Instruktioner för byte av bromsok

Konventioner
 
Illustrationerna är avsedda som vägledning. Kontrollera att reservdelarna är lämpliga för fordonets märke och modell innan du börjar använda dem.
 
VARNING!
När du har bytt bromsok ska du kontrollera att fordonets bromsledningar inte är vridna eller alltför böjda, eftersom detta skulle hindra vätskans flöde. Byt vid behov ut bromsledningarna mot mer lämpliga.
 
VARNING!
Under alla faser som beskrivs nedan måste du se till att bromsvätskan inte kommer i kontakt med fordonets lackerade delar. I händelse av stänk eller läckage av vätskan, stoppa omedelbart läckaget med papper.
 
Locket öppnas och membranet avlägsnas.
1. Placera motorcykeln på stödet.
 
2. Öppna pluggen (punkt 1) och ta bort membranet (punkt 2) från bromsvätskekanalen som försörjer bromsoket som ska demonteras.
En slang och behållare ansluts till avtappningsspluggen på bromsoket.
3. Anslut ett genomskinligt rör till avtappningspluggen (punkt 3) på bromsoket och placera en behållare i andra änden för att samla upp vätskan.
 
4. Skruva loss avtappningspluggen (punkt 3) och töm hydraulkretsen.
Vätskans matningsrör är lös.
5. Stäng avtappningspluggen och ta bort uppsamlingsröret.
 
6. Lossa vätskematningsröret (punkt 4) på bromsoket så att det senare kan skruvas loss för hand.
Säkerhetsstiften tas bort.
7. Ta bort säkerhetsstiften (punkt 5) med hjälp av en tång.
Stiften och fjädern tas bort.
8. Ta bort stiften (punkt 6) med hjälp av en hammare och en stiftdrivare om det behövs.
 
9. Ta bort fjädern (punkt 7).
Beläggen är förstorade.
10. Lossa bromsbelägget (punkt 8) försiktigt med hjälp av en utdragare eller annat lämpligt verktyg.
Fästskruvarna sitter löst.
 11. Skruva loss fästbultarna (punkt 9) med en skiftnyckel och ta bort bromsoket från motorcykelns ram.
 
 
Vätskans matningsrör har lossnat från bromsoket.
12. Avlägsna vätskematningsröret (punkt 4) helt från bromsoket.
 
13. Håll änden på matningsröret upphöjd för att förhindra vätskeläckage.
Skivbromsytan rengörs och distanserna monteras.
14. Rengör bromsytan (punkt 10) på skivan (punkt 11) med ett avfettningsmedel, t.ex. lösningsmedel SE 47.
 
15. Placera det nya bromsoket på motorcykeln.

16. Byt ut originalskruven (punkt 9) mot en skruv från den medföljande satsen.

17. Montera vid behov distanserna (punkt 12) som ingår i satsen.​​​​​​​

18. Sätt i skruvarna (punkt 9) utan att dra åt dem.
Avtappningspluggen och en genomskinlig slang är anslutna till bromsoket.
19. Återanslut bromsvätskans matningsrör (punkt 4) och dra åt kopplingen med en fast nyckel till ett indikativt åtdragningsmoment på 17-20 Nm.

20. Fyll bromsvätsketanken med ny vätska i enlighet med tillverkarens specifikationer.​​​​​​​

21. Anslut ett genomskinligt rör till avtappningspluggen (punkt 3) på bromsoket och placera en behållare vid den andra för att samla upp vätskan.​​​​​​​

22. Öppna avtappningspluggen (punkt 3).​​​​​​​

23. Använd bromsspaken.​​​​​​​

24. Stäng avtappningspluggen igen.
FARA! Släpp inte spaken med avtappningspluggen öppen, eftersom luft då kan sugas in i hydraulkretsen.
Fästskruvarna för bromsoket dras åt.​​​​​​
25. Frigör bromshandtaget.

26. Skruva loss avtappningspluggen.

27. Använd bromsspaken.

28. Upprepa de fyra föregående punkterna tills luftbubblor kommer ut och det vanliga bromsspaksmotståndet är återställt.​​​​​​​

29. Stäng avtappningspluggen och ta bort den genomskinliga röret.

30. Dra åt avtappningspluggen med ett åtdragningsmoment på 16 Nm.​​​​​​​

31. Med systemet trycksatt, dra åt bromsokens alla fästbultar (punkt 9) med det åtdragningsmoment som föreskrivs av fordonstillverkaren. (indikativt värde: 46Nm).
Membranet rengörs noggrant och locket sätts tillbaka på bromsvätskebehållaren.
32. Efter avtappning är bromsvätskan i tanken på miniminivå. Dra tillbaka kolvarna helt, tryck på beläggen med händerna och fyll sedan på.

33. Rengör bromsvätsketankens membran (punkt 2) noggrant och avlägsna alla rester av vätska.​​​​​​​

34. Sätt tillbaka membranet och pluggen (punkt 1) på bromsvätsketanken och dra åt alla eventuella skruvar).
FARA! Om du upptäcker läckage från bromsoket, upprepa hela proceduren ovan för att fastställa orsaken och åtgärda felet.​​​​​​​

35. Ta bort motorcykeln från stödet.
 
 
Allmän information och säkerhetsinformation
 
Denna produkt har utformats för att uppfylla alla tillämpliga säkerhetsstandarder. Produkterna är inte avsedda att användas på annat sätt än för det specifika ändamål som de har konstruerats och tillverkats för. Användning för något annat ändamål eller modifiering eller manipulering av produkten kan påverka produktens prestanda och kan göra produkten osäker. Sådan ändring eller felaktig användning upphäver den begränsade garantin och kan leda till att den som använder produkten blir ansvarig för personskada eller egendomsskada på andra.
I dessa instruktioner betyder "FARA!" förfaranden som, om de inte följs, med stor sannolikhet kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. ”VARNING!" betyder åtgärder som, om de inte följs, kan orsaka personskador. “FÖRSIKTIGHET!” betyder åtgärder som, om de inte följs, kan leda till skador på fordonet.
 
FARA!
 • Denna produkt är avgörande för säker drift av det fordon som den är installerad på, och den är avsedd att installeras endast av en skicklig, kvalificerad person som har utbildats och/eller har erfarenhet av den installation och användning som produkten är avsedd för.
 • Installatören måste vara utrustad med rätt verktyg för sitt yrke och ha kunskap och erfarenhet av att hantera fordonsreparationer. Felaktig installation, oavsett om den orsakas av att dessa instruktioner inte har följts noggrant och fullständigt eller på annat sätt, upphäver den begränsade garantin och kan medföra att installatören blir ersättningsskyldig i händelse av personskada eller skada på egendom.
 • Brembo ansvarar inte för materialskador eller personskador som orsakas av en person som kör ett fordon på vilket en ersättningsprodukt har installerats på ett felaktigt sätt.
 • Undvik att fett och andra smörjmedel kommer i kontakt med skivans och bromsbeläggens bromsytor eftersom detta kan påverka bromssystemets effektivitet och orsaka fysiska skador.
 • Den använda produkten som ersätts av denna produkt får inte installeras på någon annan produkt. Detta kan leda till materiella skador och personskador, inklusive dödsfall.
 • Kontrollera alltid att bromsvätskenivån i behållaren ligger mellan de minimi- och maximinivåer som anges på behållaren. En felaktig nivå kan orsaka bromsvätskeläckage eller minskad effektivitet i bromssystemet. För mycket eller för lite bromsvätska i behållaren leder till att bromsarna inte fungerar som de ska, vilket kan leda till personskador eller dödsfall.
 
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte vassa verktyg vid montering av gummikomponenter, eftersom de kan skadas. Var noga med att byta ut skadade komponenter.
 
VARNING!
 • För att undvika att skapa en defekt installation, undvik kraftiga stötar och/eller skador på produkten, dess delar och komponenter, eftersom detta kan försämra deras effektivitet och orsaka felfunktion. Byt vid behov ut skadade delar eller komponenter.
 • Vid byte av produkten, och relaterade delar som bromsvätska, bromsbelägg, bromsbackar och liknande, kommer installatören att utsättas för vätskor och delar som kan anses vara "farligt avfall" enligt gällande lagar, regler och förordningar. Allt sådant avfall måste hanteras, återvinnas och skaffas bort i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att den som genererar det farliga avfallet straffas enligt miljölagstiftningen, och kan leda till person- eller egendomsskador för generatorn eller andra.
 • För att undvika personskador:
  • Använd lämplig utrustning för att förhindra inandning av damm som uppstår vid rengöring av delarna.
  • Använd alltid handskar vid demontering och montering av komponenter med vassa kanter.
  • Låt inte hud komma i direkt kontakt mellan belägget och bromsbackarnas beläggning eftersom detta kan orsaka skavsår.
  • Placera inte händerna i beläggets säte när du tar bort bromsokets kolvar med hjälp av tryckluft, på grund av risken för klämskador.
  • Undvik direktkontakt med bromsvätskan eftersom den kan orsaka irritation på hud och ögon. Vid kontakt, rengör noggrant i enlighet med anvisningarna från tillverkaren av fordonet eller bromsvätskan.
  • Utsätt inte de elektriska komponenterna för elektrostatiska laddningar eller stötar som kan skada plastdelarna.
  • Skydda de demonterade elektriska komponenterna mot fukt.
  • Se till att alla elektriska kontakter är korrekt anslutna och kontrollera att varningslamporna tänds. Om de inte tänds kan det faktum att varningslamporna inte fungerar leda till att bromssystemets effektivitet minskar eller att bromssignalerna inte fungerar.
Garanti
Vi garanterar att produkten uppfyller tillverkarens specifikationer och att den är fri från material- och tillverkningsfel. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Om ett fel upptäcks måste det anmälas inom 60 dagar från upptäckten och inom två år från inköpsdatumet. Om felet bekräftas och omfattas av garantin kommer produkten att repareras eller ersättas med en ny eller grundligt renoverad produkt. Garantin täcker inte skador som helt eller delvis orsakats av felaktig användning, brand, kemisk korrosion, olaglig användning eller för andra ändamål än de avsedda, användning på en annan modell än den avsedda, felaktig installation eller i strid med vad som anges av tillverkaren eller underlåtenhet att underhålla produkten enligt tillverkarens anvisningar i de medföljande instruktionerna.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Motorcykel montering
Läs nästa artikel
Instruktioner för byte av bromsok - Fast bromsok för motorcykel
Sekretesspolicy">