Instructies voor de vervanging van remschijven en remblokken: EV KIT

Lees alle instructies zorgvuldig en neem ze nauwgezet in acht. Dezelfde instructies zijn opgenomen in de verpakking met de remschijf en remblok. Vergeet niet om ze voor de gehele levenscyclus van het product te bewaren. Overhandig ze aan de nieuwe eigenaar als u uw voertuig verkoopt.
De instructies zijn slechts algemene richtlijnen, aangezien de remschijven van de hieronder aangegeven exemplaren kunnen verschillen.

OPGELET!
Brembo EV Kit remschijven en Brembo EV Kit remblokken moeten altijd in combinatie met elkaar gemonteerd worden. Als ze gecombineerd worden met andere producten, zou de goede werking van de KIT kunnen worden aangetast.
 
Vervangingsprocedure
 
Hier volgt de procedure voor de vervanging van de remschijf voor één wiel. U moet alle stappen herhalen op het andere wiel van de as.
De procedure wordt beschreven voor één wiel en moet op het andere wiel van de as worden herhaald.
 
1. Remove the wheel
1. Verwijder het wiel
2. Remove the pads and pull back the piston(s). Use the dedicated tool!
2. Verwijder de remblokken en trek de zuiger(s) in. Gebruik het specifieke gereedschap! 
3. Remove the caliper from its mount
3. Verwijder de remklauw uit zijn zitting.
 
GEVAAR! Koppel de remvloeistoftoevoerleiding niet los van de remklauw. Hang de remklauw op en zorg ervoor dat de toevoerleiding niet strak wordt aangetrokken.
4. If necessary, disassemble the wheel hub before removing the disc. Then disassemble the brake disc.
4. Demonteer, indien nodig, de wielnaaf voordat de remschijf wordt verwijderd. Demonteer vervolgens de remschijf. 
5. Clean the mounting face on the new disc.
5. Reinig het montagevlak van de nieuwe schijf.
 
WAARSCHUWING! Vervuil het montagevlak niet met olie of vet.
6. Thoroughly clean the disc mounting face on the wheel hub, removing any deposits and rust; check that the surface is not damaged or deformed, and restore it to the proper condition if necessary.
6. Reinig het montagevlak van de schijf op de wielnaaf zorgvuldig om alle aanslag en roest te verwijderen; controleer dat het oppervlak niet beschadigd of vervormd is en herstel het naar de correcte staat, indien nodig. 
7.	Check for smooth rotation and correct end float of the wheel bearings.
7. Controleer de soepele rotatie en de correcte lengtespeling van de wiellagers.
Rimontaggio mozzo ruota
8. Als de wielnaaf niet is verwijderd: monteer de nieuwe schijf op de wielnaaf en bevestig met de bevestigingsschroef; pas het lager aan indien nodig en volg daarvoor de instructies van de fabrikant van het voertuig.
9. Assemble the hub and disc, tightening the fastening screws at the specified torque
9.Als de wielnaaf werd verwijder in stap 4 (afb. D): monteer de naaf met de schijf en scherp de bevestigingsschroeven aan naar het aangegeven aanhaalmoment. Monteer het geheel wielnaaf-schijf op de wielas, pas het lager aan en voltooi de montagewerkzaamheden volgens de instructies van de fabrikant van het voertuig. 
Lees het artikel inzake het correcte aanhaalmoment.
10. Check lateral runout of the disc using the metrology kit
10. Controleer de zijdelingse uitloop van de schijf met gebruik van de meetset; de meetklok moet zoals afgebeeld worden verplaatst, op 5 mm van de buitendiameter. Bevestig de schijf met een aantal wielmoeren om de toestand van gemonteerd wiel te simuleren.  De maximale waarde voor uitloop per complete omwenteling van de schijf is: 0,10 mm voor auto’s - 0,12 mm voor bedrijfsvoertuigen. Verwijder, indien nodig, de remschijf en bevestig hem weer op de wielnaaf, maar op een andere positie; herhaal de meting dan.
WAARSCHUWING! Verricht deze test zorgvuldig. Een uitloopwaarde die hoger is dan aangegeven, zal leiden tot abnormale slijtage en trillingen tijdens het remmen.
 
11. If the runout measurement is unacceptable, measure the runout of the wheel hub mounting face; if necessary, replace the hub and refit the disc.
11. Als de meting van de uitloop onaanvaardbaar is, meet dan de uitloop van het montagevlak van de wielnaaf; vervang, indien nodig, de naaf en hermonteer de schijf.

WAARSCHUWING! De toelaatbare uitloopwaarde voor het montagevlak van de wielnaaf is ongeveer de helft van wat aangegeven voor de schijf.
12. Refit the caliper to its mount; in the case of a floating caliper, check for smooth sliding action of the body on the guides.
12. Hermonteer de remklauw in zijn zitting; in het geval van een zwevende remklauw moet de soepele glijwerking van het lichaam van de geleiders gecontroleerd worden.

OPGELET! Controleer dat de rubberen onderdelen niet beschadigd zijn. Vervang indien nodig.
13. Fit the new pads, with the related springs and pins
13. Monteer de nieuwe remblokken met de betreffende veren en pennen. Vet de achterkant en de randen van de remblokken in, waar aangegeven. Sluit de slijtage-indicator aan, indien geïnstalleerd. 
14. Operate the pedal to bring the pads closer to the disc.
14. Bedien het pedaal om de remblokken dichter naar de schijf te brengen. Herhaal dit proces tot de slag van het pedaal naar behoren is. 
 
15. Controleer het remvloeistofpeil in het reservoir en vul zo nodig bij.
16. Plaats het wiel terug en scherp de wielmoeren aan volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het voertuig of zoals aangegeven in de Brembo-catalogus.
17. Balanceer het wiel.
 
Testen en inrijden
 
Maak een proefrit met het voertuig en let op om het rempedaal niet abrupt in te trappen of langer dan 3 seconden ingetrapt te houden; controleer dat er geen sprake is van geluiden of trillingen afkomstig van de remmen.
De gebruiker van het voertuig moet de nieuwe remschijven en -blokken gedurende ten minste 200 km inrijden met een voorzichtig en spaarzaam gebruik van de remmen en zonder de ABS te activeren.

OPGELET! Als de nieuwe remmen niet naar behoren worden ingereden, zou het remsysteem mogelijk niet efficiënt kunnen functioneren.
 
 
Belangrijke algemene verklaringen
 
Remblokken zijn onderdeel van het remsysteem en zijn als zodanig veiligheidskritieke onderdelen. Alle werkzaamheden moeten derhalve met uiterste zorgvuldigheid worden uitgevoerd. Remblokken moeten alleen vervangen worden door personen die beschikken over de nodige deskundigheid. Onjuist uitgevoerde werkzaamheden kunnen tot het uitvallen van het remsysteem leiden.
 
 
Vervangingsprocedure
 
Breng, voordat u op het remsysteem begint te werken, een waarschuwingsbericht aan op het stuurwiel, om aan te geven dat het voertuig wordt gerepareerd. Blokkeer de wielen waarop niet wordt gewerkt, krik het voertuig op en zorg ervoor dat het stabiel staat. 
We raden u aan om te beginnen met de vervanging van de remblokken op één zijde van de as per keer. 
De tweede rem kan dienen als leidraad voor de correcte plaatsing van de afzonderlijke delen tijdens de hermontage. 

WAARSCHUWING! Veren/clips die de remblokken vasthouden kunnen onder veerspanning staan; ontspan ze op gecontroleerde wijze en houd ze op hun plaats met behulp van het remklauwlichaam.
Bedien de rem niet nadat de remblokken zijn verwijderd.
 
Hier volgt de procedure voor de vervanging van de remblokken:
a) zonder demontage van de remklauw;
b) met gedeeltelijke demontage van de remklauw.
 
a) Vervanging remblok zonder demontage van de remklauw: voor Vaste remklauwen Afb.1) en Zwevende remklauwen, indien het remblok van bovenaf verwijderd kan worden (Afb.2).
Fixed caliper
Afb 1. Vaste remklauw
Floating caliper
Afb 2. Zwevende remklauw
 
1. Verwijder de afdekplaten, indien aanwezig.
2. Demonteer de veiligheidsvoorzieningen zoals borgpennen, klemhulzen, veren of schroeven die gebruikt worden om de remblokken vast te zetten.
3. Koppel de connector van de slijtage-indicator los, indien aanwezig.

WAARSCHUWING! Vermijd het lekken van de remvloeistof in het reservoir en tap een beetje vloeistof af, indien nodig. Een onjuiste behandeling van de remvloeistof kan leiden tot ernstig letsel of schade. Neem de instructies van de fabrikant van de remvloeistof strikt in acht.
 
4. Gebruik een spreidingsgereedschap om de remblokken naar achteren te duwen, indien nodig.
5. Bij vaste remklauwen: trek de remblokken uit het remklauwlichaam.
6. Bij zwevende remklauwen: begin met de demontage van de remblokken aan de zijde van de zuiger en verschuif de remklauw vervolgens, tot de andere remblokken van de pen verwijderd kunnen worden (indien relevant).
7. Verwijder eventuele vulplaatjes en vervang ze door nieuwe exemplaren indien ze beschadigd zijn. Demonteer geen accessoires die op de remzuiger zijn bevestigd. Deze moeten professioneel gerepareerd worden, alleen bij een erkende garage, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van het voertuig.
 

b) Vervanging remblok met gedeeltelijke demontage van de remklauw: voor de eerste remklauw. Als de verwijdering van het remblok van bovenaf niet mogelijk is: zie Afb. 3.
Fist caliper
Afb 3. Eerste remklauw
 
 
1. Als er een slijtage-indicator aanwezig is, koppel de connector dan los.​​​​​​​
2. Demonteer, afhankelijk van de configuratie van de remklauw, de borgveren, bevestigingsschroeven, geleidestukken of bouten.
WAARSCHUWING! Vermijd het lekken van de remvloeistof in het reservoir en tap een beetje vloeistof af, indien nodig. Een onjuiste behandeling van de remvloeistof kan leiden tot ernstig letsel of schade. Neem de instructies van de fabrikant van de remvloeistof strikt in acht.

3. Duw de zuiger naar achteren en draai of verwijder het remklauwlichaam. Koppel de remleidingen niet los.​​​​​​​
4. Ondersteun het verwijderde remklauwlichaam of hang het op, op zodanige wijze dat de remleidingen niet worden uitgerekt of beschadigd worden.​​​​​​​
5. Verwijder de remblokken uit het remklauwlichaam of de beugel.
 
 
Volgende stappen
 
1. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe remblokken in de remklauw passen, moet de zuiger naar achteren geduwd worden.​​​​​​​
2. Bij vaste remklauwen met 4 zuigers of vuistremklauwen met 2 zuigers moeten de vulplaatjes worden aangebracht om te voorkomen dat de zuigers weer naar buiten komen terwijl de andere zuigers naar achteren worden geduwd.​​​​​​​
3. Bij remklauwen die een mechanische parkeerrem en remspelingafstelling combineren, moet de zuiger terug worden gebracht naar zijn oorspronkelijke stand door hem te draaien door middel van een stelschroef, afhankelijk van het type remklauw.​​​​​​​
4. Reinig de beugel, het remklauwlichaam en de geleiders met reinigingsmiddelen die niet gebaseerd zijn op minerale olie. Vervang beschadigde of broze stofkappen.
 
OPGELET! Reinig de onderdelen van het remsysteem niet met perslucht, een harde borstel of iets dergelijks. Zorg ervoor dat er geen vrij stof vrijkomt die, indien ingeademd, schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Draag een stofmasker als u werkt in een slecht geventileerde ruimte. Ontvet niet de geleiders en de veren van de remklauwen, omdat deze speciaal vet vereisen. Wanneer de remklauw moeilijk verschuift, vet de glijoppervlakken dan enigszins in met speciaal vet volgens de instructies van de fabrikant van het voertuig of van de remklauw. De frictiematerialen van de remblokken en -schijven mogen niet in contact komen met de gebruikte vetten, omdat dit kan leiden tot het falen van de remmen; mocht dit wel gebeuren, ontvet dan de schijven en gebruik nieuwe remblokken. Vervang gecorrodeerde geleiders.

5. Controleer bij getrapte zuigers de correcte positie met gebruik speciale zuigermeters en pas, indien nodig, aan.​​​​​​​
6. Controleer de dikte van de remschijf en vervang alle schijven op een as als de slijtagegrens is overschreden of als er oppervlaktescheuren of -barsten worden vastgesteld.​​​​​​​
7. Verwijder eventuele gecorrodeerde gebieden op de buitenste en binnenste delen van het remvlak van de schijf.
 
 
Montageprocedure
 
1. De nieuwe remblokken moeten vrij in hun geleiders kunnen bewegen.
2. De contactoppervlakken van de metalen montageplaat van het remblok/de geleiders van de remklauw, evenals van de metalen montageplaat van het remblok/remzuigers moeten licht worden gesmeerd met speciaal vet dat voldoet aan de instructies van de fabrikant van het voertuig.​​​​​​​
3. Vulplaatjes die niet gecorrodeerd, gebogen of ingebed zijn, mogen opnieuw geïnstalleerd worden.​​​​​​​
4. Als er een slijtage-indicator is voorzien, sluit de nieuwe sensor of het onbeschadigde bestaande exemplaar dan weer aan.​​​​​​​
5. Plaats de nieuwe remblokken in omgekeerde volgorde ten opzichte van de beschrijving onder “Vervanging”, met het frictieoppervlak naar de remschijf gericht. Bij asymmetrische remblokken moet de pijl in de draairichting van de schijf wijzen (in vooruitversnelling).​​​​​​​
6. Plaats de positioneringspennen, veren en klemhulzen terug op hun oorspronkelijke positie van voor de demontage.​​​​​​​
7. Als de remblokken zijn uitgerust met slijtage-indicatoren, sluit de pluggen en aansluitingen dan weer aan.​​​​​​​
8. Scherp de bevestigingsschroeven of geleidepennen aan. Vervang zelfborgende schroeven door nieuwe exemplaren van hetzelfde type.
 
WAARSCHUWING! Neem het door de fabrikant van het voertuig aanbevolen aanhaalmoment in acht. Een onjuist aanhaalmoment kan tot falen van het remsysteem leiden.

9. Remmen gecombineerd met een mechanische parkeerrem en een functie voor afstelling van de speling moeten na herhaalde bedieningen van de rem vrij kunnen bewegen. Volg de instructies van de fabrikant van het voertuig.​​​​​​​
10. Vervang de remblokken op het andere uiteinde van een as op dezelfde manier.
 
 
Functionele test
 
Na de terugplaatsing van de wielen en nadat het voertuig omlaag is gebracht, moeten de volgende punten gecontroleerd worden:
 
1. Controleer het remvloeistofpeil in het reservoir en vul, indien nodig, bij naar de markering van het maximale peil. Gebruik alleen nieuwe remvloeistof, van het klasse aangegeven voor dit specifieke voertuigtype.

WAARSCHUWING! Een onjuiste behandeling van de remvloeistof kan leiden tot ernstig letsel of schade. Neem de instructies van de fabrikant van de remvloeistof in acht.​​​​​​​
OPGELET! Om na de terugplaatsing op de grond van het voertuig de remblokken correct te herpositioneren, moeten de remmen herhaaldelijk bediend worden.
Herhaal deze procedure tot de slag van het rempedaal gestabiliseerd is op ongeveer een derde van zijn totale beweging. Bij een constante maximale pedaalkracht mag de slag van het pedaal niet wijzigen, ook niet over een langere periode van toepassing.​​​​​​​
OPGELET! Als het drukpunt en de consistentie niet bereikt kunnen worden, moet het gehele remsysteem opnieuw gecontroleerd worden omdat anders het risico op storingen van de remmen niet kan worden uitgesloten.
Controleer het remsysteem opnieuw op lekken.

2. Controleer opnieuw het remvloeistofpeil en vul, indien nodig, bij naar de markering van het maximale peil. Gebruik alleen nieuwe remvloeistof, van het klasse aangegeven voor dit specifieke voertuigtype.
 
WAARSCHUWING! Een onjuiste behandeling van de remvloeistof kan leiden tot ernstig letsel of schade. Neem de instructies van de fabrikant van de remvloeistof in acht. Test de remacties bij lage snelheden en houd er rekening mee dat de remefficiëntie tijdens de eerste remacties enigszins verminderd kan zijn. Oefen geen overmatige kracht uit en vermijd om continue remacties uit te voeren om het sneller inrijden van de remschijf/-blokken te bereiken.

3. Neem altijd de inrij-instructies van de fabrikant van het voertuig in acht.​​​​​​​
4. Neem tijdens het testen van de remmen de verkeersregels in acht.​​​​​​​
5. Voer een functionele test uit op een rollenbank om te controleren of het systeem voldoet aan eventuele wettelijke voorschriften.
 
 
Algemene en veiligheidsinformatie
 
Dit product van Brembo is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden op een andere manier dan het specifieke gebruik waarvoor ze zijn ontworpen en geproduceerd. Gebruik voor enig ander doel, of enige wijziging van of geknoei met het product kan van invloed zijn op de prestaties van het product en kunnen het product onveilig maken.
 
Dergelijke wijzigingen of een oneigenlijk gebruik maken de beperkte garantie ongeldig en kunnen de persoon die het product gebruikt aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of materiële schade aan anderen.
 
In deze instructies betekent de waarschuwing “GEVAAR!” dat procedures die niet worden nageleefd met een hoge mate van waarschijnlijkheid ernstig of zelfs dodelijk letsel zullen veroorzaken. “OPGELET”” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in fysieke schade, terwijl “WAARSCHUWING!” betekent dat procedures die niet worden nageleefd mogelijke schade aan het voertuig kunnen veroorzaken.
 

GEVAAR!
Voordat de vervanging wordt gestart, moet gecontroleerd worden of de reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig. Dit product is van vitaal belang voor de veilige werking van het voertuig waarop het wordt geïnstalleerd en mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een vakbekwaam, gekwalificeerd persoon die is opgeleid en/of ervaring heeft met de installatie en het beoogde gebruik van het product.
 
De installateur moet beschikken over passend professioneel gereedschap en over kennis en ervaring in het uitvoeren van voertuigreparaties. Een verkeerde of onjuiste installatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een onnauwkeurige en onvolledige naleving van deze instructies of door andere omstandigheden, maakt de beperkte garantie ongeldig en kan de installateur aansprakelijk stellen in geval van persoonlijk letsel of materiële schade.
 
Het is van essentieel belang dat u de remschijven voor elke as vervangt, en ze uit dezelfde doos haalt. Bij elke vervanging van de remschijven moeten ook de betreffende remblokken vervangen worden.
Vermijd het contact van vet en andere smeermiddelen met de remvlakken van de remschijf en -blokken omdat dit de efficiëntie van het remsysteem kan aantasten.
 
Brembo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt aan of door een persoon die een voertuig gebruikt waarop een reserveonderdeel onjuist is geïnstalleerd.
 
OPGELET!
Vervangen onderdelen moeten in overeenstemming met de wetgeving verwijderd worden.
Het is van vitaal belang dat harde stoten op en/of beschadiging van het product, de onderdelen en componenten ervan worden voorkomen, aangezien dit afbreuk kan doen aan hun efficiëntie en kan leiden tot storingen. Indien nodig, moeten eventuele beschadigde onderdelen of componenten vervangen worden. Om letsel te voorkomen, raden we het volgende aan:
  • Draag altijd handschoenen tijdens de demontage en montage van componenten met scherpe randen.
  • Zorg ervoor dat de huid geen direct contact maakt met het frictiemateriaal van remblokken en remschoenen, omdat dit tot schaafwonden kan leiden.
  • Breng het frictiemateriaal van remblokken, schijven, remklauwen, remleidingen, enz. niet in contact met vetten, oliën, andere smeermiddelen of reinigingsmiddelen op basis van minerale olie omdat dit tot het uitvallen van de remmen kan leiden. Eventueel vervuild geraakte onderdelen moeten vervangen worden. Remblokken moeten in sets per as vervangen worden.
  • Vermijd het gebruik van scherp gereedschap omdat deze schade kunnen veroorzaken. Gebruik uitsluitend speciaal gereedschap (momentsleutel, zuigertang, uittrekhaken, enz.).
  • Als er tijdens de werkzaamheden schade aan enig deel van het remsysteem wordt waargenomen, moet dit op de juiste manier worden verholpen.
 
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Montage instructies voor personen auto’s
Lees het volgende artikel
Instructies voor de vervanging van de remklauw
Privacybeleid">