It's possible that some of this content has been automatically translated.

Podpora

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek www.bremboparts.com
Vážený uživateli, na této stránce naleznete informace o tom, jak spravujeme Vaše osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek.
Tyto informace poskytujeme nejen proto, abychom splnili zákonné povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů stanovené v nařízení (EU) 2016/679 nebo "nařízení", ale také proto, že věříme, že ochrana osobních údajů je základní hodnotou činnosti naší společnosti, a chceme vám poskytnout veškeré informace, které byste mohli potřebovat k ochraně vašeho soukromí a kontrole používání vašich údajů při procházení našich webových stránek.

Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správcem údajů odpovědným za zpracování osobních údajů, jinými slovy stranou přebírající odpovědnost za rozhodnutí týkající se metod a účelů zpracování, je společnost Brembo N.V. (dále jen "Brembo"), se sídlem v Amsterdamu, Nizozemsko, a s obchodní a firemní adresou v Bergamu, via Stezzano 87 – 24126 (BG), Itálie. Správce údajů lze kontaktovat písemně na e-mailovou adresu privacy@brembo.com nebo telefonicky na čísle +39 035.6052111.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba jmenovaná ke sledování dodržování nařízení a lze ji kontaktovat písemně na e-mailovou adresu privacy@brembo.com nebo na fyzickou adresu správce údajů (s uvedením "k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů").

Informace o zpracování osobních údajů
Když navštívíte nebo prohlížíte tyto webové stránky nebo využíváte služby, které jsou zde k dispozici, můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob v souladu s platnými právními předpisy a podmínkami uvedenými níže.

1. Formulář, newsletter a e-mail

1.1 Shromažďované osobní údaje
- Jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, země a další údaje (např. adresa, město, PSČ, kraj, typ podnikání, typ soukromého profilu/firemního profilu, vozidlo);
- E-mailová adresa;
- Nezbytné údaje pro ověření prostřednictvím účtů Google nebo Microsoft, pokud se uživatel přihlásí do oblasti s omezeným přístupem prostřednictvím služeb Google nebo Microsoft. Upozorňujeme, že společnosti Google a Microsoft fungují jako nezávislí správci údajů, proto uživatelům doporučujeme, aby si před přihlášením přečetli příslušné zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na následujících odkazech: 

1.2 Účel zpracování
A) Registrace účtu (např. když se zaregistrujete a vstoupíte do vyhrazené oblasti) a umožníme vám používat služby, které požadujete (abychom mohli reagovat na vaše žádosti o podporu týkající se našich produktů nebo abychom vám umožnili připojit se k online událostem a webinářům);
B) Reakce na vaše požadavky (např. e-mailové zprávy, které jste spontánně zaslali na adresy Brembo uvedené na webových stránkách s žádostí o informace o společnosti Brembo Expert a produktech Brembo, formuláře, které jste vyplnili pro registraci na konkrétní webináře atd.), přičemž následné získání použité e-mailové adresy je implicitní;
C) Zasílání e-mailových zpráv obsahujících informační bulletiny a obchodní/propagační informace týkající se produktů Brembo a žádosti o vaši účast na průzkumu trhu a průzkumech spokojenosti zákazníků.

1.3 Zda je poskytnutí údajů povinné nebo dobrovolné
Poskytnutí informací označených hvězdičkou ve formulářích dostupných na webových stránkách je nezbytné k tomu, abychom mohli splnit vaši žádost. Pokud tyto informace nebudou poskytnuty nebo budou neúplné, nebudeme vám moci požadovanou službu poskytnout. Poskytnutí dalších informací požadovaných ve vyhrazené oblasti (týkající se vašeho profilu) je dobrovolné a vaše rozhodnutí tyto informace neposkytnout nebude mít žádný vliv na poskytování jakýchkoli služeb.  
Pole země bydliště musí být vyplněno ve formuláři "žádost o informace" na webových stránkách, abyste mohli tyto informace obdržet.
Nezbytné v případech A) a B) pro splnění vašeho požadavku. Pokud tyto informace nebudou poskytnuty nebo budou neúplné, nebude možné požadovanou službu poskytnout.
Volitelné v případě C), abychom vám mohli zasílat propagační zprávy týkající se produktů Brembo. 
Vaše rozhodnutí neposkytnout tyto informace vám pouze zabrání v přijímání propagačních materiálů a nebude mít žádný vliv na vaši schopnost procházet webové stránky nebo přistupovat do vyhrazené oblasti.

1.4 Způsob a místo zpracování
Procesy související s webovými službami těchto webových stránek se nacházejí v Evropě.
Vaše osobní údaje budou převážně zpracovávány automatizovanými systémy zpracovávanými zákonným (v souladu s uvedeným právním základem), spravedlivým, přiměřeným a transparentním způsobem ve vztahu k subjektu údajů a pouze v rozsahu nezbytném pro stanovené účely. Jsou zavedena zvláštní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě dat a nezákonnému, nesprávnému nebo neoprávněnému použití dat.

1.5 Právní základ pro zpracování údajů
S ohledem na účely spojené se správou vašich požadavků a registrací účtu je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro realizaci předsmluvních činností v reakci na vaši žádost a pro uzavření smlouvy.
Pokud jde o účely související se zasíláním propagačních sdělení, budou vaše osobní údaje zpracovávány pouze v případě, že jste k tomuto zpracování udělili výslovný souhlas (který můžete kdykoli odvolat), poskytnutý výslovnou žádostí o zasílání reklamních sdělení při vyplňování formuláře žádosti.

1.6 Příjemce údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pracovníky společnosti Brembo, kteří jsou oprávněni provádět uvedené činnosti zpracování, a dodavateli skupiny Brembo, kteří poskytují služby, jako je technická správa webových stránek a hostingové služby, jakožto jednající zpracovatelé údajů. Výše uvedené strany budou provádět veškeré činnosti týkající se zpracování údajů podle pokynů společnosti Brembo.  
Úplný a aktuální seznam zpracovatelů údajů si můžete vyžádat od společnosti Brembo písemně na kteroukoli z výše uvedených adres.

1.7 Doba uložení údajů
Po dobu nezbytně nutnou k dosažení uvedených účelů a v souladu s lhůtami/omezeními stanovenými zákonem pro uchovávání osobních údajů. V případě zpracování údajů pro marketingové účely budou vaše osobní údaje uchovávány až do odvolání vašeho souhlasu, a to po dobu nepřesahující maximální limity povolené zákonem nebo stanovené zvláštními směrnicemi dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů.

2. Navigace

2.1 Shromažďované osobní údaje
IP adresa a navigační údaje;

2.2 Účel zpracování
Navigace na webových stránkách. Digitální systémy a softwarové postupy používané při provozu a údržbě těchto webových stránek získávají určité typy osobních údajů v rámci svých běžných funkcí a přenos těchto údajů je implicitní při používání internetových komunikačních protokolů. I když tyto informace nejsou shromažďovány s úmyslem být spojeny s identifikovatelnými subjekty údajů, vzhledem k povaze a typu těchto informací mohou být zpracovány a korelovány s údaji, které mají k dispozici třetí strany, za účelem identifikace uživatelů.
Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy a názvy domén identifikující počítače uživatelů, kteří se připojují k webovým stránkám. Údaje o prohlížení se používají k získání anonymizovaných statistických informací týkajících se používání webu ke sledování funkčnosti samotného webu;
Instalace technických/relačních souborů cookie pro zlepšení funkčnosti webových stránek a dalších souborů cookie, jak je popsáno v zásadách používání souborů cookie, které vám doporučujeme přečíst a můžete k nim přistupovat pomocí následujícího odkazu.

2.3 Zda je poskytnutí údajů povinné nebo dobrovolné
Nezbytné pro procházení webových stránek a přístup k různým funkcím webových stránek.

2.4 Způsob a místo zpracování
Procesy související s webovými službami těchto webových stránek se nacházejí v Evropě.
Vaše osobní údaje budou převážně zpracovávány automatizovanými systémy zpracovávanými zákonným (v souladu s uvedeným právním základem), spravedlivým, přiměřeným a transparentním způsobem ve vztahu k subjektu údajů a pouze v rozsahu nezbytném pro stanovené účely. Jsou zavedena zvláštní bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě dat a nezákonnému, nesprávnému nebo neoprávněnému použití dat.

2.5 Právní základ pro zpracování údajů
Vaše údaje jsou zpracovávány, abychom vám poskytli nástroje potřebné k návštěvě webových stránek a přístupu k dostupným funkcím.

2.6 Příjemce údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pracovníky společnosti Brembo, kteří jsou oprávněni provádět uvedené činnosti zpracování, a dodavateli skupiny Brembo, kteří poskytují služby, jako je technická správa webových stránek a hostingové služby, jakožto jednající zpracovatelé údajů. Výše uvedené strany budou provádět veškeré činnosti týkající se zpracování údajů podle pokynů společnosti Brembo.  
Úplný a aktuální seznam zpracovatelů údajů si můžete vyžádat od společnosti Brembo písemně na kteroukoli z výše uvedených adres.

2.7 Doba uložení údajů
Po dobu trvání relace a po celou dobu, kdy je webová stránka používána

Brembo také zahrnuje službu webové stránky pro identifikaci vlastností a specifikací vozidel (jako jsou brzdové destičky/čelisti a brzdové kotouče/bubny instalované na vozidle atd.) a příslušných produktů Brembo použitelných na konkrétním vozidle. Pro využití této služby je nutná SPZ vozidla. Tyto informace nebudou společností Brembo uchovávány ani podrobeny žádné další analýze a nebudou spojeny s informacemi o registraci vozidla za účelem identifikace fyzických osob.

Práva subjektu údajů
Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům (právo na přístup); získat vaše digitální osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a případně předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost údajů); požadovat opravu, aktualizaci nebo úpravu svých osobních údajů (právo na opravu); a dosáhnout výmazu vašich osobních údajů (právo na výmaz), s výjimkou případů, kdy platí výjimky z těchto práv. Rádi bychom vás informovali, že žádosti o výmaz údajů jsou podřízeny platným právním předpisům a zákonům o uchovávání dokumentů, které jsou stanoveny zákony a předpisy. 
Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vaším souhlasem, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, pokud je to relevantní (právo na odvolání souhlasu). Kdykoli se můžete rozhodnout, že si již nepřejete dostávat žádné další propagační/obchodní materiály, a vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely (právo vznést námitku).  Můžete také požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů (právo na omezení zpracování).
Kterékoli z výše uvedených práv můžete uplatnit písemně na e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů privacy@brembo.com nebo poštou na adresu společnosti Brembo N.V. na výše uvedenou obchodní a firemní adresu s uvedením "k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů". 
Máte právo podat jakoukoli stížnost týkající se způsobů, jakými jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a to tak, že se obrátíte na vnitrostátní dozorovou organizaci pro ochranu osobních údajů v zemi EU, ve které máte obvyklé bydliště nebo ve které se domníváte, že došlo k porušení (www.garanteprivacy.it v Itálii).

Revize
Toto informativní oznámení může být v budoucnu revidováno. Oznámení o takových změnách bude zveřejněno na webových stránkách. 
Poslední revize – květen 2022
Zásady ochrany osobních údajů">