Pokyny k výměně brzdových bubnů v osobních a lehkých užitkových vozidlech

Pokyny si pečlivě pročtěte a postupujte podle nich. Stejné pokyny najdete v balení spolu s brzdovými bubny. Nezapomeňte pokyny uchovávat po celou dobu životnosti výrobku. V případě prodeje vozidla je třeba je předat novému vlastníkovi.
Tyto montážní pokyny jsou stanovené pro standardní opravy. Nezohledňují se v nich žádné jedinečnosti různých brzdových systémů. Je třeba podrobně dodržovat pokyny vydané výrobcem vozidla a daného brzdového systému. 
Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla.
 
 
Postup při výměně
 
Je uvedený postup pro jedno kolo. Je nutné zopakovat i u druhého kola dané nápravy.
 
Azzera completamente la regolazione automatica o manuale dei ceppi dei freni.
1. Sundejte kola.
 
2. Ruční brzda musí být odbrzděná.
 
3. Resetujte automatický nebo manuální stavěč brzdových špalků.
Smonta il tamburo del freno
4. Demontujte brzdový buben.
 
VAROVÁNÍ! Nevyvíjejte sílu, aby se nepoškodily náboje, kolová ložiska, snímače a ozubené věnce.
VAROVÁNÍ! Používejte pouze předepsané speciální nářadí.
Nel caso di tamburi dei freni con cuscinetti delle ruote e anelli dentati integrati, smonta queste parti per il successivo reimpiego
5. U brzdových bubnů s kolovými ložisky a integrovanými ozubenými věnci tyto díly rozeberte tak, aby se daly znovu zamontovat (za podmínky, že jsou nepoškozené a bez závad).
 
Před pokračováním ve výměně doporučujeme díly vyčistit a zkontrolovat pro snazší zpětnou montáž.
 
Čištění/kontrola/předmontáž
 
1. Očistěte povrch příruby/středící podložky v náboji kola, který musí být dokonale čistý, bez rzi, bez otřepů a hladký; leštěný povrch příruby (nepoužívejte úhlové brusky!)
 
2. U brzdových bubnů se zamontovanými ložisky kol zamontujte podle návodu nové díly nebo nepoškozené demontované díly; použijte doporučené mazivo.
 
3. Upevněte nová těsnění kolových ložisek.
 
4. U provedení s ozubenými věnci, namontujte tento věnec (nový nebo původní nepoškozený a bez závady).
NEBEZPEČÍ! Všechny součásti bubnové brzdy, jako jsou válce kol, brzdové špalíky, pružiny, páky, třmeny, břity atd., musí být před opětným použitím zkontrolovány, aby bylo zajištěno, že jsou v dokonalém provozním stavu. Pokud nejsou, vyměňte je. 
 
5. Pokud není uvedeno jinak, u nového brzdového bubnu odstraňte antikorozní vrstvu pouze podle příruby a pracovní plochy.
 
Zkontrolujte, zda je povrch příruby čistý, bez otřepů a nepoškozený. 
Pulizia della superficie della flangia
Postup při montáži
Azzera completamente la regolazione automatica o manuale dei ceppi dei freni.
1. Pokud namontujte nové brzdové špalky, seřiďte je.
, applicare uniformemente un velo molto sottile di olio anticorrosivo
2. U samostatného náboje kola naneste rovnoměrně na přírubu tenkou vrstvu antikorozního produktu (ne pasty).

 

3. Vycentrujte brzdový buben: v závislosti na typu pevné konstrukce se šroubem nebo s pojistkou a/nebo s kolem. 

4. Utáhněte rovnoměrně do kříže nebo ve dvou fázích (směrem doprava) na doporučený utahovací moment.

5. U brzdových bubnů s integrovaným nábojem kola vycentrujte brzdový buben, seřiďte/upevněte ložisko kola dle doporučení, uzavřete vše novým krytem nebo původním nepoškozeným krytem bez závad.

 

Azzera completamente la regolazione automatica o manuale dei ceppi dei freni.
6. Upravte vůli provozní/parkovací brzdy podle doporučení.
Montare le ruote e serrare come al punto 13.
7. Nasaďte kola a utáhněte je podle pokynů dle bodu 13.

 

8. Po případném otevření hydraulického systému, naplňte brzdový systém doporučenou brzdovou kapalinou a odvzdušněte ho.

 
 
Závěrečná kontrola
 
UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda se nepoškodily pryžové díly. Vyměňte je, je-li třeba.  

1. Sešlápnutím pedálu přibližte čelisti k bubnu. Postupujte takto do správného ustavení dráhy pedálu.
2. Zkontrolujte hladinu brzdová kapaliny v nádržce a doplňte ji, je-li třeba.
3. Vyvažte kola.​​​​​​​
4. Namontujte zpět kolo a utáhněte matice kola podle pokynů výrobce vozidla nebo podle katalogu Brembo.
 
Přezkoušení a záběh
 
Otestujte vozidlo jízdní zkouškou. Nesmíte brzdit sešlápnutím na doraz a hned uvolnit ani držet pedál sešlápnutý déle než tři sekundy. Ujistěte se, že brzdy nijak nehlučí ani nevibrují.
Uživatel vozidla musí najet s novými kotouči a destičkami alespoň 200 km, brzdit jemně a střídmě, bez aktivace ABS.
 
NEBEZPEČÍ! Bez řádného záběhu nových brzd nemusí brzdový systém fungovat účinně.
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby značky Brembo byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný.
 
Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
 
Výstraha NEBEZPEČÍ! v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. UPOZORNĚNÍ znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit fyzické poškození. VAROVÁNÍ! znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ!
Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla. Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.

Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nesprávná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka.
 
Důležité: brzdové kotouče pro výměnu u kol jedné nápravy musí pocházet ze stejné krabice. Při každé výměně kotoučů vyměňte i příslušné destičky.
Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami brzdového kotouče a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému.
Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný. 
 
Použité díly vyměněné v tomto vozidle se nesmí přemontovat do jiného vozidla. Riziko poškození věcí a úrazů osob včetně úmrtí. 

Vždy zkontrolujte, zda se hladina brzdové kapaliny v nádržce nachází mezi minimální a maximální úrovní vyznačenou na nádržce. Nesprávná hladina může způsobit únik brzdové kapaliny nebo snížení účinnosti brzdového systému. Příliš mnoho nebo příliš málo brzdové kapaliny v nádržce může způsobit nesprávné fungování brzd a úraz osob, včetně smrti. 
 
UPOZORNĚNÍ!
S náhradními díly je nutné zacházet v souladu se zákony a předpisy.
Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. 
Vyměňte případný poškozený díl nebo součást. Předcházení úrazům:
  • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
  • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem na destičkách a brzdových čelistech: riziko odřenin.
  • Používejte patřičné osobní pracovní prostředky na ochranu před vdechnutím prachu uvolňovaného čistěním dílů.
  • Vymontované elektrické součástky chraňte před vlhkostí.
  • Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami kotoučů a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému a způsobit vážné fyzické poškození.
  • U každé nápravy vždy vyměňte oba brzdové bubny za dodané bubny. Při každé výměně bubnů je nutné vyměnit i čelisti.
  • Elektrické součástky nevystavujte elektrostatickému náboji ani nárazům, které by mohly poškodit plastové díly.
  • Zajistěte správné zapojení všech elektrických kontaktů: zkontrolujte, zda se rozsvítí výstražné kontrolky. Pokud se výstražné kontrolky nerozsvítí, může to způsobit snížení účinnosti brzdového systému nebo nesprávné fungování brzdové signalizace. 
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž do auta
Přečtěte si následující článek
Pokyny k výměně brzdových čelistí v osobních a lehkých užitkových vozidlech
Zásady ochrany osobních údajů">