Support

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách www.bremboparts.com
Vážený uživateli, 
na této stránce naleznete informace o tom, jak spravovat své osobní údaje prostřednictvím našich stránek.
Tyto informace poskytujeme nejen k plnění zákonných povinností ohledně ochrany osobních údajů stanovených v nařízení (EU) 2016/679 nebo „nařízení“, ale také proto, že věříme, že ochrana osobních údajů je základní hodnotou naší obchodní činnosti a chceme vám poskytnout veškeré informace, které vám pomohou chránit vaše soukromí a kontrolovat používání vašich údajů ve vztahu k navigaci na našich stránkách.
 
Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správcem osobních údajů, tedy kdo rozhoduje o způsobech a účelech zpracování, je společnost Brembo S.p.a. (dále jen „Brembo“) se sídlem v Curno, via Brembo 25, 24035 (BG). Chcete-li správce kontaktovat, můžete použít e-mailovou adresu privacy.italy@brembo.it., tel. 035 6052111.
 
Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je osobou odpovědnou za kontrolu dodržování nařízení, lze kontaktovat písemně na privacy.italy@brembo.it nebo na adrese sídla správce do rukou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
Informace o zpracování osobních údajů
Když navštívíte, konzultujete nebo využijete služby dostupné na této stránce, můžeme zpracovat následující údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob v souladu s platnou legislativou a jak je uvedeno níže.
 
1. Formulář, newsletter a e-mail
 
1.1 Získávané osobní údaje
- Jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, země a další údaje (jako je adresa, město, PSČ, kraj, typ aktivity, typ soukromého/firemního profilu, pohlaví, věk, vozidlo);
- E-mailová adresa;
 
1.2 účel zpracování
A) Registrace účtu (například když se zaregistrujete a vstoupíte do vyhrazené sekce) a umožní vám používat požadované služby (například poskytnout vám asistenci požadovanou u našich produktů); 
B) Pro reagování na vaše požadavky (například spontánním zasíláním zpráv, e-mailů na adresy společnosti Brembo uvedené na webových stránkách, vyžádání informací o produktech Brembo Expert a Brembo, vyplnění registračních formulářů na konkrétní webináře atd.), které zahrnují následné získání používané e-mailové adresy; 
C) Pro zasílání newsletterů a obchodních/propagačních informací o produktech Brembo prostřednictvím e-mailu, žádostí o účast v průzkumu trhu, jakož i jakýchkoli průzkumů spokojenosti zákazníků.
 
1.3 Povinné nebo nepovinné poskytování údajů
Poskytnutí údajů označených hvězdičkou ve vzorech nebo formulářích dostupných na stránkách je povinné pro vyřízení vašeho požadavku a jejich neúplné poskytnutí nebo neposkytnutí znemožní poskytnutí požadované služby. Poskytnutí dalších údajů ve vyhrazené sekci (váš profil) je dobrovolné, jejich neposkytnutí nemá žádné důsledky.  
Pole země je povinné ve formuláři „žádost o informace“ na stránce. 
Povinné v případech A) a B) pro vyřízení vaší žádosti a neúplné poskytnutí nebo neposkytnutí znemožní poskytnutí požadované služby.
Nepovinné v případě C) pro zasílání propagačních zpráv o produktech Brembo. 
Jakékoli odmítnutí nebude mít žádný vliv na navigaci na stránkách nebo přístup do vyhrazené sekce (bude však mít za následek pouze nepřijímání propagačních sdělení).
 
1.4 Způsob a místo zpracování
Zpracovaní spojené s webovými službami těchto stránek probíhá v Evropě.
Osobní údaje jsou zpracovávány zejména automatizovanými nástroji, podle zásad nezbytnosti, zákonnosti, správnosti, přiměřenosti a transparentnosti pro účely a podle uvedených podmínek zákonnosti (právního základu). Jsou dodržována specifická bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě údajů, nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.
 
1.5 Právní základ pro zpracování údajů
Pokud jde o účely související se správou vaší žádosti a účtu, zpracování je nezbytné pro provedení předsmluvních opatření přijatých na vaši žádost a pro plnění smlouvy.
Pokud jde o účel zasílání reklamních sdělení, údaje jsou zpracovávány pouze v případě, že jste udělili svůj konkrétní souhlas (který lze kdykoli odvolat) nebo pokud jste výslovně požádali o zasílání prostřednictvím zvláštního formuláře žádosti.
 
1.6 Příjemci údajů
Údaje jsou zpracovávány pracovníky společnosti Brembo, oprávněnými zpracovávat údaje, a jejími dodavateli, kteří poskytují služby, jako je technická správa stránek a hostingová služba, jako zpracovatelé údajů. Tyto strany jednají na základě pokynů společnosti Brembo.  
Úplný a aktualizovaný seznam zpracovatelů údajů si můžete vyžádat u společnosti Brembo na výše uvedených adresách.
 
1.7 Doba uchovávání údajů
Po dobu nezbytně nutnou ke splnění uvedených účelů nebo k vyřízení vaší žádosti v souladu se zákonnými povinnostmi uchovávání. V případě zpracování pro marketingové účely jsou údaje uchovávány do odvolání souhlasu a v každém případě v maximálních lhůtách povolených zákonem nebo zvláštními ustanoveními dozorového úřadu.
 
2. Navigace
 
2.1 Získávané osobní údaje
IP adresa a údaje o navigaci;
 
2.2 Účel zpracování
Navigace na stránkách. IT systémy a softwarové postupy používané k provozování těchto stránek získávají při svém běžném provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní při používání internetových komunikačních protokolů. Jedná se o informace, které nejsou získávány za účelem spojení s identifikovanými subjekty údajů, ale které by ze své podstaty mohly prostřednictvím zpracování a spojení s údaji uchovávanými třetími stranami umožnit identifikaci uživatelů. 
Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů uživatelů, kteří se ke stránkám připojují. Údaje o navigaci jsou pak využívány k získávání anonymních statistických informací o používání stránek a ke kontrole jejich fungování; 
Instalace technických/relačních souborů cookie pro zlepšení funkčnosti stránek a dalších souborů cookie, jak je popsáno v zásadách týkajících se souborů cookie, které si můžete přečíst a jsou k dispozici na následujícím odkazu.
 
2.3 Povinné nebo nepovinné poskytování údajů
Vyžaduje se k návštěvě stránek a přístupu k různým funkcím stránek.
 
2.4 Způsob a místo zpracování
Zpracovaní spojené s webovými službami této stránky probíhá v Evropě.
Osobní údaje jsou zpracovávány zejména automatizovanými nástroji, podle zásad nezbytnosti, zákonnosti, správnosti, přiměřenosti a transparentnosti pro účely a podle uvedených podmínek zákonnosti (právního základu). Jsou dodržována specifická bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě údajů, nezákonnému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.
 
2.5 Právní základ pro zpracování údajů
Vaše údaje jsou zpracovávány na základě potřeby poskytnout vám nástroje nezbytné k návštěvě stránek a přístupu k dostupným funkcím.
 
2.6 Příjemci údajů
Údaje jsou zpracovávány pracovníky společnosti Brembo, oprávněnými zpracovávat údaje, a jejími dodavateli, kteří poskytují služby, jako je technická správa stránek a hostingová služba, jako zpracovatelé údajů. Tyto strany jednají na základě pokynů společnosti Brembo.  
Úplný a aktualizovaný seznam zpracovatelů údajů si můžete vyžádat u společnosti Brembo na výše uvedených adresách.
 
2.7 Doba uchovávání údajů
Po dobu trvání relace a po celou dobu používání stránek.
Společnost Brembo také poskytuje na stránkách službu zaměřenou na identifikaci charakteristik a specifikací vozu (jako jsou destičky a brzdy, kotouče a bubny, čelisti atd.) a souvisejících produktů Brembo, které by mohly být použity. Pro využití této služby se vyžaduje poznávací značka vozidla. Tyto údaje nebudou uchovávány ani nebudou předmětem další analýzy ze strany společností Brembo, ani nebudou použity/spojeny s registračními údaji k identifikaci jednotlivce.
 
Práva subjektů údajů
Ke svým údajům můžete přistupovat kdykoli a bezplatně, můžete obdržet své elektronické osobní údaje ve strukturovaném a běžně používaném strojově čitelném formátu (právo na přístup) a případně nás požádat o jejich přenos jinému správci údajů (přenositelnost údajů), a také je nechat opravit, aktualizovat, změnit (právo na opravu) nebo odstranit (právo na výmaz) (s výhradou případných výjimek). Informujeme vás, že žádosti o vymazání údajů podléhají aktuálním zákonným povinnostem a povinnostem uchovávání dokumentů, které nám ukládají zákony nebo předpisy. 
Pokud je zpracování vašich údajů založeno na souhlasu, máte právo v relevantních případech souhlas kdykoli odvolat (právo odvolat souhlas). Kdykoli se můžete rozhodnout, že nebudete dostávat žádná propagační/obchodní sdělení, a proto kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro marketingové účely (právo vznést námitku).  Můžete také omezit zpracování svých údajů nebo uplatnit výše uvedená práva zasláním své žádosti pověřenci pro ochranu osobních údajů na e-mailovou adresu privacy.italy@brembo.it, nebo na poštovou adresu Brembo S.p.A., Via Brembo 25, 24035 Curno (BG), c/a Responsabile della Protezione dei Dati. Když nás budete chtít kontaktovat, ujistěte se, že jste uvedli své jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu a/nebo telefonní číslo (čísla), abychom se ujistili, že vaši žádost můžeme správně vyřídit. 
Pokud se domníváte, že existuje problém ve způsobu správy vašich osobních údajů, budete mít právo podat stížnost u vnitrostátního dozorového úřadu (www.garanteprivacy.it) nebo dozorového úřadu v jakékoli jiné zemi EU, kde máte obvyklé bydliště nebo kde se domníváte, že k porušení došlo.
 
Aktualizace
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být časem aktualizováno a v takovém případě vás budeme informovat prostřednictvím příslušných prohlášení o vyloučení odpovědnosti na stránkách. 
Poslední aktualizace –  květen 2022