Instruktioner för byte av central kopplings slavcylinder (CCSC)

Läs och följ alla instruktioner noggrant. Du hittar samma instruktioner i bromsokets förpackning. Kom ihåg att behålla dem under hela produktens livscykel. Överlämna dem till den nya ägaren om du säljer ditt fordon.
Vi rekommenderar att du endast utför de steg som krävs för att byta ut den eller de reservdelar som önskas.
 
Monteringsprocedur/inledande rekommendationer

1. Tryck inte ned pedalen flera gånger efter varandra vid avtappning. Tryck endast ned pedalen en gång och vänta tills hydraulsystemet har stabiliserats (risk för övertryck i CCSC)
2. Använd inga smörj- eller rengöringsmedel eftersom de kan skada tätningarna i CCSC.
3. Håll alltid ett öga på renligheten.​​​​​​​
4. Använd endast bromsvätska som är godkänd av fordonstillverkaren.​​​​​​​
5. Rengör gamla tätningar eller ta bort dem (om de medföljer CCSC) och torka bort damm från anslutningsytan.​​​​​​​
6. Rengör transmissionsaxelns spets och kontrollera att tätningsytan inte är alltför sliten.​​​​​​​
7. Se till att CCSC monteras plant mot transmissionens monteringsyta.​​​​​​​
8. Kontrollera att adaptern är inkopplad innan fästskruvarna på CCSC dras åt helt.​​​​​​​
9. Placera enhetens fästbultar och dra åt dem enligt fordonstillverkarens krav.​​​​​​​
10. Avlufta aldrig CCSC om kopplingen och svänghjulet ännu inte har monterats (reaktionsbelastning på CCSC).​​​​​​​
11. Se till att CCSC inte lutar under installationen, eftersom detta kan leda till skador på fästen eller minskad livslängd (vinkelförskjutning).​​​​​​​
12. I slutet av avtappningsprocessen, dra åt skruven (i förekommande fall) igen för att säkerställa tätning.
 
BYT ALLTID UT KOPPLINGSMEKANISMEN FÖR MANÖVRERING AV KOPPLING MED ÅTERVINNING AV SLITAGE
BYT ALLTID UT KOPPLINGENS SVÄNGHJUL OCH MEMBRAN.
 
Diagram som visar korrekt montering av locket på svänghjulet/kopplingssystemet.
Korrekt monteringsprocedur
 
Metoden för att montera locket på svänghjulet har en stor inverkan på kopplingssystemets funktionella egenskaper - särskilt för de självjusterande kopplingarna - och därmed på CCSC:s prestanda och livslängd (belastning/höjd). 
 
För att kopplingssystemet ska uppfylla och bibehålla dessa egenskaper ska kopplingen monteras med ett särskilt verktyg innan svänghjulet sätts i.
Se diagrammet nedan. 
 
Var mycket försiktig vid montering av kopplingssystemet för att undvika eventuella fel som kan uppstå och därmed skada CCSC och upphäva tillverkarens garanti.
 
Nedan följer några av dessa fel:
 
1. MONTERINGSFEL - SVÄNGHJULETS MOTSATTA SIDA 
Ett felaktigt monterat svänghjul (motsatt sida) kommer att skada CCSC och orsaka deformation av hållarringen och läckage.

2. MONTERINGSFEL - ÖVERSLAG 
I händelse av fel vid montering eller avtappning kan CCSC-systemet fungera vid överslag. Ett för stort slag kan leda till att hållarringen eller den primära tätningen skadas eftersom ringen kan glida av styrningen. 

3. AXIELL OCH VINKLAD FELLINJERING AV AXEL/MOTOR 
Ett fel i den axiella och/eller vinklade monteringen av CCSC i förhållande till växelaxeln kan leda till minskad funktion och livslängd, vilket minskar axeltätningens livslängd på växellådssidan. 

4. VÄTSKA INTE KORREKT 
Kopplingens hydraulsystem får endast fyllas med bromsvätska. Använd aldrig mineralolja och använd alltid den vätska som rekommenderas av tillverkaren i fordonets instruktionsbok. 

5. AVTAPPNINGSFEL - ÖVERTRYCK 
Manuell avtappning ska utföras med hjälp av följande process:
 • Tryck ned kopplingspedalen.
 • Öppna avtappningsventilen
 • Håll kopplingspedalen nedtryckt tills vätska rinner ut - släpp inte!
 • Stäng avtappningsventilen
 • Släpp upp kopplingspedalen långsamt
 
6. BROMSVÄTSKA / KOPPLINGSSYSTEM / RENGÖRING AV CCSC 
Kontaminering kan orsaka sporadiska läckage när smutspartiklar samlas under tätningsläppen och kan också orsaka permanenta läckage när tätningsläppen sväller vid kontakt med inkompatibla ämnen. 

7. FÖRORENING - VÄXELAXEL 
Föroreningar på axeln till följd av demontering eller återmontering kan orsaka sporadiska läckage när smutspartiklar samlas under tätningsläppen på växelsidans axeltätning eller på navsätets o-ring. Detta kan också orsaka permanenta läckage när tätningsläppen sväller.
 
 
Allmän information och säkerhetsinformation
Denna Brembo-produkt har utformats för att uppfylla alla tillämpliga säkerhetsstandarder. Produkterna är inte avsedda att användas på annat sätt än för det specifika ändamål som de har konstruerats och tillverkats för. Användning för något annat ändamål eller modifiering eller manipulering av produkten kan påverka produktens prestanda och kan göra produkten osäker.
 
Sådan ändring eller felaktig användning upphäver den begränsade garantin och kan leda till att den som använder produkten blir ansvarig för personskada eller egendomsskada på andra.
 
I dessa instruktioner betyder "FARA!" förfaranden som, om de inte följs, med stor sannolikhet kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
“FÖRSIKTIGHET” betyder åtgärder som, om de inte följs, kan leda till fysiska skador, medan "VARNING!" betyder åtgärder som, om de inte följs, kan orsaka skador på fordonet.

FARA!
Innan bytet påbörjas, kontrollera att reservdelarna är lämpliga för fordonets märke och modell. Denna produkt är avgörande för säker drift av det fordon som den är installerad på, och den är avsedd att installeras endast av en skicklig, kvalificerad person som har utbildats och/eller har erfarenhet av den installation och användning som produkten är avsedd för.

Installatören måste vara utrustad med rätt verktyg för sitt yrke och ha kunskap och erfarenhet av att hantera fordonsreparationer. Felaktig installation, oavsett om den orsakas av att dessa instruktioner inte har följts noggrant och fullständigt eller på annat sätt, upphäver den begränsade garantin och kan medföra att installatören blir ersättningsskyldig i händelse av personskada eller skada på egendom.
Brembo ansvarar inte för materialskador eller personskador som orsakas av en person som kör ett fordon på vilket en ersättningsprodukt har installerats på ett felaktigt sätt.
 
Den använda produkten som ersätts av denna produkt får inte installeras på någon annan produkt. Detta kan leda till materiella skador och personskador, inklusive dödsfall. 
 
Kontrollera alltid att bromsvätskenivån i behållaren ligger mellan de minimi- och maximinivåer som anges på behållaren. En felaktig nivå kan orsaka bromsvätskeläckage eller minskad effektivitet i bromssystemet. För mycket eller för lite bromsvätska i behållaren kan leda till att bromsarna inte fungerar som de ska, vilket kan leda till personskador eller dödsfall. 
 
FÖRSIKTIGHET!
Utbytta delar måste skaffas bort i enlighet med gällande lagstiftning.
Det är viktigt att undvika kraftiga slag mot och/eller skador på produkten, dess delar och komponenter, eftersom detta kan försämra deras effektivitet och leda till att de inte fungerar som de ska. Byt vid behov ut skadade delar eller komponenter. För att undvika skador rekommenderar vi följande:
 • Använd lämplig utrustning för att förhindra inandning av damm som uppstår vid rengöring av delarna.
 • Använd alltid handskar vid demontering och montering av komponenter med vassa kanter.
 • Låt inte hudytan komma i direkt kontakt med friktionsmaterialet i belägg och bromsbackar eftersom detta kan orsaka nötningar.
 • För inte in händerna i beläggens säte vid demontering av bromsokets kolvar med tryckluft eftersom det finns risk för att händerna kläms.
 • Undvik direktkontakt med bromsvätskan eftersom den kan orsaka irritation på hud och ögon. Vid oavsiktlig kontakt, rengör noggrant i enlighet med anvisningarna från tillverkaren av fordonet eller bromsvätskan. 
 • Utsätt inte de elektriska komponenterna för elektrostatiska laddningar eller stötar som kan skada plastdelarna. 
 • Skydda de demonterade elektriska komponenterna mot fukt.
 • Se till att alla elektriska kontakter är korrekt anslutna och kontrollera att varningslamporna tänds. Om de inte tänds kan det faktum att varningslamporna inte fungerar leda till att bromssystemets effektivitet minskar eller att bromssignalerna inte fungerar.
 
VARNING! 
 • Använd inte vassa verktyg för att montera gummikomponenter eftersom det kan skada dem. Se till att alla skadade delar byts ut.
 
Garanti
Vi garanterar att produkten uppfyller tillverkarens specifikationer och att den är fri från material- och tillverkningsfel. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Om ett fel upptäcks måste det anmälas inom 60 dagar från upptäckten och inom två år från inköpsdatumet. Om felet bekräftas och omfattas av garantin kommer produkten att repareras eller ersättas med en ny eller grundligt renoverad produkt. Garantin täcker inte skador som helt eller delvis orsakats av felaktig användning, brand, kemisk korrosion, olaglig användning eller för andra ändamål än de avsedda, användning på en annan modell än den avsedda, felaktig installation eller i strid med vad som anges av tillverkaren eller underlåtenhet att underhålla produkten enligt tillverkarens anvisningar i de medföljande instruktionerna.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Montering på fordon
Läs nästa artikel
Instruktioner för byte av kopplingens och bromsens huvudcylinder
Sekretesspolicy">