Instructies voor de vervanging van de remschoenen op personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen

Lees alle instructies zorgvuldig en neem ze nauwgezet in acht. Dezelfde instructies zijn opgenomen in de verpakking van de remschoenen. Vergeet niet om ze voor de gehele levenscyclus van het product te bewaren. Overhandig ze aan de nieuwe eigenaar als u uw voertuig verkoopt.
Deze montage-instructies zijn een richtlijn voor standaard reparatiewerkzaamheden en houden geen rekening met eventuele speciale kenmerken die van toepassing kunnen zijn op andere remsystemen. De speciale instructies verstrekt door de fabrikanten van de voertuigen en remsystemen moeten strikt in acht worden genomen.

 

Identificeer eerst nauwkeurig het correcte serienummer van de schoenen die geschikt zijn voor uw auto, op basis van het bouwjaar, de fabrikant en het remsysteem. Remschoenen moeten vervangen worden voor de gehele as.
 
Vervangingsprocedure
 
Voordat u de remschoenen vervangt, raden we u aan om aandacht te besteden aan het volgende:
 
A car in the correct position and another in the incorrect position
1. Zorg ervoor dat het voertuig geblokkeerd is en zich tijdens de reparatie niet kan verplaatsen; breng het voertuig omhoog en controleer de stabiliteit ervan (Afb. 1).
 

OPGELET! voor uw veiligheid: gebruik voor de reparatie altijd geschikt en betrouwbaar gereedschap.

Springs securing the shoes to the back plate
2.  Verwijder één wiel tegelijk, waarbij u het andere wiel als referentie voor de montage houdt.
 

OPGELET! gebruik het rempedaal niet na de verwijdering van de trommel.

 
3. Demonteer de veren waarmee de schoenen op de montageplaat zijn bevestigd (Afb. 2).
 
Hand brake cable
4. Maak de kabel van de handrem los (Afb. 3).
 
OPGELET! controleer dat de kabel niet versleten of beschadigd is; in dat geval moet hij vervangen worden
 
5. Verwijder de schoenen en demonteer de cilinder.
Brush for cleaning and breathing in air with dust prohibition
6. Reinig de plaat en de trommel met een vochtige doek en reinigingsmiddel (gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van minerale olie en dergelijke).
 

OPGELET! vermijd om tijdens de reiniging stof te produceren, omdat dit bij inademing schadelijk kan zijn voor uw gezondheid. Gebruik een stofmasker als u binnen werkt (Afb. 4).

 
OPGELET! de remvloeistof aanwezig in de cilinders is corrosief en kan schade veroorzaken; wees voorzichtig en voorkom dat er remvloeistof wordt gemorst.
 
 
 
 
Montageprocedure
 
1. Monteer de nieuwe cilinder op de montageplaat en schroef de remvloeistofleiding vast.
Preassembled kit: arrows indicating how to remove the bottom stirrup
2. Alleen als de VOORGEMONTEERDE KIT wordt gebruikt: Verwijder de onderste beugel (Afb. 5).
Arrows indicating where to apply grease
3. Breng hittebestendig vet aan op de delen van de plaat die in contact komen met de schoenen (Afb. 6).
Prohibition from applying lubricant or grease to the brake friction material or the inside of the drum
4. OPGELET!  er mag geen vet worden toegepast op het frictiemateriaal van de remmen of aan de binnenkant van de trommel: dit kan de correcte werking van het remsysteem in gevaar brengen (Afb. 7).
Hand brake cable, shoes and back plate
5. Sluit de kabel van de handrem aan en plaats de schoenen op de plaat (Afb. 3).
Springs to secure the shoes to the back plate
6. Bevestig de schoenen op de montageplaat met gebruik van de daarvoor bestemde veren (Afb. 2).
Shoes to be repositioned in their seat without tampering
6. Centreer de schoenen in hun zitting, zoals ze oorspronkelijk gemonteerd waren.
 
OPGELET! knoei niet met de automatische regelvoorzieningen, om hun correcte werking te garanderen (Afb. 8).
 
7.  Bedien de handrem lichtjes om de goede werking van alle mechanismen en hendels te controleren en breng ze dan terug naar hun oorspronkelijke stand.
Operating the hand brake using the pedal
8. Hermonteer de trommen en pas de automatische regelvoorziening aan door het rempedaal meerdere malen te bedienen; ontlucht vervolgens het remcircuit (Afb. 9)
 
BELANGRIJK! de in deze verpakking aanwezige reserveonderdelen mogen niet door de gebruiker gemonteerd worden (Verbod in overeenstemming met Italiaanse wet 122/92) - neem altijd contact op met gespecialiseerde monteurs en garages.
 
9. Remschoenen moeten vervangen worden voor de gehele as.
 
Algemene en veiligheidsinformatie
 
Dit product van Brembo is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden op een andere manier dan het specifieke gebruik waarvoor ze zijn ontworpen en geproduceerd. Gebruik voor enig ander doel, of enige wijziging van of geknoei met het product kan van invloed zijn op de prestaties van het product en kunnen het product onveilig maken.
 
Dergelijke wijzigingen of een oneigenlijk gebruik maken de beperkte garantie ongeldig en kunnen de persoon die het product gebruikt aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of materiële schade aan anderen.
 
In deze instructies betekent de waarschuwing “GEVAAR!” dat procedures die niet worden nageleefd met een hoge mate van waarschijnlijkheid ernstig of zelfs dodelijk letsel zullen veroorzaken. “OPGELET”” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in fysieke schade, terwijl “WAARSCHUWING!” betekent dat procedures die niet worden nageleefd mogelijke schade aan het voertuig kunnen veroorzaken.
 

GEVAAR!
Voordat de vervanging wordt gestart, moet gecontroleerd worden of de reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig. Dit product is van vitaal belang voor de veilige werking van het voertuig waarop het wordt geïnstalleerd en mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een vakbekwaam, gekwalificeerd persoon die is opgeleid en/of ervaring heeft met de installatie en het beoogde gebruik van het product.
 
De installateur moet beschikken over passend professioneel gereedschap en over kennis en ervaring in het uitvoeren van voertuigreparaties. Een verkeerde of onjuiste installatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een onnauwkeurige en onvolledige naleving van deze instructies of door andere omstandigheden, maakt de beperkte garantie ongeldig en kan de installateur aansprakelijk stellen in geval van persoonlijk letsel of materiële schade.
 
Het is van essentieel belang dat u de remschijven voor elke as vervangt, en ze uit dezelfde doos haalt. Bij elke vervanging van de remschijven moeten ook de betreffende remblokken vervangen worden.
Vermijd het contact van vet en andere smeermiddelen met de remvlakken van de remschijf en -blokken omdat dit de efficiëntie van het remsysteem kan aantasten.
 
Brembo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt aan of door een persoon die een voertuig gebruikt waarop een reserveonderdeel onjuist is geïnstalleerd.
 
OPGELET!
Vervangen onderdelen moeten in overeenstemming met de wetgeving verwijderd worden.
Het is van vitaal belang dat harde stoten op en/of beschadiging van het product, de onderdelen en componenten ervan worden voorkomen, aangezien dit afbreuk kan doen aan hun efficiëntie en kan leiden tot storingen. Indien nodig, moeten eventuele beschadigde onderdelen of componenten vervangen worden. Om letsel te voorkomen, raden we het volgende aan:
  • Draag altijd handschoenen tijdens de demontage en montage van componenten met scherpe randen.
  • Zorg ervoor dat de huid geen direct contact maakt met het frictiemateriaal van remblokken en remschoenen, omdat dit tot schaafwonden kan leiden.
  • Breng het frictiemateriaal van remblokken, schijven, remklauwen, remleidingen, enz. niet in contact met vetten, oliën, andere smeermiddelen of reinigingsmiddelen op basis van minerale olie omdat dit tot het uitvallen van de remmen kan leiden. Eventueel vervuild geraakte onderdelen moeten vervangen worden. Remblokken moeten in sets per as vervangen worden.
  • Vermijd het gebruik van scherp gereedschap omdat deze schade kunnen veroorzaken. Gebruik uitsluitend speciaal gereedschap (momentsleutel, zuigertang, uittrekhaken, enz.).
  • Als er tijdens de werkzaamheden schade aan enig deel van het remsysteem wordt waargenomen, moet dit op de juiste manier worden verholpen.
 
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Montage instructies voor personen auto’s
Lees het volgende artikel
Instructies voor de vervanging van remschoenensets
Privacybeleid">