Pokyny pro výměnu hlavního spojkového a brzdového válce

Pokyny si pečlivě pročtěte a postupujte podle nich. Stejné pokyny najdete v balení spolu s hlavním brzdovým válcem. Nezapomeňte pokyny uchovávat po celou dobu životnosti výrobku. V případě prodeje vozidla je třeba je předat novému vlastníkovi.
 
Základní informace
 
1. Používejte brzdovou kapalinu doporučenou výrobcem.
2. Před naplnění nové brzdová kapaliny je nutno nádržku kapaliny důkladně vymýt izopropylalkoholem nebo metylalkoholem.
3. Vzhledem k technické povaze výrobku smí hlavní spojkové a brzdové válce vyměnit pouze kvalifikovaný technik. V případě reklamace bude nutné se prokázat fakturou.
4. Mnoho z novějších vozidel je vybaveno souosým pracovním válcem namontovaným v sedle náboje převodovky: pro výměnu této jednotky je třeba vymontovat převodovku.​​​​​​​
5. Některé z těchto souosých pracovních válců mají přívodní a odvzdušňovací trubky, takže je obvykle jednoduché tyto systémy odvzdušnit. Jiné válce mají jedno přívodní vedení s externími přípojkami trubek pro odvzdušnění systému. Ty se mohou nechat odvzdušňovat obtížně, proto se doporučuje dodržovat přesně pokyny výrobce.​​​​​​​
6. U některých z těchto nových systémů je trubka spojující hlavní spojkový válec s hlavním brzdovým válcem upevněná svorkou spony a utěsněná o-kroužkem. Ujistěte se o správném upevnění těchto trubek, aby nedošlo k úniku.​​​​​​​
7. U některých vozidel jsou hlavní spojkové válce upevněné uvnitř vozidla, takže při jejich demontáži je důležité dodržovat správné postupy, protože může být třeba demontovat či uvolnit kritické díly, jako je sloupek řízení.
 
 
Postup při výměně
 
1. Zvedněte vozidlo a podepřete ho vhodnými prostředky.
2. Odstraňte obložení prostoru pro nohy podle pokynů výrobce vozidla.
3. Odpojte trubku od válce, zaslepte otvor pryžovou zátkou, aby se zabránilo úniku kapaliny.
4. Hlavní spojkový nebo brzdový válec vymontujte podle pokynů od výrobce vozidla.
5. Při výměně válce dávejte pozor na průměr/rozměr pístu.
 
 
Postup při montáži
 
1. Hlavní spojkový a brzdový válec vyměňte současně.​​​​​​​
2. Namontujte válce podle pokynů od výrobce vozidla.​​​​​​​
3. Ujistěte se, že je hlavní spojkový válec spojky ustavený v ose na 100 % a zajištěný, aby se zabránilo zasunutí pístní tyče do válce pod úhlem.​​​​​​​
4. Připojte trubku.​​​​​​​
5. Utáhněte šrouby a matice na předepsaný moment.​​​​​​​
6. Vyměňte brzdovou kapalinu.​​​​​​​
7. Odvzdušněte spojku.​​​​​​​
8. Několikrát sešlápněte spojkový pedál.​​​​​​​
9. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny, doplňte ji, je-li třeba, a upevněte uzávěr.​​​​​​​
10. Zkontrolujte systém na úniky.​​​​​​​
11. Zkontrolujte polohu pedálu a seřiďte ji, je-li třeba.​​​​​​​
12. Umístěte zpět obložení prostoru pro nohy podle pokynů výrobce vozidla.​​​​​​​
13. Zkontrolujte jízdní zkoušku funkčnost brzdy a spojky.
 
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby značky Brembo byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný.
 
Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
 
Výstraha NEBEZPEČÍ! v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. UPOZORNĚNÍ znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit fyzické poškození. VAROVÁNÍ! znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit poškození vozidla.
 

NEBEZPEČÍ!
Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla. Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.
 
Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nesprávná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka.
 
Důležité: brzdové kotouče pro výměnu u jedné nápravy musí pocházet ze stejné krabice. Při každé výměně kotoučů vyměňte i příslušné destičky.
Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami brzdového kotouče a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému.
 
Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný.
 
UPOZORNĚNÍ!
S náhradními díly je nutné zacházet v souladu se zákony a předpisy.
Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. Vyměňte případný poškozený díl nebo součást. Předcházení úrazům:
  • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
  • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem na destičkách a brzdových čelistech: riziko odřenin.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž do auta
Přečtěte si následující článek
Pokyny pro výměnu kolových válců
Zásady ochrany osobních údajů">