Pokyny pro výměnu spojkového pracovního válce (CCSC)

Pokyny si pečlivě pročtěte a postupujte podle nich. Stejné pokyny najdete v balení spolu s brzdovými třmeny. Nezapomeňte pokyny uchovávat po celou dobu životnosti výrobku. V případě prodeje vozidla je třeba je předat novému vlastníkovi.
Doporučujeme postupovat pouze podle pokynů k výměně daného náhradního dílu nebo dílů.
 
Postup při montáži/Počáteční doporučení

1. Při odvzdušňování nesešlápněte pedál několikrát za sebou: sešlápněte ho jen jednou a počkejte, až se hydraulický systém stabilizuje (riziko přetlaku uvnitř CCSC).
2. Nepoužívejte žádná maziva ani čisticí prostředky, protože mohou poškodit těsnění v CCSC.
3. Mějte neustále na paměti čistotu.
4. Používejte brzdovou kapalinu schválenou výrobcem.​​​​​​​
5. Očistěte stará těsnění nebo je nepoužijte znovu (pokud jsou těsnění dodaná s CCSC); odstraňte prach ze spojovací plochy.​​​​​​​
6. Očistěte konec spojovacího hřídele a zkontrolujte, zda není těsnicí povrch příliš opotřebený.​​​​​​​
7. Ujistěte se, že je CCSC umístěný rovně vůči montážní ploše převodovky.​​​​​​​
8. Před úplným utažením upevňovacích šroubů CCSC se ujistěte, že je upevněný adaptér.​​​​​​​
9. Zašroubujte upevňovací šrouby zařízení a utáhněte je podle předpisu výrobce vozidla.​​​​​​​
10. Nikdy neodvzdušňujte CCSC dříve, než namontujte spojku a setrvačník (reakční zátěž CCSC).​​​​​​​
11. Ujistěte se, že CCSC není během montáže nakloněný, protože by se mohly poškodit výstupky nebo zkrátit životnost (úhlovým vyosením).​​​​​​​
12. Po odvzdušňování utáhněte znovu šroub (pokud je osazení) na doraz.
 
VŽDY VYMĚŇTE OVLÁDACÍ MECHANISMUS SPOJKY S VYROVNÁNÍM OPOTŘEBENÍ
VŽDY VYMĚŇTE SPOJKOVÝ SETRVAČNÍK A VÍKO.
 
(A)	Diagram indicating the correct mounting of the lid to the flywheel / clutch system assembly.
Správný montážní postup
 
Způsob montáže víka na setrvačník má zásadní vliv na funkční vlastnosti spojkového systému – speciálně u samonastavovacích spojek – a tím i na výkon a životnost CCSC (zatížení/výška). 
 
Pro zajištění dlouhodobé shodnosti spojkového systému s ohledem na tyto charakteristiky namontujte spojku speciálním přípravek ještě před nasazením setrvačníku. Viz diagram níže. 
 
Při montování spojkového systému postupujte nanejvýš pozorně, aby nedošlo k omylům, kterými by se CCSC poškodil natolik, že by přestala platit záruky výrobce.
 
Mohlo by jednat o tyto omyly:
 
1. CHYBNÉ SMONTOVÁNÍ - SETRVAČNÍK NA OPAČNÉ STRANĚ 
Nesprávným namontováním setrvačníku (na opačné straně) se CCSC poškodí, čímž se zdeformuje pojistný kroužek a vznikne netěsnost.

2. CHYBNÉ SMONTOVÁNÍ – NADMĚRNÝ ZDVIH 
V případě chyby při sestavování nebo odvzdušňování může systém CCSC pracovat s nadměrným zdvihem. Tento nadměrný zdvih bude mít za následek poškození pojistného kroužku nebo primárního těsnění, protože kroužek může sklouznout z vodítka. 

3 - NESPRÁVNÉ OSOVÉ A ÚHLOVÉ USTAVENÍ HŘÍDELE/MOTORU
Chybné osové a úhlové ustavení CCSC vůči hřídeli převodovky by mohla zkrátit funkční a provozní životnost a tím zkrátit životnost hřídelového těsnění na straně převodovky. 

4 – NESPRÁVNÁ KAPALINA
Hydraulický spojkový systém se smí plnit pouze brzdovou kapalinou. Nikdy nepoužívejte minerální olej. Používejte jedině kapalinu doporučenou výrobcem v návodu výrobce vozidla. 

5 - CHYBA PŘI ODVZDUŠNĚNÍ – PŘETLAK
Je nutno provést manuální odvzdušnění následujícím postupem:
 • Odtlakujte spojkový pedál.
 • Otevřete odvzdušňovací ventil.
 • Držte spojkový pedál sešlápnutý, dokud se neobjeví kapalina: neuvolňujte ho!
 • Zavřete odvzdušňovací ventil.
 • Uvolněte pomalu spojkový pedál.
 
6 – BRZDOVÁ KAPALINA / SPOJKOVÝ SYSTÉM / OČISTĚNÍ CCSC 
Znečištění může způsobit sporadické netěsnosti nahromaděním částic nečistot pod těsnicím břitem. Může způsobit i trvalé netěsnosti nabobtnáním břitového těsnění kontaktem s nekompatibilními látkami. 

7 - KONTAMINACE – PŘEDLOHOVÝ HŘÍDEL
Znečištění na hřídeli při demontáži nebo opětovné montáži může způsobit sporadické netěsnosti, když se částice nečistot hromadí pod těsnicím břitem hřídelového těsnění na straně převodu nebo na těsnicím O-kroužku sedla náboje. Může to způsobit o trvalé netěsnosti bobtnáním těsnicího břitu.
 
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby značky Brembo byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný.
 
Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
 
Výstraha NEBEZPEČÍ! v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. UPOZORNĚNÍ znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit fyzické poškození. VAROVÁNÍ! znamená postupy, jejichž nedodržení může způsobit poškození vozidla.
 
NEBEZPEČÍ! Před zahájením výměny se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla. Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.
 
Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nesprávná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka. 
 
Opotřebené díly vyměněné v tomto vozidle se nesmí přemontovat do jiného vozidla. Riziko poškození věcí a úrazů osob včetně úmrtí.
 
Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami brzdového kotouče a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému.
 
Vždy zkontrolujte, zda se hladina brzdové kapaliny v nádržce nachází mezi minimální a maximální úrovní vyznačenou na nádržce. Nesprávná hladina může způsobit únik brzdové kapaliny nebo snížení účinnosti brzdového systému. Příliš mnoho nebo příliš málo brzdové kapaliny v nádržce může způsobit nesprávné fungování brzd a úraz osob, včetně smrti.
 
Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný.
 
UPOZORNĚNÍ! S náhradními díly je nutné zacházet v souladu se zákony a předpisy.
Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. Vyměňte případný poškozený díl nebo součást. Předcházení úrazům:
 • Používejte patřičné osobní pracovní prostředky na ochranu před vdechnutím prachu uvolňovaného čistěním dílů.
 • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem na destičkách a brzdových čelistech: riziko odřenin.
 • Při demontáži pístků třmenů pomocí stlačeného vzduchu nezasahujte rukama do uložení destiček: riziko rozdrcení rukou.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu s brzdovou kapalinou: riziko podráždění pokožky a očí. V případě náhodného zasažení je důkladně očistěte podle pokynů výrobce vozidla nebo brzdové kapaliny. 
 • Elektrické součástky nevystavujte elektrostatickému náboji ani nárazům, které by mohly poškodit plastové díly. 
 • Vymontované elektrické součástky chraňte před vlhkostí.
 • Zajistěte správné zapojení všech elektrických kontaktů: zkontrolujte, zda se rozsvítí výstražné kontrolky. Pokud se výstražné kontrolky nerozsvítí, může to způsobit snížení účinnosti brzdového systému nebo nesprávné fungování brzdové signalizace.
 
VAROVÁNÍ!
 • Při montáži pryžových součástí nepoužívejte ostré nástroje, aby se tyto součásti nepoškodily. Ujistěte se, že byly vyměněné všechny poškozené díly.
 
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž do auta
Přečtěte si následující článek
Pokyny pro výměnu hlavního spojkového a brzdového válce
Zásady ochrany osobních údajů">