Instruktioner för byte av huvudbromscylindrar

Läs och följ alla instruktioner noggrant. Du hittar samma instruktioner i bromsens huvudcylinderförpackning. Kom ihåg att behålla dem under produktens hela livscykel. Överlämna dem till den nya ägaren om du säljer ditt fordon.
 
 
Allmän information
 
1. Använd den bromsvätska som rekommenderas av tillverkaren.
2. Bromsvätska måste bytas ut helt efter att vätskebehållaren har tvättats noggrant med denaturerad alkohol.
3. På grund av produktens tekniska karaktär måste bromsens huvudcylindrar bytas ut av en kvalificerad tekniker och detta måste styrkas med en faktura i händelse av ett reklamation.

 
Förfarande för byte
 
1. Om cylindern är försedd med avtappningsskruvar, anslut avtappningsskruven på cylindern till en gummislang och placera slangens fria ände i en genomskinlig behållare.
2. Ta bort alla skydd, fästen, elektriska anslutningar eller andra delar som kan förhindra enkel demontering av cylindern när den är lös.​​​​​​​
3. Lossa rörskruvarna som håller fast utloppsrören något.​​​​​​​
4. Ta bort skruvarna eller bultarna som håller fast cylindern vid bromsservon eller brandväggen.​​​​​​​
5. Lossa utloppsrörens skruvar helt och dra bort rören från cylindern. Se till att du inte böjer eller deformerar dem. Använd en trasa under cylindern för att torka av eventuellt vätskespill och avlägsna cylindern.​​​​​​​
6. Om bromsvätska har spillts på lacken ska du omedelbart tvätta av med vatten.
 
 
Monteringsprocedur
 
1. Ta bort skyddskåporna från den nya cylindern.​​​​​​​
2. Kontrollera att servoenhetens utloppstätning, i förekommande fall, är korrekt monterad och oskadad.​​​​​​​
3. Placera cylindern (om möjligt med behållaren redan på plats) och kontrollera noggrant att servons tryckstång är korrekt placerad, eller att tryckstången som är ansluten till bromspedalen kan röra sig fritt.​​​​​​​
4. Sätt tillbaka cylinderenhetens skruvar eller bultar och byt ut dem om de är skadade. Åtdragningsmoment för bultar måste följa fordonstillverkarens rekommendationer. ​​​​​​​
5. Anslut bromsrörsanslutningarna och se till att gängorna på röranslutningarna och på cylindern stämmer överens. Dra åt anslutningarna med det åtdragningsmoment som rekommenderas av fordonstillverkaren.​​​​​​​
6. Montera behållaren och fyll den med bromsvätska enligt fordonstillverkarens anvisningar.​​​​​​​
7. Om ett ABS-system är installerat ska alla anvisningar från fordonstillverkaren följas noggrant.​​​​​​​
8. Avlufta bromssystemet enligt fordonstillverkarens anvisningar.​​​​​​​
9. Kontrollera om det finns några läckor i bromssystemet.​​​​​​​
10. Kontrollera bromsvätskenivån.​​​​​​​
11. Utför en provkörning.
 
 
Allmän information och säkerhetsinformation
Denna Brembo-produkt har utformats för att uppfylla alla tillämpliga säkerhetsstandarder. Produkterna är inte avsedda att användas på annat sätt än för det specifika ändamål som de har konstruerats och tillverkats för. Användning för något annat ändamål eller modifiering eller manipulering av produkten kan påverka produktens prestanda och kan göra produkten osäker.
 
Sådan ändring eller felaktig användning upphäver den begränsade garantin och kan leda till att den som använder produkten blir ansvarig för personskada eller egendomsskada på andra.
 
I dessa instruktioner betyder "FARA!" förfaranden som, om de inte följs, med stor sannolikhet kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
“FÖRSIKTIGHET” betyder åtgärder som, om de inte följs, kan leda till fysiska skador, medan "VARNING!" betyder åtgärder som, om de inte följs, kan orsaka skador på fordonet.

FARA!
Innan bytet påbörjas, kontrollera att reservdelarna är lämpliga för fordonets märke och modell. Denna produkt är avgörande för säker drift av det fordon som den är installerad på, och den är avsedd att installeras endast av en skicklig, kvalificerad person som har utbildats och/eller har erfarenhet av den installation och användning som produkten är avsedd för.

Installatören måste vara utrustad med rätt verktyg för sitt yrke och ha kunskap och erfarenhet av att hantera fordonsreparationer. Felaktig installation, oavsett om den orsakas av att dessa instruktioner inte har följts noggrant och fullständigt eller på annat sätt, upphäver den begränsade garantin och kan medföra att installatören blir ersättningsskyldig i händelse av personskada eller skada på egendom.
Brembo ansvarar inte för materialskador eller personskador som orsakas av en person som kör ett fordon på vilket en ersättningsprodukt har installerats på ett felaktigt sätt.
 
Den använda produkten som ersätts av denna produkt får inte installeras på någon annan produkt. Detta kan leda till materiella skador och personskador, inklusive dödsfall. 
 
Kontrollera alltid att bromsvätskenivån i behållaren ligger mellan de minimi- och maximinivåer som anges på behållaren. En felaktig nivå kan orsaka bromsvätskeläckage eller minskad effektivitet i bromssystemet. För mycket eller för lite bromsvätska i behållaren kan leda till att bromsarna inte fungerar som de ska, vilket kan leda till personskador eller dödsfall. 
 
FÖRSIKTIGHET!
Utbytta delar måste skaffas bort i enlighet med gällande lagstiftning.
Det är viktigt att undvika kraftiga slag mot och/eller skador på produkten, dess delar och komponenter, eftersom detta kan försämra deras effektivitet och leda till att de inte fungerar som de ska. Byt vid behov ut skadade delar eller komponenter. För att undvika skador rekommenderar vi följande:
  • Använd alltid handskar vid demontering och montering av komponenter med vassa kanter.
  • Låt inte hudytan komma i direkt kontakt med friktionsmaterialet i belägg och bromsbackar eftersom detta kan orsaka nötningar. 
Garanti
Vi garanterar att produkten uppfyller tillverkarens specifikationer och att den är fri från material- och tillverkningsfel. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Om ett fel upptäcks måste det anmälas inom 60 dagar från upptäckten och inom två år från inköpsdatumet. Om felet bekräftas och omfattas av garantin kommer produkten att repareras eller ersättas med en ny eller grundligt renoverad produkt. Garantin täcker inte skador som helt eller delvis orsakats av felaktig användning, brand, kemisk korrosion, olaglig användning eller för andra ändamål än de avsedda, användning på en annan modell än den avsedda, felaktig installation eller i strid med vad som anges av tillverkaren eller underlåtenhet att underhålla produkten enligt tillverkarens anvisningar i de medföljande instruktionerna.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Montering på fordon
Läs nästa artikel
Instruktioner för installation av GT KIT
Sekretesspolicy">