Pokyny pro výměnu brzdového třmenu

Pravidla
 
Vyobrazené je uvedené pro informaci. Před zahájením se ujistěte, že náhradní díly použité k výměně jsou vhodné pro danou značku a model vozidla.

VAROVÁNÍ! Po výměně třmenu se ujistěte, že přívodní brzdové potrubí na vozidle není zkroucené nebo nadměrně ohnuté, aby nebránilo průchodu kapaliny. V případě potřeby vyměňte brzdová potrubí za vhodnější.
 
VAROVÁNÍ! Během všech níže popsaných fází zajistěte, aby se brzdová kapalina nedostala na lakované díly vozidla. V případě postříkání nebo úniku kapaliny okamžitě zastavte únik papírem.
 
Uzávěr je otevřený a membrána je vyjmutá.
1.  Umístěte motocykl na stojan.
 
2. Otevřete zátku (bod 1) a vyjměte víko (bod 2) nádrže brzdové kapaliny pro třmen, který se má vymontovat. 
Průhledná hadice a nádoba jsou připojená k odvzdušňovací zátce na třmenu.
3. Připojte průhlednou hadici k odvzdušňovací zátce (bod 3) třmenu a na druhý konec umístěte nádobu pro zachycení kapaliny.
 
4. Odšroubujte odvzdušňovací zátku (bod 3) a vyprázdněte hydraulický okruh.
Přívodní hadice kapaliny je uvolněná.
5. Zavřete odvzdušňovací zátku a vyjměte vypouštěcí hadici.
 
6. Uvolněte přívodní hadici kapaliny (bod 4) na třmenu, aby se dala později ručně odšroubovat.
Pojistné čepy jsou vyndané.
7. Vyndejte kleštěmi závlačky (bod 5).
Čepy a pružina jsou vyndané.
8.  Vytáhněte čep/čepy (bod 6) kladivem a zarážečem, je-li třeba.
 
9. Vymontujte pružinu (bod 7).
Destičky jsou roztažené.
10.  Oddělte brzdovou destičku (bod 8) stahovákem nebo vhodným nástrojem.
Upevňovací šrouby jsou vyšroubované.
 11. Odšroubujte otevřeným klíčem upevňovací šrouby (bod 9) a vyjměte třmen z rámu motocyklu.
 
 
Přívodní brzdová hadice je odpojená od třmenu.
12. Dokončete odpojení přívodní trubky kapaliny (bod 4) od třmenu.
 
13. Konec přívodní trubky musí být nahoře, aby neunikala kapalina.
Povrch brzdového kotouče je čistý a rozpěrky jsou upevněné.
14. Očistěte brzdnou plochu (bod 10) na kotouči (bod 11) odmašťovacím přípravkem, např. rozpouštědlem SE 47.
 
15. Poloha nového třmenu v motocyklu.

16. Původní šrouby (bod 9) vyměňte za šrouby dodané v sadě.
 
17. V případě potřeby umístěte rozpěrky (bod 12) dodané v sadě.
 
18.  Zašroubujte šrouby (bod 9) bez utažení.​​​
Odvzdušňovací zátka a průhledná hadice jsou spojené se třmenem.
19. Připojte zpět přívodní potrubí brzdové kapaliny (bod 4) a utáhněte spojku pevným klíčem na moment 17 - 20 Nm.

20. Naplňte nádrž brzdové kapaliny novou kapalinou podle specifikací výrobce vozidla.

21. Připojte průhlednou hadici k odvzdušňovací zátce (bod 3) třmenu a druhý konec hadice umístěte do nádoby pro zachycení kapaliny.

22.  Otevřete odvzdušňovací zátku (bod 3).
 
23.  Stiskněte a uvolněte brzdovou páčku.
 
24.  Zašroubujte odvzdušňovací zátku.
 
NEBEZPEČÍ! Neuvolňujte páčku, pokud je otevřená odvzdušňovací zátka, protože by se tím mohl nasát vzduch do hydraulického okruhu.
Montážní šrouby třmenu jsou utažené.​​​​​​
25. Uvolněte brzdovou páčku.

26. Odšroubujte odvzdušňovací zátku.

27. Stiskněte a uvolněte brzdovou páčku.

28. Opakujte postup podle čtyři předchozích bodů, dokud nepřestanou vycházet vzduchové bubliny a neobnoví se obvyklý odpor brzdové páčky.

29. Zavřete odvzdušňovací zátku a vyjměte průhlednou hadici.

30. Utáhněte odvzdušňovací zátku na moment 12 - 16 Nm


31. Po natlakování systému utáhněte všechny upevňovací šrouby (bod 9) třmenu utahovacím momentem předepsaným výrobcem vozidla. (směrná hodnota: 46 Nm.
Membránu je nutné pečlivě očistit, uzávěr nádrže brzdové kapaliny je vyměněný.
32. Po odvzdušnění se musí brzdová kapalina nacházet v nádrži na minimální hladině. Nejdříve zatáhněte písty zatlačením destiček rukama, pak doplňte kapalinu.

33. Očistěte důkladně víko (bod 2) nádrže brzdové kapaliny a odstraňte všechny zbytky kapaliny.
 
34. Umístěte zpět víko a uzávěr (bod 1) na nádrž brzdové kapaliny a utáhněte všechny možné šrouby.
 
NEBEZPEČÍ! Pokud kapalina ze třmenu uniká, zopakujte celý postup pro zjištění a odstranění příčiny.
 
35. Sundejte motocykl ze stojanu.
 
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný. Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
Výstraha NEBEZPEČÍ! uvedená v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. VAROVÁNÍ znamená postupy, jejichž nedodržením se může způsobit úraz osob. UPOZORNĚNÍ!: postupy, jejichž nedodržením se může vozidlo poškodit. 
 
NEBEZPEČÍ!
 • Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.
 • Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nepatřičná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka.
 • Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný.
 • Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami kotoučů a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému a způsobit vážné fyzické poškození.
 • Použité díly vyměněné v tomto vozidle se nesmí přemontovat do jiného vozidla. Riziko poškození věcí a úrazů osob včetně úmrtí.
 • Vždy zkontrolujte, zda se hladina brzdové kapaliny v nádržce nachází mezi minimální a maximální úrovní vyznačenou na nádržce. Nesprávná hladina může způsobit únik brzdové kapaliny nebo snížení účinnosti brzdového systému. Příliš mnoho nebo příliš málo brzdové kapaliny v nádržce může způsobit nesprávné fungování brzd a úraz osob, včetně smrti.
 
UPOZORNĚNÍ!
Při montáži pryžových součástí nepoužívejte ostré nástroje, protože by se tím mohly tyto součásti poškodit. Vyměňte všechny poškozené díly.
 
VAROVÁNÍ! 
 
 
 • Vyvarujte se nesprávné montáže: Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. Vyměňte případný poškozený díl nebo součást.
 • Při výměně výrobku a souvisejících položek, jako je brzdová kapalina, brzdové destičky, brzdové čelisti a podobně, bude technik vystaven kapalinám a dílům, které lze považovat za „nebezpečný odpad“ podle platných zákonů a předpisů. Tyto odpady je nutno zrecyklovat a/nebo zlikvidovat v souladu se všemi zákony a předpisy v platném znění. Nesplněním tohoto pokynu může být viník vystaven postihu podle zákonů o ochraně životního prostředí a může způsobit újmu na zdraví či poškození majetku svého či jiných osob.
 • Předcházení úrazům:
 • Používejte patřičné osobní pracovní prostředky na ochranu před vdechnutím prachu uvolňovaného čistěním dílů.
 • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem mezi destičkami a obložením čelistí: riziko odřenin.
 • Při demontáži pístů třmenů stlačeným vzduchem nezasahujte rukama do uložení destičky: riziko rozdrcení rukou.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu s brzdovou kapalinou: riziko podráždění pokožky a očí. V případě náhodného zasažení je důkladně očistěte podle pokynů výrobce vozidla nebo brzdové kapaliny.
 • Elektrické součástky nevystavujte elektrostatickému náboji ani nárazům, které by mohly poškodit plastové díly.
 • Vymontované elektrické součástky chraňte před vlhkostí.
 • Zajistěte správné zapojení všech elektrických kontaktů: zkontrolujte, zda se rozsvítí výstražné kontrolky. Pokud se výstražné kontrolky nerozsvítí, může to způsobit snížení účinnosti brzdového systému nebo nesprávné fungování brzdové signalizace.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž na motorku
Přečtěte si následující článek
Pokyny pro výměnu brzdového třmenu – Motocyklový pevný třmen
Zásady ochrany osobních údajů">