Instruktioner för byte av bromsok - Fast bromsok för motorcykel

Konventioner
 
Innan utbytet påbörjas ska du kontrollera att den reservdel som används för bytet är lämpligt för fordonets märke och modell.
Identifiera de figurer som är mest lika fordonsmodellen och reservdelen.
 
Locket öppnas och membranet avlägsnas.
1. Placera fordonet på stöden.
VARNING! Under alla faser som beskrivs nedan, se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med de delar av fordonet som kan skadas, i synnerhet de lackerade delarna. Sug omedelbart upp med papper och rengör med vatten vid stänk eller oavsiktligt läckage av vätska.
 
2. Öppna pluggen (punkt 1) och ta bort membranet (punkt 2) och eventuellt membran på bromsokets bromsvätskebehållare.
Ett genomskinligt rör ansluts till avtappningspluggen på bromsoket.
3. Ta bort skyddslocket och anslut en genomskinlig slang till avtappningsskruven (punkt 3) på bromsoket. Placera ett kärl under röränden för att samla upp vätskan.

4. Skruva loss avtappningsskruven (punkt 3) och töm hydraulkretsen.​​​​​​​

5. Stäng avtappningsskruven och ta bort uppsamlingsröret.
Matningsröret på bromsoket är frigjort.
 6. Lossa vätskematningsröret (punkt 4) på bromsoket så mycket att det går att skruva loss det helt för hand för att förhindra läckage av bromsvätska.
Fästbultarna sitter löst.
7. Skruva loss fästbultarna (punkt 5) med en skiftnyckel och ta bort bromsoket från fordonschassit.
Vätskans matningsrör har lossnat.
8. Avlägsna vätskematningsröret (punkt 4) helt från bromsoket. Dämpa omedelbart eventuella läckage av bromsvätska. Håll matningsröret upphöjt för att förhindra att vätskan läcker ut.

9. Ta bort det bromsok som ska bytas ut och lägg det på en arbetsyta.
För modeller utrustade med dammskydd tas skyddet bort med en skruvmejsel.
10. För modeller med dammskydd, avlägsna skyddet (punkt 6) med hjälp av en skruvmejsel.
För modeller som är utrustade med säkerhetsstift avlägsnas dessa med en tång.
11. För de modeller som är försedda med fästklämmor (punkt 7), avlägsna dem med hjälp av en tång.
Stiften avlägsnas med hjälp av en hammare eller stiftstans.
12. Ta bort stiftet eller stiften (punkt 8) med hjälp av en hammare och en stiftdrivare om det behövs.

13. För bromsok med skruvåtdragna stift, skruva loss och ta bort stiften.
Beläggen och fjädern tas bort.
14. Ta bort beläggen (punkt 10) och vid behov även fjädern (punkt 9).
Rotationsriktningen är markerad på beläggen.
15. Markera skivans rotationsriktning på beläggen med en filtpenna för att säkerställa korrekt placering vid återmontering.
 
 
Montering av det nya bromsoket
 
Bromsytan på skivan rengörs med ett avfettningsmedel.
1. Rengör bromsytan (punkt 11) på skivan (punkt 12) med en avfettningsprodukt (t.ex. lösningsmedel SE 47).

2. Om bromsoket är ett monoblock - eller vid behov - sätt i beläggen i det nya bromsoket.
Bromsytan på skivan rengörs med ett avfettningsmedel.
3. Bromsokets placering på navhållaren.

4. För bromsok med radiell montering (skruvaxel vinkelrät mot hjulaxeln), lokalisera fästskruvarna. Stäng fästskruvarna för hand, utan att använda skiftnycklar eller andra verktyg. Den slutliga stängningen måste utföras efter avtappning av systemet, som illustreras på denna gata (se "Fästa bromsok med radiella kopplingar").
 
Bromsytan på skivan rengörs med ett avfettningsmedel.
5. För bromsok med axiell koppling (skruvaxel parallell med hjulaxeln), dra åt enligt fordonstillverkarens anvisningar. Alternativt kan följande ungefärliga åtdragningsmoment användas som referens:
 
Typ av skruv Åtdragningsmoment
M10x1.25 50 Nm
M10x1.5 50 Nm
M8x1.25 28 Nm
Beläggen sätts in i det nya bromsoket.
6. Om det inte gjorts tidigare, sätt i beläggen (punkt 10) i det nya bromsoket, placera dem korrekt i sina säten och se till att eventuella pilar som är stämplade på dem är riktade mot skivans rotationsriktning.
Beläggen sätts in i det nya bromsoket.
FÖRSIKTIGHET! Kontrollera att eventuella fjädrar i beläggens säten är korrekt placerade.
Beläggen sätts in i det nya bromsoket.
FARA! Beläggen måste sättas in med friktionsmaterialet vänt mot skivan.
FARA! Se till att friktionsytorna inte blir smutsiga av fett. Alla spår av fett måste avlägsnas med sandpapper.
Fjädern är omplacerad.
7. Om fjädern inte sitter fast i beläggen, placera om den (punkt 9).
FÖRSIKTIGHET! Fjädern är korrekt placerad när stiftet eller stiften kan föras in och när eventuella pilar som är stämplade på den är vända i skivans rotationsriktning.
Stiften är omplacerade.
8. Sätt tillbaka stiftet eller stiften (punkt 8) och håll fjädern (punkt 9) i läge med en hand.

9. Lokalisera stiftet eller stiften (punkt 8) med hjälp av hammare och stiftdrivare. Ett stift är korrekt placerat när det inte går längre och ljudet av hammarslaget är starkare och metalliskt.
Fjädern hålls på plats.
För bromsok med skruvåt stift, dra åt stiftet med följande åtdragningsmoment.
 
Typ av stift Åtdragningsmoment
Torxhylsa 5÷7 Nm
Sexkantig hylsa 9÷12 Nm
Spärrstiften är återinsatta.
10. Återmontera eventuella klämmor (punkt 7).
Spärrstiften är återinsatta.
11. Sätt tillbaka dammskyddet med ett lätt tryck.
Vätskans inloppsrör är anslutet.
12. Anslut vätskans inloppsrör (punkt 4).
13. Fyll bromsvätskebehållaren med ny vätska enligt fordonstillverkarens anvisningar.
 
 
Avtappning av systemet på bromsokets sida
 
Skyddslocket avlägsnas och avtappningspluggen monteras.
 1. •    Ta bort skyddslocket (punkt 13) och anslut en genomskinlig slang till avtappningsskruven (punkt 14) på bromsoket. Placera ett kärl under röränden för att samla upp vätskan.
Avtappningspluggen är öppnad.
2. Öppna avtappningsskruven (punkt 14).
VARNING! Se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med de delar av fordonet som kan skadas, i synnerhet de lackerade delarna. Sug upp eventuellt läckage av bromsvätska med papper.
3. Dra/tryck ner bromsspaken/pedalen.​​​​​​​
4. Stäng avtappningsskruven igen.​​​​​​​
5. Släpp bromshandtaget/pedalen.​​​​​​​
6. Skruva loss avtappningsskruven.​​​​​​​
7. Dra/tryck ner bromsspaken/pedalen igen.​​​​​​​
8. Upprepa ovanstående fyra punkter tills bromsspakens/pedalens normala motstånd har återställts.
Avtappningspluggen stängs igen.
9. Stäng avtappningsskruven igen. Ta bort vätskeuppsamlingsröret med skruven stängd.
10. Dra åt avtappningsskruven med de ungefärliga åtdragningsmoment som anges i följande tabell:
Avtappningsskruv M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Åtdragningsmoment 5÷7 Nm 7÷10 Nm  12÷16 Nm  18÷22 Nm
 
11. Efter avtappning kommer bromsvätskan i behållaren att vara på miniminivå. Dra tillbaka bromsokets kolvar helt med hjälp av ett lämpligt verktyg (t.ex. ett utdragsdon).
Locket och membranet rengörs.
12. Fyll på bromsvätska i behållaren vid behov.

13. Rengör avtappningsskruven (punkt 1), membranet (punkt 2) och eventuellt membran i bromsvätskebehållaren noggrant.​​​​​​​

14. Sätt tillbaka membranet (punkt 2), eventuellt membran och stäng avtappningsskruven (punkt 1) på behållaren och dra åt alla fästskruvar igen.​​​​​​​

15. Rengör noggrant med en fuktig trasa om bromsvätska har spillts ut.
 
 
Fästning av bromsok med radiella kopplingar
 
1. Dra bromsspaken/tryck på pedalen kraftigt några gånger.
2. Håll bromsspaken/pedalen dragen/nedtryckt så att systemet förblir trycksatt.​​​​​​​
3. Dra åt bromsokens fästskruvar med en skiftnyckel och använd det åtdragningsmoment som föreskrivs av fordonstillverkaren. Använd de åtdragningsmoment som anges i punkten "Montera det nya bromsoket".​​​​​​​
4. Släpp bromshandtaget/pedalen.
 
 
För alla typer av bromsok
 
1. Simulera en inbromsning och kontrollera att indikatorlampan för bakre broms tänds.
FARA! Om du märker att vätska läcker ut från bromsoket, upprepa alla åtgärder som beskrivs ovan för att fastställa orsaken och åtgärda felet.

2. Ta bort fordonet från stöden.
 
 
Allmän information och säkerhetsinformation
 
Denna produkt har utformats för att uppfylla alla tillämpliga säkerhetsstandarder. Produkterna är inte avsedda att användas på annat sätt än för det specifika ändamål som de har konstruerats och tillverkats för. Användning för något annat ändamål eller modifiering eller manipulering av produkten kan påverka produktens prestanda och kan göra produkten osäker. 
 
Sådan ändring eller felaktig användning upphäver den begränsade garantin och kan leda till att den som använder produkten blir ansvarig för personskada eller egendomsskada på andra.
 
 I dessa instruktioner betyder "FARA!" förfaranden som, om de inte följs, med stor sannolikhet kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. ”VARNING!" betyder åtgärder som, om de inte följs, kan orsaka personskador. “FÖRSIKTIGHET!” betyder åtgärder som, om de inte följs, kan leda till skador på fordonet.
 
 
FARA!
 • Denna produkt är avgörande för säker drift av det fordon som den är installerad på, och den är avsedd att installeras endast av en skicklig, kvalificerad person som har utbildats och/eller har erfarenhet av den installation och användning som produkten är avsedd för.
 • Installatören måste vara utrustad med rätt verktyg för sitt yrke och ha kunskap och erfarenhet av att hantera fordonsreparationer. Felaktig installation, oavsett om den orsakas av att dessa instruktioner inte har följts noggrant och fullständigt eller på annat sätt, upphäver den begränsade garantin och kan medföra att installatören blir ersättningsskyldig i händelse av personskada eller skada på egendom.
 • Brembo ansvarar inte för materialskador eller personskador som orsakas av en person som kör ett fordon på vilket en ersättningsprodukt har installerats på ett felaktigt sätt.
 • Undvik att fett och andra smörjmedel kommer i kontakt med skivans och bromsbeläggens bromsytor eftersom detta kan påverka bromssystemets effektivitet och orsaka fysiska skador.
 • Den använda produkten som ersätts av denna produkt får inte installeras på någon annan produkt. Detta kan leda till materiella skador och personskador, inklusive dödsfall.
 • Kontrollera alltid att bromsvätskenivån i behållaren ligger mellan de minimi- och maximinivåer som anges på behållaren. En felaktig nivå kan orsaka bromsvätskeläckage eller minskad effektivitet i bromssystemet. För mycket eller för lite bromsvätska i behållaren leder till att bromsarna inte fungerar som de ska, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.
 
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte vassa verktyg vid montering av gummikomponenter, eftersom de kan skadas. Var noga med att byta ut skadade komponenter.
 
VARNING!
 • För att undvika att skapa en defekt installation, undvik kraftiga stötar och/eller skador på produkten, dess delar och komponenter, eftersom detta kan försämra deras effektivitet och orsaka felfunktion. Byt vid behov ut skadade delar eller komponenter.
 • Vid byte av produkten, och relaterade delar som bromsvätska, bromsbelägg, bromsbackar och liknande, kommer installatören att utsättas för vätskor och delar som kan anses vara "farligt avfall" enligt gällande lagar, regler och förordningar. Allt sådant avfall måste hanteras, återvinnas och skaffas bort i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att den som genererar det farliga avfallet straffas enligt miljölagstiftningen, och kan leda till person- eller egendomsskador för generatorn eller andra.
 • Se till att alla elektriska kontakter är korrekt anslutna och kontrollera att varningslamporna tänds. Om de inte tänds kan det faktum att varningslamporna inte fungerar leda till att bromssystemets effektivitet minskar eller att bromssignalerna inte fungerar.
 • För att undvika personskador:
  • Använd lämplig utrustning för att förhindra inandning av damm som uppstår vid rengöring av delarna.
  • Använd alltid handskar vid demontering och montering av komponenter med vassa kanter.
  • Låt inte hud komma i direkt kontakt mellan belägget och bromsbackarnas beläggning eftersom detta kan orsaka skavsår.
  • Placera inte händerna i beläggets säte när du tar bort bromsokets kolvar med hjälp av tryckluft, på grund av risken för klämskador.
  • Undvik direktkontakt med bromsvätskan eftersom den kan orsaka irritation på hud och ögon. Vid kontakt, rengör noggrant i enlighet med anvisningarna från tillverkaren av fordonet eller bromsvätskan.
  • Utsätt inte de elektriska komponenterna för elektrostatiska laddningar eller stötar som kan skada plastdelarna.
  • Skydda de demonterade elektriska komponenterna mot fukt.
Garanti
Vi garanterar att produkten uppfyller tillverkarens specifikationer och att den är fri från material- och tillverkningsfel. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Om ett fel upptäcks måste det anmälas inom 60 dagar från upptäckten och inom två år från inköpsdatumet. Om felet bekräftas och omfattas av garantin kommer produkten att repareras eller ersättas med en ny eller grundligt renoverad produkt. Garantin täcker inte skador som helt eller delvis orsakats av felaktig användning, brand, kemisk korrosion, olaglig användning eller för andra ändamål än de avsedda, användning på en annan modell än den avsedda, felaktig installation eller i strid med vad som anges av tillverkaren eller underlåtenhet att underhålla produkten enligt tillverkarens anvisningar i de medföljande instruktionerna.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Motorcykel montering
Läs nästa artikel
Instruktioner för byte av motorcykelhjul och bromsskiva
Sekretesspolicy">