Pokyny pro výměnu hlavních brzdových válců

Pokyny si pečlivě pročtěte a postupujte podle nich. Stejné pokyny najdete v balení spolu s hlavním brzdovým válcem. Nezapomeňte pokyny uchovávat po celou dobu životnosti výrobku. V případě prodeje vozidla je třeba je předat novému vlastníkovi.
 
 
Základní informace
 
1. Používejte brzdovou kapalinu doporučenou výrobcem.
2. Před naplnění nové brzdová kapaliny je nutno nádržku kapaliny důkladně vymýt metylalkoholem.
3. Vzhledem k technické povaze výrobku smí hlavní brzdové válce vyměnit pouze kvalifikovaný technik. V případě reklamace bude nutné se prokázat fakturou.

 
Postup při výměně
 
1. Pokud je válec vybaven odvzdušňovacími šrouby, připojte odvzdušňovací šroub na válci k pryžové hadičce a volný konec hadičky zasuňte do průhledné nádoby.​​​​​​​
2. Odstraňte všechny kryty, držáky, elektrické přípoje nebo jiné díly, které by mohly bránit snadnému vyjmutí válce po jeho uvolnění.​​​​​​​
3. Povolte o něco šrouby upevňovací výstupních trubek.​​​​​​​
4. Vyšroubujte šrouby nebo svorníky upevňující válec k brzdovému posilovači nebo přepážce.​​​​​​​
5. Povolte šrouby výstupní trubky a vytáhněte trubky z válce. Dávejte pozor: trubky se nesmí ohnout ani zdeformovat. Použijte pod válec umístěte hadr pro zachycení případné vylité kapaliny a válec vyjměte.​​​​​​​
6. Odstraňte bez prodlení vodou brzdovou kapalinu, která případně vyteče lak na lak.
 
 
Postup při montáži
 
1. Sundejte ochranná víka z nového válce.​​​​​​​
2. Zkontrolujte, zda je těsnění správně vložené ve výstupu servo jednotky a nepoškozené.​​​​​​​
3. Umístěte válec (pokud je to možné, s již nasazenou nádržkou) a pečlivě zkontrolujte, zda je tlačná tyč serva umístěná ve správné poloze nebo zda se tlačná tyč připojená k brzdovému pedálu může volně pohybovat.​​​​​​​
4. Reinsert the cylinder assembly screws or bolts, replacing them if they are damaged. Torque settings for tightening bolts must be as recommended by the vehicle manufacturer. 
5. Zasuňte zpět šrouby nebo svorníky sestavy válce a vyměňte je, pokud jsou poškozené. Použijte utahovací moment šroubů podle doporučení výrobce vozidla. 
6. Připojte přípojky brzdových trubek a ujistěte se, zda souhlasí závit na přípojkách a na válci souhlasí. Utáhněte konektory utahovacími momenty podle pokynů od výrobce vozidla.
7. Pokud je nainstalovaný systém ABS, postupujte přesně podle pokynů od výrobce vozidla.​​​​​​​
8. Odvzdušněte brzdový systém podle pokynů od výrobce vozidla.​​​​​​​
9. Zkontrolujte brzdový systém na netěsnosti.​​​​​​​
10. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.​​​​​​​
11. Proveďte jízdní zkoušku.
 
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby značky Brembo byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný.
 
Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
 
Výstraha NEBEZPEČÍ! v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. UPOZORNĚNÍ znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit fyzické poškození. VAROVÁNÍ! znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit poškození vozidla.
 

NEBEZPEČÍ!
Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla. Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.
 
Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nesprávná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka.
 

Důležité: brzdové kotouče pro výměnu u jedné nápravy musí pocházet ze stejné krabice. Při každé výměně kotoučů vyměňte i příslušné destičky.

Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami brzdového kotouče a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému.
 
Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný.

 

UPOZORNĚNÍ!

S náhradními díly je nutné zacházet v souladu se zákony a předpisy.
Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. Vyměňte případný poškozený díl nebo součást. Předcházení úrazům:
  • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
  • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem na destičkách a brzdových čelistech: riziko odřenin.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž do auta
Přečtěte si následující článek
Pokyny pro instalaci sady GT
Zásady ochrany osobních údajů">