Pokyny pro výměnu brzdových kotoučů a destiček: EV SADA

Pokyny si pečlivě pročtěte a postupujte podle nich. Stejné pokyny najdete v balení spolu s brzdovými kotouči a destičkami. Nezapomeňte pokyny uchovávat po celou dobu životnosti výrobku. V případě prodeje vozidla je třeba je předat novému vlastníkovi.
Tyto pokyny mají pouze obecnou platnost, protože se brzdové kotouče mohou lišit od níže popsaných kotoučů.

UPOZORNĚNÍ!
Sadu kotoučů Brembo EV a destiček Brembo EV Kit je nutné montovat pouze společně. Jejich kombinace s jinými produkty by mohla ohrozit správné fungování sady.
 
Postup při výměně
 
Zde je uvedený postup při výměně brzdového kotouče jednoho kola. Tento postup je nutné zopakovat i u druhého kola dané nápravy.
Je uvedený postup pro jedno kolo. Je nutné zopakovat i u druhého kola dané nápravy.
 
1. Remove the wheel
1. Sundejte kolo.
2. Remove the pads and pull back the piston(s). Use the dedicated tool!
2. Vymontujte destičky a odtlačte píst/písty. Použijte předepsané nářadí! 
3. Remove the caliper from its mount
3. Vymontujte třmen z uložení. 
 
NEBEZPEČÍ! Neodpojuje přívodní potrubí brzdové kapaliny od třmenu. Zavěste třmen a ujistěte se, že přívodní potrubí není napnuté.
4. If necessary, disassemble the wheel hub before removing the disc. Then disassemble the brake disc.
4. V případě potřeby před demontáží kotoučů demontujte náboj kola. Pak demontujte brzdový kotouč. 
5. Clean the mounting face on the new disc.
5. Očistěte montážní plochu na novém kotouči.
 
VAROVÁNÍ! Neznečistěte montážní plochu olejem nebo tukem.
6. Thoroughly clean the disc mounting face on the wheel hub, removing any deposits and rust; check that the surface is not damaged or deformed, and restore it to the proper condition if necessary.
6. Důkladně očistěte montážní plochu kotouče na náboji kola, odstraňte všechny usazeniny a rez. Zkontrolujte, zda není povrch poškozený nebo zdeformovaný. V případě potřeby jej uveďte do správného stavu. 
7.	Check for smooth rotation and correct end float of the wheel bearings.
7. Zkontrolujte, zda se ložisko kola otáčí plynule a je ustaveno se správnou vůlí.
Rimontaggio mozzo ruota
8. Pokud nebyl náboj kola vymontovaný: nasaďte nový kotouč na náboj kola a zajistěte jej upevňovacím šroubem. V případě potřeby seřiďte ložisko podle pokynů výrobce vozidla. 
9. Assemble the hub and disc, tightening the fastening screws at the specified torque
9. Pokud byl náboj kola demontovaný v kroku 4 (obr. D): namontujte náboj a kotouč a utáhněte upevňovací šrouby na předepsaný moment. Nasaďte sestavu náboj-kotouč na osu kola, seřiďte ložisko a dokončete montáž podle pokynů výrobce vozidla. 
Pročtěte si pokyny ohledně správného utahovacího momentu.
10. Check lateral runout of the disc using the metrology kit
10. Zkontrolujte boční házení kotouče metrologickou sadou, jejíž číselník je nutno umístit podle obrázku, tzn., 5 mm od vnějšího průměru. Zajistěte kotouč kolovými maticemi pro simulování stavu s namontovaným kolem.  Nejvyšší hodnota házení při plné otáčce kotouče: 0,10 mm u osobních vozidel - 0,12 mm u užitkových vozidel. V případě potřeby sundejte kotouč a nasaďte jej zpět na náboj kola v jiné poloze. Pak měření zopakujte.
VAROVÁNÍ! ři zkoušce postupujte pečlivě. Vyšší než uvedená hodnota házení způsobí nadměrné opotřebení a vibrace při brzdění.
 
11. If the runout measurement is unacceptable, measure the runout of the wheel hub mounting face; if necessary, replace the hub and refit the disc.
11. Pokud měření házivosti nepřinese přijatelné výsledky, změřte házení montážní plochy náboje kola; v případě potřeby vyměňte náboj a namontujte zpět kotouč.

VAROVÁNÍ! Přípustná hodnota házivosti pro montážní plochu náboje kola je přibližně poloviční než u kotouče.
12. Refit the caliper to its mount; in the case of a floating caliper, check for smooth sliding action of the body on the guides.
12. Namontujte zpět třmen na držák. U plovoucího třmenu zkontrolujte hladký posuv tělesa po vedeních. 

UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda se nepoškodily pryžové díly. Vyměňte je, je-li třeba.
13. Fit the new pads, with the related springs and pins
13. Nasaďte nové destičky s příslušnými pružinami a čepy. Namažte zadní stranu a okraje destiček ve vyznačených místech. Připojte indikátor opotřebení, pokud je nainstalovaný. 
14. Operate the pedal to bring the pads closer to the disc.
14. Sešlápněte pedál, aby se destičky přiblížily ke kotouči. Tento postup opakujte až do nastavení správné dráhy pedálu. 
 
15. Zkontrolujte hladinu brzdová kapaliny v nádržce a doplňte ji, je-li třeba.
16. Namontujte zpět kolo a utáhněte matice kola podle pokynů výrobce vozidla nebo podle katalogu Brembo.
17. Vyvažte kola.
 
Přezkoušení a záběh
 
Otestujte vozidlo jízdní zkouškou. Nesmíte brzdit sešlápnutím na doraz a hned uvolnit ani držet pedál sešlápnutý déle než tři sekundy. Ujistěte se, že brzdy nijak nehlučí ani nevibrují.
Uživatel vozidla musí najet s novými kotouči a destičkami alespoň 200 km, brzdit jemně a střídmě, bez aktivace ABS.

UPOZORNĚNÍ! Bez řádného záběhu nových brzd nemusí brzdový systém fungovat účinně.
 
 
Důležité základní informace
 
Brzdové destičky jsou součástí brzdového systému a jako takové jsou součástmi kritickými pro bezpečnost. Z toho důvodu je nutné provádět veškeré práce nanejvýš pečlivě. Výměnu brzdových destiček smí provádět pouze osoby s potřebnými odbornými znalostmi. Nesprávné provedení může vést k úplnému selhání brzdového systému.
 
 
Postup při výměně
 
Než začnete pracovat na brzdovém systému, připevněte na volant výstražné upozornění, že je vozidlo v opravě, podložte kola, na kterých se nepracuje, zvedněte vozidlo a zajistěte jeho stabilitu. 
Doporučujeme začít s výměnou destiček na jedné straně nápravy. 
Druhá brzda může sloužit jako vodítko pro správné umístění jednotlivých dílů při zpětné montáži. 

VAROVÁNÍ! Upevňovací pružiny/svorky podložek mohou být napnuté: uvolněte je řízeným způsobem a držte na místě pomocí tělesa třmenu.
Po demontáži destiček nepoužívejte brzdu.
 
Zde je uvedený postup při výměně brzdových destiček:
a) bez demontáže třmenu;
b) s částečnou demontáží třmenu.
 
a) Výměna destiček bez rozebrání třmenu: u pevného třmenu (obr.1) a plovoucího třmenu, pokud se dá destička vyndat shora (obr.2).
Fixed caliper
Obr. 1 Pevný třmen
Floating caliper
Obr. 2 Plovoucí třmen
 
1. Vymontujte krycí desky, jsou-li.
2. Demontujte bezpečnostní zařízení, tzn., upevňovací kolíky, upínací pouzdra, pružiny nebo šrouby používané k zajištění brzdových destiček.
3. Odpojte indikátor opotřebení, je-li nainstalovaný.

VAROVÁNÍ! Zabraňte jakémukoli úniku brzdové kapaliny z nádržky a v případě potřeby ji vypusťte. Při nesprávném zacházení může brzdová kapalina způsobit vážné zranění nebo poškození. Dodržujte pečlivě pokyny výrobce brzdové kapaliny.
 
4. V případě potřeby odtlačte roztahovacím nářadím podložky dozadu.
5. U pevných třmenů vytáhněte destičky z těla třmenu.
6. U plovoucích třmenů začněte s demontáží brzdových destiček na straně pístu, poté posuňte posuvný třmen, dokud nelze ostatní destičky vyjmout z čepu (kde je to relevantní).
7. Odstraňte všechny podložky a vyměňte je za nové, pokud jsou poškozené. Nerozebírejte žádné z příslušenství upevněné k brzdovému pístu. Příslušenství musí být odborně opravené pouze v autorizovaném servisu podle pokynů výrobce vozidla.
 

b) Výměna destiček s částečnou demontáží třmenu: první třmen Pokud se nedá destička vymontovat shora - viz obr. 3.
Fist caliper
Obr. 3 První třmen
 
 
1. Pokud je nainstalovaný indikátor opotřebení, odpojte konektor.
2. V závislosti na konfiguraci třmenu demontujte pojistné pružiny, upevňovací šrouby, vodicí díly či šrouby.
VAROVÁNÍ! Zabraňte jakémukoli úniku brzdové kapaliny z nádržky a v případě potřeby ji vypusťte. Při nesprávném zacházení může brzdová kapalina způsobit vážné zranění nebo poškození. Dodržujte pečlivě pokyny výrobce brzdové kapaliny.

3. Odtlačte píst a vyklopte nebo vyjměte tělo třmenu. Neodpojujte brzdové trubky.
4. Demontované těleso třmenu podepřete nebo zavěste tak, aby se neprotáhly nebo nepoškodily brzdové hadice.
5. Odstraňte brzdové destičky z tělesa třmenu nebo příchytky.
 
 
Následné kroky
 
1. Odtlačte píst, aby nové brzdové destičky zapadly do třmenu.
2. U čtyřpístkových nebo dvoupístkových pevných třmenů vložte podložky, aby se písty nevysunuly zpět při odtlačování ostatních pístů.
3. U třmenů, u nichž je zkombinovaná mechanická parkovací brzda a seřizování vůle, je v závislosti na typu třmenu třeba vrátit píst do původní polohy otáčením nebo seřizovacím šroubem.​​​​​​​
4. Vyčistěte třmen, těleso třmenu a vodicí pouzdra čisticími prostředky na bázi neminerálních olejů. Vyměňte poškozené nebo zteřelé prachovky.
 
UPOZORNĚNÍ! Součásti brzdového systému nečistěte stlačeným vzduchem, tvrdým kartáčem a podobnými prostředky. Neviřte jemný prach, jehož vdechování může být zdraví škodlivý. Při práci ve špatně větraném prostoru používejte respirátor. Neodmašťujte vodítka a sestavy třmenových pružin, protože se mažou speciálním mazivem. Když třmen špatně klouže, namažte lehce kluzné plochy speciálním mazivem podle pokynů výrobce vozidla nebo třmenu. Třecí materiály brzdových destiček a kotoučů se nesmí dostat do kontaktu s použitými mazivy, protože by to mohlo vést k selhání brzd. Pokud k tomu dojde, odmastěte kotouče a namontujte nové brzdové destičky. Vyměňte zkorodované vodicí díly.

5. U stupňovitých pístů zkontrolujte speciálními pístovými měrkami správnou polohu a v případě potřeby seřiďte polohu znovu.​​​​​​​
6. Zkontrolujte tloušťku brzdových kotoučů. Pokud je překročené mezní opotřebení nebo na povrchu zjistíte trhliny či praskliny, vyměňte všechny kotouče na nápravě.​​​​​​​
7. Odstraňte všechna zkorodovaná místa na vnějších a vnitřních částech povrchu kotoučové brzdy.
 
 
Postup při montáži
 
1. Nové brzdové destičky se musí volně pohybovat ve svých vedeních.​​​​​​​
2. Styčné plochy kovové opěrné desky destiček/vodítek třmenu i opěrné desky/brzdových pístů je nutné namazat tenkou vrstvou speciálního maziva podle pokynů výrobce vozidla.​​​​​​​
3. Podložky, které nejsou zkorodované, ohnuté nebo zapuštěné, lze znovu nainstalovat.​​​​​​​
4. Pokud je nainstalovaný indikátor opotřebení, připojte nový snímač nebo původní snímač, pokud není poškozený.​​​​​​​
5. Vložte nové brzdové destičky v opačném pořadí, jak je popsáno v části „Výměna“, s třecí plochou směřující k brzdovému kotouči. U asymetrických brzdových destiček musí šipka ukazovat ve směru otáčení kotouče (při jízdě vpřed).​​​​​​​
6. Před demontáží vložte polohovací kolíky, pružiny a upínací pouzdra do jejich původní polohy.​​​​​​​
7. Pokud jsou brzdové destičky osazené indikátory opotřebení, připojte zpět zástrčky a zásuvky.​​​​​​​
8. Utáhněte upevňovací šrouby nebo vodicí kolíky. Samosvorné šrouby vyměňte za nové.
 
VAROVÁNÍ! Dodržujte utahovací momenty doporučené výrobcem vozidla. Nesprávný utahovací moment může způsobit selhání brzdového systému.

9. Brzdy s funkcí mechanického seřizování vůle parkovací brzdy se po opakovaném brzdění musí pohybovat volně. Postupujte podle pokynů od výrobce vozidla.​​​​​​​
10. Vyměňte stejným postupem destičky na druhém konci nápravy.
 
 
Funkční zkouška
 
Po opětovném namontování kol a spuštění vozidla dolů postupujte takto:
 
1. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte po značku maxima. Použijte pouze novou brzdovou kapalinu třídy specifikované pro konkrétní typ vozidla.

VAROVÁNÍ! Při nesprávném zacházení může brzdová kapalina způsobit vážné zranění nebo poškození. Dodržujte pokyny výrobce brzdové kapaliny.
UPOZORNĚNÍ! Po spuštění vozidla na zem sešlápněte několikrát brzdu, aby se brzdové destičky usadily.
Tento postup opakujte, dokud se dráha brzdového pedálu nestabilizuje asi v jedné třetině jeho celkové dráhy. Při konstantní maximální síle pedálu se dráha pedálu nesmí změnit ani po delší dobu používání.​​​​​​​
UPOZORNĚNÍ! Pokud nelze zajistit přítlak a konzistenci, zkontrolujte znovu celý brzdový systém, jinak nelze vyloučit riziko selhání brzdy.
Překontrolujte brzdový systém na úniky.

2. Překontrolujte hladinu brzdové kapaliny a v případě potřeby ji doplňte po značku maxima. Použijte pouze novou brzdovou kapalinu třídy specifikované pro konkrétní typ vozidla.
 
VAROVÁNÍ! Při nesprávném zacházení může brzdová kapalina způsobit vážné zranění nebo poškození. Dodržujte pokyny výrobce brzdové kapaliny. Proveďte zkušební brzdění při nízkých rychlostech a mějte na paměti, že během prvních brzdění mohou mít brzdy nižší účinnost. Pro lepší záběh brzdového kotouče nevyvíjejte nadměrnou sílu ani nebrzděte nepřerušovaně.

3. Postupujte vždy podle pokynů od výrobce vozidla.​​​​​​​
4. Při provádění zkoušek brzd dodržujte pravidla silničního provozu.​​​​​​​
5. Jízdní zkouškou zkontrolujte, zda systém splňuje všechny požadavky dle příslušných předpisů.
 
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby značky Brembo byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný.
 
Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
 
Brzdové destičky podléhají opotřebení,  proto je nutné je pravidelně kontrolovat.
Pokud na destičce zbývá třecí materiál o tloušťce menší než 2 mm nebo svítí indikátor opotřebení, vyměňte všechny destičky dané nápravy.
 
Sadu kotoučů Brembo EV a destiček Brembo EV je nutné montovat pouze společně. Jejich kombinace s jinými produkty by mohla ohrozit správné fungování sady.
 
Výstraha NEBEZPEČÍ! v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. UPOZORNĚNÍ znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit fyzické poškození. VAROVÁNÍ! znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ!
Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla. Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.

Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nesprávná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka.
 
Důležité: brzdové kotouče pro výměnu u kol jedné nápravy musí pocházet ze stejné krabice. Při každé výměně kotoučů vyměňte i příslušné destičky.
Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami brzdového kotouče a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému.
 
Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný. 
 
UPOZORNĚNÍ!
S náhradními díly je nutné zacházet v souladu se zákony a předpisy.
Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. 
Vyměňte případný poškozený díl nebo součást. Předcházení úrazům:
  • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
  • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem na destičkách a brzdových čelistech: riziko odřenin.
  • Třecí materiál brzdových destiček, kotoučů, třmenů, brzdových trubek atd. se nesmí dostat do kontaktu s tuky, oleji, jinými mazivy nebo čisticími prostředky na bázi minerálních olejů, protože by to mohlo vést k selhání brzd. Vyměňte všechny kontaminované díly, je-li třeba. Brzdové destičky je nutné vyměnit u celé nápravy
  • Nepoužívejte žádné ostré nástroje, protože jejich nepatřičným použitím by mohly vzniknout škody. Používejte pouze speciální nástroje (momentový klíč, roztahovací nástroj, vytahovací háky atd.)
  • Zjistíte-li při práci na některé části brzdového systému poškození, je nezbytné ho odpovídajícím způsobem odstranit.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž do auta
Přečtěte si následující článek
Pokyny pro výměnu brzdového třmenu
Zásady ochrany osobních údajů">