Instruktioner för installation av GT KIT

Läs och följ instruktionerna noggrant. Om installationen utförs av en återförsäljare bör detta dokument överlämnas till slutanvändaren. Slutanvändaren bör spara detta dokument under produktens hela livslängd. Vid ägarbyte av det fordon som produkten har installerats i, ska detta dokument överlämnas till den nya ägaren.
 
GT KIT-komponenter
 
GT-satsens komponentlista visas nedan: varje par lådor innehåller alla komponenter som behövs för en fordonsaxel. Vissa delar av satsen är riktningsbestämda och måste monteras på rätt sida av fordonet. Dessa delar är förpackade separat i två lådor med identifiering av referenssidan.
 
A. Fäste (om planerat med axiellt monterat bromsok) 1+1
B. Bromsskiva 1+1
C. Främre bromsok med belägg (för vissa modeller är beläggen separata) 1+1
D. E. Skruvar/muttrar och brickor 4+4
F. Rörkoppling eller banjokoppling 1+1
G. Kopparbrickor (en för adapterrörkoppling, två för banjokoppling) 1+1 / 2+2
H. Matningsrör 1+1
J. Avtappningsrör 1+1
K. Svag indikator (om planerad) 1+1
L. Sats med bromsbelägg (exklusive satser med bromsok som redan har förmonterade bromsbelägg) 1+1
M. Diagram för montering av konsol 1
N. Teilegutachten intyg om godkännande, i förekommande fall 1
O. Användarhandbok 1
GT KIT components
 
 
Erforderlig utrustning
För montering och demontering av bromssystemet krävs följande utrustning:
 • Hylsnycklar
 • Momentnyckel
 • Tänger
 • Skruvmejslar
 • Distanselement
 • Retraktor
 • Behållare
 • .01 mätindikator med magnetisk bas
 • Domkraft och stöd
 • Ren trasa
 • Bromsvätska
 • Avtappningspump
 • Fordonstillverkarens handbok
 • Lösningsmedel för rengöring
 • Gummihammare


Välja hjul
 
Brembo rekommenderar:
 • Hjulets rullningsdiameter ska motsvara det värde som anges av fordonstillverkaren,
 • Om stora däck används, se till att det inte finns några rotationshinder under fordonets alla driftförhållanden.
 
Om dessa preliminära rekommendationer inte följs kan det leda till felaktig avläsning av fordonets hastighet eller, i värsta fall, allvarliga skador på däckens struktur och därmed risker för fordonets stabilitet. På grund av de större måtten på skivan och bromsoket kan det vara nödvändigt att använda andra fälgar eller distanser.
 
Skivans rotationsriktning
 
Det är ett vanligt misstag att anta att skivans rotationsriktning bestäms av slitsarna eller hålen. För en ventilerad skiva bestäms rotationsriktningen av lamellernas geometri. Tre typer av ventilation används:
 • Rak lamell
 • Pelare
 • Böjda lameller
 
De två första är inte riktade och kan användas på båda sidor av fordonet. Skivorna med böjda lameller är riktningsbestämda. En skiva med böjda lameller måste installeras med lamellerna vända bakåt, från den inre till den yttre diametern, i rotationsriktningen. Placeringen av skivan enligt ovan ger en centrifugal effekt. När skivan roterar skapas en luftström från skivans mitt, genom ventilationskanalen mot utsidan, vilket avsevärt ökar skivans värmeavledande förmåga. 
Disc rotation direction
 
Alla Brembos slitsade skivor är riktningsbestämda, oavsett ventilationslamellernas geometri. Skivorna ska installeras så att de slitskanter som är närmast skivans ytterkant kommer i kontakt med belägget först.
 
Placering av bromsoket
 
Brembo bromsok är riktningsbestämda och lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas under tillverkningen för att undvika onormalt slitage på beläggen. På bromsoket finns en liten pil som visar skivans rotationsriktning. När den är monterad i fordonet sitter avtappningsskruven i den övre delen av bromsoket.
 
 
Flytande bromsskiva
 
Brembo använder flytande drivelement för att sammanfoga kompositskivorna. Skivans monteringssystem tillåter ett visst spel i både radiell och axiell riktning. Brembo har utvecklat speciella fjädrar som, när de används i drivelementen, är utformade för att förspänna den monterade delen något. Detta förhindrar att bromssystemet ger ifrån sig för mycket ljud. Dessa fjädrar kan finnas på alla drivelement eller i alternerande sekvens beroende på specifika tillämpningsbehov. Bussningar utan fjädrar kan röra sig något i axiell riktning; detta är ett grundläggande krav. Drivelementets åtdragningsskruvar dras åt till ett lämpligt vridmoment under monteringsprocessen och får inte dras åt ytterligare eller lossas av någon anledning.
 
 
Belägg
 
Brembos bromsbelägg är av hög kvalitet och garanterar konstant prestanda vid olika temperaturer. Beläggen är effektiva både vid låga temperaturer och vid de höga temperaturer som uppnås vid roadracing. För användning av alternativa friktionsmaterial rekommenderas du att kontakta Brembo för förslag. GT-systemets belägg kan vara utan slitageindikator. Regelbunden inspektion av beläggen rekommenderas för att förhindra skador på skivan på grund av för stort slitage på beläggen.
Beläggen är utslitna när friktionsmaterialet har en tjocklek på 2 mm.
 
 
Installations procedur
 
Lyftning av fordonet
 
1. Lossa fordonets skruvar eller muttrar något innan du lyfter fordonet.
2. Lyft fordonet försiktigt med hjälp av de lyftpunkter som anges i fordonstillverkarens bruksanvisning.
3. Stötta upp fordonet med hjälp av stöd, enligt fordonstillverkarens rekommendationer.
4. Ta bort hjulet.
 
FARA! Kontrollera att fordonet är upplyft på ett säkert och stabilt sätt, annars kan det falla ned från stöden och orsaka personskador.
FARA! Du rekommenderas att inte förlita dig på den hydrauliska domkraften för att stödja fordonet under monterings- och demonteringsarbetet. Om fordonstillverkarens anvisningar för lyft och stöd inte följs kan det leda till allvarliga olyckor, dödsfall och/eller materiella skador.
 
 
Förbikoppling av slitageindikatorn
 
FÖRSIKTIGHET! Denna procedur gäller endast för fordon som är utrustade med elektrisk slitageindikator. Om ditt fordon inte har någon elektrisk slitageindikator, gå vidare till punkten "Demontering av originalkomponenter".
 
Slitageindikatorns kabel är bortkopplad från kontakten på fordonet.
1. Koppla loss slitageindikatorns kabel (punkt 1) från kontakten på fordonet (punkt 2)
2. Om GT-satsen inte innehåller slitageindikatorn:
 • Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid till ON-läget utan att starta motorn.
 • Om slitageindikatorlampan förblir släckt, sätt nyckeln i läge OFF och fäst fordonskontakten så att den inte är i vägen och inte dras eller vrids av styr- och fjädringsrörelserna.
 • Vi rekommenderar att du använder plastklämmor. Gå vidare till punkten "Demontering av originalkomponenter".
Slitageindikatorns kabel är kapad 3-4 cm från anslutningen.
3. Kapa kabeln till slitageindikatorn (punkt 1) 3-4 cm från anslutningen (punkt 3). Anslut kabelns båda ändar och isolera noggrant. Anslut kabeln till kontakten på fordonet igen. 
4. Om GT innehåller slitageindikatorn: upprepa punkt 2.
 • Anslut kabelns ändar till ändarna på den medföljande slitageindikatorn och isolera noggrant.
 • Anslut kabeln till kontakten på fordonet igen.
  I samtliga fall:
 • Vrid nyckeln i tändningslåset till ON-läget utan att starta motorn.
 • Kontrollera att slitageindikatorn förblir släckt. Om den är på, kontrollera de elektriska anslutningarna från steg 2 igen och kontakta vid behov Brembos kundtjänst.
 • Fixera fordonskontakten så att den inte är i vägen och inte dras eller vrids av styrningens eller fjädringens rörelser. Vi rekommenderar att du använder plastklämmor. 
 
 
Demontering av originalkomponenterna
 
FÖRSIKTIGHET! Under alla faser som beskrivs nedan, se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med de delar av fordonet som kan skadas, i synnerhet de lackerade delarna. Sug omedelbart upp med papper och rengör med vatten vid oavsiktligt stänk eller läckage av bromsvätska.
 
Bromspedalen trycks ned genom användning av distansen.
 1. Om pumpen inte är utrustad med en tömningsventil, trampa lätt på bromspedalen för att undvika att vätskan läcker ut. Detta gör att pumpkolven hamnar utanför hålet som förbinder behållaren med bromssystemet.

Ta hjälp av en annan person eller placera en distans (punkt 4) mellan sätet och pedalen så att pedalen trycks ned 3-5 cm. Tryck inte ytterligare.
Bromsens matningsslang är bortkopplad från anslutningen till ramen. Säkerhetsclipsen är också borttagen från matarröret.
2. Koppla bort bromsens tilloppsledning från anslutningen till chassit (punkt 5). Var försiktig så att du inte skadar kanterna på sexkantsmuttern på det styva röret. Vi rekommenderar att du använder en hylsnyckel för att dra åt eller lossa kopplingarna. Ha en trasa och en behållare inom räckhåll för att samla upp bromsvätska som eventuellt läcker ut. Om sådan finns, avlägsna säkerhetsklämman (punkt 6) från tilloppsröret (punkt 7).
FÖRSIKTIGHET! För försörjning av bromsok används på vissa fordon slangar (från chassit till upphängningen) och styva rör (från upphängningen till bromsoket). Ta i så fall bort slangarna och de styva rören.
Matarröret är bortkopplat från fästet till ramen.
3. Koppla bort matningsröret (punkt 7) från fästet på chassit och från alla andra anslutningar. Matningsröret måste förbli anslutet till bromsoket. Försegla matningsröret (punkt 7) med lämpliga pluggar så snart det har tagits bort, så att damm och smuts inte kan tränga in.
Monteringsskruvarna för bromsoket tas bort från axeltappen.
4. Demontera fästskruvarna (punkt 8) som håller fast bromsoket på spindeln. Demontera bromsoket.
Muttrar och fästskruvar demonteras från bromsskivan.
5. Identifiera och skruva loss bromsskivans alla fästmuttrar och fästskruvar. Ta bort skivan (punkt 9) från sätet. Om sådan finns, använd det gängade hålet på skivkåpa som hjälp vid behov. Sätt i en lämplig skruv och dra åt den tills trycket på navets yta gör det möjligt att avlägsna skivan. Om det inte finns något gängat hål, använd en gummihammare och slå försiktigt på skivans bakre del på olika ställen tills skivan rör på sig och kan tas bort.
Gripdonets stödyta rengörs noggrant.
6. Rengör noggrant bromsokets yta (punkt 10) med lämpliga material och produkter (t.ex. en fuktig trasa). Rost bör avlägsnas med stålull eller metallborste.
Matarröret är bortkopplat från fästet till ramen.
7. Rengör noggrant skivans yta (punkt 11) som vilar på navet med lämpliga material och produkter (t.ex. en fuktig trasa). Resten bör rengöras med stålull eller en metallborste.
 
 
Installera GT-komponenterna
 
FÖRSIKTIGHET! I många fall är den nya GT-skivan större än den ursprungliga skivan.
 
1. Placera tillfälligt den nya GT-skivan i sitt säte och se till att det finns ett mellanrum på minst 3 mm mellan skivan och dammplattan.
2. Om gapet mellan skivan och dammplattan är mindre än 3 mm ska dammplattan tas bort. Se fordonstillverkarens bruksanvisning för borttagning av plattan.
3. Om GT-satsen inte innehåller fästet, gå vidare till punkt 8.
 
VARNING! För korrekt montering av konsolen, se bifogat diagram M.
 
Fästet monteras på spindeln med hjälp av skruvar.
4. Fäst fästet (punkt 12) på spindeln med de nya skruvarna (punkt 8), om de medföljer GT-satsen, alternativt använd originalskruvarna.
VARNING! Se till att konsolens och spindelns ytor är helt i kontakt med varandra.
Skivan är placerad på navet.
5. Placera skivan (punkt 13) på navet. Om originalskivan har hål för spindelns fästskruvar kommer dessa att finnas även på GT-skivan. För att mäta svängningen, lossa tillfälligt hjulets alla fästmuttrar eller skruvar. Använd olika brickor för varje skruv eller pinnbult för att inte skada klockan och för att säkerställa att skruvarna eller muttrarna inte når slutet av gängan innan skivan monteras. Dra åt med ett åtdragningsmoment på 14 Nm.
Komparatorns magnetiska bas placeras på bromsokets stödyta och komparatorns spets placeras på skivans inre bromsyta.
6. Placera den magnetiska basen (punkt 14) på mätklockan på ytan av skjutmåttet, eller på ett lämpligt placerat metallstöd som är inbyggt i fordonet, och se till att basen inte rör sig under mätningen.
 
7. •  Låt spetsen på mätklockan vila på skivans inre bromsyta (punkt 13) ca 3-5 mm från den yttre diametern. Se till att spetsen inte kommer i kontakt med hål eller slitsar när skivan roterar. Rotera skivan ett helt varv. Den totala svängningen får inte överstiga 0,07 mm. ​​​​​
 
Om svängningen överstiger detta värde kan den minskas genom att ta bort skivan och rotera den 1/3, 1/4 eller 1/5 varv, beroende på antalet fästhål. Sätt tillbaka skivan och upprepa mätningen. Om ditt fordon är utrustat med skruvar för fastsättning av skivan på navet kan det hända att ovanstående åtgärd inte är möjlig. I så fall kan du prova skivor från en annan sats för samma fordon, om sådana finns tillgängliga. Om svängningsvärdena fortsätter att överskrida den inställda gränsen är navet, spindeln eller lagret troligen utanför de angivna gränserna. Konsultera fordonstillverkarens handbok för att lösa problemet.
VARNING! Använd inte tätningsmedel eller gänglås på de skruvar eller muttrar som fäster bromsoket i fästet.
 
Bromsoket placeras på skivan. Brickor och muttrar placeras på varje tapp.
8. •  Placera bromsoket (punkt 14) på skivan. Om fästet (punkt 12) är försett med pinnbultar, se till att bromsoket är placerat som på bilden. Montera en bricka (punkt 15) (i förekommande fall) och en mutter (punkt 16) på varje pinnskruv. Muttrarna är självlåsande, det gängade hålet är ovalt och det är inte nödvändigt att använda gänglås. Dra åt varje mutter med ett åtdragningsmoment på 115 Nm.
Om fästet är utan pinnbultar, använd skruvarna och eventuella brickor (i förekommande fall) för att fästa bromsoket i fästet. Dra åt skruvarna med det vridmoment som anges i tabellen.
 
Typ av skruv Åtdragningsmoment
M12x1.5 115 Nm
M14x1.5 120 Nm
 
VARNING! Använd inte tätningsmedel eller gänglås på någon av rörkopplingarna.
En bricka placeras på adapterns korta ände och skruvas in i spännhylsans matningshål.
9. Ta bort det gängade plastlocket från matningshålet på bromsokets sida.

10. För GT-satsen med adapter (punkt 17), sätt en kopparbricka (punkt 21) på den korta delen och skruva in den i bromsokets matningshål (punkt 18). Dra åt med ett åtdragningsmoment på 20 Nm.
Matarrörets ände skruvas fast på adaptern.
11. Skruva fast matarrörets ände (punkt 19) på adaptern (punkt 17) utan att dra åt, så att kopplingen kan rotera under de kommande monteringsstegen, och fortsätt sedan med punkt 13.
En bricka sätts på skruven. Det hela sätts på en annan kopparbricka och skruvas fast i matningshålet.
12. För satser som levereras med banjokoppling, sätt en kopparbricka (punkt 21) på skruven (punkt 20), sätt i banjokopplingen och sedan ytterligare en kopparbricka (punkt 21). Skruva fast allt utan att dra åt i kaliberns matningshål (punkt 18), så att kopplingen (punkt 22) kan rotera under nästa steg i monteringen.
Anslutningen för matarslangen sätts in i fästet på ramen.
13. Säkra matningsröret i eventuella stöd. För in kopplingen (punkt 22) på matningsröret i fästet på chassit och se till att den inte blir vriden.
VARNING! I vissa fall levereras lämpligt formade adaptrar tillsammans med rören för sätet i fästet på chassit och de måste användas om de medföljer. Se de specifika monteringsanvisningarna som medföljer satsen. Du får inte ändra (genom bearbetning) sätet i fästet på chassit. 
Matarslangen återansluts till vätskematningssystemet på ramen.
14. Återanslut matningsröret (punkt 23) till vätsketillförselsystemet (punkt 5) på chassit. Montera eventuella fästklämmor (punkt 6). Dra åt fästet (punkt 24) med det åtdragningsmoment som föreskrivs av fordonstillverkaren.
Öglan dras åt mot spännhylsan.
15. Dra åt röränden till adaptern eller banjokopplingen (punkt 20) till bromsoket med ett åtdragningsmoment på 20 Nm. Se till att tilloppsröret inte vrids.
FARA! Montera hjulet tillfälligt och kontrollera att matningsröret sitter riktigt på plats. Kontrollera att matningsröret inte dras eller vrids och kommer i kontakt med fjädringen, chassit, transmissionen och fälgen under fullständig rörelse av styrningen och fjädringen. Felaktig placering av matningsröret kan orsaka läckage av bromsvätska och felfunktion i bromssystemet med följande risk för dödsfall, allvarliga personskador eller skador på dig själv och andra.
 
16. Ändra matningsrörets dragning vid behov.
 
17. Upprepa detta för den andra sidan av fordonet.
 
Avtappning
 
Utför avtappningen enligt anvisningarna i fordonstillverkarens handbok, alternativt föreslår Brembo följande.
FARA! Luft som fastnat i hydraulkretsen påverkar bromsförmågan allvarligt. Avtappning måste utföras noggrant och grundligt. Använd bromsvätska av den typ som rekommenderas av fordonstillverkaren för att undvika eventuell inkompatibilitet mellan vätskor. Ta endast vätska från förseglade behållare. Det kan finnas en eller två avtappningsskruvar för varje bromsok. Avtappningen måste upprepas på alla skruvar i systemet.
VARNING! Under alla faser som beskrivs nedan, se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med de delar av fordonet som kan skadas, i synnerhet de lackerade delarna. Ta omedelbart upp stänk eller oavsiktliga läckage av bromsvätska med papper och rengör med vatten.
FÖRSIKTIGHET! Bromssystemen i de senaste fordonen kan vara utrustade med komplexa och känsliga säkerhetssystem (ABS, EBD, ...). I dessa fall kan avtappning av bromssystemet behöva utföras med den utrustning som anges av fordonstillverkaren och enligt en annan procedur än den som beskrivs nedan. Läs fordonstillverkarens handbok och följ anvisningarna.
 
Distansen tas bort från bromspedalen.
1. Ta bort distansbrickan (punkt 4) som tidigare var placerad i förarutrymmet, så att bromspedalen frigörs och kretsen kan öppnas igen.
Skyddslocket avlägsnas och avtappningspluggen på bromsoket ansluts till röret som är anslutet till det kärl som samlar upp vätskan som kommer ut.
2. Ta bort skyddslocket (punkt 26) och anslut det genomskinliga röret (punkt 28) till avtappningsskruven (punkt 27) på bromsoket. Placera en behållare i slutet av röret för att samla upp den vätska som kommer ut.
Avtappningspluggen på bromsoket öppnas och vätskan börjar samlas i en behållare.
3. Öppna avtappningsskruven. Tryck upprepade gånger på bromspedalen i fordonet tills vätskan börjar komma ut ur avtappningsskruven.
Avtappningspluggen för bromsoket är stängd.
4. Håll pedalen nedtryckt och stäng avtappningsskruven. Släpp upp bromspedalen, vänta några sekunder och upprepa sedan proceduren tills bromsvätskan kommer ut utan luftbubblor och bromspedalens normala motstånd och slaglängd har återställts. Upprepa avtappningsproceduren för alla andra avtappningsskruvar.
Bromspedalen hålls nere av distansen.
5. Håll bromspedalen intryckt genom att placera en distans (punkt 4) mellan sätet och pedalen eller ta hjälp av en annan person. 
Avtappningspluggen för bromsoket är lossad.
6. Lossa avtappningsskruven (punkt 27) 1/2 till 3/4 varv.
En spridare används för att trycka in kolvarna i bromsoket.
7. Använd ett lämpligt verktyg (t.ex. en retraktor (punkt 29)) för att trycka in kolvarna i bromsoket. Detta hjälper till att driva ut vätska och luft som finns i kretsen. Stäng avtappningsskruven. Frigör kolvarna och ta bort distansen som tidigare satt i förarutrymmet.
Röret som förbinder bromsokets avtappningsplugg till en behållare är borttaget.
8. Ta bort det genomskinliga röret och sätt tillbaka skyddslocket på avtappningsskruven. Dra åt avtappningsskruven med ett vridmoment på 14 Nm. Stäng pluggen till bromsvätskebehållaren. När fordonet står stilla, trampa upprepade gånger på bromspedalen tills det vanliga pedalmotståndet återställs. Tryck hårt på fordonets bromspedal med motorn påslagen och kontrollera att det inte läcker vätska från bromsoket eller uppstår onormala tryckfall i kretsen och att de bakre bromsljusen tänds. Sätt tillbaka hjulet.
FARA! Om bromsoket läcker vätska, upprepa alla åtgärder som beskrivs i detta dokument för att fastställa orsaken och åtgärda problemet.
 
 
Inkörning av belägg och skivor
 
FÖRSIKTIGHET! Följ noggrant den procedur som beskrivs nedan. Bromsa inte kraftigt.
FARA! När de nya bromsbeläggen precis har monterats ska du komma ihåg att bromsverkan minskar och att du därför bör: 
 • Ta det lugnt;
 • Undvik kraftiga och långvariga inbromsningar. 
Kör försiktigt och utför minst 30 inbromsningar med medelhög/låg retardation som varar ca 3 sekunder och kör minst 1 km mellan varje inbromsning. 
Kontrollera att bromsningen blir jämn och utan vibrationer.
Kör fordonet några km utan att bromsa för att kyla bromssystemet. Kontrollera bromsningen igen. Om den är jämn och utan vibrationer är bromssystemet klart för normal användning.
Om fordonet stannas omedelbart efter avslutad bromssekvens kan värmen från skivorna leda till att bromsvätskans temperatur överstiger kokpunkten. I detta fall bildas bubblor i bromsvätskan som, när fordonet börjar röra sig igen, påverkar systemets bromsförmåga med risk för dödsfall, personskador och materialskador som följd.
 
 
Underhåll
 
Om det inte uttryckligen anges, kräver systemet inget särskilt underhåll. Slitaget på skivan bör övervakas genom att kontrollera att tjockleken inte sjunker under den angivna miniminivån.

 
Allmän information och säkerhetsinformation
 
Denna produkt har utformats för att uppfylla alla tillämpliga säkerhetsstandarder. Produkterna är inte avsedda att användas på annat sätt än för det specifika ändamål som de har konstruerats och tillverkats för. Användning för något annat ändamål eller modifiering eller manipulering av produkten kan påverka produktens prestanda och kan göra produkten osäker. Sådan ändring eller felaktig användning upphäver den begränsade garantin och kan leda till att den som använder produkten blir ansvarig för personskada eller egendomsskada på andra.
I dessa instruktioner betyder "FARA!" förfaranden som, om de inte följs, med stor sannolikhet kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. ”VARNING!" betyder åtgärder som, om de inte följs, kan orsaka personskador. “FÖRSIKTIGHET!” betyder åtgärder som, om de inte följs, kan leda till skador på fordonet. 
 
FARA!
 • Denna produkt är avgörande för säker drift av det fordon som den är installerad på, och den är avsedd att installeras endast av en skicklig, kvalificerad person som har utbildats och/eller har erfarenhet av den installation och användning som produkten är avsedd för. Installatören måste vara utrustad med rätt verktyg för sitt yrke och ha kunskap och erfarenhet av att hantera fordonsreparationer. Felaktig installation, oavsett om den orsakas av att dessa instruktioner inte har följts noggrant och fullständigt eller på annat sätt, upphäver den begränsade garantin och kan medföra att installatören blir ersättningsskyldig i händelse av personskada eller skada på egendom. Brembo ansvarar inte för materialskador eller personskador som orsakas av en person som kör ett fordon på vilket en ersättningsprodukt har installerats på ett felaktigt sätt.
  Undvik att fett och andra smörjmedel kommer i kontakt med skivans och bromsbeläggens bromsytor eftersom detta kan påverka bromssystemets effektivitet och orsaka fysiska skador. Montera GT-satsen bromssystem på båda sidor.
 • Undvik att fett och andra smörjmedel kommer i kontakt med skivans och bromsbeläggens bromsytor eftersom detta kan påverka bromssystemets effektivitet och orsaka fysiska skador. Montera GT-satsen bromssystem på båda sidor.
 • Innan utbytet påbörjas ska du kontrollera att det material som används för bytet är lämpligt för fordonets märke och modell.
 • Denna Brembo-produkt har utformats för att uppfylla alla tillämpliga säkerhetsstandarder. Produkterna är inte avsedda att användas på annat sätt än för det specifika ändamål som de har konstruerats och tillverkats för.
 • Användning för något annat ändamål eller modifiering eller manipulering av produkten kan påverka produktens prestanda och kan göra produkten osäker.
 • Den använda produkten som ersätts av denna produkt får inte installeras på någon annan produkt. Detta kan leda till materiella skador och personskador, inklusive dödsfall.
 • Kontrollera alltid att bromsvätskenivån i behållaren ligger mellan de minimi- och maximinivåer som anges på behållaren. En felaktig nivå kan orsaka bromsvätskeläckage eller minskad effektivitet i bromssystemet. För mycket eller för lite bromsvätska i behållaren leder till att bromsarna inte fungerar som de ska, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.
 • Försök inte lossa eller dra åt skruvarna som håller ihop halvbromsoken eller fästa mellanlägg eller dragstänger på bromsokshuset, om det inte uttryckligen krävs i denna handbok, och i så fall endast för de åtgärder som anges.
 • Ta inte bort pinnbultarna.
 
VARNING!
 • Vid byte av produkten, och relaterade delar som bromsvätska, bromsbelägg, bromsbackar och liknande, kommer installatören att utsättas för vätskor och delar som kan anses vara "farligt avfall" enligt gällande lagar, regler och förordningar. Allt sådant avfall måste hanteras, återvinnas och skaffas bort i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att den som genererar det farliga avfallet straffas enligt miljölagstiftningen, och kan leda till person- eller egendomsskador för generatorn eller andra.
 • För att undvika att skapa en defekt installation, undvik kraftiga stötar och/eller skador på produkten, dess delar och komponenter, eftersom detta kan försämra deras effektivitet och orsaka felfunktion. Byt vid behov ut skadade delar eller komponenter.
 • GT-satserna levereras i två förpackningar för att skilja elementen på höger sida från elementen på vänster sida. Se till att de enskilda komponenterna monteras korrekt och att komponenterna från de två olika förpackningarna inte blandas.
 • För att undvika personskador:
  • Använd lämplig utrustning för att förhindra inandning av damm som uppstår vid rengöring av delarna.
  • Använd alltid handskar vid demontering och montering av komponenter med vassa kanter.
  • Låt inte hud komma i direkt kontakt mellan belägget och bromsbackarnas beläggning eftersom detta kan orsaka skavsår.
  • Undvik direktkontakt med bromsvätskan eftersom den kan orsaka irritation på hud och ögon. Vid kontakt, rengör noggrant i enlighet med anvisningarna från tillverkaren av fordonet eller bromsvätskan.
  • Se till att alla elektriska kontakter är korrekt anslutna och kontrollera att varningslamporna tänds. Om de inte tänds kan det faktum att varningslamporna inte fungerar leda till att bromssystemets effektivitet minskar eller att bromssignalerna inte fungerar.

FÖRSIKTIGHET!
 • Ta inte bort bromsringen från klockan. För kompositskivor är även klockorna utsatta för slitage, därför innebär byte av en sliten flytande skiva att hela enheten byts ut och inte bara ringen.
 • Brembo rekommenderar att du mäter skivans svängning under installationen för att säkerställa att navet, spindeln och lagret är i perfekt ordning och inriktade. Om proceduren inte utförs och ett vibrationsproblem uppstår, accepterar Brembo inget ansvar för erkännande av garantin.
 • De fasta bromsoken som ingår i satsen överför mer vibrationer av alla slag till bromspedalen (utom för system med elektroniskt bromssystem) och/eller till ratten.
 • Även om lagren, alla delar av fjädringen, bussningar, huvuden, axlar, fälgar, däck etc. ... inte är alltför slitna efter begränsad användning, måste de kontrolleras i enlighet med fordonstillverkarens handbok och, om nödvändigt, bytas ut innan en GT-satsen monteras.
Garanti
Vi garanterar att produkten uppfyller tillverkarens specifikationer och att den är fri från material- och tillverkningsfel. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Om ett fel upptäcks måste det anmälas inom 60 dagar från upptäckten och inom två år från inköpsdatumet. Om felet bekräftas och omfattas av garantin kommer produkten att repareras eller ersättas med en ny eller grundligt renoverad produkt. Garantin täcker inte skador som helt eller delvis orsakats av felaktig användning, brand, kemisk korrosion, olaglig användning eller för andra ändamål än de avsedda, användning på en annan modell än den avsedda, felaktig installation eller i strid med vad som anges av tillverkaren eller underlåtenhet att underhålla produkten enligt tillverkarens anvisningar i de medföljande instruktionerna.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Montering på fordon
Läs nästa artikel
Instruktioner för byte av bromsskiva
Sekretesspolicy">