Pokyny pro výměnu sady brzdových čelistí

Pokyny si pečlivě pročtěte a postupujte podle nich. Stejné pokyny najdete v balení spolu s brzdovými čelistmi. Nezapomeňte pokyny uchovávat po celou dobu životnosti výrobku. V případě prodeje vozidla je třeba je předat novému vlastníkovi.

Tyto montážní pokyny jsou stanovené pro standardní opravy. Nezohledňují se v nich žádné jedinečnosti různých brzdových systémů. Je třeba podrobně dodržovat pokyny vydané výrobcem vozidla a daného brzdového systému. 

 

Ze všeho nejdříve přesně zjistěte podle roku výrobce a brzdového systému správné referenční sériové číslo čelistí vhodných pro daný vůz. Brzdové čelisti je nutné vyměnit na celé nápravě.

 
Příprava vozidla
 
Před výměnou brzdových čelistí doporučujeme věnovat pozornost tomuto:
Etichetta che indica il corretto kit da utilizzare per il veicolo
1. Zjistěte pozorně číslo sady podle daného vozidla. Poznamenejte si datum montáže.
Attrezzi adatti e affidabili da utilizzare
2. Pro bezpečnost používejte jedině patřičné a spolehlivé opravárenské nářadí.
Smontaggio ruote
3. Pokračujte postupně po jednotlivých kolech, druhou sestavu použijte jako příklad.
Strumenti per spurgare il circuito dei freni
4. Po namontování sady odvzdušněte brzdový okruh.
 
Indicazione che segnala di non frenare
5. Během těchto činností nesešlápněte brzdový pedál.
Divieto di utilizzo dell'aria compressa per pulire
6. Pro čistění nepoužívejte stlačený vzduch.
Guarnizioni non devono essere sporcate
7. Nová těsnění chraňte před znečištěním až do dokončení montáže.
 
 
BENDIX RAI
Postup při demontáži
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Demontujte buben. Při potížích uvolněte těsnění prostrčením šroubováku montážním otvorem kola na bubnu a odtlačte páku ruční brzdy za jádro brzdového špalku.
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Demontujte přídržné pružiny.
Frecce che indicano come liberare gli appoggi inferiori delle ganasce
3. Uvolněte spodní uložení brzdových čelistí. Spojte dohromady tato spodní uložení s brzdovými čelistmi, aby se uvolnily horní hroty.
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Zakloňte vahadlo brzdové čelisti a vytáhněte bovden parkovací brzdy.
frecce indicano come smontare il cilindretto
5. Demontujte kolový válec.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Očistěte suchým štětcem štít kola a buben.
 
 
Zpětná montáž
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Namontujte nový kolový válec.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Zahákněte bovden parkovací brzdy k sadě.
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Umístěte hroty brzdových čelistí na kolový válec a pak uložení na spodní zarážku.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10. Namontujte zpět přídržné pružiny.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Namontujte zpět buben. Pak sešlápněte opakovaně brzdový pedál.
 
DŮLEŽITÉ Odvzdušněte brzdový okruh.
 
BENDIX RAD
Postup při demontáži
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Demontujte buben. Při potížích uvolněte těsnění takto:

a. Prostrčte šroubovák montážním otvorem kola na bubnu a odtlačte páku ruční brzdy za jádro brzdového špalku.

b. Buben s otvorem na přední straně: zasuňte tyč otvorem a uvolněte stavěč vůle brzd sklopení záchytného šroubu (obr. 1) dolů.

c. Buben bez otvoru na přední straně: zasuňte tyč otvorem v těsnění (obr. 2, zadní strana kolového štítu) a odtlačte páku ruční brzdy za jádro brzdového špalku.

Frecce che indicano come smontare il cilindretto
2. Demontujte kolový válec.
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
3. Demontujte přídržné pružiny.
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Demontujte brzdové čelisti s tyčí vahadla.
frecce indicano come sganciare il freno a mano.
5.A Vyhákněte bovden parkovací brzdy.
5.B Zakloňte vahadlo brzdové čelisti a vytáhněte bovden parkovací brzdy.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Očistěte suchým štětcem štít kola a buben.
 
Zpětná montáž
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Namontujte nový kolový válec.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Zahákněte bovden parkovací brzdy k sadě.
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Namontujte sadu umístěním hrotů brzdových čelistí na kolový válec a pak uložení na spodní zarážku.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10.  Namontujte zpět přídržné pružiny.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Namontujte zpět buben. Pak sešlápněte několikrát brzdový pedál a seřiďte parkovací brzdu.
 
 
DŮLEŽITÉ Odvzdušněte brzdový okruh.
 
 
VOLKSWAGEN RAD
Postup při demontáži
 
The procedure for disassembling and reassembling Volkswagen RAD and Ford RAD kits is identical.
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Demontujte buben. Při potížích uvolněte těsnění prostrčením šroubováku montážním otvorem kola na bubnu a uvolněte stavěč vůle brzd zatlačením smykového třmenu (obr. 1) nahoru. 
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Demontujte přídržné pružiny.
Frecce che indicano come liberare gli appoggi inferiori delle ganasce
3. Uvolněte spodní uložení brzdových čelistí. Spojte dohromady tato spodní uložení s brzdovými čelistmi, aby se uvolnily horní hroty. 
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Zakloňte vahadlo brzdové čelisti a vytáhněte bovden parkovací brzdy.
frecce indicano come smontare il cilindretto
5. Demontujte kolový válec.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Očistěte suchým štětcem štít kola a buben.
 
Zpětná montáž
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Namontujte nový kolový válec.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Zahákněte bovden parkovací brzdy k sadě.
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Namontujte sadu umístěním hrotů brzdových čelistí na kolový válec a pak uložení na spodní zarážku.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10.  Namontujte zpět přídržné pružiny.
freccia e numero uno indicano di spingere la chiavetta in alto
11. Zatlačte smykový třmen (obr. 1) co nejvíce nahoru a zkontrolujte, zda jsou brzdové čelisti vycentrované na štítu kola.
indicazione di premere il pedale del freno
12. Namontujte zpět buben. Pak sešlápněte několikrát brzdový pedál a seřiďte parkovací brzdu.
 
DŮLEŽITÉ Odvzdušněte brzdový okruh.
 
 
LUCAS GIRLING RAI
Postup při demontáži
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. a) Demontujte buben. Při potížích uvolněte těsnění prostrčením šroubováku montážním otvorem kola na bubnu a odtlačte páku ruční brzdy za jádro brzdového špalku. 

b) Demontujte buben. Při potížích uvolněte těsnění takto: zasuňte tyč otvorem v těsnění (obr. 1, zadní strana kolového štítu) a odtlačte páku ruční brzdy (obr. 2) za jádro brzdového špalku. 

Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Demontujte přídržné pružiny.
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
3. Uvolněte spodní uložení brzdových čelistí. Spojte dohromady tato spodní uložení s brzdovými čelistmi, aby se uvolnily horní hroty, a vymontujte tento celek. 
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4.A Zakloňte vahadlo brzdové čelisti a vytáhněte bovden parkovací brzdy.
4.B Vyhákněte bovden parkovací brzdy.
frecce indicano come smontare il cilinderetto
5. Demontujte kolový válec.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Očistěte suchým štětcem štít kola a buben.
 
Zpětná montáž
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Namontujte nový kolový válec.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Zahákněte bovden parkovací brzdy k sadě.
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Namontujte sadu umístěním hrotů brzdových čelistí na kolový válec a pak uložení na spodní zarážku.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10.  Namontujte zpět přídržné pružiny.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Namontujte zpět buben. Pak sešlápněte několikrát brzdový pedál a seřiďte parkovací brzdu.
 
 
DŮLEŽITÉ Odvzdušněte brzdový okruh.
 
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby značky Brembo byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný.
 
Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
 
Brzdové destičky podléhají opotřebení,  proto je nutné je pravidelně kontrolovat.
Pokud na destičce zbývá třecí materiál o tloušťce menší než 2 mm nebo svítí indikátor opotřebení, vyměňte všechny destičky dané nápravy.
 
Sadu kotoučů Brembo EV a destiček Brembo EV je nutné montovat pouze společně. Jejich kombinace s jinými produkty by mohla ohrozit správné fungování sady.
 
Výstraha NEBEZPEČÍ! v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. UPOZORNĚNÍ znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit fyzické poškození. VAROVÁNÍ! znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ!
Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla. Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.

Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nesprávná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka.
 
Důležité: brzdové kotouče pro výměnu u kol jedné nápravy musí pocházet ze stejné krabice. Při každé výměně kotoučů vyměňte i příslušné destičky.
Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami brzdového kotouče a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému.
 
Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný. 
 
UPOZORNĚNÍ!
S náhradními díly je nutné zacházet v souladu se zákony a předpisy.
Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. 
Vyměňte případný poškozený díl nebo součást. Předcházení úrazům:
  • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
  • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem na destičkách a brzdových čelistech: riziko odřenin.
  • Třecí materiál brzdových destiček, kotoučů, třmenů, brzdových trubek atd. se nesmí dostat do kontaktu s tuky, oleji, jinými mazivy nebo čisticími prostředky na bázi minerálních olejů, protože by to mohlo vést k selhání brzd. Vyměňte všechny kontaminované díly, je-li třeba. Brzdové destičky je nutné vyměnit u celé nápravy
  • Nepoužívejte žádné ostré nástroje, protože jejich nepatřičným použitím by mohly vzniknout škody. Používejte pouze speciální nástroje (momentový klíč, roztahovací nástroj, vytahovací háky atd.)
  • Zjistíte-li při práci na některé části brzdového systému poškození, je nezbytné ho odpovídajícím způsobem odstranit.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž do auta
Přečtěte si následující článek
Pokyny pro výměnu spojkového pracovního válce (CCSC)
Zásady ochrany osobních údajů">