Instructies voor de vervanging van de remklauw

Conventies
 
De afbeeldingen worden als leidraad verstrekt. Voordat u begint, moet gecontroleerd worden of de reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig.
 
WAARSCHUWING!
Controleer na de vervanging van de remklauw dat de toevoerleidingen naar de remmen op het voertuig niet verdraaid of te veel gebogen zijn, omdat dit de doorgang van de vloeistof zou kunnen belemmeren. Indien nodig moeten de remleidingen door geschiktere exemplaren worden vervangen.
 
WAARSCHUWING!
Zorg er tijdens alle hieronder beschreven fasen voor dat de remvloeistof niet in contact komt met de gelakte onderdelen van het voertuig. In geval van spatten of lekken van vloeistof moet onmiddellijk worden opgenomen met papier.
 
De dop is geopend en de membraan verwijderd.
1. Plaats de motor op de standaard.
 
2. Open de plug (punt 1) en verwijder het diagram (punt 2) op het remvloeistofreservoir dat de te verwijderen remklauw voedt. 
Een in een bak geplaatste transparante slang is aangesloten op de ontluchtingsplug op de remklauw.
3. Sluit een transparante slang aan op de ontluchtingsplug (punt 3) van de remklauw en plaats een bak aan het andere uiteinde van de slang om de vloeistof op te vangen.
 
4. Draai de ontluchtingsplug (punt 3) los en ledig het hydraulische circuit.
De vloeistoftoevoerslang is losgekoppeld.
5. Sluit de ontluchtingsplug en verwijder de transparante slang.
 
6. Draai de vloeistoftoevoerleiding (punt 4) op de remklauw voldoende los zodat hij verder met de hand losgeschroefd kan worden.
De veiligheidspennen zijn verwijderd.
7. Verwijder de splitpennen (punt 5) met gebruik van een tang.
De pennen en de veer zijn verwijderd.
8. Verwijder de pennen (punt 6), indien nodig met gebruik van een hamer en pendrijver.
 
9. Verwijder de veer (punt 7).
De remblokken zijn uitgeschoven.
10. Scheid het remblok (punt 8) voorzichtig, met gebruik van een tang of een ander geschikt gereedschap.
De bevestigingsschroeven zijn losgeschroefd.
 11. Draai de bevestigingsbouten (punt 9) los met een steeksleutel en verwijder de remklauw vanaf het chassis van de motorfiets.
 
 
De vloeistoftoevoerslang is losgekoppeld van de remklauw.
12. Maak de vloeistoftoevoerleiding (punt 4) volledig los van de remklauw.
 
13. Houd het uiteinde van de toevoerleiding omhoog om het lekken van de vloeistof te voorkomen.
Het remvlak van de schijf is gereinigd en de afstandshouders zijn gemonteerd.
14. Reinig het remvlak (punt 10) van de schijf (punt 11) met gebruik van een ontvetter, bijv. oplosmiddel SE 47.
 
15. Plaats de nieuwe remklauw op de motorfiets.

16. Vervang de originele schroef (punt 9) door een van de geleverde set.

17. Monteer, indien nodig, de in de set geleverde afstandshouders (punt 12).​​​​​​​

18. Breng de schroeven aan (punt 9), zonder ze aan te scherpen.
De ontluchtingsplug en een transparante slang zijn aangesloten op de remklauw.
19. Sluit de remvloeistoftoevoerleiding (punt 4) weer aan en scherp de koppeling met een vaste sleutel aan naar een aanhaalmoment van ongeveer 17-20 Nm.

20. Vul het remvloeistofreservoir met nieuwe vloeistof die voldoet aan de specificaties van de fabrikant.

21. Sluit een transparante slang aan op de ontluchtingsplug (punt 3) van de remklauw en plaats een bak aan het andere uiteinde van de slang om de vloeistof op te vangen.​​​​​​​

22. Open de ontluchtingsplug (punt 3).

23. Bedien de remhendel.​​​​​​​

24. Sluit de ontluchtingsplug weer.
GEVAAR! Laat de hendel niet bij geopende ontluchtingsplug los, omdat er anders lucht in het hydraulische circuit wordt aangezogen.
De montageschroeven van de remklauw zijn aangescherpt.​​​​​​
25. Laat de remhendel los.

26. Draai de ontluchtingsplug los.

27. Bedien de remhendel.​​​​​​​

28. Herhaal de vier vorige punten tot er geen luchtbellen meer naar buiten komen en de gebruikelijke weerstand van de remhendel is hersteld.​​​​​​​

29. Sluit de ontluchtingsplug en verwijder de transparante slang.​​​​​​​

30. Scherp de ontluchtingsplug aan naar een aanhaalmoment van 12÷16 Nm.​​​​​​​

31. Scherp bij drukvoerend systeem alle bevestigingsbouten van de remklauw (punt 9) aan naar het aanhaalmoment voorgeschreven door de fabrikant van het voertuig. (indicatieve waarde: 46Nm).
De membraan is zorgvuldig gereinigd en de dop is teruggeplaatst op het remvloeistofreservoir.
32. Na de ontluchting zal het vloeistofpeil in het reservoir minimaal zijn. Trek de zuigers volledig in door met uw handen op de remblokken te duwen en vul dan bij.

33. Reinig het diafragma (punt 2) van het remvloeistofreservoir zorgvuldig om alle resten van vloeistof te verwijderen.​​​​​​​

34. Plaats het diafragma en de plug (punt 1) op het remvloeistofreservoir terug en scherp alle mogelijke schroeven aan.
GEVAAR! Als u lekken uit de remklauw opmerkt, herhaal dan de gehele bovenstaande procedure om de oorzaak vast te stellen en het defect te verhelpen.​​​​​​​

35. Verwijder de motorfiets vanaf de standaard.
 
 
Algemene en veiligheidsinformatie
 
Dit product is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden op een andere manier dan het specifieke gebruik waarvoor ze zijn ontworpen en geproduceerd. Gebruik voor enig ander doel, of enige wijziging van of geknoei met het product kan van invloed zijn op de prestaties van het product en kunnen het product onveilig maken. Dergelijke wijzigingen of een oneigenlijk gebruik maken de beperkte garantie ongeldig en kunnen de persoon die het product gebruikt aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of materiële schade aan anderen.
In deze instructies betekent “GEVAAR!” dat procedures die niet worden nageleefd met een hoge mate van waarschijnlijkheid ernstig of zelfs dodelijk letsel zullen veroorzaken. “WAARSCHUWING!” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in letsel. “OPGELET!” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in beschadiging van het voertuig.
 
GEVAAR!
 • Dit product is van vitaal belang voor de veilige werking van het voertuig waarop het wordt geïnstalleerd en mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een vakbekwaam, gekwalificeerd persoon die is opgeleid en/of ervaring heeft met de installatie en het beoogde gebruik van het product.
 • De installateur moet beschikken over passend professioneel gereedschap en over kennis en ervaring in het uitvoeren van voertuigreparaties. Een verkeerde of onjuiste installatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een onnauwkeurige en onvolledige naleving van deze instructies of door andere omstandigheden, maakt de beperkte garantie ongeldig en kan de installateur aansprakelijk stellen in geval van persoonlijk letsel of materiële schade.
 • Brembo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt aan of door een persoon die een voertuig gebruikt waarop een reserveonderdeel onjuist is geïnstalleerd.
 • Vermijd contact van vet of andere smeermiddelen met de remvlakken van de remschijf en -blokken omdat dit van invloed kan zijn op de efficiëntie van het remsysteem en kan leiden tot ernstige fysieke schade.
 • Het door dit product vervangen product mag niet meer geïnstalleerd worden op enig ander voertuig. Dit zou kunnen leiden tot materiële schade en persoonlijk letsel, inclusief dodelijk letsel.
 • Controleer altijd of de remvloeistof in het reservoir tussen met minimale en maximale peil staat, zoals aangegeven op het reservoir. Een onjuist peil kan lekken van remvloeistof of een verminderde efficiëntie van het remsysteem veroorzaken. Te veel of te weinig remvloeistof in het reservoir zou kunnen leiden tot een onjuiste werking van de remmen en persoonlijk letsel, inclusief de dood.
 
OPGELET!
Gebruik geen scherp gereedschap voor de montage van rubberen onderdelen omdat ze hierdoor beschadigd kunnen raken. Zorg ervoor dat beschadigde onderdelen worden vervangen.
 
WAARSCHUWING! 
 • Om een defecte installatie te voorkomen, moeten harde stoten op en/of beschadiging van het product, de onderdelen en componenten ervan worden voorkomen, aangezien dit afbreuk kan doen aan hun efficiëntie en kan leiden tot storingen. Indien nodig, moeten eventuele beschadigde onderdelen of componenten vervangen worden.
 • Tijdens de vervanging van het product en van de gerelateerde items zoals de remvloeistof, remblokken, remschoenen en dergelijke wordt de installateur blootgesteld aan vloeistoffen en onderdelen die volgens de toepasselijke wetten, regelgeving en voorschriften als “gevaarlijk afval” kunnen worden beschouwd. Al dit afval moet worden behandeld, gerecycled en/of verwijderd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regelgevingen en voorschriften. Als dit niet gebeurt, dan kan de generator van het gevaarlijke afval worden onderworpen aan sancties op grond van de milieuwetgeving of materiële schade aan de generator of anderen.
 • Om letsel te voorkomen:
  • Gebruik geschikte apparatuur om het inademen van stof dat tijdens de reiniging van de onderdelen vrijkomt, te voorkomen.
  • Draag altijd handschoenen tijdens de demontage en montage van componenten met scherpe randen.
  • Zorg ervoor dat de huid geen direct contact maakt met het voering van remblokken en remschoenen, omdat dit tot schaafwonden kan leiden.
  • Vermijd om uw handen in de zittingen van de remblokken te steken wanneer de zuigers van de remklauw met gebruik van perslucht worden verwijderd, in verband met het risico op verplettering.
  • Vermijd rechtstreeks contact met de remvloeistof aangezien dit irritatie van de huid en ogen kan veroorzaken. In geval van contact, grondig reinigen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van het voertuig of van de remvloeistof.
  • Stel de elektrische componenten niet bloot aan elektrostatische ladingen of aan schokken die de plastic delen kunnen beschadigen.
  • Bescherm gedemonteerde elektrische componenten tegen vocht.
  • Zorg voor een correcte aansluiting van alle elektrische contacten en controleer of de waarschuwingslampjes gaan branden. Als dat niet het geval is, zou de niet-werking van de waarschuwingslampjes een vermindering van de efficiëntie van het remsysteem of een storing van de signaleringen met betrekking tot het remsysteem kunnen veroorzaken.
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Motor passen
Lees het volgende artikel
Instructies voor de vervanging van de remklauw - Vaste remklauw motorfiets
Privacybeleid">