Pokyny pro výměnu brzdového třmenu – Motocyklový pevný třmen

Pravidla
 
Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla.
Identifikujte obrázky, na kterých je co nejvíce zobrazený model vozidla a náhradního dílu. 
 
Uzávěr je otevřený a membrána je vyjmutá.
1. Umístěte vozidlo na stojan.

VAROVÁNÍ! Během všech níže popsaných fází zajistěte, aby se brzdová kapalina nedostala na žádnou část vozidla, zejména na lakované díly: riziko poškození. Případné stříkance nebo náhodný únik brzdové kapaliny očistěte bez prodlení savým papírem a vodou.

 
2. Otevřete zátku (bod 1) a vyjměte membránu (bod 2) spolu víkem nádrže brzdové kapaliny pro třmen.
Průhledná hadice je připojená k odvzdušňovací zátce na třmenu.
3. Odstraňte krytku a připojte průhlednou hadici k odvzdušňovacímu šroubu (bod 3) na třmenu.  Druhý konec trubky zaústěte do nádoby pro zachycení vytékající tekutiny.

4. Odšroubujte odvzdušňovací šroub (bod 3) a vyprázdněte hydraulický okruh.

5. Zavřete odvzdušňovací šroub a vyjměte vypouštěcí hadici.
Přívodní trubka ke třmenu je odpojená.
 6. Uvolněte přívodní hadici kapaliny (bod 4) na třmenu tak, aby se dala později ručně odšroubovat na ochranu před únikem brzdové kapaliny.
Upevňovací šrouby jsou vyšroubované.
7. Odšroubujte otevřeným klíčem upevňovací šrouby (bod 5) a vyjměte třmen z rámu vozidla.
Přívodní hadice kapaliny je odpojená.
8. Dokončete odpojení přívodní trubky kapaliny (bod 4) od třmenu. Otřete bez prodlení případné úniky brzdové kapaliny. Přívodní trubka musí směřovat nahoru, aby kapalina neunikala.

9. Vymontujte vyměňovaný třmen a umístěte ho na pracovní desku.
U modelů s prachovkou je nutno ji odšroubovat.
10. U modelů s prachovkou odšroubujte kryt (bod 6) šroubovákem.
U modelů s pojistnými čepy je nutno je odstranit kleštěmi.
 
 
11. U modelů s upevňovacími svorkami (bod 7) je odstraňte kleštěmi.
 
U modelů s pojistnými čepy je nutno je odstranit kleštěmi.
12. Vyklepněte čep či čepy (bod 8) kladivem a zarážečem, je-li třeba.

13. U třmenů se šroubovacími čepy odšroubujte a vyndejte čepy.
Čep je odstraněný kladivem nebo průbojníkem.
14. Vymontujte destičky (bod 10) a také pružiny (bod 9), je-li třeba.
Jsou vymontované destičky a pružina.
15.  Fixem označte směr otáčení kotouče na destičkách, abyste zajistili správné umístění při zpětné montáži.
 
 
Montáž nového třmenu
 
Brzdná plocha kotouče byla očištěná odmašťovacím přípravkem.
1.  Očistěte brzdné plochy (bod 11) kotouče (bod 12) odmašťovacím přípravkem (např. Solvent SE 47).

2.  V případě monoblokového třmenu – nebo v případě potřeby – zasuňte destičky do nového třmenu.
Brzdná plocha kotouče byla očištěná odmašťovacím přípravkem.
3. Umístění třmenu na nosiči náboje. 

4. U třmenů s radiálním upevněním (osa šroubu kolmo k ose kola) povolte upevňovací šrouby. Upevňovací šrouby zašroubujte rukou, bez použití klíčů nebo jiných nástrojů. Šrouby zašroubujte definitivně až po odvzdušnění systému - viz obrázek (viz „Upevnění třmenu s radiálním upevněním“).
 
Brzdná plocha kotouče byla očištěná odmašťovacím přípravkem.
5. Třmeny s axiálním upevněním (osa šroubu rovnoběžně s osou kola) utáhněte podle pokynů od výrobce vozidla. Anebo použijte následující přibližné utahovací momenty.
 
Typ šroubu Utahovací moment
M10x1.25 50 Nm
M10x1.5 50 Nm
M8x1.25 28 Nm
Destičky jsou zasunuté do nového třmenu
6. Pokud nebyly destičky (bod 10) ještě namontované, umístěte je na nový třmen, usaďte je správně v sedlech a zajistěte se, že všechny šipky na nich vyznačené směřují ve směru otáčení kotouče.
Destičky jsou zasunuté do nového třmenu
UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte správné umístění všech pružin v sedlech destiček. 
Destičky jsou zasunuté do nového třmenu
NEBEZPEČÍ! Destičky je nutné vložit tak, aby třecí materiál směřoval ke kotouči.

NEBEZPEČÍ! Zajistěte, aby se třecí plochy neznečistily mazivem: všechny stopy po mazivu je nutné odstranit brusným papírem.​​​​
Pružina byla umístěná zpět.
7. Umístěte pružiny (bod 9), pokud nejsou upevněné k destičkám.
UPOZORNĚNÍ! Pružina je umístěná správně, když lze čep či čepy zasunout a vyznačené šipky směřují ve směru otáčení kotouče.
Čepy byly umístěné zpět.
8. Přemístěte čep či čepy (bod 8), přičemž jednou rukou držte pružinu (bod 9) na místě.

9. Usaďte čep či čepy (bod 8) kladivem a zarážečem, je-li třeba. Čep je správně umístěn, když už nejde dál zaklepnout a úder kladiva zní silněji a kovově.
Pružina drží ve svém místě.
U třmenu s přišroubovaným čepem zašroubujte čep na následující moment. 
 
Typ čepu Utahovací moment
Šroub Torx 5÷7 Nm
Šestihranná hlava 9÷12 Nm
Pojistné čepy jsou zandané.
10.  Upevněte všechny svorky (bod 7).
Pojistné čepy jsou zandané.
 
 
11. Umístěte zpět všechny prachovky zatlačením mírnou silou.
Přívodní trubka kapaliny je připojená.
12. Připojte přívodní trubku kapaliny (bod 4).
13. Naplňte nádrž brzdové kapaliny novou kapalinou podle specifikací výrobce vozidla.
 
 
Odvzdušnění systému na straně třmenu
 
Přívodní trubka kapaliny je připojená.
 1. Odstraňte krytku (bod 13) a připojte průhlednou hadici k odvzdušňovacímu šroubu (bod 14) na třmenu. Druhý konec trubky zaústěte do nádoby pro zachycení vytékající tekutiny.
Odvzdušňovací zátka je otevřená.
2.  Odšroubujte odvzdušňovací šroub (bod 14).
VAROVÁNÍ! Zajistěte, aby se brzdová kapalina nedostala na žádnou část vozidla, protože by ji mohla poškodit, což platí zejména pro nalakované díly. Veškerou uniklou brzdovou kapalinu očistěte savým papírem.
3. Stlačte/uvolněte brzdovou páčku/pedál.
4. Zašroubujte odvzdušňovací šroub.
5. Uvolněte brzdovou páčku/pedál.
6. Odšroubujte odvzdušňovací šroub.
7. Stlačte/uvolněte brzdovou páčku/pedál.
8. Postup dle výše uvedených čtyř bodů opakujte, dokud se neobnoví obvyklý odpor brzdové páčky/pedálu
Odvzdušňovací zátka je opět utažená.
9. Zašroubujte odvzdušňovací šroub. Po zašroubování šroubu vyndejte vypouštěcí trubku.
10. Utáhněte odvzdušňovací šroub na přibližný utahovací moment uvedený v následující tabulce:
Odvzdušňovací šroub M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Utahovací moment 5÷7 Nm 7÷10 Nm  12÷16 Nm  18÷22 Nm
 
11.  Po odvzdušnění se musí brzdová kapalina nacházet v nádrži na minimální hladině. Odtlačte na doraz píst třmenu vhodným nářadím (např. stlačovacím nástrojem).
Uzávěr a membrána jsou čisté.
12. Doplňte brzdovou kapalinu v nádržce dle potřeby.

13.  Očistěte důkladně odvzdušňovací šroub (bod 1), membránu (bod 2) spolu s víkem nádrže brzdové kapaliny.

14. Umístěte zpět membránu (bod 2), víko nádrže a utáhněte odvzdušňovací šroub (bod 1) na nádrži a všechny upevňovací šrouby.

15.  Setřete důkladně vlhkou utěrkou veškerou náhodně uniklou brzdovou kapalinu.
 
 
Upevnění třmenů s radiálním úchytem
 
1.  Několikrát energicky stlačte a uvolněte brzdovou páčku/pedál.
2. Podržte stlačenou/uvolněnou brzdovou páčku/pedál, aby se systém natlakoval.
3. Utáhněte otevřeným klíčem upevňovací šrouby třmenu utahovacím momentem předepsaným výrobcem vozidla. Použijte utahovací momenty uvedené v bodě „Upevnění nového třmenu“.
4. Uvolněte brzdovou páčku/pedál.
 
 
Všechny typy třmenů
 
1. Simulujte brzdění a zkontrolujte, zda se rozsvítí zadní kontrolka brzdění.
NEBEZPEČÍ! Pokud zaznamenáte únik kapaliny ze třmenu uniká, zopakujte všechny výše uvedené kroky, abyste zjistili příčinu a odstranili ji.

2. Sundejte vozidlo ze stojanu.
 
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný. 
 
Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
 
Výstraha NEBEZPEČÍ! uvedená v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. VAROVÁNÍ znamená postupy, jejichž nedodržením se může způsobit úraz osob. UPOZORNĚNÍ!: postupy, jejichž nedodržením se může vozidlo poškodit.
 
NEBEZPEČÍ
 • Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.
 • Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nepatřičná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka.
 • Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný.
 • Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami kotoučů a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému a způsobit vážné fyzické poškození.
 • Použité díly vyměněné v tomto vozidle se nesmí přemontovat do jiného vozidla. Riziko poškození věcí a úrazů osob včetně úmrtí.
 • Vždy zkontrolujte, zda se hladina brzdové kapaliny v nádržce nachází mezi minimální a maximální úrovní vyznačenou na nádržce. Nesprávná hladina může způsobit únik brzdové kapaliny nebo snížení účinnosti brzdového systému. Příliš mnoho nebo příliš málo brzdové kapaliny v nádržce může způsobit nesprávné fungování brzd a úraz osob, včetně smrti.
   
 
 
UPOZORNĚNÍ!
Při montáži pryžových součástí nepoužívejte ostré nástroje, protože by se tím mohly tyto součásti poškodit. Vyměňte všechny poškozené díly.
 
VAROVÁNÍ! 
 • Vyvarujte se nesprávné montáže: Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. Vyměňte případný poškozený díl nebo součást.
 • Při výměně výrobku a souvisejících položek, jako je brzdová kapalina, brzdové destičky, brzdové čelisti a podobně, bude technik vystaven kapalinám a dílům, které lze považovat za „nebezpečný odpad“ podle platných zákonů a předpisů. Tyto odpady je nutno zrecyklovat a/nebo zlikvidovat v souladu se všemi zákony a předpisy v platném znění. Nesplněním tohoto pokynu může být viník vystaven postihu podle zákonů o ochraně životního prostředí a může způsobit újmu na zdraví či poškození majetku svého či jiných osob.
 • Zajistěte správné zapojení všech elektrických kontaktů: zkontrolujte, zda se rozsvítí výstražné kontrolky. Pokud se výstražné kontrolky nerozsvítí, může to způsobit snížení účinnosti brzdového systému nebo nesprávné fungování brzdové signalizace.
 • Předcházení úrazům:
 • Používejte patřičné osobní pracovní prostředky na ochranu před vdechnutím prachu uvolňovaného čistěním dílů.
 • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem mezi destičkami a obložením čelistí: riziko odřenin.
 • Při demontáži pístů třmenů stlačeným vzduchem nezasahujte rukama do uložení destičky: riziko rozdrcení rukou.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu s brzdovou kapalinou: riziko podráždění pokožky a očí. V případě náhodného zasažení je důkladně očistěte podle pokynů výrobce vozidla nebo brzdové kapaliny.
 • Elektrické součástky nevystavujte elektrostatickému náboji ani nárazům, které by mohly poškodit plastové díly.
 • Vymontované elektrické součástky chraňte před vlhkostí.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž na motorku
Přečtěte si následující článek
Pokyny pro výměnu a motocyklového kola a brzdového kotouče.
Zásady ochrany osobních údajů">