instruktioner noggrant. Du hittar samma instruktioner i bromsokets förpackning. Kom ihåg att behålla dem under hela produktens livscykel. Överlämna dem till den nya ägaren om du säljer ditt fordon.
Dessa monteringsanvisningar är en riktlinje för standard reparationsarbete och tar inte hänsyn till några speciella egenskaper som kan gälla för de olika bromssystemen. De särskilda anvisningarna från fordonets och bromssystemets tillverkare måste följas i detalj. 
 
 
Detta dokument innehåller instruktioner för byte av bromsok:
1. Bromsok med en skiva
2. Fasta bromsok med dubbla skivor
3. Flytande bromsok med radialmonterade belägg, typ 2x60/68.
 
All information i detta instruktionsblad gäller för alla tre typerna av bromsok, om inget annat anges.
 
 
Förfarande för byte
 
Innan bytet påbörjas, kontrollera att reservdelarna som används för byte är lämpliga för fordonets märke och modell.
 • Ta bort hjulet.
 • Notera positionen för alla delvis eller helt demonterade komponenter för korrekt återmontering.
 
Kolv
1. Koppla bort slitageindikatorkabeln (punkt 1), i förekommande fall, från uttaget i fordonet och lossa den från alla fästen på chassit och på bromsoket.
 
2. För modeller utrustade med säkerhetssprintar (punkt 2), ta bort dem med en tång.
Smontaggio pinza freno
3. För bromsok med två skivor, ta bort fjädrarna (punkt 3) med hjälp av en tång.
 
Smontaggio ruota
4. Dra ut stiftet/stiften (punkt 4) med hjälp av en hammare och en stiftmejsel. Dra ut helt för hand och se till att fjädrarna (punkt 5) hålls på plats.
Rimozione pastiglia freno
5. Ta bort fjädern/fjädrarna (punkt 5). Kontrollera vätskenivån. Öppna locket till bromsvätskebehållaren.
 
FÖRSIKTIGHET! Stegen för att dra tillbaka kolven som beskrivs nedan gör att bromsvätskenivån i behållaren stiger. Kontrollera att nivån på bromsvätskan inte orsakar läckage, eftersom detta kan skada fordonets lackerade delar.
 
FASTA BROMSOK typ A B
 
1. Dra ut kolvarna något med hjälp av en utdragsdon eller annat lämpligt verktyg och tryck på beläggen (punkt 6).
Kolven som dras tillbaka måste därefter göra det möjligt att lossa bromsoket från skivan.
 
2. Om bromsokets utformning tillåter det, ta bort beläggen. Ta annars bort dem efter demontering av bromsoket. Om du tänker återanvända beläggen, markera skivans rotationsriktning på dem med en penna.
Smontaggio ruota
FLYTANDE BROMSOK typ C
Smontaggio ruota
1. Ta ut beläggen samtidigt som du skjuter bromsokshuset fram och tillbaka på styrbussningarna (punkt 7). Genom att skjuta på bromsokshuset dras beläggen något bort från skivan, vilket gör det lättare att ta bort dem.
Smontaggio ruota
Om den fördjupning som uppstår vid skivslitage hindrar utdragningen av beläggen, demontera bromsokshuset:
1. Demontera skruvarna (punkt 8) med hjälp av en skiftnyckel
 
Rimozione pastiglia freno
2. Lyft ut styrbussningarna från de avsedda sätena med hjälp av en skruvmejsel.
 
3. Ta ut styrbussningarna (punkt 7) så mycket att de lossnar från bromsokets fäste (punkt 9).
 
4. Lossa bromsokshuset (punkt 10) helt från bromsokets fäste (punkt 9) och häng upp det i fordonschassit med hjälp av en S-formad krok.
Smontaggio ruota
5. Ta ut beläggen.

6. Om du tänker återanvända beläggen, markera skivans rotationsriktning på dem med en penna.
 
7. För bakre bromsok (med parkeringsmekanism), koppla loss parkeringskontrollkabeln (punkt 11).
 
FARA! Bromsvätskeledningarna måste vara lösa och får inte vara sträckta. Om du töjer slangarna kan de gå sönder och bromsvätska kan läcka ut.
 
 
För alla typer av bromsok
Smontaggio ruota
1. Stäng locket till bromsvätskebehållaren.
 
2. Placera en distans (punkt 12) i passagerarutrymmet mellan sätet och bromspedalen för att se till att pedalen förblir intryckt under hela tiden som dessa åtgärder pågår.

VARNING! Detta gör att bromsens hydraulkrets kan stängas, vilket förhindrar att bromsvätska läcker ut.
FÖRSIKTIGHET! Under alla faser som beskrivs nedan, se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med delar av fordonet som kan skadas, särskilt lackerade delar. Torka omedelbart av eventuella vätskestänk eller läckage med hushållspapper och rengör med vatten.
Rimozione pastiglia freno
3. Lossa matningsledningen (punkt 13) på bromsoket så mycket att du kan skruva av den helt för hand, men undvik att bromsvätska läcker ut.
 
4. Skruva loss fästskruvarna (punkt 14) med en skiftnyckel och ta bort bromsoket från axeln.
 
Smontaggio ruota
5. FÖRSIKTIGHET! För bromsok med dubbla skivor demonteras endast axelns fästskruvar. Demontera inte skruvarna (punkt 15) som håller ihop de halva bromsoken.
Rimozione pastiglia freno
6. Lossa matningsledningen (punkt 13) helt från bromsoket.
 
 
7. Torka omedelbart bort eventuellt läckage av bromsvätska.
8. Håll matningsledningen upphöjd för att förhindra oavsiktliga vätskeläckage.
9. Dra bort det bromsok som ska bytas ut.
 
 
Monteringsprocedur
 
Smontaggio ruota
1. Sätt i beläggen (punkt 16) i det nya bromsoket.

VARNING! Eventuella pilar som är stämplade på beläggen måste peka i skivans rotationsriktning.
FARA! Belägg måste sättas in med friktionsmaterialet vänt mot skivan.
Rimozione pastiglia freno
2. VARNING! Om bromsokets konstruktion tillåter det kan beläggen också sättas i efter att bromsoket har monterats, direkt efter steget "dra åt fästskruvarna".
FARA! Se till att friktionsytorna inte är nedsmutsade med fett, annars måste alla spår av fett avlägsnas med sandpapper.
Smontaggio pinza freno
3. Sätt tillbaka fjädrarna (punkt 5) och stiften (punkt 4) i de avsedda lägena i bromsoket och bromsbeläggen. Stiften måste föras in hela vägen med hjälp av en hammare och stiftdrivare.
Uppmärksamma riktningen vid montering av fjädrarna.
 
Smontaggio ruota
4. kontrollera att fjädrarna är korrekt placerade.
Rimozione pastiglia freno
5. För modeller utrustade med säkerhetsstift (punkt 2), sätt tillbaka dem med hjälp av en tång.
Smontaggio pinza freno
6. Kontrollera att stiften är korrekt placerade.
 
7. Rengör bromsytan (punkt 17) på skivan (punkt 18) med en avfettningsprodukt (t.ex. lösningsmedel SE 47).
 
8. Placera det nya bromsoket på axeln och för in skivan (punkt 18) mellan beläggen.
 
9. Dra åt fästskruvarna (punkt 14) med en skiftnyckel och använd det åtdragningsmoment som rekommenderas av fordonstillverkaren.
 
Alternativt kan följande rekommenderade åtdragningsmoment användas som referens:
 
Typ av skruv M12x1,25 M12x1,5 M14x1,5
Åtdragningsmoment 115 Nm 125 Nm 180 Nm
 
10. Återanslut slitageindikatorns kabel, i förekommande fall, till uttaget i fordonet och till eventuella fästen på chassit och på bromsoket.
Smontaggio ruota
 
Smontaggio ruota
11. Koppla tillbaka bromsvätskeledningen (punkt 13).
 
12. Ta bort distansen som du tidigare placerade i passagerarutrymmet, vilket frigör pedalen från bromsen och gör att kretsen kan öppnas igen.
Smontaggio pinza freno
13. För bakre bromsok typ C (med parkeringsmekanism), återanslut parkeringskontrollkabeln (punkt 11).
 
14. Ta bort spakens låsstift (punkt 19).
 
15. Dra åt parkeringsbromsen inne i fordonet. Upprepa processen flera gånger tills bromsspakens slaglängd återgått till minimivärdena.
 
16. Öppna locket till bromsvätskebehållaren.
Smontaggio ruota
17. Ta bort skyddslocket (punkt 20) och anslut en genomskinlig slang till avtappningspluggen (punkt 21) på bromsoket, vars ändar ska placeras i en behållare för att samla upp eventuell vätska.
Rimozione pastiglia freno
18. Öppna avtappningspluggen (punkt 21).
 
19. Tryck upprepade gånger på fordonets bromspedal tills bromsvätska börjar rinna ut ur avtappningspluggen.
 
20. Håll ned pedalen och stäng avtappningspluggen. Släpp upp pedalen, vänta några sekunder och upprepa sedan processen tills vätska utan luftbubblor rinner ut och tills bromspedalens normala motstånd och rörelse återställs.
21. Dra åt avtappningspluggen med det åtdragningsmoment som anges i tabellen:
 
Avtappningsplugg M6x1 M6x1 M6x1 M6x1
Åtdragningsmoment 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
 
22. Ta bort det genomskinliga röret och sätt tillbaka skyddskåpan på avtappningspluggen.
 
23. Upprepa avtappningsproceduren för alla andra avtappningspluggar.

24. Efter avtappningen drar du tillbaka kolvarna i bromsoket helt med hjälp av ett lämpligt verktyg (t.ex. en retraktor) och fyller sedan på vätskenivån enligt tillverkarens rekommendationer.

25. Stäng locket till bromsvätskebehållaren.

26. Med motorn igång, tryck hårt på fordonets bromspedal och kontrollera att det inte finns några vätskeläckage från bromsoket eller onormala tryckförluster i kretsen och att de bakre bromsljusen tänds.

FARA! Om vätska läcker från bromsoket, upprepa alla steg som beskrivs i detta dokument för att lokalisera orsaken och åtgärda problemet.​​
Smontaggio ruota
27. För bromsok med inbyggd parkeringsbroms, anslut parkeringsbromskabelns uttag till motsvarande fäste på bromsoket. Dra åt och lossa parkeringsbromsen upprepade gånger.
28. Sätt tillbaka hjulet.
29. Om beläggen är nya, kör in dem; följ instruktionerna som medföljer reservbeläggen
​​
Here the instructions for the replacement of brake calipers:
 
Floating calipers with central spring 
Smontaggio ruota
Floating calipers with 2 or 4 side springs and residual torque reducing springs.
Rimozione pastiglia freno
 
 
All the information on this instruction sheet applies to both types of calipers, unless otherwise specified.
 
Replacement procedure
 
Before commencing replacement, ascertain that the spare parts used for replacement are suitable for the make and model of the vehicle.  
 • Remove the wheel
 • Make a note of the position of all the partially or fully disassembled components for correct reassembly.
Smontaggio ruota
1. Disconnect the wear indicator (point 1), where present, from the terminal in the vehicle, releasing it from the shim (point 2) that secures it to the caliper and from any attachments on the chassis.
Rimozione pastiglia freno
2. Remove the protective caps (point 3) from the guiding bushes.
 
3. If the cap has a lip (point 4), snap off the cap by pulling on the lip (point 4) with your fingers.
 
4. If the cap is made of hard plastic (point 5), prise if off with a screwdriver. Removing the cap will break it.
 
WARNING! Do not reuse the disassembled hard plastic cap
CAUTION! The guiding bush to disassemble must be the one that allows the caliper body to turn without causing the brake fluid supply line to stretch.
WARNING! There are two types of guiding bushes:
 - with separate screw
 - with incorporated screw

 
 
Rimozione pastiglia freno
5. Loosen and completely remove the screw (point 6) or incorporated guiding bush (point 7) using a spann 
 
WARNING! If there are any brake pads glued to the caliper, detach them using a screwdriver.

DANGER! Opening the caliper body may cause the residual torque reducing springs to spring open. 
Smontaggio pinza freno
6. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 8), pull the guiding bush out of the caliper bracket (point 9) prising it out of its seat with a screwdriver.
 
7. When replacing the caliper on rear wheels with suspension and leaf springs, both the guiding bushes (point 8) must be removed to separate the caliper body (point 10) completely from the caliper bracket (point 9).
 
 
 
 
Rimozione pastiglia freno
8. Pull the caliper body (point  10) away from the caliper bracket (point 9) by twisting it around the other guiding bush until the pads come out of the caliper bracket. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports.
 
Smontaggio pinza freno
9. Remove the pads (point 11) and springs (point 12) without causing any damage so you can reassemble them onto the new caliper.
Smontaggio ruota
10. Use a marker to mark the direction of rotation of the disc on the pads to avoid reassembling them incorrectly.
 
11. If they are still in position, remove the residual torque reducing springs (point 13).
Rimozione pastiglia freno
12. Place a spacer (point 14) inside the passenger compartment between the seat and the brake pedal to make sure the pedal remains pressed for the duration of these operations.

WARNING! This allows the brake hydraulic circuit to be closed, avoiding any brake fluid from leaking.
CAUTION! During all the phases described below, make sure the brake fluid does not come into contact with parts of the vehicle which would be damaged, especially painted parts. Promptly wipe off any accidental brake fluid splashes or leaks with kitchen towel and clean with water.
Smontaggio pinza freno
13. Loosen the supply line (point 15) on the caliper enough to be able to screw it off completely by hand, as this will avoid any brake fluid leaking out.
 
14. Unscrew the fixing bolts (point 16) using an open-ended spanner and remove the caliper bracket (point 9) from the hub bracket.
 
15. Detach the supply line (point 15) completely from the caliper body.
 
16. Promptly wipe off any brake fluid leaks.
 
17. Keep the supply line raised to prevent any fluid leaks.
18. In the case of calipers with an incorporated parking brake, disconnect the parking brake cable from its seat on the caliper.
19. Pull away the caliper to be replaced.
20. Clean the braking surfaces (point 17) on the disc using a degreasing product (e.g. Solvent SE47).
 
 
Caliper fitting procedure
 
CAUTION! Do not disassemble the protective cap from the fluid inlet hole on the new caliper until you connect the supply line to it.
Lubricate the bushes and dust covers using the grease provided before fitting the new caliper.

WARNING! EUH210 - Safety data sheet available upon request.
WARNING! EUH208 - Contains N-alkylated benzotriazole. May cause an allergic reaction.

1. Remove the protective caps from the bushes, where present.
2. Loosen the screws or guiding bushes with incorporated screw.
3. In the case of separate screws, take the screws out completely.
4. Pull the caliper body away from the caliper support.
 
WARNING! To avoid damaging the dust covers, pull out the bushes from the side of the cover.

5. Remove the covers.
6. Thoroughly clean all the components to be fitted, the bush seats and the cover seats using appropriate products (e.g. a damp cloth).
7. Clean the mounting faces on the hub bracket.
 
Smontaggio ruota
8. Position the new caliper bracket (point 18) by inserting it in the disc.
 
9. Insert and approach the two fixing bolts (points 19 and 20).
 
10. Tighten the fixing bolt on the disc entry side (point 19) (in forward gear) applying the tightening torque recommended by the vehicle manufacturer.
 
11. Tighten the second fixing bolt 20 (on the disc exit side) applying the tightening torque recommended by the vehicle manufacturer.
 
Use the following recommended tightening torques for reference:
 
Type of screw Tightening torque
M12x1,25 115 Nm
M12x1,5 125 Nm
M14x1,5 180 Nm
M16x1,5 210 Nm
 
Rimozione pastiglia freno
12. Grease the entire inner surface of the covers (point 21) and the contact profile (point 22) with the caliper body evenly.
 
13. Insert the covers (point 21) in the seats (point 23) on the caliper body.

CAUTION! Using your finger, check the cover has been inserted and seated in the caliper body correctly.
 
14. Grease the external surface of the bushes (point 24) and their seats (point 25) in the caliper body, insert the bushes in the caliper body from the side opposite the cover.

15. Push the bushes (point 24) until the covers (point 21) fit in their seat (point 26).
Smontaggio ruota
16. Remove any excess grease.
 
17. Fit the caliper body onto the caliper bracket threading through and screwing on the screw or the incorporated bush on the disc exit side (in forward gear).
 
18. Pull the caliper body (point  27) away from the caliper bracket (point 18) by twisting it around the guiding bush until the pads go into the caliper bracket. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports.

CAUTION! Do not use the guiding bush seat as a point of attachment.
 
 
Fitting the pads
 
Smontaggio ruota
1. Where envisaged, fit the side springs (point 12) in the caliper bracket, exerting the right amount of pressure to attach them securely.
Rimozione pastiglia freno
2. In the case of calipers with four springs, always fit the springs with the vanes facing the outside of the caliper bracket.

CAUTION! Observe the correct fitting direction.
WARNING! IF there are any pads with an adhesive side, then new pads must be fitted; follow the instructions provided with the spare pads.
CAUTION! The pad with a wear indicator must be fitted back into the position it was originally in before being disassembled.
Smontaggio pinza freno
3. Reinsert the pads (point 11) in the caliper bracket (point 18); for type B calipers, use a screwdriver to prise open the side springs  (point 12).

WARNING! Any arrows stamped on the pads must be pointing in the disc rotation direction.
DANGER! Pads must be inserted with the friction material facing the disc.
 
4. Thread the wear indicator cable (point 1) through the dedicated duct as follows:
 
For type A calipers - in the spring (point 28). 
Smontaggio ruota
For type B calipers - in the caliper body (point 27).
Rimozione pastiglia freno
 
If there are any pads with an adhesive side, remove the protective film.
Smontaggio ruota
4. Close the caliper carefully, by twisting the caliper body (point 27) around the screwed-on guiding bush. If there are any pads with an adhesive side, take care not to create contacts between the caliper body and the pad before you have completed the caliper body fitting.

CAUTION! Close the caliper carefully, making sure the protective covers on the bushes are not damaged by knocking against the caliper bracket.
Rimozione pastiglia freno
5. Move the caliper body (point 27) towards the caliper bracket (point 18).
 
6. Reinsert the guiding bush (point 29) in the caliper bracket seat. 
Smontaggio ruota
7. Insert and screw in a new screw (point 30), where present.
Rimozione pastiglia freno
8. When replacing the caliper on rear wheels with suspension and leaf springs, the caliper body (point 27) must be repositioned on the caliper bracket (point 18), then reinsert both guiding bushes (point 29) and insert and tighten two new screws (point 30), where present.
Smontaggio ruota
9. If it is not screwed in yet, tighten the guiding bush fastening screw or the incorporated guiding bush on the disc entry side (in forward gear). Next, tighten the other screw or the other incorporated guiding bush at the same torque.
 
10. Tighten at the tightening torque specified in the following table:
Type    Tightening torque
Fastening screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M10 – CH8) 65 ÷ 75 Nm
 
DANGER! Observe the tightening sequence described; failing to could compromise the proper functioning of the caliper.
 
11. In the case of residual torque reducing springs (point 31) hook the spring under the plate (point 32) of the pad and hook the underside of the plate on the other pad with the aid of a hollow tip screwdriver.

DANGER! Incorrect attachment of the spring could cause it to spring open.
CAUTION! Observe the correct fitting direction.
Rimozione pastiglia freno
12. Carefully clean the parts (point 33) to make sure they stay in place and fit new protective caps (point 34), greasing their internal surface and the caliper body seat with grease provided in the spare part kit.
 
13. Turn the protective cap (point 34) so that it adheres fully to the seat (point 35).
 
14. Reconnect the wear indicator, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim present on the caliper and securing any attachments on the chassis.
 
15. Remove the protective cap from the brake fluid inlet hole (point 36).
 
16. Reconnect the brake fluid supply line.
 
17. Remove the spacer you previously placed inside the passenger compartment, thereby releasing the pedal from the brake and allowing the hydraulic circuit to reopen.
 
18. Open the brake fluid reservoir cap.
 
Smontaggio ruota
19. Remove the protective cap (point 37) and connect a transparent tube to the bleeder plug (point 38) on the caliper, the ends of which should be placed in a container to collect any fluid.
Rimozione pastiglia freno
20. Open the bleeder plug (point 38).
 
21. Repeatedly press the vehicle brake pedal until brake fluid starts to flow out of the bleeder plug.
22. Holding down the pedal, close the bleeder plug. Release the pedal, wait a few seconds, then repeat the process until fluid without any air bubbles flows out and until the usual resistance and travel of the brake pedal are restored.
23. Tighten the bleeder plug applying the tightening torque specified in the table:
 
Bleeder plug M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Tightening torque 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
 
24. Remove the transparent tube and reposition the protective cap on the bleeder plug.
 
25. Repeat the bleeding procedure for any other bleeder plugs.

26. After the bleeding process, pull back the pistons in the caliper completely using an appropriate tool (such as a retractor) and then top up the fluid level, as recommended by the manufacturer.

27. Close the brake fluid reservoir cap.

28. With the engine running, apply strong pressure to the vehicle brake pedal and check there are no fluid leaks from the caliper or abnormal pressure losses in the circuit and that the rear brake lights come on.
 
DANGER! If fluid is leaking from the caliper, repeat all the steps set out in this document to pinpoint the cause and remedy the problem.
 
29. In the case of calipers with an incorporated parking brake, connect the parking brake cable terminal to its seat on the caliper.
Smontaggio ruota

30. Pull and release the cabin parking brake repeatedly.
31. Refit the wheel.
32. If the pads are new, run them in; follow the instructions provided with the spare pads. 
 
Here the instructions for the replacement of components for commercial vehicle floating calipers (type ECS53 and ECS60) with incorporated electric parking mechanism:
1. Actuator unit
2. Pads
3. Caliper body (without pads and caliper bracket) 
4. Caliper bracket
 
WARNING! Read this document before replacing the spare parts contained in the pack. Only perform those steps required for replacing the spare part or parts contained in the pack.
 
Replacement procedure
 
Before commencing replacement, ascertain that the spare parts used for replacement are suitable for the make and model of the vehicle.  
WARNING! In the event of an electrical failure, disassemble the actuator unit and pull the piston back, turning the torx screw clockwise with a suitable spanner.
 • Make a note of the position of all the partially or fully disassembled components for correct reassembly.
 
 
Smontaggio ruota
1. Connect the diagnostics tool (On Board Diagnosis - OBD) to the vehicle and put it in maintenance mode procedure as described by the vehicle manufacturer.

CAUTION! Make sure the spare part is compatible with the vehicle software.
 
2. Remove the wheel.
Smontaggio ruota
 
3. Release the actuator unit electricity supply cable from the cable gland.
 
4. For caliper type ECS60 loosen and remove the cable gland (point 5).
 
5. Disconnect the electricity supply cable (point 6) from the actuator unit.
WARNING! The connector may be fitted with a safety latch.
 
Disassembling the actuator unit 
 
WARNING! Proceed with disassembling the actuator unit only if a separate spare part is available.
 
1. Loosen the fastening screws (point 7) from the actuator unit (point 1).
 
2. Remove the actuator unit (point 1).
 
3. Remove the seal (point 8).
Rimozione pastiglia freno
 
Disassembling the pads
 
CAUTION! Do not damage any components you intend to re-use.
DANGER! Do not cause the brake fluid supply line to stretch.
 
Smontaggio ruota
1. Disconnect the wear indicator (point 9), where present, from the terminal in the vehicle, releasing it from the shim that secures it to the caliper and from any attachments on the chassis.
 
2. Remove the protective cap (point 10) from the secondary bush (forward drive revolution disc exit side).
Smontaggio pinza freno
3. If the cap is made of hard plastic (point 11), prise if off with a screwdriver. Removing the cap will break it.

WARNING! Do not reuse the disassembled hard plastic cap
 
Smontaggio ruota
4. Loosen and remove the secondary screw (point 12).
 
5. For caliper type ECS60 use a screwdriver to prise the bush out of the groove to release it from the caliper bracket.
Smontaggio pinza freno
6. Remove the protective cap (point 14) from the primary bush (forward drive revolution disc entry side).
 
7. Loosen the primary screw (point 15) completely and remove it.

WARNING! Use a screwdriver to prise the guiding bushes out from the grooves.
 
8. Take out the primary guiding bush (point 16) enough to release it from the caliper bracket.
 
Smontaggio pinza freno
9. Pull the caliper body (point 3) away from the caliper bracket (point 4) taking care not to cause the brake fluid supply line to stretch.
 
10. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports.

CAUTION! Do not use the bush seat as a point of attachment.
Rimozione pastiglia freno
11. Remove the pads (point 17) and springs (point 18) without causing any damage so you can reassemble them onto the new caliper.
 
Smontaggio pinza freno
12. If they are still in position, remove the residual torque reducing springs (point 19).

WARNING! For the correct refitting of the same pads, mark some arrows (where not present) on the pads with a marker to indicate the direction of rotation of the disc.
 
 
Disassembling the caliper body
 
Smontaggio ruota
1. Place a spacer (point 20) inside the passenger compartment between the seat and the brake pedal to make sure the pedal remains pressed for the duration of these operations.

AWARNING! This allows the brake hydraulic circuit to be closed, avoiding any brake fluid from leaking.
CAUTION! During all the phases described below, make sure the brake fluid does not come into contact with parts of the vehicle which would be damaged, especially painted parts. Promptly wipe off any accidental brake fluid splashes or leaks with kitchen towel and clean with water.
Rimozione pastiglia freno
2. Loosen the supply line (point 21) on the caliper enough to be able to screw it off completely by hand, as this will avoid any brake fluid leaking out.
 
3. Detach the supply line (point 21) completely from the caliper body.
Smontaggio ruota
4. Promptly wipe off any brake fluid leaks.

5. Keep the supply line raised to prevent any fluid leaks.
 
6. Pull away the caliper body (point 3).
 
 
 
Disassembling the caliper bracket
Smontaggio ruota
CAUTION! During disassembly, keep the caliper bracket in position to avoid it accidentally dropping.
 
1. Loosen the fastening screws (point 22).
 
2. Remove the caliper bracket (point 4) from the hub bracket.
Fitting procedure
Smontaggio ruota 
Reassemble the new spare components.
 
1. Thoroughly clean all the components to be fitted (whether new or removed previously), the bush seats and the spring seats using appropriate products (e.g. a damp cloth).

DANGER! Make sure the components are intact, replace them with new ones if damaged.
 
2. Clean the mounting faces (point 23) on the hub bracket.
 
3. Clean the braking surfaces (point 24) on the disc using a degreasing product (e.g. Solvent SE47).
Fitting the caliper bracket
Smontaggio ruota 
1. Position the new caliper bracket (point 25) on the hub bracket.

2. Insert and tighten the fastening screws (point 26) at the tightening torque recommended by the vehicle manufacturer.
 
 
Fitting the pads and caliper body 
Smontaggio ruota
1. Reinsert the springs (point 27), placing them the right way round in their seats.
Rimozione pastiglia freno
2. For caliper type ECS52 with four springs, always fit the springs with the vanes (point 28) facing the outside of the caliper bracket.

WARNING! IF there are any pads with an adhesive side, then new pads must be fitted; follow the instructions provided with the spare pads.
CAUTION! The pad with a wear indicator must be fitted back into the position it was originally in before being disassembled.
DANGER! Pads must be inserted with the friction material facing the disc.
Smontaggio pinza freno
3. Reinsert the pads (point 29) in the caliper bracket (point 25); use a screwdriver to prise open the side springs (point 27).
Smontaggio ruota
4. In the case of residual torque reducing springs (point 30) hook the spring under the plate (point 31) of the pad and hook the underside of the plate on the other pad with the aid of a hollow tip screwdriver.

DANGER! Incorrect attachment of the spring could cause it to spring open.
Rimozione pastiglia freno
CAUTION! Observe the correct fitting direction.

CAUTION! If the caliper body is new, do not disassemble the protective cap from the fluid inlet hole on the new caliper until you connect the supply line to it.
 
6. Position the caliper body (point 32) by inserting it in the disc, so that the guiding bushes coincide with the holes on the caliper bracket.

CAUTION! Do not damage the covers.
 
7. Push the guiding bushes (point 33) into their seats on the caliper bracket.
 
8. Insert and tighten the screws (point 34) using a tightening torque of 32 ÷ 36 Nm.
 
9. Position the caps (point 35).

CAUTION! Before removing the protective cap, leave the supply point as high as possible, making sure none of the brake fluid inside the caliper leaks out.
 
10. Reconnect the wear indicator cable, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim on the caliper, where present, and securing any attachments on the chassis.
Smontaggio pinza freno

 
Connecting the brake fluid supply line
 
 
Rimozione pastiglia freno
1. Remove the protective cap (point 36) from the brake fluid inlet hole.
 
2. Reconnect the brake fluid supply line (point 21).
 
3. Remove the spacer you previously placed inside the passenger compartment, thereby releasing the pedal from the brake and allowing the circuit to reopen.
Smontaggio ruota
4. Remove the protective cap (point 37) from the bleeder plug (point 38).
 
5. Connect a transparent tube to the bleeder plug (point 38) on the caliper, the ends of which should be placed in a container to collect any fluid.
 
Smontaggio pinza freno
6. Open the bleeder plug (point 38).
 
7. Repeatedly press the vehicle brake pedal until brake fluid starts to flow out of the bleeder plug.

8. Holding down the pedal, close the bleeder plug. Release the pedal, wait a few seconds, then repeat the process until fluid without any air bubbles flows out and until the usual resistance and travel of the brake pedal are restored.
9. Tighten the bleeder plug (point 38) applying the tightening torque specified in the following table:
 
Bleeder type M10x1
Tightening torque 12÷16 Nm
 
10. Remove the transparent tube.
 
11. Repeat the bleeding procedure for any other bleeder plugs.
 
12. Reposition the protective cap (point 37).
 
13. After the bleeding process, pull back the pistons in the caliper completely using an appropriate tool (such as a retractor) and then top up the fluid level, as recommended by the manufacturer.

14. With the engine running, apply strong pressure to the vehicle brake pedal and check there are no fluid leaks from the caliper or abnormal pressure losses in the circuit and that the rear brake lights come on.

DANGER! If fluid is leaking from the caliper, repeat all the steps set out in this document to pinpoint the cause and remedy the problem.
Smontaggio ruota
 
Fitting the actuator unit
 
WARNING! The actuator unit may be supplied already fitted to the caliper body.

Reassemble the new spare components.
 •  Clean any components you removed previously before reassembling them.
CAUTION! Always use new screws with thread locker. Always fit a new seal.
DANGER! Make sure the components are intact, replace them with new ones if damaged
 
Smontaggio ruota
1. Clean the contact surface on the caliper and on the actuator unit.
 
2. Remove any thread locker residue from threaded screw seats.
 
3. Clean and lubricate the seal (point 39) with the grease supplied.
 
4. Lubricate the internal diameter of the actuator unit coupling with the grease supplied.

WARNING! EUH210 - Safety data sheet available upon request.
WARNING! EUH208 - Contains N-alkylated benzotriazole. May cause an allergic reaction.
Smontaggio ruota
5. Position the seal (point 39) in its seat (point 40) on the caliper body.
 
6. Fit the actuator unit (point 41) on the torx screw (point 42) on the caliper body.
 
7. Turn the actuator unit (point 41) so that the holes (point 43) of the fastening screws (point 44) coincide with their original fitting position.

CAUTION! Avoid pinching the seal (point 39) when fitting the actuator unit on the caliper body.
 
8. Insert and tighten the fastening screws (point 44) at a tightening torque of 7 ÷ 10 Nm.
Rimozione pastiglia freno
9. Remove the protective cap (point 45), where present, and connect the electrical supply cable (point 6).
 
10. Where removed previously, screw on the cable gland (point 5).
 
11. Secure the actuator unit electricity supply cable (point 6) to the cable gland (point 5).
 
 
 
Final phases
 
1. Refit the wheel.
 
2. Perform the reset procedure (Assembly check).
 
3. If necessary, reset the counters (Reset Internal Counters) as prescribed by the vehicle manufacturer.
 
4. If required by the vehicle manufacturer, run in the pads.
 
5. Disconnect the diagnostics device. (On Board Diagnosis – OBD).
 
 
Here the instructions for the replacement of the caliper body for floating calipers with 2 or 4 side springs and residual torque reducing springs.
When replacing only the fastening screws, only refer to the relevant parts.
Smontaggio ruota
Replacement procedure
Before commencing replacement, ascertain that the spare parts used for replacement are suitable for the make and model of the vehicle.  
 • Make a note of the position of all the partially or fully disassembled components for correct reassembly.
 • Remove the wheel.
 
For ECS calipers
 
WARNING! In the event of an electrical failure, disassemble the actuator unit (point 5) and pull the piston back, turning the torx screw clockwise with a suitable spanner 
 
Smontaggio ruota
1. Connect the diagnostics tool (On Board Diagnosis - OBD) to the vehicle and put it in maintenance mode procedure as described by the vehicle manufacturer.

CAUTION! Without this operation, the piston cannot be pulled back with the retractor or another suitable tool.
CAUTION! Make sure the spare part is compatible with the vehicle software.
Rimozione pastiglia freno
2. Disconnect the electricity supply cable (point 2) from the actuator unit.

WARNING! The connector may be fitted with a safety latch.
 
 
 
For all types of calipers
 
Smontaggio ruota
1. For calipers with a parking brake, detach the control cable (point 3) from the caliper.
Rimozione pastiglia freno
2. Disconnect the wear indicator (point 4), where present, from the terminal in the vehicle, releasing it from the shim (point 5) that secures it to the caliper and from any attachments on the chassis.
Smontaggio pinza freno
3. Remove the protective caps (point 6) from the guiding bushes.
 
Smontaggio ruota
4. If the cap has a lip (point 7), snap off the cap by pulling on the lip (point 7) with your fingers.
Rimozione pastiglia freno
5. If the cap is made of hard plastic (point 8), prise if off with a screwdriver. Removing the cap will break it.
WARNING! Do not reuse the disassembled hard plastic cap
CAUTION! The guiding bush to disassemble must be the one that allows the caliper body to turn without causing the brake fluid supply line to stretch.
WARNING!  There are two types of guiding busheswith separate screw, with incorporated screw.​​​​​
Smontaggio pinza freno
6. Loosen and completely remove the screw (point 9) or incorporated guiding bush (point 10) using a spanner.
Smontaggio ruota
7. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), pull the guiding bush out of the caliper bracket (point 12) prising it out of its seat with a screwdriver.
Rimozione pastiglia freno
8. When replacing the caliper on rear wheels with suspension and leaf springs, both the guiding bushes 11 must be removed to separate the caliper body (point 13) completely from the caliper bracket (point 12).

WARNING! If there are any brake pads glued to the caliper, detach them using a screwdriver and take care not to damage any rubber parts of the caliper.
DANGER! Opening the caliper body may cause the residual torque reducing springs to spring open.
Smontaggio pinza freno
9. Pull the caliper body (point 13) away from the caliper bracket (point 12) by twisting it around the other guiding bush until the pads (point 14) come out of the caliper bracket. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports. Do not use the bush seat as a point of attachment.
Smontaggio ruota
11. Remove the pads (point 14) without causing any damage.
 
12. Use a marker to mark the direction of rotation of the disc on the pads to avoid reassembling them incorrectly.
Smontaggio ruota
14. If they are still in position, remove the residual torque reducing springs (point 15).
 
Rimozione pastiglia freno
15. Place a spacer (point 16) inside the passenger compartment between the seat and the brake pedal to make sure the pedal remains pressed for the duration of these operations.
 
 
WARNING! This allows the brake hydraulic circuit to be closed, avoiding any brake fluid from leaking.
CAUTION! During all the phases described below, make sure the brake fluid does not come into contact with parts of the vehicle which would be damaged, especially painted parts. Promptly wipe off any accidental brake fluid splashes or leaks with kitchen towel and clean with water.
 
Smontaggio ruota
16. Loosen the supply line (point 17) on the caliper enough to be able to screw it off completely by hand, as this will avoid any brake fluid leaking out.
 
17. Loosen completely and remove the screw (point 9) or incorporated guiding bush (point 10).
 
18. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), pull the guiding bush out of the caliper bracket (point 12) prising it out of its seat with a screwdriver.
 
19. Pull the caliper body (point 13) away from the caliper bracket (point 12) taking care not to cause the brake fluid supply line to stretch.
 
20. Detach the supply line (point 17) completely from the caliper body.
Smontaggio ruota
21. Promptly wipe off any brake fluid leaks.

22. Keep the supply line raised to prevent any brake fluid leaks.
 
23. Pull away the caliper to be replaced.

24. In the case of calipers with an incorporated parking brake, disconnect the parking brake cable from its seat on the caliper.
 
25. Clean the braking surfaces on the disc using a degreasing product (e.g. Solvent SE47).
 
 
Fitting the pads
 
CAUTION! If there are any pads with an adhesive side, then new pads must be fitted; follow the instructions provided with the spare pads.
Smontaggio ruota
1.Check the springs are correctly positioned. In the case of calipers with four springs, make sure the vanes are always facing the outside of the caliper bracket.

CAUTION! Incorrect spring positioning could possibly cause injury.​​​​
Rimozione pastiglia freno
2. Insert the pads (point 14) in the caliper bracket (point 12). Use a screwdriver to press the side springs.

WARNING! Any arrows stamped on the pads must be pointing in the disc rotation direction.
DANGER! Pads must be inserted with the friction material facing the disc.
CAUTION! The pad with a wear indicator must be fitted back into the position it was originally in before being disassembled.
Smontaggio pinza freno
3. Where present, attach the wear indicator terminal (point 20)  to the pad opposite the pistons, replacing it if necessary.

CAUTION! When attaching the wear indicator terminal, make sure the most protruding part is facing the friction surface on the pad.
 
 
Fitting the caliper body
 
CAUTION! For calipers with a parking brake - while the caliper body is disassembled from the brake disc and/or the brake pads are absent, do not move the piston either hydraulically or using the lever as this could damage the spring and/or cause the brake fluid to leak.
Smontaggio ruota
1. On the caliper bracket, wipe the fitting areas (point 21) with the caliper body (guide seats) with a damp cloth.

CAUTION! Do not use products which could damage the protective covers, such as nitro-tetrachloroethylene thinner, petrol, etc.
 
2. Clean and uniformly grease the entire internal surface of the covers, the external surface of the guiding bushes and their seats in the caliper body.​​​​​
Smontaggio ruota
3. Position the new caliper body (point 22), setting one of the two guiding bushes (point 10) in the seat on the caliper bracket (point 12).

CAUTION! Don’t remove the protective cap from the brake fluid inlet hole until the tube is connected definitively.
 
4. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), fit and tighten a new screw (point 23).
 
5. Close the caliper carefully, by twisting the caliper body (point 22) around the seated guiding bush.
Smontaggio ruota
CAUTION! Close the caliper carefully, making sure the protective covers on the bushes are not damaged by knocking against the caliper support. Replace the covers if necessary.

WARNING! If there are any pads with an adhesive side, take care not to create contacts between the body and the pad before you have completed the caliper body fitting.
 
6. Thread the wear indicator probe (point 20) through the dedicated hole in the caliper body (point 22).
 
Rimozione pastiglia freno
7. Reinsert the other guiding bush (point 10) in the caliper bracket seat (point 12).
 
8. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), fit and tighten a new screw (point 24).

CAUTION! When replacing the caliper bracket on rear wheels with suspension and leaf springs, the caliper body must be repositioned on the caliper bracket, then reinsert both guiding bushes and insert and tighten two new screws.
Smontaggio ruota
9. Tighten the guiding bush fastening screw or the incorporated guiding bush (point 24) on the disc entry side (in forward gear). Next, tighten the other screw or the incorporated guiding bush (point 25) at the same torque.
 
10. Tighten at the tightening torque specified in the following table:
 
Type   Tightening torque
Fastening screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M10 – CH8) 65 ÷ 75 Nm
​​​​
 
 
DANGER! Observe the tightening sequence described; failing to could compromise the proper functioning of the caliper.
 
Smontaggio ruota
11. In the case of residual torque reducing springs (point 26) hook the spring under the plate (point 27) of the pad and hook the underside of the plate on the other pad with the aid of a hollow tip screwdriver.

DANGER!  Incorrect attachment of the spring could cause it to spring open.
CAUTION!  Observe the correct fitting direction.
Rimozione pastiglia freno
12. Carefully clean the part (point 28) to make sure it stays in place and fit new protective caps (point 29), greasing their internal surface and the caliper body seat with grease provided in the spare part kit.
 
WARNING! EUH210 - Safety data sheet available upon request.
WARNING! EUH208 - Contains N-alkylated benzotriazole. May cause an allergic reaction.
Rimozione pastiglia freno
13. Turn the protective caps (point 29) so that they adhere fully to the seat (point 30).
 
14. Reconnect the wear indicator, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim present on the caliper and securing any attachments on the chassis.
 
15. Remove the protective cap from the brake fluid inlet hole.
16. Reconnect the brake fluid supply line.
17. Remove the spacer you previously placed inside the passenger compartment, thereby releasing the pedal from the brake and allowing the circuit to reopen.
 
 
For calipers with a parking brake 
 
CAUTION! Before assembling the piston with the pads, make sure the caliper bracket, pads and disc are present.
 • Use the lever to assemble the piston with the pads.
  CAUTION! Hydraulic operation is only permitted when the piston is less than 1 mm from the pads.
 
 
For all types of calipers
 
1. Connect a transparent tube to the bleeder plug (point 31) on the caliper, the ends of which should be placed in a container to collect any fluid.
 
2. Open the bleeder plug (point 31).
 
3. Repeatedly press the vehicle brake pedal until brake fluid starts to flow out of the bleeder plug.
 
4. Holding down the pedal, close the bleeder plug. Release the pedal, wait a few seconds, then repeat the process until fluid without any air bubbles flows out and until the usual resistance and travel of the brake pedal are restored.

5. Tighten the bleeder plug (point 31) applying the tightening torque specified in the table:
 
Bleeder plug M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Tightening torque 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
Rimozione pastiglia freno
 
 
 
6. Remove the transparent tube.
7. Repeat the bleeding procedure for any other bleeder plugs.
8. After the bleeding process, pull back the pistons in the caliper completely using an appropriate tool (such as a retractor) and then top up the fluid level, as recommended by the manufacturer.
9. Close the brake fluid reservoir cap.
10. With the engine running, apply strong pressure to the vehicle brake pedal and check there are no fluid leaks from the caliper or abnormal pressure losses in the circuit and that the rear brake lights come on.
 
DANGER! If fluid is leaking from the caliper, repeat all the steps set out in this document to pinpoint the cause and remedy the problem.
 
 
For calipers with a parking brake 
 
 • Reconnect the wear indicator, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim present on the caliper and securing any attachments on the chassis.
 • Restore the correct tension to the control cable.
 • Repeatedly operate the parking brake lever in the vehicle cab until the usual stroke has been re-established.
 
 
For ECS calipers
 
 
 
Smontaggio ruota
1. Remove the protective cap (where present) and connect the electrical supply cable (point 2).

2. Perform the reset procedure (Assembly check).
 
3. If necessary, reset the counters (Reset Internal Counters) as prescribed by the vehicle manufacturer.
Rimozione pastiglia freno
4. If required by the vehicle manufacturer, run in the pads.
 
5. Disconnect the diagnostics device (On Board Diagnosis - OBD).
 
 
For all types of calipers
 
1. Refit the wheel.
2. If the pads are new, run them in; follow the instructions provided with the spare pads.
 
Garantibegränsningar
 
Denna garanti omfattar alla fel som uppstår inom två år från det att varan levererats. Konsumenten är skyldig att anmäla felet till säljaren inom två månader från den dag då felet upptäcktes, utan att detta påverkar det faktum att tidsfristen för att vidta åtgärder i syfte att avhjälpa felet är tjugosex månader från det att varan levererades. I händelse av bristande överensstämmelse har användaren rätt till reparation eller byte av varan, eller till en lämplig prisreduktion eller uppsägning av kontraktet, i enlighet med art. 130 i konsumentköplagen, i tillämpliga fall.
 
Denna garanti utgör den enda garanti som ger för denna produkt och ersätter alla andra garantier, både muntliga och skriftliga.

I händelse av påträffade defekter ska användaren:
 • med risk för ogiltigförklaring, underrätta tillverkaren och distributören skriftligen inom sextio dagar. Samtidigt ska användaren tillhandahålla en beskrivning av felet på produkten eller på de delar som returneras, och ett inköpsbevis från den ursprungliga användaren som identifierar både produkten och inköpsdatumet (oavsett om den köpts i detaljhandeln eller sålts av en distributör som en del av installationen av produkten);
 • att skicka produkten som antas vara defekt till Brembo S.p.A. till huvudkontoret på adressen via Brembo 25 -24035 Curno (BG) - Italien, via distributionskedjan. 
 
Garantin gäller inte för:
 • skada på produkten som helt eller delvis orsakats av felaktig användning, olycka, brand, kemisk korrosion, användning för andra ändamål än de avsedda, olaglig användning, användning av en annan modell än den avsedda, felaktig installation, installation i strid med tillverkarens anvisningar eller bristande underhåll av produkten enligt tillverkarens anvisningar i de medföljande instruktionerna;
 • klagomål som rör komfort, förekomst av buller, vibrationer eller hårda köregenskaper.
 
Produkten har utformats och tillverkats för den specifika modell och användning som anges i Brembos kataloger och/eller av Brembos produktdistributörer, som båda finns tillgängliga på Brembos webbplats (www.brembo.com). Produkten ska användas i enlighet med gällande lagar i de stater och/eller länder där det fordon som produkten är installerad på används, inklusive, men inte begränsat till efterlevnad av bestämmelserna i trafikförordningen och efter erhållande av berättigande/godkännande, tillstånd eller licens som krävs av staten och/eller landet.
 
För produkter som säljs inom Europeiska unionens medlemsländer gäller dessa garantibegränsningar i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985.
För produkter som säljs inom USA:s territorium gäller dessa garantibegränsningar i enlighet med tillämplig federal eller delstatlig lagstiftning.
 
Allmän information och säkerhetsinformation
Denna Brembo-produkt har utformats för att uppfylla alla tillämpliga säkerhetsstandarder. Produkterna är inte avsedda att användas på annat sätt än för det specifika ändamål som de har konstruerats och tillverkats för. Användning för något annat ändamål eller modifiering eller manipulering av produkten kan påverka produktens prestanda och kan göra produkten osäker.
 
Sådan ändring eller felaktig användning upphäver den begränsade garantin och kan leda till att den som använder produkten blir ansvarig för personskada eller egendomsskada på andra.
 
I dessa instruktioner betyder "FARA!" förfaranden som, om de inte följs, med stor sannolikhet kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
“FÖRSIKTIGHET” betyder åtgärder som, om de inte följs, kan leda till fysiska skador, medan "VARNING!" betyder åtgärder som, om de inte följs, kan orsaka skador på fordonet.

FARA!
Innan bytet påbörjas, kontrollera att reservdelarna är lämpliga för fordonets märke och modell. Denna produkt är avgörande för säker drift av det fordon som den är installerad på, och den är avsedd att installeras endast av en skicklig, kvalificerad person som har utbildats och/eller har erfarenhet av den installation och användning som produkten är avsedd för.

Installatören måste vara utrustad med rätt verktyg för sitt yrke och ha kunskap och erfarenhet av att hantera fordonsreparationer. Felaktig installation, oavsett om den orsakas av att dessa instruktioner inte har följts noggrant och fullständigt eller på annat sätt, upphäver den begränsade garantin och kan medföra att installatören blir ersättningsskyldig i händelse av personskada eller skada på egendom.
Brembo ansvarar inte för materialskador eller personskador som orsakas av en person som kör ett fordon på vilket en ersättningsprodukt har installerats på ett felaktigt sätt.
 
Den använda produkten som ersätts av denna produkt får inte installeras på någon annan produkt. Detta kan leda till materiella skador och personskador, inklusive dödsfall. 
 
Kontrollera alltid att bromsvätskenivån i behållaren ligger mellan de minimi- och maximinivåer som anges på behållaren. En felaktig nivå kan orsaka bromsvätskeläckage eller minskad effektivitet i bromssystemet. För mycket eller för lite bromsvätska i behållaren kan leda till att bromsarna inte fungerar som de ska, vilket kan leda till personskador eller dödsfall. 
 
FÖRSIKTIGHET!
Utbytta delar måste skaffas bort i enlighet med gällande lagstiftning.
Det är viktigt att undvika kraftiga slag mot och/eller skador på produkten, dess delar och komponenter, eftersom detta kan försämra deras effektivitet och leda till att de inte fungerar som de ska. Byt vid behov ut skadade delar eller komponenter. För att undvika skador rekommenderar vi följande:
 • Använd lämplig utrustning för att förhindra inandning av damm som uppstår vid rengöring av delarna.
 • Använd alltid handskar vid demontering och montering av komponenter med vassa kanter.
 • Låt inte hudytan komma i direkt kontakt med friktionsmaterialet i belägg och bromsbackar eftersom detta kan orsaka nötningar.
 • För inte in händerna i beläggens säte vid demontering av bromsokets kolvar med tryckluft eftersom det finns risk för att händerna kläms.
 • Undvik direktkontakt med bromsvätskan eftersom den kan orsaka irritation på hud och ögon. Vid oavsiktlig kontakt, rengör noggrant i enlighet med anvisningarna från tillverkaren av fordonet eller bromsvätskan. 
 • Utsätt inte de elektriska komponenterna för elektrostatiska laddningar eller stötar som kan skada plastdelarna.
 • Skydda de demonterade elektriska komponenterna mot fukt.
 • Se till att alla elektriska kontakter är korrekt anslutna och kontrollera att varningslamporna tänds. Om de inte tänds kan det faktum att varningslamporna inte fungerar leda till att bromssystemets effektivitet minskar eller att bromssignalerna inte fungerar.
 • Undvik att fett och andra smörjmedel kommer i kontakt med bromsytorna på bromsskivan, trumman, beläggen och och bromsbackarna eftersom detta kan påverka bromssystemets effektivitet och orsaka fysiska skador.
 • Använd inte vassa verktyg för att montera gummikomponenter eftersom det kan skada dem. Se till att alla skadade delar byts ut.
 
Garanti
Vi garanterar att produkten uppfyller tillverkarens specifikationer och att den är fri från material- och tillverkningsfel. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Om ett fel upptäcks måste det anmälas inom 60 dagar från upptäckten och inom två år från inköpsdatumet. Om felet bekräftas och omfattas av garantin kommer produkten att repareras eller ersättas med en ny eller grundligt renoverad produkt. Garantin täcker inte skador som helt eller delvis orsakats av felaktig användning, brand, kemisk korrosion, olaglig användning eller för andra ändamål än de avsedda, användning på en annan modell än den avsedda, felaktig installation eller i strid med vad som anges av tillverkaren eller underlåtenhet att underhålla produkten enligt tillverkarens anvisningar i de medföljande instruktionerna.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Montering på fordon
Läs nästa artikel
Instruktioner för byte av bromsokfäste på personbilar och lätta nyttofordon
Sekretesspolicy">