Pokyny pro výměnu brzdového třmenu

Pokyny si pečlivě pročtěte a postupujte podle nich. Stejné pokyny najdete v balení spolu s brzdovými třmeny. Nezapomeňte pokyny uchovávat po celou dobu životnosti výrobku. V případě prodeje vozidla je třeba je předat novému vlastníkovi.

Doporučujeme postupovat pouze podle pokynů k výměně daného náhradního dílu nebo dílů.
 
Pokud není stanoveno jinak, informace uvedené v tomto návodu platí pro oba typy třmenů.
 
Postup při výměně
 
Zde je uvedený postup pro výměnu pevných třmenů vozidla za následující brzdové třmeny:
 • Třmen s upevňovacími čepy destičky.
 • Třmen se středovým čepem.
 • Třmen se středovým můstkem.
 
Vymontování třmenu:
 
1. Sundejte kolo.
 
2. Označte polohy pružin, závlaček, čepů, destiček, indikátorů opotřebení a na podvozku a úchytek na třmenu. Značky jsou nezbytné pro správnou zpětnou montáž dílů. 
 
3. Odpojte kabel indikátoru opotřebení (bod 1), pokud je osazený, od koncovky ve vozidle: uvolněte jej ze příchytek na podvozku a třmenu.
 
Postupujte podle pokynů níže uvedených pro jednotlivé typy třmenů.
Disconnection of the wear indicator cable and removal of safety split pins
 
 
a) Třmen s upevňovacími čepy destičky:
Disconnection of the wear indicator cable and removal of safety split pins
 • U modelů vybavených bezpečnostními závlačkami (bod 2) je odstraňte kleštěmi.
Extraction of one of the pins
 • Vysuňte kladivem a zarážečem jeden z čepů (bod 3) tak daleko, aby bylo možné ho vyjmout rukou, přičemž jednou rukou držte pružinu (bod 4) na místě. 
 
 • Vymontujte pružinu (bod 4) a všechny ostatní čepy (bod 5). 
b) Třmen se středovým čepem 
Unscrewing and removal of the pin fastening screw
 • Poznamenejte si polohu čepu a upevňovacího šroubu na třmenu pro správnou zpětnou montáž. 
 
 • Klíčem na trubky odšroubujte upevňovací šroub (bod 6) čepu (bod 7). 
 
 • Vymontujte upevňovací šroub (bod 6).
Removal of the pin and spring
 • Vysuňte kladivem a zarážečem čep (bod 7) tak daleko, aby bylo možné ho vyjmout rukou, přičemž jednou rukou držte pružinu na místě. Vyndejte pružinu. 
 
4. Otevřete uzávěr nádrže brzdové kapaliny a zkontrolujte hladinu kapaliny.
 
UPOZORNĚNÍ! Níže popsaným postupem pro odtlačení pístu se zvýší hladina brzdové kapaliny v nádržce. Ujistěte se, že hladina brzdové kapaliny nepřeteče, protože by se jí poškodily lakované partie vozidla. 
 
Removal of the pistons
5. Lehce odtáhněte písty stahovákem nebo jiným vhodným nástrojem a zatlačením na destičky (bod 8). Po odtlačení pístu dozadu se musí třmen nechat uvolnit z kotouče.
Positioning of a spacer inside the vehicle
6. Do prostoru pro cestující umístěte mezi sedadlo a brzdový pedál umístěte rozpěrku (bod 9), abyste pedál zůstal stlačení po dobu provádění činností.
 

VAROVÁNÍ! Tím se uzavře hydraulický okruh brzd a zamezí únikům brzdové kapaliny. 

 

UPOZORNĚNÍ! Během všech níže popsaných fází zajistěte, aby se brzdová kapalina nedostala na žádnou část vozidla, zejména na lakované díly: riziko poškození. Okamžitě otřete jakékoli náhodné potřísnění nebo úniky brzdové kapaliny kuchyňskou utěrkou a očistěte zasažené místo vodou.
 
Direction arrows for unscrewing the fastening screws and removing the caliper supply line
7. Povolte přívodní vedení (bod 10) na třmenu natolik, abyste se dalo odšroubovat rukou, zabráníte tak případnému úniku brzdové kapaliny.
 
8. Odšroubujte otevřeným klíčem upevňovací šrouby (bod 11) a vyjměte třmen z držáku náboje. Odpojte přívodní vedení (bod 10) od třmenu.
 
9. Přemístěte třmen z vozidla na pracovní desku.
Removal of pads
10. Otřete bez prodlení případné úniky brzdové kapaliny.
 
11.Přívodní trubka musí být zvednutá, aby nemohla kapalina vytéct.
 
12. Vymontujte destičky (bod 8).
 
13. Označte směr otáčení kotouče na destičkách, aby se daly správně namontovat zpět.
 
 
Montáž nového třmenu:
 
Stainless steel shims on the back of the pads
1. Pokud jsou k dispozici, správně umístěte podložky z nerezové oceli (bod 12) na zadní straně destiček (bod 8) a v případě potřeby je vyměňte. Podložky jsou správně umístěné, když dva břity (bod 13) pevně spočívají na horním okraji zadní strany destiček a šipky na nich vytištěné ukazují ve směru otáčení kotouče. 
Reinsertion of pads
2. Upevněte všechny pružiny v jejich uložení.
 
3. Umístěte destičky (bod 8) správně do jejich uložení a ujistěte se, že všechny vytištěné šipky (bod 14) směřují ve směru otáčení kotouče.
Devices fitted on the pistons
4. Pokud jsou k destičkám upevněná zařízení, je nutné na písty (bod 16) namontovat nová zařízení (bod 15).
 

VAROVÁNÍ! Zkontrolujte správné umístění všech pružin v sedlech destiček.

 

NEBEZPEČÍ! Destičky je nutné vložit tak, aby třecí materiál směřoval ke kotouči.
 
 
Postupujte podle pokynů níže uvedených pro jednotlivé typy třmenů.
 
a) Třmen s upevňovacími čepy destičky:
 
Pin inserted in the caliper and in the pads
 • Namontujte zpět jeden z čepů (bod 5) do příslušných sedel ve třmenu a v destičkách a upevněte ho kladivem a zarážečem. Kolík je správně umístěn, když už nejde dál zaklepnout a úder kladiva zní silněji a kovově. 
Reinserting the spring and any pins
 • Namontujte zpět pružinu (bod 4) ve směru šipek. 
 
 • Namontujte zpět všechny ostatní prvky (bod 3): zatlačte silně jednou rukou na pružinu a pak ji zajistěte v poloze kladivem a zarážečem. 
Repositioning the safety split pins
 • Zkontrolujte, zda jsou pružiny správně umístěné. 
 
 • U modelů vybavených bezpečnostními závlačkami (bod 2) je upevněte zpět kleštěmi. 
 
 
 
b) Třmen se středovým čepem
 
 • Umístěte pružinu (bod 17). 
 • Zasuňte čep (bod 7) do příslušného uložení ve třmenu a zatlačte silně jednou rukou na pružinu a zajistěte v poloze kladivem a zarážečem. 
 
UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že čep sedí správně v sedle vyznačeném na obrázku U a nachází se v uložení. 
 
 • Klíčem na trubky zašroubujte bez utažení na doraz upevňovací šroub (bod 6). 
 
VAROVÁNÍ! Upevňovací šroub je samosvorný a má větší odolnost proti utažení než běžné šrouby. 
 
Momentovým klíčem utáhněte upevňovací šroub (bod 6) utahovacím momentem uvedeným v následující tabulce: 
 
Odvzdušňovací zátka M8x1,25
Utahovací moment 27÷33 Nm
Positioning the spring, inserting the pin and tightening the fastening screw
 
Cleaning the braking surface, disc and contact faces of the caliper on the hub bracket
5. Očistěte brzdnou plochu (bod 18) na kotouči (bod 19) a opěrné plochy třmenu na držáku náboje odmašťovadlem (např. rozpouštědlem SE 47).
 
6. Umístěte třmen na držák náboje a vložte kotouč (bod 19) mezi destičky.
 
7. Utáhněte otevřeným klíčem upevňovací šrouby utahovacím momentem doporučeným výrobcem vozidla.
 
 
Bleeder plug connected to a container to collect the fluid
8. Anebo použijte následující doporučené utahovací momenty:
 
Typ šroubu M12x1,25 M12x1,5 M12x1,75 M14x1,5
Utahovací moment 100 Nm 115 Nm 115 Nm 165 Nm
 
9. Připojte kabel indikátoru opotřebení, pokud je osazený, do koncovky ve vozidle a do všech příchytek na podvozku a třmenu.
 
10. Připojte zpět přívod brzdové kapaliny (bod 10).
Bleeder plug connected to a container to collect the fluid
11. Odstraňte rozpěrku, kterou jste předtím umístili do prostoru pro cestující, čímž se uvolní brzdový pedál a znovu otevře okruh. 
 
12. Odstraňte kryt (bod 20) a připojte k odvzdušňovací zátce (bod 21) na třmenu průhlednou trubku, kterou je nutné zaústit do nádržky tak, aby se dala vypustit veškerá kapalina.
 
Bleeder plug open
13. Otevřete odvzdušňovací zátku (bod 21).
 
14. Sešlapujte brzdový pedál ve vozidle, dokud nezačne brzdová kapalina vytékat odvzdušňovací zátkou.
 
15. Držte pedál sešlápnutý a zavřete odvzdušňovací zátku. Uvolněte pedál, počkejte několik sekund, pak postup zopakujte opakujte, dokud nezačne vytékat kapalina bez vzduchových bublin a neobnoví se obvyklý odpor a dráha brzdového pedálu. 
 
16. Utáhněte odvzdušňovací zátku utahovacím momentem uvedeným v tabulce:
 
Odvzdušňovací zátka M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Utahovací moment 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
Removing the tube and closing the bleeder plug
17. Oddělejte průhlednou trubku a umístěte krytku na odvzdušňovací zátku.
 
18. Proveďte odvzdušnění všemi dalšími odvzdušňovacími zátkami.
 
19. Po odvzdušnění odtlačte písty ve třmenu vhodným nástrojem (např. stlačovacím nářadím). Pak doplňte kapalinu podle doporučení výrobce. 
 
20. Zavřete uzávěr nádrže brzdové kapaliny.
 
21. S motorem v chodu sešlápněte brzdový pedál vozidla na doraz a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny třmenem nebo k nestandardnímu snížení tlaku v okruhu a také zda se rozsvítí zadní brzdová světla. 
 

NEBEZPEČÍ! Pokud kapalina ze třmenu uniká, zopakujte všechny kroky uvedené v tomto dokumentu, abyste zjistili příčinu a problém odstranili.

 
22. Nasaďte kolo zpět!
 
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby značky Brembo byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný.
 

Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.

 

Výstraha NEBEZPEČÍ! v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. UPOZORNĚNÍ znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit fyzické poškození. VAROVÁNÍ! znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit poškození vozidla.

 

NEBEZPEČÍ!

Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla. Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.

 

Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nesprávná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka. 

 

Opotřebené díly vyměněné v tomto vozidle se nesmí přemontovat do jiného vozidla. Riziko poškození věcí a úrazů osob včetně úmrtí.

 

Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami brzdového kotouče a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému.

 

Vždy zkontrolujte, zda se hladina brzdové kapaliny v nádržce nachází mezi minimální a maximální úrovní vyznačenou na nádržce. Nesprávná hladina může způsobit únik brzdové kapaliny nebo snížení účinnosti brzdového systému. Příliš mnoho nebo příliš málo brzdové kapaliny v nádržce může způsobit nesprávné fungování brzd a úraz osob, včetně smrti.

 

Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný.

 

UPOZORNĚNÍ!

S náhradními díly je nutné zacházet v souladu se zákony a předpisy.

Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. Vyměňte případný poškozený díl nebo součást. Předcházení úrazům:

 • Používejte patřičné osobní pracovní prostředky na ochranu před vdechnutím prachu uvolňovaného čistěním dílů.
 • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem na destičkách a brzdových čelistech: riziko odřenin.
 • Při demontáži pístků třmenů pomocí stlačeného vzduchu nezasahujte rukama do uložení destiček: riziko rozdrcení rukou.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu s brzdovou kapalinou: riziko podráždění pokožky a očí. V případě náhodného zasažení je důkladně očistěte podle pokynů výrobce vozidla nebo brzdové kapaliny. 
 • Elektrické součástky nevystavujte elektrostatickému náboji ani nárazům, které by mohly poškodit plastové díly.
 • Vymontované elektrické součástky chraňte před vlhkostí.
 • Zajistěte správné zapojení všech elektrických kontaktů: zkontrolujte, zda se rozsvítí výstražné kontrolky. Pokud se výstražné kontrolky nerozsvítí, může to způsobit snížení účinnosti brzdového systému nebo nesprávné fungování brzdové signalizace.

 

VAROVÁNÍ!

Při montáži pryžových součástí nepoužívejte ostré nástroje, aby se tyto součásti nepoškodily. Ujistěte se, že byly vyměněné všechny poškozené díly.
 
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž do auta
Přečtěte si následující článek
Pokyny k výměně brzdových třmenů v osobních a lehkých užitkových vozidlech
Zásady ochrany osobních údajů">