Pokyny pro výměnu brzdového kotouče

Pokyny si pečlivě pročtěte a postupujte podle nich. Stejné pokyny najdete v balení spolu s brzdovými kotouči. Nezapomeňte pokyny uchovávat po celou dobu životnosti výrobku. V případě prodeje vozidla je třeba je předat novému vlastníkovi.
Tyto pokyny mají pouze obecnou platnost, protože se brzdové kotouče mohou lišit od níže popsaných kotoučů.
 
Postup při výměně
 
Je uvedený postup pro jedno kolo. Je nutné zopakovat i u druhého kola dané nápravy.
 
Disassembling the wheel
1. Sundejte kolo.
Removing the brake pad
2. Vymontujte destičky a odtlačte píst/písty. Použijte předepsané nářadí! 
Disassembling the brake caliper
3. Vymontujte třmen z uložení.
 
NEBEZPEČÍ! Neodpojuje přívodní potrubí brzdové kapaliny od třmenu. Zavěste třmen a ujistěte se, že přívodní potrubí není napnuté.
Disassembling the wheel hub if necessarya
4. V případě potřeby před demontáží kotoučů demontujte náboj kola. Pak demontujte brzdový kotouč. 
Cleaning the new brake disc mounting face
5. Očistěte montážní plochu na novém kotouči.
 
VAROVÁNÍ! Neznečistěte montážní plochu olejem nebo tukem.
Cleaning the disc mounting face on the wheel hub
6. Důkladně očistěte montážní plochu kotouče na náboji kola, odstraňte všechny usazeniny a rez. Zkontrolujte, zda není povrch poškozený nebo zdeformovaný. V případě potřeby jej uveďte do správného stavu. 
Checking the rotation and end float of bearings
7. Zkontrolujte, zda se ložisko kola otáčí plynule a je ustaveno se správnou vůlí.
Refitting the wheel hub
8. Pokud nebyl náboj kola vymontovaný: nasaďte nový kotouč na náboj kola a zajistěte jej upevňovacím šroubem. V případě potřeby seřiďte ložisko podle pokynů výrobce vozidla. 
Wheel hub and disc assembly
9. Pokud byl náboj kola demontovaný v kroku 4 (obr. D): namontujte náboj a kotouč a utáhněte upevňovací šrouby na předepsaný moment. Nasaďte sestavu náboj-kotouč na osu kola, seřiďte ložisko a dokončete montáž podle pokynů výrobce vozidla. 
Pročtěte si pokyny ohledně správného utahovacího momentu.
Checking the runout with the metrology kit
10. Zkontrolujte boční házení kotouče metrologickou sadou; jejíž číselník je nutno umístit podle obrázku, tzn., 5 mm od vnějšího průměru. Zajistěte kotouč kolovými maticemi pro simulování stavu s namontovaným kolem. Nejvyšší hodnota házení při plné otáčce kotouče: 0,10 mm u osobních vozidel - 0,12 mm u užitkových vozidel. V případě potřeby sundejte kotouč a nasaďte jej zpět na náboj kola v jiné poloze. Pak měření zopakujte.

 

VAROVÁNÍ! Při zkoušce postupujte pečlivě. Vyšší než uvedená hodnota házení způsobí nadměrné opotřebení a vibrace při brzdění.

Checking the runout of the mounting face
11. Pokud měření házivosti nepřinese přijatelné výsledky, změřte házení montážní plochy náboje kola; v případě potřeby vyměňte náboj a namontujte zpět kotouč.
 

VAROVÁNÍ! Přípustná hodnota házivosti pro montážní plochu náboje kola je přibližně poloviční než u kotouče.
Refitting the brake caliper
12. Namontujte zpět třmen na držák. U plovoucího třmenu zkontrolujte hladký posuv tělesa po vedeních. 

UPOZORNĚNÍ! kontrolujte, zda se nepoškodily pryžové díly. Vyměňte je, je-li třeba.
Refitting the new pads
13. Nasaďte nové destičky s příslušnými pružinami a čepy. Namažte zadní stranu a okraje destiček ve vyznačených místech. Připojte indikátor opotřebení, pokud je nainstalovaný. 
Activating the brake pedal
14. Sešlápněte pedál, aby se destičky přiblížily ke kotouči. Tento postup opakujte až do nastavení správné dráhy pedálu. 
 
15. Zkontrolujte hladinu brzdová kapaliny v nádržce a doplňte ji, je-li třeba.
16. Namontujte zpět kolo a utáhněte matice kola podle pokynů výrobce vozidla nebo podle katalogu Brembo.
17. Vyvažte kola.
 
 
Přezkoušení a záběh
 

Otestujte vozidlo jízdní zkouškou. Nesmíte brzdit sešlápnutím na doraz a hned uvolnit ani držet pedál sešlápnutý déle než tři sekundy. Ujistěte se, že brzdy nijak nehlučí ani nevibrují.

Uživatel vozidla musí najet s novými kotouči a destičkami alespoň 200 km, brzdit jemně a střídmě, bez aktivace ABS.

 

UPOZORNĚNÍ! Bez řádného záběhu nových brzd nemusí brzdový systém fungovat účinně.
 
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby značky Brembo byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný.
 
Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
 
Výstraha NEBEZPEČÍ! v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. UPOZORNĚNÍ znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit fyzické poškození. VAROVÁNÍ! znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit poškození vozidla.
 

NEBEZPEČÍ!
Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla. Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.
 
Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nesprávná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka.
 

Důležité: brzdové kotouče pro výměnu u jedné nápravy musí pocházet ze stejné krabice. Při každé výměně kotoučů vyměňte i příslušné destičky.

Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami brzdového kotouče a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému.
 
Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný.

 

UPOZORNĚNÍ!

S náhradními díly je nutné zacházet v souladu se zákony a předpisy.
Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. Vyměňte případný poškozený díl nebo součást. Předcházení úrazům:
  • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
  • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem na destičkách a brzdových čelistech: riziko odřenin.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž do auta
Přečtěte si následující článek
Další montážní pokyny: Brzdový kotouč Co-cast
Zásady ochrany osobních údajů">