Pokyny k výměně držáků třmenu v osobních a lehkých užitkových vozidlech

Pokyny si pečlivě pročtěte a postupujte podle nich. Stejné pokyny najdete v balení spolu s držákem třmenů. Nezapomeňte pokyny uchovávat po celou dobu životnosti výrobku. V případě prodeje vozidla je třeba je předat novému vlastníkovi.
Tyto montážní pokyny jsou stanovené pro standardní opravy. Nezohledňují se v nich žádné jedinečnosti různých brzdových systémů. Je třeba podrobně dodržovat pokyny vydané výrobcem vozidla a daného brzdového systému. 
Tento dokument obsahuje pokyny pro výměnu držáku třmenu pro plovoucí třmeny se dvěma nebo čtyřmi bočními pružinami a omezovacími pružinami zbytkového momentu.
Pokud se mají vyměnit jen boční pružiny, použijte pouze příslušné díly.
 
Postup při výměně
 
Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla.  
Pro zajištění správné zpětné montáže si poznamenejte polohu všech částečně nebo zcela vymontovaných dílů.
 
UPOZORNĚNÍ! Během výměny držáku třmenu NESMÍTE odpojit hadici pro přívod kapaliny do třmenu.
 
 
Zde je uveden postup při výměně třmenů ECS.
Smontaggio ruota
1. VAROVÁNÍ! V případě elektrické poruchy demontujte akční člen (jak je uvedeno v bodě 1) a zatlačte píst zpět, současně zašroubujte hvězdicovým klíčem šroub doprava.
Rimozione pastiglia freno
2. Připojte k vozidlu diagnostický přístroj (On Board Diagnosis - OBD) a přepněte ho na Maintenance Mode dle pokynů výrobce vozidla.
UPOZORNĚNÍ! Bez tohoto úkonu nelze píst zatlačit stahovákem nebo jiným vhodným nářadím.
Ujistěte se, že je náhradní díl kompatibilní se softwarem vozidla.​​​​​​
Smontaggio pinza freno
3. Odpojte přívodní kabel (bod 2) od akčního členu. 
VAROVÁNÍ! Konektor může být osazený pojistkou. 

 
Postup při výměně všech typů třmenů
Smontaggio, se necessario, mozzo ruota
4. U třmenů s parkovací brzdou odpojte od třmenu ovládací táhlo (bod 3).
Pulizia piano d’appoggio disco freno nuovo
5. Odpojte indikátor opotřebení (bod 4), pokud je osazený, od svorky ve vozidle: uvolněte jej z podložky (bod 5), kterou jej upevněný ke třmenu, a od všech příchytek na podvozku.
Pulizia piano d’appoggio disco sul mozzo ruota
6. Odstraňte krytky (bod 6) z vodicích pouzder.
 
7. Pokud se jedná o krytku s okrajem (bod 7), odlomte ji zatažením za okraj.
Rimontaggio mozzo ruota
8. Pokud se jedná o krytku z tvrdého plastu (bod 8), odlomte ji šroubovákem. Tím krytka praskne.
VAROVÁNÍ! Demontovaná krytka z tvrdého plastu se nesmí použít znovu. 
iVymontujte to vodicí pouzdro, které umožňuje otáčení tělesa třmenu bez protažení přívodního potrubí brzdové kapaliny.
VAROVÁNÍ!  Existují dva typy vodicích krytek:
 •  se samostatným šroubem
 •  se zabudovaným šroubem
Assemblaggio mozzo ruota e disco
9. Vyšroubujte klíčem a vyjměte šroub (bod 9) nebo zabudované vodicí pouzdro (bod 10).
 
10. V případě nezabudovaného vodicího pouzdra (bod 11) vytáhněte toto pouzdro z držáku třmenu (bod 12) vypáčením šroubovákem ze sedla.
 
Controllo dell’oscillazione con il kit metrologico
11. Při výměně třmenu na zadních kolech se zavěšením a listovými pružinami je nutné vymontovat obě vodicí pouzdra 11, aby se těleso třmenu (bod 13) zcela oddělilo od držáku třmenu (bod 12).
VAROVÁNÍ! Pokud se na třmen nalepily brzdové destičky, oddělte je pomocí šroubováku. Dávejte přitom pozor, aby se nepoškodily pryžové součásti třmenu.
 
NEBEZPEČÍ! Při otevření tělesa třmenu se může stát, že se uvolní omezovací pružiny zbytkového momentu.
​​​​​
 
Rimontaggio della pinza freno
12. Těleso třmenu (bod 13) vytahujte z držáku třmenu (bod 12) otáčením okolo druhého vodicího pouzdra, dokud se destičky nedostanou z držáku třmenu. Těleso třmenu k podvozku vozidla upevněte vhodnými úchytkami. Nepoužívejte sedadla pouzder jako upevňovací místa.
Rimontaggio delle pastiglie nuove
13. Vymontujte destičky (bod 14) tak, aby se nic nepoškodilo.
Azionamento pedale freno
14. Označte směr otáčení kotouče na destičkách, aby se daly správně namontovat zpět.
 
Azionamento pedale freno
15. Očistěte montážní plochu destiček vhodnými prostředky a produkty (např. vlhkou utěrkou). Odstraňte zbytky lepidla z montážních ploch destiček na tělese třmenu.
Rimontaggio delle pastiglie nuove
16. Vymontujte omezovací pružiny zbytkového moment (bod 15), pokud jsou stále na svém místě.
 
Azionamento pedale freno
17.  Vyšroubujte klíčem a vyjměte šroub (bod 9) nebo zabudované vodicí pouzdro (bod 10).
 
18. V případě nezabudovaného vodicího pouzdra (bod 11) vytáhněte toto pouzdro z držáku třmenu (bod 12) vypáčením šroubovákem ze sedla.
 
19. Vytáhněte těleso třmenu (bod 13) z držáku třmenu (bod 12), postupuje opatrně, aby se nenapnulo přívodní potrubí brzdové kapaliny.
Azionamento pedale freno
20. Odšroubujte otevřeným klíčem upevňovací šrouby (bod 16) a vyjměte držák třmenu (bod 12) z držáku náboje.
 
21. Očistěte brzdné plochy (bod 17) na kotouči odmašťovacím přípravkem (např. Solvent SE47).
 
UPOZORNĚNÍ! U třmenů s parkovací brzdou: při demontáži tělesa třmenu z brzdového kotouče a/nebo pokud chybí brzdové destičky, nepohybujte pístem ani hydraulicky, ani pomocí páky, protože by se mohla poškodit pružina a/nebo by mohla začít unikat brzdová kapalina.
 
Postup při montáži
 
Očistěte montážní plochy na držáku náboje.
 
1. Umístěte nový držák třmene (bod 18) jeho vložením do kotouče.
 
2. Zasuňte a utáhněte dva upevňovací šrouby (body 19 a 20).
 
3. Utáhněte upevňovací šroub na straně vstupu do kotouče (bod 19) (s převodovým stupněm pro jízdu vpřed) utahovacím momentem doporučeným výrobcem vozidla.
 
4.Utáhněte druhý upevňovací šroub 20 (na straně výstupu z kotouče) utahovacím momentem doporučeným výrobcem vozidla.
 
Použijte následující doporučené utahovací momenty:
Typ šroubu M12x1,25 M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5
Utahovací moment 115 Nm 125 Nm 180 Nm 210 Nm

 
Montáž destiček
 
UPOZORNĚNÍ! V případě destiček s lepicí stranou je nutné namontovány nové destičky podle pokynů dodaných s náhradními destičkami.
 
Rimontaggio delle pastiglie nuove
1. Pokud jsou k dispozici náhradní díly, vyměňte boční pružiny (bod 21) v držáku třmenu a bezpečně je upevněte vyvinutím patřičného tlaku.
Azionamento pedale freno
2. V případě třmenů se čtyřmi pružinami namontujte tyto pružiny tak, aby lamely směřovaly ven z držáku třmenu.
UPOZORNĚNÍ! Dodržte správný směr montáže.
 
Azionamento pedale freno
3. Zasuňte destičky (bod 14) do držáku třmenu (bod 18). Zatlačte přitom šroubovákem na boční pružiny.
VAROVÁNÍ! Všechny šipky vyražené na destičkách musí ukazovat směr otáčení kotouče.
NEBEZPEČÍ! Destičky je nutné vložit tak, aby třecí materiál směřoval ke kotouči.
UPOZORNĚNÍ! Destičku s indikátorem opotřebení je nutné namontovat zpět do původní polohy.
Rimontaggio delle pastiglie nuove
4. Pokud je namontovaný indikátor opotřebení, upevněte jeho koncovku (bod 4) k destičce nacházející se proti pístům.
 
UPOZORNĚNÍ! Při připojování koncovky indikátoru opotřebení se ujistěte, že nejvíce vyčnívající část směřuje ke třecí ploše destičky.
 
Montáž tělesa třmenu
 
VAROVÁNÍ! Při použití nových destiček je nutno pístky odtlačit podle pokynů dodaných s náhradními destičkami.
 
1. Očistěte vlhkou utěrkou oblasti pro namontování držáku třmenu na těleso třmenu (konce vedení, kryty).
UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte přípravky, které by mohly poškodit ochranné kryty, jako je například nitro-tetrachlorethylenové ředidlo, benzín atd
 
2. Očistěte a rovnoměrně namažte celý vnitřní povrch krytů, vnější povrch vodicích pouzder a jejich sedel v tělese třmenu.
 
Azionamento pedale freno
3. Umístěte těleso třmenu (bod 13) a jedno ze dvou vodicích pouzder (bod 10) vložte do sedla na držáku třmenu (bod 18).
UPOZORNĚNÍ! Vodicí pouzdro je nutno umístit tak, aby se přívodní trubka brzdové kapaliny neprotahovala.
 
4. V případě nezabudovaného vodicího pouzdra (bod 11), zasuňte a utáhněte nový šroub (bod 22).

5. Uzavřete opatrně třmen otočením tělesa třmenu (bod 13) okolo usazeného vodicího pouzdra.
Rimontaggio delle pastiglie nuove
6. Thread the wear indicator probe (point 4) through the dedicated hole in the caliper body (point 13).
 
UPOZORNĚNÍ! Opatrně zavřete třmen a dbejte na to, aby se kryty na pouzdrech nepoškodily nárazem o uložení třmenu. Vyměňte kryty, je-li třeba.
VAROVÁNÍ! Než dokončíte montáž těla třmenu, dejte pozor, aby u destiček s lepicí stranou nedošlo ke styku mezi tělesem a destičkou.
 
 
 
Azionamento pedale freno
7. Zasuňte další vodicí pouzdro (bod 10) zpět do sedla držáku třmenu (bod 18).
 
8. V případě nezabudovaného vodicího pouzdra (bod 11), zasuňte a utáhněte nový šroub (bod 23).
Rimontaggio delle pastiglie nuove
9. Utáhněte upevňovací šroub vodicího pouzdra nebo zabudované vodicí pouzdro na vstupní straně do kotouče (s převodovým stupněm pro jízdu vpřed). Poté utáhněte na stejný moment další šroub nebo zabudované vodicí pouzdro.
 
UPOZORNĚNÍ! Při výměně držáku třmenu na zadních kolech se zavěšením a listovými pery je třeba těleso třmenu znovu umístit na držák třmenu, poté znovu nasunout obě vodicí pouzdra a vložit a utáhnout dva nové šrouby.

10.  Utahujte utahovacím momentem uvedeným v následující tabulce:
 
Typ   Utahovací moment
Upevňovací šroub (M8 - CH6) 32÷36 Nm 
Vodicí pouzdro se zabudovaným šroubem (M8 - CH6) 32÷36 Nm 
Vodicí pouzdro se zabudovaným šroubem (M10 - CH8) 65÷75 Nm 
 
NEBEZPEČÍ! Dodržujte popsané pořadí utahování: nedodržení tohoto pořadí by se mohla ohrozit správné fungování třmenu.
 
 
Třmeny s parkovací brzdou
 
1. Píst s destičkami sestavte pomocí páky.
 
UPOZORNĚNÍ! Před namontováním pístu s destičkami zkontrolujte, zda je připravený držák třmenu, destičky a kotouč.
UPOZORNĚNÍ! Hydraulika se smí použít pouze v případě, kdy se píst nachází ve vzdálenosti méně než 1 mm od destiček.
 
Všechny typy třmenů
Rimontaggio delle pastiglie nuove
1. V případě omezovacích pružin zbytkového momentu (bod 24) zahákněte pružinu pod desku (bod 25) destičky a dutým šroubovákem zahákněte spodní stranu desky na druhé destičce.
NEBEZPEČÍ!  Při nesprávném upevnění by se pružina mohla uvolnit.
UPOZORNĚNÍ!  Dodržte správný směr montáže
Azionamento pedale freno
2. Díl (bod 26) očistěte pečlivě, aby byla jistota, že bude držet v uložení. Nasaďte nové ochranné kryty (bod 27), namažte jejich vnitřní povrch a sedlo tělesa třmenu mazivem dodaným v sadě náhradních dílů.
VAROVÁNÍ! EUH210 - Bezpečnostní list lze dodat na vyžádání.
VAROVÁNÍ! EUH208 - Obsahuje N-alkylovaný benzotriazol. Může způsobit alergické reakce.
 
3. Otočte ochranný kryty (bod 27) tak, aby zcela přilnuly k sedlu (bod 28).
 
 
Třmeny s parkovací brzdou
 
1.  Připojte zpět indikátor opotřebení, pokud je osazený, ke koncovce ve vozidle. Zajistěte ho mírným přítlakem v podložce na třmenu a ve všech příchytkách na podvozku.
2. Obnovte správné napnutí ovládacího táhla.
3. Opakovaně zabrzděte a odbrzděte pákou parkovací brzdu v kabině vozidla, dokud se neobnoví obvyklý zdvih.
 
Třmeny ECS
Rimontaggio delle pastiglie nuove
1. Odstraňte ochranný kryt (pokud je osazený) a připojte elektrický přívodní kabel (bod 2).
 
2. Proveďte postup stanovený pro reset (Assembly check).

3. V případě potřeby resetujte počitadla (Reset Internal Counters) podle pokynů výrobce vozidla.
Azionamento pedale freno
4. Odzkoušejte destičky, pokud je to stanoveno výrobcem vozidla.
 
5. Odpojte diagnostický přístroj (On Board Diagnosis - OBD).

 
Všechny typy třmenů
 
1. Nasaďte kolo zpět!
2. Sešlapujte brzdový pedál, dokud se v systému neobnoví optimální tlak, síla a normální dráha pedálu.
3. Zkontrolujte hladinu brzdová kapaliny v nádržce a doplňte ji, je-li třeba.
4. Zavřete uzávěr nádrže brzdové kapaliny.
5. Pokud jsou destičky nové, je nutné je zaběhnout: postupujte podle pokynů dodaných s náhradními destičkami.
 
Omezení záruky
 
Tato záruka se vztahuje na všechny vady shodnosti, které se vyskytnou během dvou let od dodání zboží. Spotřebitel je povinen oznámit prodávajícímu vadu shodnosti do dvou měsíců ode dne zjištění uvedené vady, aniž je tím dotčena skutečnost, že promlčecí lhůta pro podání žaloby směřující k nápravě vady je dvacet šest měsíců od dodání zboží. V případě vady shodnosti má uživatel právo na opravu nebo výměnu zboží nebo na přiměřenou slevu z ceny nebo na ukončení smlouvy, jak stanoví čl. 130 spotřebitelského zákoníku, lze-li uplatnit.
 
Tato záruka představuje jedinou záruku poskytovanou v souvislosti s tímto výrobkem a nahrazuje všechny ostatní záruky, a to jak ústní, tak písemné.
 
Při zjištění vady je uživatel povinen:
 • pod sankcí neplatnosti písemně oznámit vadu výrobci a prodejci do šedesáti dnů, současně dodat popis zjištěné závady výrobku nebo vrácených dílů a doklad o zakoupení výrobku včetně data nákupu (ať už se jedná o výrobek zakoupený v maloobchodě nebo prodaný prodejcem v rámci montáže tohoto výrobku);
 • výrobek, u něhož je podezření na závadu, zaslat distribučním řetězcem do hlavního sídla firma Brembo S.p.A. na adresu Brembo 25 -24035 Curno (BG) - Italy. 
 
Záruka nepokrývá:
 • poškození výrobku způsobené částečně nebo zcela nesprávným použitím, dopravní nehodou, požárem, chemickou korozí, použitím k jiným než plánovaným účelům, nedovoleným použitím, použitím na jiném než zamýšleném modelu, nesprávnou montáží, montáží v rozporu s pokyny výrobce či nedostatečnou údržbu výrobku předepsanou výrobcem v dodaném návodu;
 • reklamace ohledně jízdního komfortu, hlučnosti, vibrací nebo drsným jízdním vlastnostem.
 
Výrobek byl zkonstruovaný a vyrobený pro daný model a použití uvedeném v katalozích firmy Brembo a/nebo prodejců výrobků značky Brembo. Katalogy jsou dostupné na webových stránkách firmy Brembo (www.brembo.com). Výrobek se musí používat v souladu se zákony platnými ve státech a/nebo zemích používání vozidla, v němž je výrobek namontovaný, včetně a nejen dodržování předpisů dle Pravidel silničního provozu, a po získání všech autorizací/schválení, povolení nebo licencí předepsaných v daném státu a/nebo zemi.
Pro výrobky prodávané na území členských států Evropské unie platí tato záruční omezení v souladu s ustanoveními směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985.
Pro výrobky prodávané na území Spojených států amerických platí tato záruční omezení v souladu s platnými federálními nebo státními zákony.
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby značky Brembo byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný.
Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
Výstraha NEBEZPEČÍ! v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. UPOZORNĚNÍ znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit fyzické poškození. VAROVÁNÍ! znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit poškození vozidla.
 
NEBEZPEČÍ!
Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla. Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.
Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nesprávná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka.
Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný.
 
 
UPOZORNĚNÍ!
S náhradními díly je nutné zacházet v souladu se zákony a předpisy.
Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. Vyměňte případný poškozený díl nebo součást. Předcházení úrazům:
 • Používejte patřičné osobní pracovní prostředky na ochranu před vdechnutím prachu uvolňovaného čistěním dílů.
 • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem na destičkách a brzdových čelistech: riziko odřenin.
 • Při demontáži pístků třmenů pomocí stlačeného vzduchu nezasahujte rukama do uložení destiček: riziko rozdrcení rukou.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu s brzdovou kapalinou: riziko podráždění pokožky a očí. V případě náhodného zasažení je důkladně očistěte podle pokynů výrobce vozidla nebo brzdové kapaliny.
 • Elektrické součástky nevystavujte elektrostatickému náboji ani nárazům, které by mohly poškodit plastové díly.
 • Vymontované elektrické součástky chraňte před vlhkostí.
 • Zajistěte správné zapojení všech elektrických kontaktů: zkontrolujte, zda se rozsvítí výstražné kontrolky. Pokud se výstražné kontrolky nerozsvítí, může to způsobit snížení účinnosti brzdového systému nebo nesprávné fungování brzdové signalizace.
 • Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami brzdového kotouče, bubnu, destiček a čelistí, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému a způsobit vážné fyzické poškození.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž do auta
Přečtěte si následující článek
Pokyny k výměně brzdových bubnů v osobních a lehkých užitkových vozidlech
Zásady ochrany osobních údajů">