Instructies voor de vervanging van de centrale hulpkoppelingscilinder (CCSC)

Lees alle instructies zorgvuldig en neem ze nauwgezet in acht. Dezelfde instructies zijn opgenomen in de verpakking van de remklauw. Vergeet niet om ze voor de gehele levenscyclus van het product te bewaren. Overhandig ze aan de nieuwe eigenaar als u uw voertuig verkoopt.
We raden u aan om alleen de stappen uit te voeren die noodzakelijk zijn voor de vervanging van de gewenste reserveonderdelen.  
 
Montageprocedure / Voorafgaande aanbevelingen

1. Trap het rempedaal tijdens de ontluchting niet meerdere keren achter elkaar in; trap slechts één keer en wacht op de stabilisatie van het hydraulische systeem (risico op overdruk in de CCSC)
2. Gebruik geen smeer- of reinigingsmiddelen omdat deze de afdichtingen in de CCSC kunnen beschadigen.
3. Houd altijd het niveau van reiniging in de gaten.
4. Gebruik uitsluitend de remvloeistof aanbevolen door de fabrikant van het voertuig.​​​​​​​
5. Reinig oude afdichtingen en verwijder ze (indien bij de CCSC geleverd) en veeg het stof op het verbindingsoppervlak weg.​​​​​​​
6. Reinig de punt van de transmissieas en controleer dat het afdichtingsoppervlak niet te versleten is.​​​​​​​
7. Zorg ervoor dat de CCSC vlak tegen het montageoppervlak van de transmissie wordt geïnstalleerd.​​​​​​​
8. Zorg ervoor dat de adapter vastzit voordat de bevestigingsschroeven op de CCSC volledig worden aangescherpt.​​​​​​​
9. Plaats de bevestigingsbouten van het apparaat en scherp aan volgens de voorschriften van de fabrikant van het voertuig.​​​​​​​
10. Ontlucht de CCSC nooit als de koppeling en het vliegwiel nog niet zijn gemonteerd (reactiebelasting op CCSC).​​​​​​​
11. Zorg ervoor dat de CCSC tijdens de installatie niet wordt gekanteld, omdat dit zou kunnen leiden tot beschadiging van de nokken of een kortere levensduur (hoekafwijking).​​​​​​​
12. Aan het einde van het ontluchtingsproces moet de schroef (indien aanwezig) weer worden vastgedraaid om de afdichting ervan te garanderen.
 
VOOR KOPPELINGSACTIVERING MET SLIJTAGEHERTEL MOET ALTIJD HET KOPPELINGSMECHANISME WORDEN VERVANGEN
VERVANG ALTIJD HET VLIEGWIEL VAN DE KOPPELING EN HET DIAFRAGMA.
 
(A)	Diagram indicating the correct mounting of the lid to the flywheel / clutch system assembly.
Correcte montageprocedure
 
De methode voor de montage van het deksel op het vliegwiel is van grote invloed op de functionele kenmerken van het koppelingssysteem - met name voor zelfinstellende koppelingen - en dus op de prestaties en levensduur van de CCSC (belasting/hoogte).
 
Om met betrekking tot deze kenmerken de overeenstemming van het koppelingssysteem te handhaven, moet de koppeling gemonteerd worden met een speciaal instrument voordat het vliegwiel wordt geplaatst. Zie het onderstaande schema. 
 
Bij de montage van het koppelingssysteem moet uiterste zorg in acht worden genomen voor het voorkomen van mogelijke fouten die kunnen optreden en derhalve de CCSC kunnen beschadigen, waardoor de garantie van de fabrikant ongeldig wordt.
 
Hieronder enkele van deze fouten:
 
1. MONTAGEFOUT - VLIEGWIEL TEGENOVERGESTELDE ZIJDE 
Het onjuist gemonteerde vliegwiel (tegenovergestelde zijde) zal de CCSC beschadigen en vervorming van de borgring en lekken veroorzaken.

2. MONTAGEFOUT – OVERSLAG 
In geval van fouten van de montage of de ontluchting zou het CCSC-systeem in overslag kunnen functioneren. Een te grote slag zal resulteren in beschadiging van de borgring of van de primaire afdichting omdat de ring van de geleider zou kunnen glijden. 

3. AXIALE EN HOEKAS/AFWIJKENDE UITLIJNING MOTOR 
Een fout van de axiale en/of hoekmontage van de CCSC met betrekking tot de tandwielas zou kunnen leiden tot een verminderde functionaliteit en levensduur, waardoor de levensduur van de asafdichting aan de zijde van de versnellingsbak wordt verkort.

4. ONJUISTE VLOEISTOF 
Het hydraulische systeem van de koppeling mag alleen met remvloeistof worden gevuld. Gebruik nooit minerale olie en gebruik altijd de in de handleiding van de fabrikant van het voertuig aanbevolen remvloeistof. 

5. FOUT ONTLUCHTING – OVERDRUK 
Handmatig ontluchten volgens het onderstaande proces worden uitgevoerd:
 • Trap het koppelingspedaal in.
 • Open het ontluchtingsventiel
 • Houd het koppelingspedaal ingetrapt tot er vloeistof verschijnt - Laat niet los!
 • Sluit het ontluchtingsventiel
 • Laat het koppelingspedaal langzaam vrij
 
6. REMVLOEISGTOF / KOPPELINGSSYSTEEM / REINIGING CCSC 
Vervuiling, wanneer de vuildeeltjes zich ophopen onder de afdichtingslip, kan leiden tot sporadische lekken en ook tot permanente lekken wanneer de afdichtingslip opzwelt bij contact met incompatibele stoffen. 

7. VERVUILING – TANDWIELAS 
Vervuiling op de as door handelingen voor demontage of hermontage kunnen, wanneer de vuildeeltjes zich ophopen onder de afdichtingslip van de asafdichting aan de zijde van het tandwiel of op de O-ring voor de afdichting van de naafzitting leiden tot sporadische lekken. Ook kunnen er permanente lekken ontstaan wanneer de afdichtingslip opzwelt.
 
 
Algemene en veiligheidsinformatie
 
Dit product van Brembo is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden op een andere manier dan het specifieke gebruik waarvoor ze zijn ontworpen en geproduceerd. Gebruik voor enig ander doel, of enige wijziging van of geknoei met het product kan van invloed zijn op de prestaties van het product en kunnen het product onveilig maken.
 
Dergelijke wijzigingen of een oneigenlijk gebruik maken de beperkte garantie ongeldig en kunnen de persoon die het product gebruikt aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of materiële schade aan anderen.
 
In deze instructies betekent de waarschuwing “GEVAAR!” dat procedures die niet worden nageleefd met een hoge mate van waarschijnlijkheid ernstig of zelfs dodelijk letsel zullen veroorzaken. “OPGELET”” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in fysieke schade, terwijl “WAARSCHUWING!” betekent dat procedures die niet worden nageleefd mogelijke schade aan het voertuig kunnen veroorzaken.
 

GEVAAR!
Voordat de vervanging wordt gestart, moet gecontroleerd worden of de reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig. Dit product is van vitaal belang voor de veilige werking van het voertuig waarop het wordt geïnstalleerd en mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een vakbekwaam, gekwalificeerd persoon die is opgeleid en/of ervaring heeft met de installatie en het beoogde gebruik van het product.
 
De installateur moet beschikken over passend professioneel gereedschap en over kennis en ervaring in het uitvoeren van voertuigreparaties. Een verkeerde of onjuiste installatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een onnauwkeurige en onvolledige naleving van deze instructies of door andere omstandigheden, maakt de beperkte garantie ongeldig en kan de installateur aansprakelijk stellen in geval van persoonlijk letsel of materiële schade.
 
Brembo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt aan of door een persoon die een voertuig gebruikt waarop een reserveonderdeel onjuist is geïnstalleerd.
 
OPGELET!
Vervangen onderdelen moeten in overeenstemming met de wetgeving verwijderd worden.
Het is van vitaal belang dat harde stoten op en/of beschadiging van het product, de onderdelen en componenten ervan worden voorkomen, aangezien dit afbreuk kan doen aan hun efficiëntie en kan leiden tot storingen. Indien nodig, moeten eventuele beschadigde onderdelen of componenten vervangen worden. Om letsel te voorkomen, raden we het volgende aan:
 • Gebruik geschikte apparatuur om het inademen van stof dat tijdens de reiniging van de onderdelen vrijkomt, te voorkomen.
 • Draag altijd handschoenen tijdens de demontage en montage van componenten met scherpe randen.
 • Zorg ervoor dat de huid geen direct contact maakt met het frictiemateriaal van remblokken en remschoenen, omdat dit tot schaafwonden kan leiden.
 • Vermijd om uw handen in de zittingen van de remblokken te steken wanneer de zuigers van de remklauw met gebruik van perslucht worden verwijderd, aangezien dit een risico vormt op verplettering van uw handen.
 • Vermijd rechtstreeks contact met de remvloeistof aangezien dit irritatie van de huid en ogen kan veroorzaken. In geval van een onbedoeld contact, grondig reinigen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van het voertuig of van de remvloeistof.
 • Stel de elektrische componenten niet bloot aan elektrostatische ladingen of aan schokken die de plastic delen kunnen beschadigen.
 • Bescherm gedemonteerde elektrische componenten tegen vocht.
 • Zorg voor een correcte aansluiting van alle elektrische contacten en controleer of de waarschuwingslampjes gaan branden. Als dat niet het geval is, zou de niet-werking van de waarschuwingslampjes een vermindering van de efficiëntie van het remsysteem of een storing van de signaleringen met betrekking tot het remsysteem kunnen veroorzaken.
 
WAARSCHUWING!
 • Gebruik geen scherp gereedschap voor de montage van rubberen onderdelen omdat dit ze kan beschadigen. Zorg ervoor dat eventuele beschadigde onderdelen worden vervangen.
 
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Montage instructies voor personen auto’s
Lees het volgende artikel
Instructies voor de vervanging van de hoofdkoppelingscilinder en de hoofdremcilinder
Privacybeleid">