Instructies voor de vervanging van hoofdremcilinders

Lees alle instructies zorgvuldig en neem ze nauwgezet in acht. Dezelfde instructies zijn opgenomen in de verpakking van de hoofdremcilinder. Vergeet niet om ze voor de gehele levenscyclus van het product te bewaren. Overhandig ze aan de nieuwe eigenaar als u uw voertuig verkoopt.
 
 
Algemene informatie
 
1. Gebruik de door de fabrikant aanbevolen remvloeistof.
2. De remvloeistof moet volledig ververst worden nadat het vloeistofreservoir grondig is gewassen met spiritus.​​​​​​​
3. Gezien de technische aard van het product, moeten hoofdremcilinders worden vervangen door een gekwalificeerde technicus en moet de vervanging, in verband met een mogelijke claim, worden aangetoond door middel van een factuur.

 
Vervangingsprocedure
 
1. Als de cilinder is voorzien van ontluchtingsschroeven, sluit dan op de ontluchtingsschroef op de cilinder een rubberen slang aan en plaats het andere uiteinde van de slang in een transparante bak.​​​​​​​
2. Verwijder eventuele afdekkingen, beugels, elektrische aansluitingen of andere onderdelen die de eenvoudige verwijdering van de losgemaakte cilinder kunnen belemmeren.​​​​​​​
3. Draai de schroeven voor de bevestiging van de uitlaatleidingen iets los.​​​​​​​
4. Verwijder de schroeven of bouten waarmee de cilinder is bevestigd op de rembekrachtiging of firewall.​​​​​​​
5. Draai de schroeven van de uitlaatleiding volledig los en trek de leidingen weg van de cilinder, maar let op dat u ze niet buigt of vervormt. Gebruik een doek onder de cilinder om eventueel gemorste vloeistof op te vangen en verwijder de cilinder.​​​​​​​
6. Eventueel op het lakwerk gemorste remvloeistof moet onmiddellijk worden weggespoeld met water.
 
 
Montageprocedure
 
1. Verwijder de beschermende doppen vanaf de nieuwe cilinder.​​​​​​​
2. Controleer of de uitlaatafdichting van de rembekrachtiging, indien aanwezig, correct gemonteerd en intact is.​​​​​​​
3. Plaats de cilinder (indien mogelijk met het reservoir reeds op zijn plaats) en controleer zorgvuldig of de servodrijfstang correct geplaatst is of dat de drijfstang verbonden met het rempedaal vrij kan bewegen.​​​​​​​
4. Plaats de schroeven of bouten voor de montage van de cilinder terug, en vervang ze als ze beschadigd zijn. De bouten moeten worden aangescherpt naar het door de fabrikant van het voertuig aanbevolen aanhaalmomenten. ​​​​​​​
5. Sluit de connectoren van de remleiding aan en controleer of de schroefdraad op de connectoren van de leiding en op de cilinder overeenkomen. Scherp de connectoren aan naar het door de fabrikant van het voertuig aanbevolen aanhaalmoment.​​​​​​​
6. Monteer het reservoir en vul het met de remvloeistof aanbevolen door de fabrikant van het voertuig.​​​​​​​
7. Als er een ABS-systeem is geïnstalleerd, volg dan strikt alle instructies van de fabrikant van het voertuig.​​​​​​​
8. Ontlucht het remsysteem volgens de instructies van de fabrikant van het voertuig.​​​​​​​
9. Controleer op de aanwezigheid van lekken in het remsysteem.​​​​​​​
10. Controleer het remvloeistofpeil.​​​​​​​
11. Maak een proefrit.
 
 
Algemene en veiligheidsinformatie
 
Dit product van Brembo is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden op een andere manier dan het specifieke gebruik waarvoor ze zijn ontworpen en geproduceerd. Gebruik voor enig ander doel, of enige wijziging van of geknoei met het product kan van invloed zijn op de prestaties van het product en kunnen het product onveilig maken.
 
 Dergelijke wijzigingen of een oneigenlijk gebruik maken de beperkte garantie ongeldig en kunnen de persoon die het product gebruikt aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of materiële schade aan anderen.
 
In deze instructies betekent de waarschuwing “GEVAAR!” dat procedures die niet worden nageleefd met een hoge mate van waarschijnlijkheid ernstig of zelfs dodelijk letsel zullen veroorzaken. “OPGELET”” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in fysieke schade, terwijl “WAARSCHUWING!” betekent dat procedures die niet worden nageleefd mogelijke schade aan het voertuig kunnen veroorzaken.

GEVAAR!
Voordat de vervanging wordt gestart, moet gecontroleerd worden of de reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig. Dit product is van vitaal belang voor de veilige werking van het voertuig waarop het wordt geïnstalleerd en mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een vakbekwaam, gekwalificeerd persoon die is opgeleid en/of ervaring heeft met de installatie en het beoogde gebruik van het product.
 
De installateur moet beschikken over passend professioneel gereedschap en over kennis en ervaring in het uitvoeren van voertuigreparaties. Een verkeerde of onjuiste installatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een onnauwkeurige en onvolledige naleving van deze instructies of door andere omstandigheden, maakt de beperkte garantie ongeldig en kan de installateur aansprakelijk stellen in geval van persoonlijk letsel of materiële schade.
 
Het is van essentieel belang dat u de remschijven voor elke as vervangt, en ze uit dezelfde doos haalt. Bij elke vervanging van de remschijven moeten ook de betreffende remblokken vervangen worden.
Vermijd het contact van vet en andere smeermiddelen met de remvlakken van de remschijf en -blokken omdat dit de efficiëntie van het remsysteem kan aantasten.
 
Brembo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt aan of door een persoon die een voertuig gebruikt waarop een reserveonderdeel onjuist is geïnstalleerd.
 
OPGELET!
Vervangen onderdelen moeten in overeenstemming met de wetgeving verwijderd worden.
Het is van vitaal belang dat harde stoten op en/of beschadiging van het product, de onderdelen en componenten ervan worden voorkomen, aangezien dit afbreuk kan doen aan hun efficiëntie en kan leiden tot storingen. Indien nodig, moeten eventuele beschadigde onderdelen of componenten vervangen worden. Om letsel te voorkomen, raden we het volgende aan:
  • Draag altijd handschoenen tijdens de demontage en montage van componenten met scherpe randen.
  • Zorg ervoor dat de huid geen direct contact maakt met het frictiemateriaal van remblokken en remschoenen, omdat dit tot schaafwonden kan leiden.
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Montage instructies voor personen auto’s
Lees het volgende artikel
Instructie voor de installatie van de GT KIT
Privacybeleid">