Instructies voor de vervanging van trommelremmen op personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen

Lees alle instructies zorgvuldig en neem ze nauwgezet in acht. Dezelfde instructies zijn opgenomen in de verpakking van de trommelremmen. Vergeet niet om ze voor de gehele levenscyclus van het product te bewaren. Overhandig ze aan de nieuwe eigenaar als u uw voertuig verkoopt.
Deze montage-instructies zijn een richtlijn voor standaard reparatiewerkzaamheden en houden geen rekening met eventuele speciale kenmerken die van toepassing kunnen zijn op andere remsystemen. De speciale instructies verstrekt door de fabrikanten van de voertuigen en remsystemen moeten strikt in acht worden genomen. 
Voordat de vervanging wordt gestart, moet gecontroleerd worden of de voor de vervanging gebruikte reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig. 
 
 
Vervangingsprocedure
 
De procedure wordt beschreven voor één wiel en moet op het andere wiel van de as worden herhaald.
 
Remblok
1. De wielen verwijderen.
 
2. De handrem moet volledig zijn vrijgegeven.
 
3. Reset de automatische of handmatige afstelling van de remblokken volledig.
Smonta il tamburo del freno
4. Demonteer de remtrommel.
 
WAARSCHUWING! Oefen geen kracht uit om de beschadiging van de naven en de wiellagers, van de sensoren en tandringen te voorkomen.
WAARSCHUWING! Gebruik altijd het beoogde speciale gereedschap.
Nel caso di tamburi dei freni con cuscinetti delle ruote e anelli dentati integrati, smonta queste parti per il successivo reimpiego
5. In geval van remtrommels met wiellagers en geïntegreerde tandringen moeten deze onderdelen gedemonteerd worden voor een later hergebruik (mits onbeschadigd en zonder defecten).
 
Alvorens verder te gaan met de andere stappen van de vervangingsprocedure, raden we u aan om het product te reinigen en te controleren met het oog op een eenvoudigere montage. 
 
Reiniging/controle/voormontage
 
1. Reinig het oppervlak van de flens/centreerplaat in de wielnaaf: deze moet perfect schoon, roestvrij, braamvrij en glad zijn; gepolijst flensoppervlak (gebruik geen haakse slijpmachines!).
 
2. In geval van remtrommels met geïntegreerde wiellagers moeten de nieuwe onderdelen of de intacte gedemonteerde onderdelen volgens de instructies gemonteerd worden; breng het aanbevolen specifieke smeermiddel aan.
 
3. Monteer nieuwe afdichtingselementen voor de wiellagers.
 
4. Monteer, indien aanwezig, de tandring (nieuw of intact gedemonteerd onderdeel).
GEVAAR! Alle onderdelen van de trommelrem, zoals remcilinders, remblokken, veren, hendels, beugels, lippen, enz. moeten voorafgaand aan het hergebruik gecontroleerd worden om te verzekeren dat ze in perfecte staat verkeren; is dit niet het geval, dan moeten ze vervangen worden. 
 
5. Tenzij andere aangegeven, moet het roestwerende product op de nieuwe remtrommel volledig verwijderd worden, alleen ter hoogte van de flens en het werkoppervlak.
 
Controleer dat het oppervlak van de flens schoon, braamvrij en onbeschadigd is. 
Pulizia della superficie della flangia
Montageprocedure
Azzera completamente la regolazione automatica o manuale dei ceppi dei freni.
1. Bij het gebruik van nieuwe remblokken moet hun afstelling volledig gereset worden.
, applicare uniformemente un velo molto sottile di olio anticorrosivo
2. In geval van een afzonderlijke wielnaaf moet een zeer dun laagje roestwerend product (geen pasta) worden aangebracht op de flens.

 

3. Centreer de remtrommel; afhankelijk van het type vaste constructie met de schroef of met de veiligheidsvoorziening en/of met het wiel.

4. Scherp gelijkmatig aan, met een kruislings patroon (ga rechtsom te werk), in twee fasen, naar het aanbevolen aanhaalmoment.

5. Bij remtrommels met geïntegreerde wielnaaf: centreer de remtrommel, stel het wiellager af/bevestig hem volgens de aanbevelingen, sluit af met een nieuwe dop of een intact gedemonteerd exemplaar.

 

Azzera completamente la regolazione automatica o manuale dei ceppi dei freni.
6. Pas de speling van het remblok van de bedrijfsrem/handrem aan volgens de aanbevelingen.
Montare le ruote e serrare come al punto 13.
7. Monteer de wielen en scherp aan zoals aangegeven onder stap 13.

 

8. Als het hydraulische systeem werd geopend, vul het remsysteem met de aanbevolen vloeistof en ontlucht het systeem.

 
 
Eindcontrole
 
OPGELET! Controleer dat de rubberen onderdelen niet beschadigd zijn. Vervang indien nodig.  

1. Bedien het rempedaal om de schoenen dichter bij de trommel te brengen. Herhaal dit proces tot de slag van het pedaal naar behoren is.
2. Controleer het remvloeistofpeil in het reservoir en vul zo nodig bij.
3. Balanceer het wiel.​​​​​​​
4. Plaats het wiel terug en scherp de wielmoeren aan volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het voertuig of zoals aangegeven in de Brembo-catalogus.
 
Testen en inrijden
 
Maak een proefrit met het voertuig en let op om het rempedaal niet abrupt in te trappen of langer dan 3 seconden ingetrapt te houden; controleer dat er geen sprake is van geluiden of trillingen afkomstig van de remmen.
De gebruiker van het voertuig moet de nieuwe remschijven en -blokken gedurende ten minste 200 km inrijden met een voorzichtig en spaarzaam gebruik van de remmen en zonder de ABS te activeren.
 
GEVAAR! Als de nieuwe remmen niet naar behoren worden ingereden, zou het remsysteem mogelijk niet efficiënt kunnen functioneren.
 
Algemene en veiligheidsinformatie
Dit product van Brembo is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden op een andere manier dan het specifieke gebruik waarvoor ze zijn ontworpen en geproduceerd. Gebruik voor enig ander doel, of enige wijziging van of geknoei met het product kan van invloed zijn op de prestaties van het product en kunnen het product onveilig maken.
 
Dergelijke wijzigingen of een oneigenlijk gebruik maken de beperkte garantie ongeldig en kunnen de persoon die het product gebruikt aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of materiële schade aan anderen.
 
In deze instructies betekent de waarschuwing “GEVAAR!” dat procedures die niet worden nageleefd met een hoge mate van waarschijnlijkheid ernstig of zelfs dodelijk letsel zullen veroorzaken. “OPGELET”” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in fysieke schade, terwijl “WAARSCHUWING!” betekent dat procedures die niet worden nageleefd mogelijke schade aan het voertuig kunnen veroorzaken.

GEVAAR!
Voordat de vervanging wordt gestart, moet gecontroleerd worden of de reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig. Dit product is van vitaal belang voor de veilige werking van het voertuig waarop het wordt geïnstalleerd en mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een vakbekwaam, gekwalificeerd persoon die is opgeleid en/of ervaring heeft met de installatie en het beoogde gebruik van het product.
 
De installateur moet beschikken over passend professioneel gereedschap en over kennis en ervaring in het uitvoeren van voertuigreparaties. Een verkeerde of onjuiste installatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een onnauwkeurige en onvolledige naleving van deze instructies of door andere omstandigheden, maakt de beperkte garantie ongeldig en kan de installateur aansprakelijk stellen in geval van persoonlijk letsel of materiële schade.
Brembo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt aan of door een persoon die een voertuig gebruikt waarop een reserveonderdeel onjuist is geïnstalleerd.
 
Het door dit product vervangen product mag niet meer geïnstalleerd worden op enig ander voertuig. Dit zou kunnen leiden tot materiële schade en persoonlijk letsel, inclusief dodelijk letsel. 
 
Controleer altijd of de remvloeistof in het reservoir tussen met minimale en maximale peil staat, zoals aangegeven op het reservoir. Een onjuist peil kan lekken van remvloeistof of een verminderde efficiëntie van het remsysteem veroorzaken. Te veel of te weinig remvloeistof in het reservoir zou kunnen leiden tot een onjuiste werking van de remmen en persoonlijk letsel, inclusief de dood. 
 
OPGELET!
Vervangen onderdelen moeten in overeenstemming met de wetgeving verwijderd worden.
Het is van vitaal belang dat harde stoten op en/of beschadiging van het product, de onderdelen en componenten ervan worden voorkomen, aangezien dit afbreuk kan doen aan hun efficiëntie en kan leiden tot storingen. Indien nodig, moeten eventuele beschadigde onderdelen of componenten vervangen worden. Om letsel te voorkomen, raden we het volgende aan:
  • Draag altijd handschoenen tijdens de demontage en montage van componenten met scherpe randen.
  • Zorg ervoor dat de huid geen direct contact maakt met het frictiemateriaal van remblokken en remschoenen, omdat dit tot schaafwonden kan leiden. 
  • Gebruik geschikte apparatuur om het inademen van stof dat tijdens de reiniging van de onderdelen vrijkomt, te voorkomen.
  • Bescherm gedemonteerde elektrische componenten tegen vocht.
  • Vermijd contact van vet of andere smeermiddelen met de remvlakken van de remschijf en -blokken omdat dit van invloed kan zijn op de efficiëntie van het remsysteem en kan leiden tot ernstige fysieke schade.
  • Plaats altijd beide remtrommels op de as, met gebruik van de twee bijgeleverde trommels. Bij elke vervanging van de trommels moeten ook de remschoenen vervangen worden.
  • Stel de elektrische componenten niet bloot aan elektrostatische ladingen of aan schokken die de plastic delen kunnen beschadigen.
  • Zorg voor een correcte aansluiting van alle elektrische contacten en controleer of de waarschuwingslampjes gaan branden. Als dat niet het geval is, zou de niet-werking van de waarschuwingslampjes een vermindering van de efficiëntie van het remsysteem of een storing van de signaleringen met betrekking tot het remsysteem kunnen veroorzaken. 
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Montage instructies voor personen auto’s
Lees het volgende artikel
Instructies voor de vervanging van de remschoenen op personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen
Privacybeleid">