Pokyny k výměně brzdových čelistí v osobních a lehkých užitkových vozidlech

Pokyny si pečlivě pročtěte a postupujte podle nich. Stejné pokyny najdete v balení spolu s brzdovými čelistmi. Nezapomeňte pokyny uchovávat po celou dobu životnosti výrobku. V případě prodeje vozidla je třeba je předat novému vlastníkovi.

Tyto montážní pokyny jsou stanovené pro standardní opravy. Nezohledňují se v nich žádné jedinečnosti různých brzdových systémů. Je třeba podrobně dodržovat pokyny vydané výrobcem vozidla a daného brzdového systému.

 

Ze všeho nejdříve přesně zjistěte podle roku výrobce a brzdového systému správné referenční sériové číslo čelistí vhodných pro daný vůz. Brzdové čelisti je nutné vyměnit na celé nápravě.
 
Postup při výměně
 
Před výměnou brzdových čelistí doporučujeme věnovat pozornost tomuto:
 
A car in the correct position and another in the incorrect position
1. Ujistěte se, že je vozidlo zablokováno a během opravy se nemůže uvést do pohybu; po zvednutí zkontrolujte jeho stabilitu (obr. 1).
 

UPOZORNĚNÍ! Pro bezpečnost používejte jedině patřičné a spolehlivé opravárenské nářadí.

Springs securing the shoes to the back plate
2.  Sundávejte jedno kolo po druhém; druhé kolo použijte při montáži jako vzor.
 

UPOZORNĚNÍ! Po demontáži bubnu nepoužívejte brzdový pedál.

 
3. Vymontujte pružiny zajištující čelisti na opěrné desce (obr. 2).
 
Hand brake cable
4. Vyhákněte bovden parkovací brzdy (obr. 3).
 
UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda není deska opotřebená nebo poškozená. Pokud tomu tak není, je nutno ji vyměnit.
 
5. Vymontujte čelisti a rozmontujte válec.
Brush for cleaning and breathing in air with dust prohibition
6. Očistěte desku a buben vlhkou utěrkou a čisticím prostředkem (nepoužívejte čisticí prostředky na bázi minerálních olejů apod.)
 

UPOZORNĚNÍ! Během čistění postupujte pozorně, aby se nevířil prach, který vás při vdechnutí ohrozí na zdraví. Při práci ve vnitřních prostorách používejte ochrannou roušku (obr. 4).

 
UPOZORNĚNÍ! Brzdová kapalina naplněná ve válcích je korozivní a může způsobit poškození: zacházejte s ní opatrně, zabraňte jejímu rozlití.
 
 
 
 
Postup při montáži
 
1. Namontujte nový válec zpět na opěrnou desku a našroubujte hadici brzdové kapaliny.
Preassembled kit: arrows indicating how to remove the bottom stirrup
2. Při použití PŘEDMONTOVANÉ SADY: Vymontujte spodní třmen (obr. 5).
Arrows indicating where to apply grease
3. Naneste trochu maziva odolného vůči vysokým teplotám na části desky, které přicházejí do kontaktu s čelistmi (obr. 6).
Prohibition from applying lubricant or grease to the brake friction material or the inside of the drum
4. UPOZORNĚNÍ!  Mazivo nesmíte nanést na brzdový třecí materiál ani na vnitřní část bubnu, protože by to mohlo ohrozit řádné fungování brzdového systému (obr. 7).
Hand brake cable, shoes and back plate
5. Připojte bovden parkovací brzdy a položte čelisti na desku (obr. 3).
Springs to secure the shoes to the back plate
6. Upevněte čelisti na opěrnou desku příslušnými pružinami (obr. 2).
Shoes to be repositioned in their seat without tampering
6. Vycentrujte čelisti v uloženích tak, jak byly umístěné původně.
 
UPOZORNĚNÍ! Nemanipulujte s automatickými seřizovacími zařízeními, aby mohla nadále fungovat správně (obr. 8).
 
7.  Přibrzděním parkovací brzdou zkontrolujte, zda správně fungují všechny mechanismy a páky. Poté vše vraťte do výchozí polohy.
Operating the hand brake using the pedal
8. Namontujte buben a seřiďte automatické seřizovací zařízení několikanásobným sešlápnutím brzdového pedálu, pak odvzdušněte okruh brzdové kapaliny (obr. 9)
 
DŮLEŽITÉ! Náhradní díly dodané v tomto paketu nesmíte montovat sami (zákaz dle italského zákona č. 122/92): obraťte se na specializované techniky a servisy.
 
9. Brzdové čelisti je nutné vyměnit na celé nápravě.
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Label signalling asbestos-free
Tyto výroby značky Brembo byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný.
 
Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
 

Brzdové destičky podléhají opotřebení. Proto je nutné je pravidelně kontrolovat.
Pokud na destičce zbývá třecí materiál o tloušťce menší než 2 mm nebo svítí indikátor opotřebení, vyměňte všechny destičky dané nápravy.

 

Sadu kotoučů Brembo EV a destiček Brembo EV je nutné montovat pouze společně. Jejich kombinace s jinými produkty by mohla ohrozit správné fungování sady.

 

Výstraha NEBEZPEČÍ! v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. UPOZORNĚNÍ znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit fyzické poškození. VAROVÁNÍ! znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit poškození vozidla.

 

NEBEZPEČÍ!

Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla. Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.

 

Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nesprávná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka.

Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný.

 

UPOZORNĚNÍ!

S náhradními díly je nutné zacházet v souladu se zákony a předpisy.

Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. Vyměňte případný poškozený díl nebo součást. Předcházení úrazům:

  • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
  • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem na destičkách a brzdových čelistech: riziko odřenin.
  • Třecí materiál brzdových destiček, kotoučů, třmenů, brzdových trubek atd. se nesmí dostat do kontaktu s tuky, oleji, jinými mazivy nebo čisticími prostředky na bázi minerálních olejů, protože by to mohlo vést k selhání brzd. Vyměňte všechny kontaminované díly, je-li třeba. Brzdové destičky je nutné vyměnit u celé nápravy
  • Nepoužívejte žádné ostré nástroje, protože jejich nepatřičným použitím by mohly vzniknout škody. Používejte pouze speciální nástroje (momentový klíč, roztahovací nástroj, vytahovací háky atd.)
  • Zjistíte-li při práci na některé části brzdového systému poškození, je nezbytné ho odpovídajícím způsobem odstranit.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž do auta
Přečtěte si následující článek
Pokyny pro výměnu sady brzdových čelistí
Zásady ochrany osobních údajů">