Pokyny pro instalaci sady GT

Pokyny si pečlivě pročtěte a postupujte podle nich. V případě montáže v servisu je nutné tento dokument předat koncovému uživateli. Koncový uživatel je povinen uchovávat tento dokument po celou dobu životnosti výrobku. V případě změny vlastníka vozidla, do kterého byl výrobek namontován, je třeba tento dokument předat novému vlastníkovi.
 
Součásti sady GT
 
Součástí sady GT jsou rozepsány níže: každý pár krabic obsahuje součásti pro jednu nápravu vozidla. Některé součásti sady jsou vázané na směr jízdy, proto je nutné je namontovat na správnou stranu vozidla. Díly jsou zabalené ve dvou krabicích s označením příslušné strany vozidla.
 
A. Držák (pokud je předepsaný pro axiálně montovaný třmen) 1+1
B. Kotouč 1+1
C. Třmen s destičkami (u některých modelů se destičky dodávají odděleně) 1+1
D. E. Šrouby/matice a podložky 4+4
F. Spojovací trubka nebo průtokové oko 1+1
G. Měděné podložky (jedna pro přípojku trubky, dvě pro průtokové oko) 1+1 / 2+2
H. Přívodní trubka 1+1
J. Odvzdušňovací trubka 1+1
K. Ukazatel sjetí (na objednávku) 1+1
L. Sada destiček (kromě sad se třmeny s předmontovanými destičkami) 1+1
M. Upevňovací schéma držáku 1
N. Prohlášení o shodě, pokud je součástí dodávky 1
O. Uživatelský manuál 1
GT KIT components
 
 
Požadovaná nářadí/přípravky
Pro smontování a rozmontování brzdového systému je nutné mít následující nářadí/přípravky:
 • Nástrčné klíče
 • Momentový klíč
 • Kleště
 • Šroubováky
 • Rozpěrka
 • Stahovák
 • Kontejner
 • .01 číselníkový úchylkoměr s magnetickou základnou
 • Zvedák a podpěry
 • Utěrku
 • Brzdová kapalina
 • Odvzdušňovací čerpadlo
 • Návod k použití od výrobce vozidla
 • Rozpouštědlo pro čistění
 • Gumová palice


Výběr kol
 
Brembo doporučuje:
 • Průměr kola při valení by měl odpovídat hodnotě definované výrobcem vozidla.
 • U vozidel s pneumatikami velkého rozměru, zajistěte, aby za všech provozních stavů nemohly jejich otáčení bránit žádné překážky.
 
Nedodržení těchto doporučení může mít za následek nesprávné snímání rychlosti vozidla nebo - v nejhorším případě - vážné poškození pneumatik a tím i rizika z hlediska stability vozidla. Vzhledem k větším celkovým rozměrům kotouče a třmenu může být nutné použít různé ráfky nebo rozpěrky.
 
Směr otáčení kotouče:
 
Běžně se chybně předpokládá, že je směr otáčení kotouče dán drážkami nebo otvory. U ventilovaného kotouče je směr otáčení daný geometrií žeber. Používají se tři typy ventilací:
 • Tyčová žebra
 • Sloupky
 • Zakřivená žebra
 
První dvě ventilace nejsou směrové a dají se použít na obou stranách vozidla. Kotouče se zakřivenými žebry jsou směrové. Kotouč se zakřivenými žebry je nutné namontovat tak, aby žebra směřovala dozadu: od vnitřního průměru po vnější průměr ve směru otáčení. Po umístění kotouče je zajištěný odstředivý efekt. Otáčením kotouče vzniká proud vzduchu od středu kotouče směrem ven ventilačním kanálem, čímž se výrazně zvyšuje kapacita kotouče odvádět teplo. 
Disc rotation direction
 
Všechny kotouče s drážkou Brembo jsou směrové bez ohledu na geometrii ventilačních žeber. Kotouče je nutné namontovat tak, aby byly hrany drážek nejblíže k vnějšímu okraji kotouče ve styku nejprve s destičkou.
 
Umístění třmenu
 
Třmeny Brembo jsou směrové a během jejich výroby jsou realizovaná opatření přijatá na ochranu před nestandardním opotřebení destiček. Na třmenu je malá šipka označující směr otáčení kotouče. Po instalaci do vozidla se odvzdušňovací šroub bude nacházet v horní části třmenu.
 
 
Plovoucí kotouč
 
Pro spojení kompozitních kotoučů používá Brembo plovoucí prvky. Systém montáže kotoučů umožňuje určitou vůli v radiálním i axiálním směru. Firma Brembo vyvinula speciální pružiny zkonstruované tak, aby při použití v hnacích prvcích mírně předpínaly smontované díly. To zabraňuje nadměrné hlučnosti od brzdového systému. Tyto pružiny lze nalézt ve všech hnacích prvcích nebo ve střídavém pořadí podle daného použití. Pouzdra bez pružin se mohou mírně pohybovat v axiálním směru, což je základní požadavek. Utahovací šrouby hnacího prvku se při montáži utáhnou na předepsaný moment a ze žádného důvodu se nesmí doutáhnout ani povolit.
 
 
Destičky
 
Brzdové destičky Brembo jsou vysoce kvalitní a zaručují konstantní výkon při různých teplotách. Destičky jsou účinné při nízkých teplotách i při vysokých teplotách dosahovaných při silničních závodech. Ohledně použití alternativních třecích materiálů vám doporučujeme kontaktovat společnost Brembo a požádat o doporučení. Destičky systému GT lze namontovat bez indikátoru opotřebení. Doporučuje se destičky pravidelně kontrolovat, aby se zabránilo poškození kotouče důsledkem nadměrného opotřebení destiček.
Destičky se opotřebují, když třecí materiál dosáhne tloušťky 2 mm.
 
 
Montážní postup
 
Zvednutí vozidla
 
1. Před zvednutím vozidla povolte šrouby nebo matice.
2. Opatrně zvedněte vozidlo pomocí zvedacích míst uvedených v návodu výrobce vozidla.
3. Podepřete vozidlo podpěrami podle doporučení výrobce vozidla.
4. Sundejte kolo.
 
NEBEZPEČÍ! Zkontrolujte, zda je vozidlo zvednuté bezpečně a je stabilní. Pokud tomu tak není, mohlo by spadnout z podpěr, což by mohlo způsobit zranění a poškození.
NEBEZPEČÍ! Při montáži a demontáži se nedoporučuje spoléhat na hydraulický zvedák. Při nedodržení pokynů výrobce vozidla ohledně zvednutí a vypodložení vozidla může hrozit riziko vážných úrazů až úmrtí osob či poškození materiálu.
 
 
Překlenutí indikátoru opotřebení
 
UPOZORNĚNÍ! Tento postup platí pouze pro vozidla s elektrickým indikátorem opotřebení. U vozidla bez elektrického indikátoru opotřebení přejděte k bodu „Demontáž originálních dílů“.
 
Kabel indikátoru opotřebení je vypojený z konektoru ve vozidle.
1. Odpojte kabel indikátoru opotřebení (bod 1) od konektoru ve vozidle (bod 2).
2. Pokud sada GT neobsahuje indikátor opotřebení:
 • Zasuňte klíček do zapalování a sepněte ho, ale bez nastartování motoru.
 • Pokud se kontrolka opotřebení nerozsvítí, vypněte klíček zapalování a upevněte konektor vozidla tak, aby nevadil a nebyl napínaný ani zkroucený pohybem řízení a zavěšení.
 • Doporučuje se používat plastové svorky. Přejděte k bodu „Demontáž originálních dílů“.
Kabel indikátoru opotřebení je odříznutý ze vzdálenosti 3 - 4 cm od zapojení.
3. Uřízněte kabel indikátoru opotřebení (bod 1) ve vzdálenosti 3 - 4 cm od přípoje (bod 3). Připojte oba konce kabelu a opatrně jej zaizolujte. Připojte kabel zpět ke konektoru na vozidle. 
 
4. Pokud GT obsahuje indikátor opotřebení: opakujte postup podle bodu 2.
 • Připojte konce kabelu ke koncovkám dodaného indikátoru opotřebení a opatrně je zaizolujte.
 • Připojte kabel zpět ke konektoru na vozidle.
  Ve všech případech:
 • Sepněte klíček ve spínací skříňce zapalování, ale bez nastartování motoru..
 • Zkontrolujte, zda se kontrolka opotřebení nerozsvítila. Pokud se rozsvítila, zkontrolujte znovu elektrické přípoje, jak je stanoveno v kroku 2. Případně kontaktujte zákaznický servis Brembo.
 • Upevněte konektor vozidla tak, aby nevadil a nebyl tažený ani zkroucený pohybem řízení a zavěšení. Doporučuje se používat plastové svorky. 
 
 
Demontáž originálních dílů
 
UPOZORNĚNÍ! Během všech níže popsaných fází zajistěte, aby se brzdová kapalina nedostala na žádnou část vozidla, zejména na lakované díly: riziko poškození. Případné stříkance nebo náhodný únik brzdové kapaliny očistěte bez prodlení savým papírem a vodou.
 
Brzdový pedál je sešlápnutý a zablokovaný rozpěrkou.
 1. Pokud není čerpadlo opatřené nevratným ventilem, sešlápněte zlehka brzdový pedál, aby nezačala kapalina vytékat. Tím se píst čerpadla umístí za spojovací otvor nádržky s brzdovým systémem.
 
Proveďte tento úkon za pomoci druhého pracovníka nebo umístěte mezi sedadlo a pedál podložku (bod 4) tak, aby se pedál stlačil o 3 - 5 cm. Nevyvíjejte další tlak.
 
Přívodní brzdová hadice je odpojená od přípojky k rámu. Pojistná svorka byla také odstraněná z přívodní trubky.
2. Odpojte přívodní brzdové potrubí od přípojky k podvozku (bod 5). Dávejte pozor, aby se nepoškodily okraje šestihranné matice na trubce. K utažení nebo uvolnění armatur se doporučuje použít nástrčný klíč. Mějte v dosahu hadr a nádobu v dosahu pro zachycení případné unikající brzdové kapaliny. Případnou pojistnou svorku odstraňte bezpečnostní sponu (bod 6) z přívodního potrubí (bod 7).
UPOZORNĚNÍ! Pro přívod ke třmenům se u některých vozidel používají hadice (od podvozku k zavěšení) a trubky (od zavěšení ke třmenu). V takovém případě vymontujte hadice a trubky.
Přívodní hadice je odpojená od úchytky k rámu.
3. Odpojte přívodní trubku (bod 7) od držáku na karosérii a dalších úchytek. Přívodní trubka musí zůstane spojená se třmenem. Přívodní potrubí (bod 7) uzavřete záslepkami ihned po jeho odpojení: zabrání se tak vnikání prachu a nečistot.
Montážní šrouby třmenu jsou demontované z čepu nápravy.
4. Vyšroubujte upevňovací šrouby (bod 8) třmenu na cívce. Vymontujte třmen.
Upevňovací matice a šrouby jsou vyšroubované z brzdového kotouče.
5. Najděte a vyšroubujte všechny upevňovací šrouby a matice brzdového kotouče. Vyndejte kotouč (bod 9) z uložení. V případě potřeby použijte jako pomůcku případný závitový otvor na zvonu kotouče. Zasuňte vhodný šroub a utahujte ho, dokud nebude možné kotouč vyndat přítlakem na povrch náboje. U verzí bez závitového otvoru klepejte jemně gumovou palicí na zadní část kotouče na různých místech, dokud se kotouč neuvolní, aby se dal vyjmout.
Opěrná plocha kleštiny je pečlivě očištěná.
6. Očistěte důkladně povrch třmenu (bod 10) vhodnými materiály a produkty (např. vlhkou utěrkou). Rez je třeba očistit drátěnkou nebo kovovým kartáčem.
Přívodní hadice je odpojená od úchytky k rámu.
7. Očistěte důkladně vhodnými materiály a produkty (např. vlhkou utěrkou) plochu kotouče (bod 11) spočívající na náboji. Rez je třeba očistit drátěnkou nebo kovovým kartáčem.
 
 
Montáž dílů GT
 
UPOZORNĚNÍ! V mnoha případech se nový GT kotouč širší než původní kotouč.
 
1. Dočasně umístěte nový kotouč GT do sedla s minimální mezerou 3 mm mezi kotoučem a prachovým krytem.
2. Pokud je mezera mezi kotoučem a krytem menší než 3 mm, odstraňte kryt. Informace o demontáži štítku naleznete v manuálu výrobce vozidla.
3. Pokud sada GT neobsahuje držák, přejděte k bodu 8,
 
VAROVÁNÍ! Pro správnou montáž držáku postupujte podle přiloženého schématu M.
 
Držák je přišroubovaný k vřetenu.
4. Přišroubujte držák (bod 12) k cívce novými šrouby (bod 8), pokud jsou dodané v sadě GT. Anebo použijte původní šrouby.
VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že se povrchy držáku a vřetena navzájem dotýkají.
Kotouč je umístěný na náboji.
5. Umístěte kotouč (bod 13) na náboj. Pokud má původní kotouč otvory pro upevňovací šrouby vřetena, ty budou i na GT kotouči. Pro změření oscilace zašroubujte dočasně všechny upevňovací matice nebo šrouby kola. Pro každý šroub nebo závrtný šroub použijte samostatné podložky, aby se nepoškodil zvon a bylo zajištěno, že šrouby či matice nedosáhnou konce závitu před upevněním kotouče. Utáhnout na moment 14 Nm.
Magnetická základna komparátoru je umístěná na nosné ploše třmenu a hrot komparátoru se nachází na vnitřní brzdné ploše kotouče.
6. Umístěte magnetickou základnu (bod 14) úchylkoměru na povrch posuvného měřítka nebo na vhodně umístěnou kovovou podpěru, která je součástí vozidla. Je nutné zajistit, aby se základna během měření nepohybovala.
 
7. •    Položte hrot na číselníkový testovací indikátor na vnitřní brzdné ploše kotouče (bod 13) ve vzdálenosti asi 3 - 5 mm od vnějšího průměru. Zajistěte, aby se hrot během otáčení kotouče nedostal do kontaktu s otvory nebo štěrbinami. Otočte kotoučem o jednu otáčku. Je povolená maximální oscilace o hodnotě 0,07 mm.​​​​​​​​​
 
Pokud oscilace překročí tuto hodnotu, lze ji snížit vyjmutím kotouče a jeho otočením o 1/3, 1/4 nebo 1/5 otáčky: podle počtu upevňovacích otvorů. Namontujte kotouč zpět a zopakujte měření. Tento úkon nebude možný u vozidla se šrouby pro přišroubování kotouč k náboji. V takovém případě zkuste kotouče z jiné sady určené pro totéž vozidlo, pokud jsou k dispozici. Pokud oscilační hodnoty nadále překračují nastavený limit, je pravděpodobné, že náboj nebo vřeteno nebo ložisko jsou mimo stanovené limity. Vyřešení problému vyhledejte v manuálu výrobce vozidla.
VAROVÁNÍ! Na upevňovací šrouby nebo matice třmenu k držáku nenanášejte těsnicí prostředky ani lepidla na závity.
 
Třmen je umístěný na kotouči. Podložky a matice jsou umístěné na každém čepu.
8. •    Umístěte třmen (bod 14) na kotouč. Pokud je držák (bod 12) dodaný se závrtným šroubem, ujistěte se, že je třmen umístěný jako na obrázku. Umístěte podložku (bod 15) (pokud je to předepsáno) a matici (bod 16) na každý závrtný šroub. V případě samosvorné matice je závitový otvor oválný, takže není třeba používat lepidlo na závity. Utáhněte každou matici na moment 115 Nm.V případě držáku bez závrtných šroubů, upevněte třmen šrouby a podložkami (jsou-li dodané) k držáku. Utáhněte šrouby na moment předepsaný v tabulce.
 
Typ šroubu Utahovací moment
M12x1.5 115 Nm
M14x1.5 120 Nm
 
VAROVÁNÍ! Na přípojky potrubí se nesmí nanést těsnicí hmoty ani materiály.
Na krátkém konci adaptéru je umístěna podložka, která se našroubuje do přívodního otvoru kleštiny.
9. Vyjměte plastový závitový uzávěr z přívodního otvoru na straně třmenu.

10. U sady GT s adaptérem (bod 17) zasuňte na krátkou část měděnou podložku (bod 21) a zašroubujte ji do přívodního otvoru do třmenu (bod 18). Utáhněte je na moment 20 Nm.
Konec přívodní trubky je zašroubovaný do adaptéru.
11. Zašroubujte konec přívodního potrubí (bod 19) do adaptéru (bod 17) bez utažení, aby se šroubení mohla otáčet v dalších fázích montáže. Přejděte na bod 13.
Podložka je umístěná na šroubu. Montážní celek je vložený na další měděné podložce a přišroubovaný k přívodnímu otvoru.
12. U souprav dodávaných s průtokovým okem zasuňte na šroub (bod 21) přítlačnou podložku (bod 20), pak průtokové oko a nakonec další měděnou podložku (bod 21). Zašroubujte vše do přívodního otvoru třmene (bod 18) bez utažení, aby se úchyt (bod 22) mohl otáčet během dalších fází montáže.
Přípojka přívodní hadice je zasunutá v úchytce k rámu.
13. Upevněte přívodní trubku do všech úchytek. Zasuňte tvarovku (bod 22) přívodní trubky do držáku na podvozku tak, aby se nezkroutila.
VAROVÁNÍ: V některých případech jsou spolu s trubkami pro upevnění v sedle v držáku na podvozku dodané natvarované adaptéry. Pokud tomu tak je, je nutno je použít. Viz příslušné montážní pokyny dodané se sadou. Sedlo v držáku na podvozku se nesmí upravit (obrobit).  
Přívodní hadice je opět připojená k přívodnímu systému přívodu kapaliny na rámu.
14. Připojte zpět přívodní trubku (bod 23) k přívodnímu systému kapaliny (bod 5) na podvozku. Upevněte všechny upevňovací svorky (bod 6). Utáhněte přípojky (bod 24) na utahovací moment předepsaný výrobcem vozidla.
Průtokové oko se závitem je upevněné k upínacímu pouzdru.
15. Utáhněte konec trubky k adaptéru nebo průtočnému oku (bod 20) ke třmenu na moment 20 Nm. Zajistěte, aby se přívodní trubka nezkroutila.
NEBEZPEČÍ! Dočasně namontujte kolo a zkontrolujte, zda je přívodní potrubí umístěné správně. Zkontrolujte, zda není přívodní potrubí vystavené tahu nebo kroucení a při úplném pohybu řízení a zavěšení se nedostane do kontaktu se zavěšením, podvozkem, převodovkou ani ráfkem. Nesprávné umístění přívodního potrubí může způsobit únik brzdové kapaliny a poruchu brzdového systému s následným nebezpečím vážného až smrtelného úrazu osob a poškození věcí.
 
16. V případě potřeby upravte trasu přívodního potrubí.
 
17. Postupujte stejně na druhé straně vozidla.
 
Odvzdušnění
 
Při odvzdušnění postupujte podle pokynů uvedených v návodu k použití od výrobce vozidla. Firma Brembo doporučuje následující alternativní postup.
NEBEZPEČÍ! Vzduch zachycený v hydraulickém okruhu vážně ovlivňuje brzdění. Odvzdušnění je nutno provést pečlivě a důkladně. Použijte brzdovou kapalinu typu doporučeného výrobcem vozidla, abyste předešli možné nekompatibilitě mezi kapalinami. Kapalinu doplňte pouze z uzavřené nádoby. Každý třmen může být osazený jedním šroubem či dvěma šrouby pro odvzdušnění. Odvzdušnění musí je nutno provést všemi šrouby systému.
VAROVÁNÍ! Během všech níže popsaných fází zajistěte, aby se brzdová kapalina nedostala na žádnou část vozidla, zejména na lakované díly: riziko poškození. Případné stříkance nebo náhodný únik brzdové kapaliny očistěte bez prodlení savým papírem a vodou.
UPOZORNĚNÍ! Brzdové systémy nejnovějších vozidel mohou být vybaveny složitými citlivými bezpečnostními systémy (ABS, EBD…) V těchto případech může být nutné provést odvzdušnění brzdového systému zařízením stanoveným výrobcem vozidla jiným postupem, než je uvedené níže. Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k použití od výrobce vozidla.
 
Rozpěrka odejmutá zpoza brzdového pedálu.
1. Odstraňte distanční vložku (bod 4) umístěnou před tím v prostoru řidiče. Tím se uvolní brzdový pedál a zprůchodní se okruh.
Ochranný uzávěr je odstraněný a odvzdušňovací zátka na třmenu je připojená k trubce nádoby na vytékající kapalinu.
2. Odstraňte krytku (bod 26) a připojte průhlednou hadici (bod 28) k odvzdušňovacímu šroubu (bod 27) na třmenu. Druhý konec trubky zaústěte do nádoby pro zachycení vytékající tekutiny.
Odvzdušňovací zátka na třmenu je otevřená a kapalina začíná vytékat do nádoby.
3. Uvolněte odvzdušňovací šroub. Sešlapujte brzdový pedál ve vozidle, dokud nezačne vycházet z odvzdušňovacího šroubu.
Odvzdušňovací zátka třmenu je utažená.
4. Se sešlápnutím pedálem zašroubujte odvzdušňovací šroub. Uvolněte pedál, počkejte několik sekund a pak postup opakujte, dokud nezačne brzdová kapalina vytékat bez vzduchových bublin a neobnoví se obvyklý odpor a dráha brzdového pedálu. Opakujte odvzdušňovací postup všemi odvzdušňovacími šrouby.
Brzdový pedál drží rozpěrka.
5. Držte brzdový pedál sešlápnutý umístěný distanční vložky (bod 4) mezi sedadlo a pedál nebo si vyžádejte pomoc od druhé osoby. 
Odvzdušňovací zátka třmenu je povolená.
6. Povolte odvzdušňovací šroub (bod 27) o 1/2 - 3/4 otáčky.
Rozpěrka pro zatlačení pístů do brzdového třmenu.
7. Vhodným nástrojem (např. navíječ - bod 29) zatlačte písty do brzdového třmenu. To pomůže vytlačit kapalinu a vzduch z okruhu. Zašroubujte odvzdušňovací šroub. Uvolněte písty a vyjměte distanční vložku z prostoru pro řidiče.
Spojovací trubka odvzdušňovací zátka třmenu s kontejnerem je odstraněná.
8. Odstraňte průhlednou hadici a nasaďte zpět krytku na odvzdušňovací šroub. Utáhněte odvzdušňovací šroub na moment 14 Nm. Zavřete uzávěr nádrže brzdové kapaliny. Ve stojícím vozidle sešlápněte opakovaně brzdový pedál, dokud se neobnoví obvyklý odpor pedálu. S motorem v chodu sešlápněte silou brzdový pedál a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny z třmenu nebo k neobvyklému poklesu tlaku v okruhu a zda se rozsvítí zadní brzdová světla. Nasaďte kolo zpět!
NEBEZPEČÍ! Pokud kapalina ze třmenu uniká, zopakujte všechny kroky uvedené v tomto dokumentu, abyste zjistili příčinu a problém odstranili.
 
 
Usazení materiálu v destičkách a kotoučích
 
UPOZORNĚNÍ! Proveďte opatrně níže uvedený postup. Nebrzděte prudce.
NEBEZPEČÍ! Po namontovaní nových destiček nezapomeňte, že je brzdný výkon je snížen, proto byste měli: 
 • Jezděte pomalu.
 • Vyvarujte se prudkého dlouhodobého brzdění.
Jeďte opatrně a proveďte alespoň 30 brzdění se středním/nízkým zpomalením trvajícím přibližně tři sekundy: mezi jednotlivými brzděními ujeďte alespoň jeden km. 
Zkontrolujte, zda je brzdění plynulé a bez vibrací.
Ujeďte s vozidlem několik km bez brzdění, aby se brzdový systém ochladil. Překontrolujte brzdění: pokud je plynulé a bez vibrací, je brzdový systém připravený k běžnému použití.
Zastavením vozidla hned po dokončení sekvence brzdění by teplo z kotoučů mohlo způsobit zvýšení teploty brzdové kapaliny nad bod varu. V takovém případě se v brzdové kapalině vytvářejí bubliny, které po opětném rozjetí vozidla, ovlivňují brzdnou kapacitu systému: riziko úrazu až smrtelného a poškození.
 
 
Údržba
 
Systém nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, pokud není výslovně stanovená. Opotřebení kotouče je nutno sledovat a kontrolovat: tloušťka nesmí klesnout pod předepsané minimum.

 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný. Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
 
Výstraha NEBEZPEČÍ! uvedená v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. VAROVÁNÍ znamená postupy, jejichž nedodržením se může způsobit úraz osob. UPOZORNĚNÍ!: postupy, jejichž nedodržením se může vozidlo poškodit. 

NEBEZPEČÍ!
 • Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen. Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nepatřičná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka. Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný.
  Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami kotoučů a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému a způsobit vážné fyzické poškození. Sada brzdového systému GT se montujte po obou stranách vozidla.
 • Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla.
 • Tyto výroby značky Brembo byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené.
 • Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný.
 • Použité díly vyměněné v tomto vozidle se nesmí přemontovat do jiného vozidla. Riziko poškození věcí a úrazů osob včetně úmrtí.
 • Vždy zkontrolujte, zda se hladina brzdové kapaliny v nádržce nachází mezi minimální a maximální úrovní vyznačenou na nádržce. Nesprávná hladina může způsobit únik brzdové kapaliny nebo snížení účinnosti brzdového systému. Příliš mnoho nebo příliš málo brzdové kapaliny v nádržce může způsobit nesprávné fungování brzd a úraz osob, včetně smrti.
 • Nepokoušejte se povolovat nebo utahovat spojovací šrouby polovin třmenů pohromadě nebo upevňovat podložky či spojovací tyče k tělesu třmenu, pokud to není výslovně stanovené v tomto návodu.
 • Neodstraňujte závrtné šrouby.
 
VAROVÁNÍ!
 • Při výměně výrobku a souvisejících položek, jako je brzdová kapalina, brzdové destičky, brzdové čelisti a podobně, bude technik vystaven kapalinám a dílům, které lze považovat za „nebezpečný odpad“ podle platných zákonů a předpisů. Tyto odpady je nutno zrecyklovat a/nebo zlikvidovat v souladu se všemi zákony a předpisy v platném znění. Nesplněním tohoto pokynu může být viník vystaven postihu podle zákonů o ochraně životního prostředí a může způsobit újmu na zdraví či poškození majetku svého či jiných osob.
 • Vyvarujte se nesprávné montáže: Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. Vyměňte případný poškozený díl nebo součást.
 • Sady GT se dodávají ve dvou obalech pro odlišení dílů pro pravou a levou stranu. Zkontrolujte, zda jsou jednotlivé díly správně namontovány: nezaměňuje díly z obou obalů.
 • Předcházení úrazům:
  • Používejte patřičné osobní pracovní prostředky na ochranu před vdechnutím prachu uvolňovaného čistěním dílů.
  • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
  • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem mezi destičkami a obložením čelistí: riziko odřenin.
  • Vyvarujte se přímého kontaktu s brzdovou kapalinou: riziko podráždění pokožky a očí. V případě náhodného zasažení je důkladně očistěte podle pokynů výrobce vozidla nebo brzdové kapaliny.
  • Zajistěte správné zapojení všech elektrických kontaktů: zkontrolujte, zda se rozsvítí výstražné kontrolky. Pokud se výstražné kontrolky nerozsvítí, může to způsobit snížení účinnosti brzdového systému nebo nesprávné fungování brzdové signalizace.

 

UPOZORNĚNÍ!

 • Neodstraňujte brzdný nákružek ze zvonu. U kompozitních kotoučů podléhají opotřebení i zvony, proto výměna opotřebovaného plovoucího kotouče zahrnuje výměnu celého tohoto montážního celku, nejen kroužku.
 • Brembo doporučuje měřit během montáže oscilaci kotouče, aby bylo zajištěno, že náboj, vřeteno a ložisko jsou umístěné ve správném pořadí a v ose. Pokud nedodržením tohoto postupu vznikne problém s vibracemi, nenese firma Brembo žádnou odpovědnost za toto porušení záruky.
 • Pevné třmeny, jako jsou ty obsažené v sadě, přenášejí více vibrací všech typů na brzdový pedál (kromě systému s elektronickým brzdovým systémem) a/nebo na volant.
 • Před namontováním sady GT je nutno zkontrolovat a případně vyměnit podle návodu od výrobce vozidla ložiska, všechny součásti zavěšení, pouzdra, hlavy, hřídele náprav, ráfky, pneumatiky atd., i když nejsou nadměrně opotřebované, protože byly používané jen omezeně.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž do auta
Přečtěte si následující článek
Pokyny pro výměnu brzdového kotouče
Zásady ochrany osobních údajů">