Pokyny k seřízení hlavního válce RCS a hlavního válce RCS corsacorta

Seřízení poměru hlavního válce 
 
Koncovka páčky je natočená správně vůči tělesu páčky. Je vyznačené sedlo pístní tyče.
1. Zkontrolujte hodnotu pákového převodu a s hlavním válcem namontovaným na vozidle zkontrolujte barvu horního povrchu pístní tyče (bod 3).
 
Pístní tyč 
barva
​​​​​
Typ hlavního válce
Popis
18-20 16-18
Červená 18 16 Nižší hodnota převodu
Černá 20 18 Vyšší hodnota převodu
 
VAROVÁNÍ! Vyměňte koncovku páčky (bod 1), pokud se protáčí vůči k tělesu páčky (bod 2). 
 Pryžový uzávěr je odstraněný a umístěný na páčce, otvor je tím obnažený.
2.  Sejměte rukou gumovou krytku (bod 4) z páčky (bod 2) pro odkrytí otvoru (bod 5).
Otáčením doleva otočným ovladačem pro nastavení vzdálenosti páčky od řidítka se v otvoru obnažujte drážka pro nastavení vzdálenosti.
3. Otočte otočným ovladačem nastavení vzdálenosti mezi páčkou a řídítky doprava (bod 6) na doraz, aby se odkryla drážka pro nastavení drážky (bod 5) v otvoru (bod 7).

4. Případné zbytky nečistot nebo cizích látek (bod 5) v otvoru očistěte vlhkou utěrkou. 
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte stlačený vzduch.
Hrot plochého šroubováku maximálně 3 mm a minimálně 12 mm.
5. Použijte plochý šroubovák (bod 8) se špičkou (bod 9) o velikosti max. 3 mm a min. 2 mm: toto měření je nutné dodržet v délce min. 12 mm.
VAROVÁNÍ! Používejte pouze a jedině stanovený šroubovák: riziko poškození vnitřních dílů a ohrožení správné funkce výrobku.
Použití jiného než stanoveného šroubováku se považuje za montáž v rozporu s pokyny výrobce. V takovém případě společnost BREMBO nenese odpovědnost za žádné škody způsobené jakékoli osobě a/nebo jakoukoli osobou používající vozidlo, do kterého byl výrobek nainstalovaný.
Plochý šroubovák je zasunutý do otvoru tak, aby zapadl do drážky.
6. Zasuňte plochý šroubovák (bod 8) do otvoru (bod 5) tak, aby zapadl do drážky (bod 7).
VAROVÁNÍ! Během nastavování šroubovákem nevyvíjejte nadměrnou sílu, ani při otáčení, ani pod tlakem: riziko poškození vnitřních dílů.
Byla zkontrolovaná barva na koncovce.
7. Otáčejte šroubovákem o 180°, dokud neuslyšíte cvaknutí na znamení, že byl výběr proveden. Zkontrolujte, zda barva pístní tyče (bod 3) odpovídá požadované hodnotě poměru.
Pryžový uzávěr se nachází umístěný na páčce a otočný ovladač je natočený pro seřízení vzdálenosti páčky od řidítka.
8. Nasaďte zpět pryžovou krytku (bod 4) na páčku a otáčejte otočným ovladačem pro nastavení vzdálenosti mezi páčkou a řídítky (bod 6), dokud se páčka nedostane (bod 2) do požadované vzdálenosti od řídítek. 
VAROVÁNÍ! Nastavení dávky ovlivňuje dráhu páčky při vytváření tlaku potřebného k zastavení vozidla.
 
 
Seřízení zdvihu naprázdno
 
Pouze hlavní válec RCS s krátkým zdvihem.
Značení je nezbytné pro identifikaci hlavního válce „RCS corsacorta“.
UPOZORNĚNÍ! Hlavní válec RCS s krátkým zdvihem se pozná podle značení „corsacorta“ (bod 10). 
Otočný ovladač sloužící pro nastavení dráhy naprázdno a vzdálenosti páčky od řidítka.
VAROVÁNÍ! Nastavení zdvihu naprázdno na jedno ze tří nastavení R-S-N otočným ovladačem (bod 11) ovlivňuje dráhu páčky při vytváření tlaku potřebného k zastavení vozidla. 
 
Funkční zkouška
 
VAROVÁNÍ!  U všech výše popsaných seřízení se ujistěte, že když je páka zařazena, může se otáčet, aby se dosáhlo správného brzdění; v opačném případě přestavte páčku otočným ovladačem (bod 6). Přezkoušejte brzdění za nízké rychlosti a ověřte, zda je brzdění účinné.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž na motorku
Přečtěte si následující článek
Pokyny pro výměnu brzdového třmenu
Zásady ochrany osobních údajů">