Instruktioner för byte av kopplingens och bromsens huvudcylinder

Läs och följ alla instruktioner noggrant. Du hittar samma instruktioner i bromsens huvudcylinderförpackning. Kom ihåg att behålla dem under hela produktens livscykel. Överlämna dem till den nya ägaren om du säljer ditt fordon.
 
Allmän information
 
1. Använd den bromsvätska som rekommenderas av tillverkaren.
2. Bromsvätska måste bytas ut helt efter att vätskebehållaren har tvättats noggrant med isopropylalkohol eller denaturerad alkohol.
3. På grund av produktens tekniska karaktär måste kopplingens och bromsens huvudcylindrar bytas ut av en kvalificerad tekniker och detta måste styrkas med en faktura i händelse av ett reklamation.
4. Många av de nyare fordonen är utrustade med en koncentrisk slavcylinder som är monterad inuti växellådans navsäte. För att byta ut denna enhet måste växellådan demonteras.​​​​​​​
5. Vissa av dessa koncentriska slavcylindrar har en matningsledning och ett avtappningsrör, så avtappning av dessa system görs normalt problemfritt. Andra har en enda matningsledning med externa röranslutningar som systemet avluftas i. Dessa kan vara svåra att avlufta och vi rekommenderar att du följer tillverkarens anvisningar noggrant.​​​​​​​
6. På vissa av dessa nya system hålls röret som förbinder kopplingens huvudcylinder med bromsens huvudcylinder på plats i cylindrarna med en klämma och tätas med en liten o-ring. Se till att dessa rör är korrekt monterade för att undvika läckage.​​​​​​​
7. Vissa fordon har nu kopplingens huvudcylindrar monterade inuti fordonet, och det är viktigt att följa rätt procedurer när de demonteras, eftersom det kan vara nödvändigt att ta bort eller lossa viktiga delar som rattstången.
 
 
Förfarande för byte
 
1. Lyft upp fordonet och stöd det med lämpliga stödben.
2. Ta bort fotbrunnens klädsel genom att följa anvisningarna från fordonstillverkaren
3. Koppla bort röret från cylindern och täta öppningen med en gummipropp för att förhindra att vätskan läcker ut.
4. Demontera kopplingens huvudcylinder eller bromsens huvudcylinder genom att följa anvisningarna från fordonstillverkaren
5. Var uppmärksam på kolvdiameter/-storlek vid byte av cylinder.
 
 
Monteringsprocedur
 
1. Byt ut kopplingens huvudcylinder eller bromsens huvudcylinder samtidigt.​​​​​​​
2. Montera cylindrarna enligt fordonstillverkarens anvisningar.​​​​​​​
3. Se till att kopplingshuvudcylindern är 100 % uppriktad och säkrad för att förhindra att tryckstången trycks in i cylindern i en vinkel.​​​​​​​
4. Anslut röret.​​​​​​​
5. Dra åt skruvar och muttrar med lämpligt vridmoment.​​​​​​​
6. Byt bromsvätska.​​​​​​​
7. Avlufta kopplingen.
8. Trampa flera gånger på kopplingspedalen.​​​​​​​
9. Kontrollera bromsvätskenivån och fyll på vid behov och sätt sedan tillbaka locket.
10. Kontrollera systemet med avseende på läckage.​​​​​​​
11. Kontrollera pedalens läge och justera den vid behov.​​​​​​​
12. Montera tillbaka fotbrunnens klädsel genom att följa anvisningarna från fordonstillverkaren
13. Utför en provkörning och kontrollera att broms och koppling fungerar.
 
 
Allmän information och säkerhetsinformation
Denna Brembo-produkt har utformats för att uppfylla alla tillämpliga säkerhetsstandarder. Produkterna är inte avsedda att användas på annat sätt än för det specifika ändamål som de har konstruerats och tillverkats för. Användning för något annat ändamål eller modifiering eller manipulering av produkten kan påverka produktens prestanda och kan göra produkten osäker.
 
Sådan ändring eller felaktig användning upphäver den begränsade garantin och kan leda till att den som använder produkten blir ansvarig för personskada eller egendomsskada på andra.
 
I dessa instruktioner betyder "FARA!" förfaranden som, om de inte följs, med stor sannolikhet kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
“FÖRSIKTIGHET” betyder åtgärder som, om de inte följs, kan leda till fysiska skador, medan "VARNING!" betyder åtgärder som, om de inte följs, kan orsaka skador på fordonet.

FARA!
Innan bytet påbörjas, kontrollera att reservdelarna är lämpliga för fordonets märke och modell. Denna produkt är avgörande för säker drift av det fordon som den är installerad på, och den är avsedd att installeras endast av en skicklig, kvalificerad person som har utbildats och/eller har erfarenhet av den installation och användning som produkten är avsedd för.

Installatören måste vara utrustad med rätt verktyg för sitt yrke och ha kunskap och erfarenhet av att hantera fordonsreparationer. Felaktig installation, oavsett om den orsakas av att dessa instruktioner inte har följts noggrant och fullständigt eller på annat sätt, upphäver den begränsade garantin och kan medföra att installatören blir ersättningsskyldig i händelse av personskada eller skada på egendom.
Brembo ansvarar inte för materialskador eller personskador som orsakas av en person som kör ett fordon på vilket en ersättningsprodukt har installerats på ett felaktigt sätt.
 
Den använda produkten som ersätts av denna produkt får inte installeras på någon annan produkt. Detta kan leda till materiella skador och personskador, inklusive dödsfall. 
 
Kontrollera alltid att bromsvätskenivån i behållaren ligger mellan de minimi- och maximinivåer som anges på behållaren. En felaktig nivå kan orsaka bromsvätskeläckage eller minskad effektivitet i bromssystemet. För mycket eller för lite bromsvätska i behållaren kan leda till att bromsarna inte fungerar som de ska, vilket kan leda till personskador eller dödsfall. 
 
FÖRSIKTIGHET!
Utbytta delar måste skaffas bort i enlighet med gällande lagstiftning.
Det är viktigt att undvika kraftiga slag mot och/eller skador på produkten, dess delar och komponenter, eftersom detta kan försämra deras effektivitet och leda till att de inte fungerar som de ska. Byt vid behov ut skadade delar eller komponenter. För att undvika skador rekommenderar vi följande:
  • Använd alltid handskar vid demontering och montering av komponenter med vassa kanter.
  • Låt inte hudytan komma i direkt kontakt med friktionsmaterialet i belägg och bromsbackar eftersom detta kan orsaka nötningar. 
Garanti
Vi garanterar att produkten uppfyller tillverkarens specifikationer och att den är fri från material- och tillverkningsfel. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Om ett fel upptäcks måste det anmälas inom 60 dagar från upptäckten och inom två år från inköpsdatumet. Om felet bekräftas och omfattas av garantin kommer produkten att repareras eller ersättas med en ny eller grundligt renoverad produkt. Garantin täcker inte skador som helt eller delvis orsakats av felaktig användning, brand, kemisk korrosion, olaglig användning eller för andra ändamål än de avsedda, användning på en annan modell än den avsedda, felaktig installation eller i strid med vad som anges av tillverkaren eller underlåtenhet att underhålla produkten enligt tillverkarens anvisningar i de medföljande instruktionerna.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Montering på fordon
Läs nästa artikel
Instruktioner för byte av hjulcylindrar
Sekretesspolicy">