Pokyny k výměně brzdových destiček v osobních a lehkých užitkových vozidlech

Pokyny si pečlivě pročtěte a postupujte podle nich. Stejné pokyny najdete v balení spolu s brzdovými destičkami. Nezapomeňte pokyny uchovávat po celou dobu životnosti výrobku. V případě prodeje vozidla je třeba je předat novému vlastníkovi.
Tyto montážní pokyny jsou stanovené pro standardní opravy. Nezohledňují se v nich žádné jedinečnosti různých brzdových systémů. Je třeba podrobně dodržovat pokyny vydané výrobcem vozidla a daného brzdového systému. 
Brzdové destičky je nutné vyměnit u celé nápravy Použijte pouze destičky doporučené pro daný typ vozidla.
 
Důležité základní informace
Brzdové destičky jsou součástí brzdového systému a jako takové jsou součástmi kritickými pro bezpečnost. Z toho důvodu je nutné provádět veškeré práce nanejvýš pečlivě. Výměnu brzdových destiček smí provádět pouze osoby s potřebnými odbornými znalostmi. Nesprávné provedení může vést k úplnému selhání brzdového systému.
 
Postup při výměně

Než začnete pracovat na brzdovém systému, připevněte na volant výstražné upozornění, že je vozidlo v opravě, podložte kola, na kterých se nepracuje, zvedněte vozidlo a zajistěte jeho stabilitu. 

Doporučujeme začít s výměnou destiček na jedné straně nápravy. 

Druhá brzda může sloužit jako vodítko pro správné umístění jednotlivých dílů při zpětné montáži.

 

VAROVÁNÍ! Upevňovací pružiny/svorky podložek mohou být napnuté: uvolněte je řízeným způsobem a držte na místě pomocí tělesa třmenu.

Po demontáži destiček nepoužívejte brzdu.
 
Zde je postup pro výměnu brzdových destiček (a) bez demontáže třmenu a (b) s částečně demontovaným třmenem.
 
a) Výměna destiček bez rozebrání třmenu: u pevného třmenu (obr.1) a plovoucího třmenu, pokud se dá destička vyndat shora (obr.2).
Pinza fissa
Fig 1. Fixed caliper 
Pinza flottante
Fig 2. Floating Caliper

1. Vymontujte krycí desky, jsou-li.
2. Demontujte bezpečnostní zařízení, tzn., upevňovací kolíky, upínací pouzdra, pružiny nebo šrouby používané k zajištění brzdových destiček.
3. Odpojte indikátor opotřebení, je-li nainstalovaný.
VAROVÁNÍ! Zabraňte jakémukoli úniku brzdové kapaliny z nádržky a v případě potřeby ji vypusťte. Při nesprávném zacházení může brzdová kapalina způsobit vážné zranění nebo poškození. Dodržujte pečlivě pokyny výrobce brzdové kapaliny. 
4. V případě potřeby odtlačte roztahovacím nářadím podložky dozadu.
5. U pevných třmenů vytáhněte destičky z těla třmenu.
6. U plovoucích třmenů začněte s demontáží brzdových destiček na straně pístu, poté posuňte posuvný třmen, dokud nelze ostatní destičky vyjmout z čepu (kde je to relevantní). 
7. Odstraňte všechny podložky a vyměňte je za nové, pokud jsou poškozené. Nerozebírejte žádné z příslušenství upevněné k brzdovému pístu. Příslušenství musí být odborně opravené pouze v autorizovaném servisu podle pokynů výrobce vozidla. 
 
b) Výměna destiček s částečnou demontáží třmenu: První třmen. Pokud se nedá destička vymontovat shora - viz obr. 3.
Pinza a corpo chiuso
Fig 3. Fist caliper
 
 
1. Pokud je nainstalovaný indikátor opotřebení, odpojte konektor.
2. V závislosti na konfiguraci třmenu demontujte pojistné pružiny, upevňovací šrouby, vodicí díly či šrouby.
 
VAROVÁNÍ! Zabraňte jakémukoli úniku brzdové kapaliny z nádržky a v případě potřeby ji vypusťte. Při nesprávném zacházení může brzdová kapalina způsobit vážné zranění nebo poškození. Dodržujte pečlivě pokyny výrobce brzdové kapaliny.

3. Odtlačte píst a vyklopte nebo vyjměte tělo třmenu. Neodpojujte brzdové trubky.
4. Demontované těleso třmenu podepřete nebo zavěste tak, aby se neprotáhly nebo nepoškodily brzdové hadice.
5. Odstraňte brzdové destičky z tělesa třmenu nebo příchytky. 
 
Následné kroky
 
1. Odtlačte píst, aby nové brzdové destičky zapadly do třmenu.
2. U čtyřpístkových nebo dvoupístkových pevných třmenů vložte podložky, aby se písty nevysunuly zpět při odtlačování ostatních pístů.
3. U třmenů, u nichž je zkombinovaná mechanická parkovací brzda a seřizování vůle, je v závislosti na typu třmenu třeba vrátit píst do původní polohy otáčením nebo seřizovacím šroubem.
4. yčistěte třmen, těleso třmenu a vodicí pouzdra čisticími prostředky na bázi neminerálních olejů. Vyměňte poškozené nebo zteřelé prachovky. 

UPOZORNĚNÍ! UPOZORNĚNÍ! Součásti brzdového systému nečistěte stlačeným vzduchem, tvrdým kartáčem a podobnými prostředky. Neviřte jemný prach, jehož vdechování může být zdraví škodlivý. Při práci ve špatně větraném prostoru používejte respirátor. Neodmašťujte vodítka a sestavy třmenových pružin, protože se mažou speciálním mazivem. Když třmen špatně klouže, namažte lehce kluzné plochy speciálním mazivem podle pokynů výrobce vozidla nebo třmenu. Třecí materiály brzdových destiček a kotoučů se nesmí dostat do kontaktu s použitými mazivy, protože by to mohlo vést k selhání brzd. Pokud k tomu dojde, odmastěte kotouče a namontujte nové brzdové destičky. Vyměňte zkorodované vodicí díly.

5. U stupňovitých pístů zkontrolujte speciálními pístovými měrkami správnou polohu a v případě potřeby seřiďte polohu znovu.
6. Zkontrolujte tloušťku brzdových kotoučů. Pokud je překročené mezní opotřebení nebo na povrchu zjistíte trhliny či praskliny, vyměňte všechny kotouče na nápravě. 
7. Odstraňte všechna zkorodovaná místa na vnějších a vnitřních částech povrchu kotoučové brzdy.
 
Postup při montáži
 
1. Nové brzdové destičky se musí volně pohybovat ve svých vedeních.
2. Styčné plochy kovové opěrné desky destiček/vodítek třmenu i opěrné desky/brzdových pístů je nutné namazat tenkou vrstvou speciálního maziva podle pokynů výrobce vozidla.
3. Podložky, které nejsou zkorodované, ohnuté nebo zapuštěné, lze znovu nainstalovat.
4. Pokud je nainstalovaný indikátor opotřebení, připojte nový snímač nebo původní snímač, pokud není poškozený.
5. Vložte nové brzdové destičky v opačném pořadí, jak je popsáno v části „Výměna“, s třecí plochou směřující k brzdovému kotouči. U asymetrických brzdových destiček musí šipka ukazovat ve směru otáčení kotouče (při jízdě vpřed).
6. Před demontáží vložte polohovací kolíky, pružiny a upínací pouzdra do jejich původní polohy.
7. Pokud jsou brzdové destičky osazené indikátory opotřebení, připojte zpět zástrčky a zásuvky.
8. Utáhněte upevňovací šrouby nebo vodicí kolíky. Samosvorné šrouby vyměňte za nové. 
 
VAROVÁNÍ! Dodržujte utahovací momenty doporučené výrobcem vozidla. Nesprávný utahovací moment může způsobit selhání brzdového systému.

9. Brzdy s funkcí mechanického seřizování vůle parkovací brzdy se po opakovaném brzdění musí pohybovat volně. Postupujte podle pokynů od výrobce vozidla.
10. Vyměňte stejným postupem destičky na druhém konci nápravy.
 
Funkční zkouška
 
Po opětovném namontování kol a spuštění vozidla dolů postupujte takto:
 
1. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte po značku maxima. Použijte pouze novou brzdovou kapalinu třídy specifikované pro konkrétní typ vozidla.
 

VAROVÁNÍ! Při nesprávném zacházení může brzdová kapalina způsobit vážné zranění nebo poškození. Dodržujte pokyny výrobce brzdové kapaliny.

UPOZORNĚNÍ! Po spuštění vozidla na zem sešlápněte několikrát brzdu, aby se brzdové destičky usadily.
Tento postup opakujte, dokud se dráha brzdového pedálu nestabilizuje asi v jedné třetině jeho celkové dráhy. Při konstantní maximální síle pedálu se dráha pedálu nesmí změnit ani po delší dobu používání.

UPOZORNĚNÍ! Pokud nelze zajistit přítlak a konzistenci, zkontrolujte znovu celý brzdový systém, jinak nelze vyloučit riziko selhání brzdy.
Překontrolujte brzdový systém na úniky.

2. Překontrolujte hladinu brzdové kapaliny a v případě potřeby ji doplňte po značku maxima. Použijte pouze novou brzdovou kapalinu třídy specifikované pro konkrétní typ vozidla. 

VAROVÁNÍ! Při nesprávném zacházení může brzdová kapalina způsobit vážné zranění nebo poškození. Dodržujte pokyny výrobce brzdové kapaliny. Proveďte zkušební brzdění při nízkých rychlostech a mějte na paměti, že během prvních brzdění mohou mít brzdy nižší účinnost. Pro lepší záběh brzdového kotouče nevyvíjejte nadměrnou sílu ani nebrzděte nepřerušovaně.

3. Postupujte vždy podle pokynů od výrobce vozidla.
4. Při provádění zkoušek brzd dodržujte pravidla silničního provozu.
5. Jízdní zkouškou zkontrolujte, zda systém splňuje všechny požadavky dle příslušných předpisů.
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 

Tyto výroby značky Brembo byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný.

 

Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
 
 

Brzdové destičky podléhají opotřebení, proto je nutné je pravidelně kontrolovat.

 

Pokud na destičce zbývá třecí materiál o tloušťce menší než 2 mm nebo svítí indikátor opotřebení, vyměňte všechny destičky dané nápravy.

 

Sadu kotoučů Brembo EV a destiček Brembo EV je nutné montovat pouze společně. Jejich kombinace s jinými produkty by mohla ohrozit správné fungování sady.

 

Výstraha NEBEZPEČÍ! v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. UPOZORNĚNÍ znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit fyzické poškození. VAROVÁNÍ! znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit poškození vozidla.
 

NEBEZPEČÍ!

Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla. Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.

 

Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nesprávná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka.

Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný.

 

UPOZORNĚNÍ!

S náhradními díly je nutné zacházet v souladu se zákony a předpisy.

Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. Vyměňte případný poškozený díl nebo součást. Předcházení úrazům:
  • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
  • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem na destičkách a brzdových čelistech: riziko odřenin.
  • Třecí materiál brzdových destiček, kotoučů, třmenů, brzdových trubek atd. se nesmí dostat do kontaktu s tuky, oleji, jinými mazivy nebo čisticími prostředky na bázi minerálních olejů, protože by to mohlo vést k selhání brzd. Vyměňte všechny kontaminované díly, je-li třeba. Brzdové destičky je nutné vyměnit u celé nápravy
  • Nepoužívejte žádné ostré nástroje, protože jejich nepatřičným použitím by mohly vzniknout škody. Používejte pouze speciální nástroje (momentový klíč, roztahovací nástroj, vytahovací háky atd.)
  • Zjistíte-li při práci na některé části brzdového systému poškození, je nezbytné ho odpovídajícím způsobem odstranit.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž do auta
Přečtěte si následující článek
Pokyny pro výměnu brzdových kotoučů a destiček: EV SADA
Zásady ochrany osobních údajů">