Pokyny pro výměnu a motocyklového kola a brzdového kotouče.

Pravidla
 
Vyobrazené je uvedené pro informaci. Před zahájením výměny se ujistěte, že jsou díly vhodné pro danou značku a model vozidla.
 
UPOZORNĚNÍ! Při výměně brzdového kotouče je nutné vždy sundat kolo.

VAROVÁNÍ! Během všech níže uvedených úkonů NESMÍTE odpojit hadici pro přívod kapaliny do třmenu.
Vozidlo je umístěné na patřičném stojanu, aby bylo možné pokračovat demontáží kol a brzdového kotouče.
1. Umístěte vozidlo na stojan (bod 1).
VAROVÁNÍ! Poznamenejte si polohu demontovaných dílů, abyste zajistili správnou zpětnou montáž
Upevňovací šrouby třmenu jsou povolené a třmen se stahuje z kotouče.
2. Uvolněte upevňovací šrouby (bod 2) třmenu či třmenů
3. Vyndejte třmen či třmeny (bod 3) z kotouče (bod 4).
 
4. Zahákněte třmen či třmeny k podvozku vozidla vhodnými prostředky.
UPOZORNĚNÍ! Zajistěte se, aby se přívodní hadice brzdové kapaliny nezamotaly ani příliš nenapnuly

5. Pokud destičky brání vytažení třmenu, kmitejte jemně třmenem, dokud se písty nezasunou natolik, aby třmen dal oddělit od kotouče.
 
Sundání předního kola
 
Matice je odšroubovaná.
 1. Odšroubujte matici (bod 5) z čepu. 
Šrouby dříku vidlice jsou povolené.
2. Povolte šrouby (bod 6) na dříku vidlicového kloubu na obou stranách, pokud jsou, ale nevyndávejte je. 
 
Čep je vyndaný a kolo je nadzvednuté.
3. Odstraňte čep (bod 7), přičemž kolo (bod 8) držte nadzvednuté, aby se dal čep vytáhnout. 
Kolo je sundané
4. Sundejte kolo (bod 8).
 
 
Sundejte zadní kolo
 
Postupujte některým z níže uvedených postupů podle typu zadního kola k sundání.
 
Tradiční kolo
Matice na svorníku je odšroubovaná.
 1. Odšroubujte matici (bod 9) z čepu. 
Matice, podložky a rozpěra jsou vymontované. Vyjmutí čepu při nadzvednutém kole.
2. Vyndejte matici (bod 9) a podložku (bod 10).
 
3. Odstraňte čep (bod 11), přičemž kolo (bod 12) držte nadzvednuté, aby se dal čep vytáhnout.
 
4. Vyndejte rozpěrku (bod 13).
Řetěz je vytažený z korunového kola.
5. Vytlačte opatrně kolo směrem k vozidlu.
 
6. Sundejte řetěz (bod 14) z ozubeného kola (bod 15) a položte jej na bok.
 
7. Sundejte kolo.
 
 
Jednoramenné kolo s upevňovacími šrouby
Upevňovací šrouby, středící kroužek a podložky jsou vyndané.
1.  Odšroubujte upevňovací šrouby (bod 16).
 
2. Vyšroubujte šrouby (bod 16), centrovací kroužek (bod 17), je-li, a případné podložky (bod 18), poznamenejte si jejich polohu, abyste zajistili jejich správné namontování. 
 
3. Sundejte kolo (bod 19).
 
 
Jednoramenné kolo s axiální maticí
Pojistný kroužek je vyndaný a matice je vyšroubovaná z čepu.
1. Vyndejte kleštěmi pojistný kroužek (bod 20), je-li.
 
2. Odšroubujte matici (bod 21) z čepu.
Byla odstraněná matice spolu se středicím kroužkem a podložkami.
3.  Vyšroubujte matici (bod 21), centrovací kroužek (bod 22), je-li, a všechny podložky (bod 23). 
4.  Sundejte kolo (bod 24).
 
 
Výměna brzdového kotouče
 
Korunové kolo bylo vymontované z kola po vyšroubování upevňovacích šroubů.
1. Položte kolo na pracovní plochu.   
 
2.  V případě potřeby sundejte z kola řetězové kolo (bod 25) po vyšroubování upevňovacích šroubů (bod 26).
Upevňovací šrouby kotouče jsou odšroubované a vyjmuté, aby se dal kotouč vyjmout.
3. Odšroubujte a vymontujte upevňovací šrouby (bod 27) kotouče.
 
4. Vyndejte kotouč (bod 28), který se má vyměnit.
 
5. Při výměně kola použijte nové kolo dodané jako náhradní díl.
Oblast dolehnutí kotouče na kolo je očištěná odmašťovacím prostředkem.
6. Očistěte oblast dolehnutí kotouče na kolo (bod 29) odmašťovacím prostředkem (např. rozpouštědlem SE 47).
 
V sedlech upevňovacích šroubů je nanesené lepidlo na závity.
7. Pokud nejsou nové šrouby (bod 30) opatřené lepidlem na závity, potřete tímto lepidlem (např. LOCTITE 242) sedla upevňovacích šroubů (bod 31).

8. Umístěte nový kotouč (bod 32).
 
9. Zasuňte nové upevňovací šrouby (bod 30) a utáhněte je na následující utahovací moment: 
 
Typ šroubu​​ M8x1.25 M6x1
Utahovací moment 30 Nm 14 Nm
 
10. Při výměně pneumatiky postupujte stejným způsobem: obraťte se na pneuservis.
 
VAROVÁNÍ! 
 • Zajistěte, aby se brzdová kapalina nedostala na žádnou část kola, která by se tím mohla poškodit (na pryž a lak).
 • Kotouč upevněte novými šrouby.
 • Šrouby řádně utáhněte zašroubováním křížem.
 • S výměnou a nasazením pneumatiky se obraťte na pneuservis.
 
UPOZORNĚNÍ! Dodržte vyznačené směry otáčení vpřed.
 
Nasazení předního kola
 
Kolo je zasunuté ve vidlici a povrch nápravy byl očištěný vlhkou utěrkou. Šrouby jsou zasunuté do dříků vidlice.
1. Nasaďte kolo (bod 8) na dřík vidlicového kloubu (bod 33), dodržte přitom směr dopředného otáčení vyznačeného na kole.

2. Očistěte vlhkou utěrkou a potřete tenkou vrstvou maziva povrch čepu (bod 7) pro snazší zasunutí. 
VAROVÁNÍ! Zajistěte, aby se brzdová kapalina nedostala na žádnou část vozidla (na pryž a lak): riziko poškození. Případně ji odsajte savým papírem. 
 
3. Zasuňte čep (bod 7), jednou rukou udržujte kolo (bod 8) ve správné poloze a vycentrujte distanční vložku a převod počitadla kilometrů, je-li. 
 
4. Umístěte šrouby (bod 6) na dřík vidlicového kloubu na obou stranách, jsou-li, a utáhněte je natolik, aby držely v dané poloze.
Matice na svorníku je zašroubovaná na moment.
5. Utáhněte matici (bod 5) na čepu na utahovací moment předepsaným výrobcem vozidla.
 
Šrouby dříku vidlice jsou utažené na moment.
6. Zatlačte odpružení tak, aby dosedlo na kloub vidlice.

7. Utáhněte šrouby (bod 6) na dřících vidlicových kloubů na utahovací moment předepsaný výrobcem vozidla.
 
 
Nasazení zadního kola
 
1.  Očistěte nosné plochy, všechna sedla a všechny díly k namontování zpět odmašťovacím prostředkem (např. rozpouštědlem SE 47). 
VAROVÁNÍ! Zajistěte, aby se brzdová kapalina nedostala na žádnou část vozidla (na pryž a lak): riziko poškození. Případně ji odsajte savým papírem


2.  V případě potřeby umístěte řetězové kolo (bod 34) na kolo.
 
3.  Utáhněte upevňovací šrouby (bod 35) řetězového kola, je-li, utahovacím momentem předepsaným výrobcem vozidla.
Korunové kolo je zasunuté zpět na kole a šrouby jsou zašroubované zpět v korunovém kole.
Tradiční kolo
 
 
Čep je namazaný pro snazší zamontování.
1.  Namažte tenkou vrstvou povrch čepu (bod 11) pro snazší zasunutí. 
Kolo je zasunuté v rameni a řetěz je nasazený zpět.
2. Zasuňte kolo do vidlice (bod 36).
 
3. Zasuňte třmen (bod 3) do brzdového kotouče (bod 4).
 
4. Vytlačte opatrně kolo směrem k vozidlu. 
 
Podložka a matice byly správně vyměněné.
5. Nasaďte řetěz (bod 14) zpět na řetězové kolo (bod 15).
 
6. Umístěte rozpěrku (bod 13) zpět do správné polohy.

7. Vložte čep (bod 11) a zkontrolujte, zda sedí v otvoru na držáku třmenu a zda třmen sedí správně v sedle na vidlici.

8. Zkontrolujte, zda je čep (bod 11) umístěný správně v uložení (bod 37) ve vidlici.

9. Umístěte zpět podložku (bod 10) a matici.
Mezi řetězem a řetězovým kolem je umístěná podložka.
10. Umístěte podložku (například šroubovák) mezi řetěz (bod 14) a řetězové kolo (bod 15).

11. Otočte kolo natolik, aby se zablokovala podložka mezi řetězem a řetězovým kolem.
UPOZORNĚNÍ! Díky tomu se nemusí napínat řetěz.
Matice na svorníku je zašroubovaná na moment.
12. Utáhněte matici (bod 9) na čepu na utahovací moment předepsaný výrobcem vozidla.
Vozidlo se točí doleva a podložka je odstraněná.
13. Otočte kolem v opačném směru a vyndejte podložku. 
 
14. Zkontrolujte správné napnutí řetězu podle pokynů od výrobce vozidla.
 
 
Jednoramenné kolo s upevňovacími šrouby
 
Podložky, centrovací kroužek a upevňovací matice jsou umístěné zpět na kole.
1. Umístěte kolo zpět na opěrnou plochu na vozidle. 
2. Umístěte zpět všechny podložky (bod 18), centrovací kroužek (bod 17) a upevňovací šrouby (bod 16).
Upevňovací šrouby jsou utažené.
3. Utáhněte upevňovací šrouby (bod 16) utahovacím momentem předepsaný výrobcem vozidla. 
VAROVÁNÍ! Šrouby řádně utáhněte zašroubováním křížem.
 
 
Jednoramenné kolo s axiální maticí
 
Podložky, centrovací kroužek a upevňovací matice jsou umístěné zpět na kole.
1. Umístěte kolo zpět na opěrnou plochu na vozidle.

2. Umístěte zpět všechny podložky (bod 23), centrovací kroužek (bod 22) a upevňovací matice (bod 21).
Pojistná matice je utažená.
3. Utáhněte upevňovací matici (bod 21) utahovacím momentem doporučeným výrobcem vozidla.
 
4. Umístěte zpět pojistný kroužek (bod 20), je-li.
 
 
Všechny typy kol
 
1.  Pokud umístěte třmen či třmeny (bod 3) na brzdový kotouč (bod 4), pokud jste to již neudělali.
2.  Pokud destičky brání vložení třmenu na kotouč, pevně zatlačte rukama na destičky, aby se písty zatáhly.
3. Utáhněte upevňovací šrouby (bod 2) třmenu či třmenů utahovacím momentem předepsaným výrobcem vozidla.
4. Použijte následující doporučené utahovací momenty:
 
Typ šroubu​​​​ M10x1.25 M10x1.25 M8x1.25
Utahovací moment 50 Nm 50 Nm 28 Nm

5.  Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny a v případě potřeby ji doplňte novou kapalinou podle doporučení výrobce vozidla.
 
6. Sundejte vozidlo ze stojanu.
 
7. Opakovaně stiskněte povolte brzdovou páčku/pedál, dokud se neobnoví normální odpor. Zkontrolujte účinnost brzdění.
Třmeny jsou umístěné zpět na brzdovém kotouči a upevňovací šrouby jsou utažené
 
 
Všeobecné a bezpečnostní informace
 
Tyto výroby byly zkonstruované v souladu se všemi použitelnými bezpečnostními předpisy. Výrobky nejsou určené k jinému použití, než pro jaké byly vyvinuté a vyrobené. Použití k jakémukoli jinému účelu nebo jakákoli úprava či zásah do výrobku může ovlivnit výkon výrobku a může způsobit, že výrobek nebude bezpečný. Taková úprava nebo nesprávné použití vede ke zrušení platnosti omezené záruky. V takovém případě může odpovědnost za zranění či poškození majetku třetích osob nést osoba, která výrobek používá.
 
Výstraha NEBEZPEČÍ! uvedená v těchto pokynech znamená postupy, jejichž nedodržení může s vysokou pravděpodobností způsobit vážný úraz nebo dokonce smrt. VAROVÁNÍ znamená postupy, jejichž nedodržením se může způsobit úraz osob. UPOZORNĚNÍ!: postupy, jejichž nedodržením se může vozidlo poškodit. 
 
NEBEZPEČÍ! 
 • Tento výrobek je nezbytný pro bezpečný provoz vozidla, v němž je namontovaný. Je určený k namontování pouze znalou kvalifikovanou osobou, která byla vyškolena a/nebo má zkušenosti s montáží a použitím, pro něž je výrobek určen.
 • Montážní pracovník musí být vybaven patřičným nářadím a musí mít znalosti a zkušenosti ohledně opravování vozidla. Nepatřičná nebo nesprávná montáž, ať už způsobená nedodržením tohoto návodu nebo jiným způsobem, má za následek zánik omezené záruky s tím, že v případě úrazu osob nebo poškození majetku se může odpovědnost přenést na montážního pracovníka.
 • Společnost Brembo neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené osobě nebo osobou provozující vozidlo, do něhož byl náhradní díl zamontovaný.
 • Použité díly vyměněné v tomto vozidle se nesmí přemontovat do jiného vozidla. Riziko poškození věcí a úrazů osob včetně úmrtí.
 • Vždy zkontrolujte, zda se hladina brzdové kapaliny v nádržce nachází mezi minimální a maximální úrovní vyznačenou na nádržce. Nesprávná hladina může způsobit únik brzdové kapaliny nebo snížení účinnosti brzdového systému. Příliš mnoho nebo příliš málo brzdové kapaliny v nádržce může způsobit nesprávné fungování brzd a úraz osob, včetně smrti.
 • U každé nápravy vždy vyměňte oba brzdové kotouče za dodané kotouče. Při každé výměně kotoučů je nutné vyměnit i destičky.
 • Zabraňte kontaktu tuků a jiných maziv s brzdnými plochami kotoučů a destiček, protože by to mohlo ovlivnit účinnost brzdového systému a způsobit vážné fyzické poškození.
 
VAROVÁNÍ!
 • Při výměně výrobku a souvisejících položek, jako je brzdová kapalina, brzdové destičky, brzdové čelisti a podobně, bude technik vystaven kapalinám a dílům, které lze považovat za „nebezpečný odpad“ podle platných zákonů a předpisů. Tyto odpady je nutno zrecyklovat a/nebo zlikvidovat v souladu se všemi zákony a předpisy v platném znění. Nesplněním tohoto pokynu může být viník vystaven postihu podle zákonů o ochraně životního prostředí a může způsobit újmu na zdraví či poškození majetku svého či jiných osob.
 • Vyvarujte se nesprávné montáže: Je nezbytné zamezit prudkým nárazům a/nebo poškození výrobku, jeho částí a součástí, protože to může snížit jejich účinnost a způsobit nesprávné fungování. Vyměňte případný poškozený díl nebo součást.
 • Předcházení úrazům: 
 • Používejte patřičné osobní pracovní prostředky na ochranu před vdechnutím prachu uvolňovaného čistěním dílů.
 • Při demontáži a zpětné montáži dílů s ostrými hranami používejte pracovní rukavice.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu pokožky s třecím materiálem mezi destičkami a obložením čelistí: riziko odřenin.
 • Při demontáži pístů třmenů stlačeným vzduchem nezasahujte rukama do uložení destičky: riziko rozdrcení rukou.
 • Vyvarujte se přímého kontaktu s brzdovou kapalinou: riziko podráždění pokožky a očí. V případě náhodného zasažení je důkladně očistěte podle pokynů výrobce vozidla nebo brzdové kapaliny.
 • Elektrické součástky nevystavujte elektrostatickému náboji ani nárazům, které by mohly poškodit plastové díly.
 • Vymontované elektrické součástky chraňte před vlhkostí.
 • Zajistěte správné zapojení všech elektrických kontaktů: zkontrolujte, zda se rozsvítí výstražné kontrolky. Pokud se výstražné kontrolky nerozsvítí, může to způsobit snížení účinnosti brzdového systému nebo nesprávné fungování brzdové signalizace.
Záruka
Zaručujeme, že tento výrobek splňuje specifikace výrobce a že neobsahuje vady materiálu a zpracování. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Záruka má dobu trvání omezenou dva roky od data nákupu nebo delší dobu stanovenou zákonem. Vadu je nutné nahlásit do 60 dnů od jejího zjištění a nejpozději do dvou let od data zakoupení. V případě, že se závada potvrdí a vztahuje se na ni záruka, bude výrobek opraven nebo vyměněn za nový či repasovaný. Záruka se nevztahuje na škody způsobené zcela nebo zčásti nesprávným použitím, požárem, chemickou korozí, nedovoleným použitím nebo použitím k jiným než zamýšleným účelům, použitím na jiném než určeném modelu, nesprávnou instalací nebo v rozporu s tím, co je stanoveno výrobcem či nedodržením plánem údržby výrobku dle předpisu výrobce v poskytnutých pokynech.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Montáž na motorku
Přečtěte si následující článek
Pokyny k seřízení hlavního válce RCS a hlavního válce RCS corsacorta
Zásady ochrany osobních údajů">