Pravidlá týkajúce sa súborov cookie

Tieto pravidlá týkajúce sa súborov cookie obsahujú dôležité informácie o rôznych typoch súborov cookie, ktoré by mohli byť nainštalované do zariadení používateľa počas prehliadania webového sídla www.bremboparts.com (ďalej len „webové sídlo“). 

1.    Typy získavaných údajov, účel, právny základ pre spracúvanie a obdobie uchovávania údajov
Čo sú súbory cookie?
Súbory cookie sú malé textové reťazce, ktoré webové sídla navštívené používateľom odosielajú do jeho koncového zariadenia (zvyčajne prehliadača), kde sa uložia, a potom sa opäť prenesú na rovnaké webové sídla pri ďalšej návšteve toho istého používateľa. Obsahujú rôzne informácie a plnia rôzne funkcie (napr. počítačová autentifikácia, monitorovanie relácií, ukladanie preferencií pre zasielanie reklamných správ atď.). Každý súbor cookie obsahuje rôzne údaje (napr. názov servera, z ktorého pochádza, číselný identifikátor atď.). Takéto údaje môžu zostať v zariadení používateľa rôzne časové obdobia – počas relácie prehliadača, niekoľko hodín, niekoľko dní alebo dlhšie obdobia.

Webové sídlo inštaluje tieto súbory cookie:
 
A) Technické a analytické súbory cookie s obmedzeným identifikačným potenciálom.
Technické súbory cookie.
Technické súbory cookie sú súbory cookie, ktoré sa používajú výlučne na účely prenosu komunikácie na elektronickej komunikačnej sieti alebo ak je to nevyhnutne potrebné, poskytovateľovi služby počítačovej spoločnosti, o ktorú účastník alebo používateľ výslovne požiadal. Technické súbory cookie sú nevyhnutné na správne fungovanie webového sídla. Bez použitia týchto súborov cookie by niektoré operácie nebolo možné vykonávať alebo by boli zložitejšie a/alebo menej bezpečné. Technické súbory cookie sú preto nevyhnutné. Technické súbory cookie si nevyžadujú súhlas používateľa, pretože sú nevyhnutné na správne fungovanie webového sídla:
 
Názov súboru cookie Účel Údaje, ktoré obsahuje súbor cookie Uplynutie platnosti súboru cookie
Názov súboru cookieckp ÚčelZaznamenáva preferencie používateľa v súvislosti so správou súborov cookie. Tech = technické súbory cookie, štat = štatistické súbory cookie tretích strán, profil = profilovacie súbory cookie Údaje, ktoré obsahuje súbor cookietech,stat,profile Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok
Názov súboru cookieaft ÚčelSúbor cookie potrebný na zabránenie odoslania údajov z formulára na iné webové sídlo Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieJedinečný alfanumerický kód Uplynutie platnosti súboru cookieRelácia
Názov súboru cookiecnt ÚčelKrajina prehliadania webového sídla Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieIdentifikačný kód ISO krajiny (napr. IT, USA, FR) Uplynutie platnosti súboru cookieTrvalý
Názov súboru cookielng ÚčelJazyk prehliadania webového sídla Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieIdentifikačný kód ISO kultúry (napr.it, en, fr) Uplynutie platnosti súboru cookieTrvalý
Názov súboru cookieaut ÚčelAutentifikačný súbor cookie, ktorý umožňuje používateľom neprihlasovať sa do služby pri každom prístupe na webové sídlo Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieJedinečný alfanumerický kód Uplynutie platnosti súboru cookieRelácia
 
Analytické súbory cookie
Analytické súbory cookie sa, naopak, používajú na analýzu a meranie používania webového sídla používateľmi a získavajú súhrnné informácie prevažne štatistického charakteru (napr. koľko času na webovom sídle strávite, počet návštevníkov webového sídla atď.).
a. Analytické súbory cookie prvej strany: podobné technickým súborom cookie, pretože ich inštaluje priamo spoločnosť Brembo, ktorú navštevujete, s cieľom zlepšiť použiteľnosť. Tieto súbory si nevyžadujú súhlas používateľa.
b. Analytické súbory cookie tretej strany: súbory cookie vytvorené a nainštalované tretími stranami na analýzu prehliadania zo strany používateľov, vytváranie štatistík o návštevnosti a zlepšovanie ponuky obsahu. Analytické súbory cookie tretích strán sú podobné technickým súborom cookie, kde prevádzkovateľ údajov prijíma vhodné opatrenia na zníženie identifikovateľnosti používateľa a tretia strana neporovnáva údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookie s inými údajmi získanými z iného zdroja. 
Analytický súbor cookie používaný týmto webovým sídlom je Google Analytics, čo je služba webovej analýzy poskytovaná spoločnosťou Google LLC (ďalej len „Google“). Webové sídlo používa súbor cookie služby Google Analytics pri súčasnom prijatí nástrojov, ktoré znižujú identifikačnú schopnosť (maskovanie časti IP adresy). Predmetný súbor cookie je teda obmedzený na získavanie informácií v súhrnnej forme s cieľom analyzovať a monitorovať – len na štatistické účely – prehliadanie webového sídla používateľmi. Nie je teda potrebný súhlas používateľa, keďže je aktívna funkcia anonymizácie IP adresy a údaje sa používajú v súhrnnej forme.

Ak si používateľ neželá, aby jeho údaje využívala spoločnosť Google, môže si nainštalovať doplnok prehliadača spôsobom opísaným spoločnosťou Google na nasledujúcich adresách: 

Inštalácia tohto doplnku zabraňuje kódu JavaScript služby Google Analytics (ga.js a dc.js), ktorý je spustený na webovom sídle, zdieľať informácie so spoločnosťou Google o aktivite používateľa pri jeho návšteve webového sídla. 
Analytické súbory cookie spoločnosti Google s obmedzeným identifikačným potenciálom:
 
Názov súboru cookie Účel Údaje, ktoré obsahuje súbor cookie Uplynutie platnosti súboru cookie Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov (pre súbory cookie tretích strán)
Názov súboru cookie_gat ÚčelObmedzuje frekvenciu žiadostí Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieÚdaje o prehliadaní, ktoré stránky boli navštívené, IP adresa, pôvod používateľa Uplynutie platnosti súboru cookie1 minúta Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookie_ga ÚčelSúbor cookie služby Google Analytics, jedinečný identifikátor na generovanie anonymných štatistických údajov o používaní webového sídla Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieÚdaje o prehliadaní, ktoré stránky boli navštívené, IP adresa, pôvod používateľa Uplynutie platnosti súboru cookie2 roky Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookie_gid ÚčelSúbor cookie služby Google Analytics, jedinečný identifikátor na generovanie anonymných štatistických údajov o používaní webového sídla Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieÚdaje o prehliadaní, ktoré stránky boli navštívené, IP adresa, pôvod používateľa Uplynutie platnosti súboru cookie1 deň Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookie_gali ÚčelSúbor cookie služby Google Analytics, jedinečný identifikátor na generovanie anonymných štatistických údajov o používaní webového sídla Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieÚdaje o prehliadaní, ktoré stránky boli navštívené, IP adresa, pôvod používateľa Uplynutie platnosti súboru cookieRelácia
 
B) Profilovacie súbory cookie
Profilovacie súbory cookie sú určené na vytváranie profilov používateľov a používajú sa na zasielanie reklamných správ v súlade s preferenciami používateľa v súvislosti s prehliadaním internetu. Pomocou týchto súborov cookie môžu byť do terminálu používateľa odosielané reklamné správy v súlade s preferenciami používateľa počas jeho prehliadania internetu. Profilovacie súbory cookie nie sú potrebné na správne fungovanie webového sídla, a preto sa používateľ môže rozhodnúť, či povolí alebo zakáže inštaláciu týchto súborov cookie. Právnym základom, ktorý oprávňuje spracúvanie osobných údajov na tento účel, je súhlas používateľa s inštaláciou profilovacích súborov cookie, ktorý môže používateľ poskytnúť alebo odvolať pre každý súbor cookie prostredníctvom nasledujúcich odkazov:
 
 
Neposkytnutie súhlasu nemá žiadny vplyv na prehliadanie webového sídla. Tieto súbory cookie sa povoľujú kliknutím na „Prijať všetky“ na informačnom banneri, ktorý sa objaví pri začatí prehliadania webového sídla, alebo je možné ich zakázať cez sekciu „Prispôsobiť“ na informačnom banneri:
ak chcete poskytnúť súhlas s ich inštaláciou, kliknite na Povoliť (Zakázané) Naopak, ak chcete odvolať súhlas s ich inštaláciou a zakázať ich, kliknite na Zakázať (Povolené)
 
Profilovacie súbory cookie tretích strán, ktoré webové sídlo používa alebo ktoré by webové sídlo mohlo použiť, sú:
 
Názov súboru cookie Účel Údaje, ktoré obsahuje súbor cookie Uplynutie platnosti súboru cookie Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov (pre súbory cookie tretích strán)
Názov súboru cookie_fbp ÚčelSúbor cookie, ktorý používa Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky od treťostranných inzerentov v reálnom čase. Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieFunkcie a služby webového sídla Uplynutie platnosti súboru cookie3 mesiace Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookiefr ÚčelSúbor cookie používaný Facebookom, ktorý umožňuje zobrazovať reklamy, tipy a organizácie v súlade s preferenciami používateľa. Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieIdentifikátor používateľa a prehliadača, časová pečiatka, iné údaje (šifrované identifikátory Facebooku a prehliadača) Uplynutie platnosti súboru cookie3 mesiace Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookiesb ÚčelSúbor cookie používaný Facebookom, ktorý identifikuje prehliadač z dôvodov bezpečnosti a integrity webového sídla vrátane obnovenia účtu a identifikácie potenciálne ohrozených účtov Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieIdentifikátor prehliadača a časová pečiatka Uplynutie platnosti súboru cookie2 roky Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookiec_user ÚčelSúbor cookie používaný Facebookom na overenie účtu a registráciu dátumu prístupu. Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieIdentifikátor používateľa (Identifikátor Facebooku) Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookiexs ÚčelSúbor cookie používaný Facebookom na overenie účtu a registráciu dátumu prístupu. Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieidentifikátor relácie, dátum vytvorenia, hodnota autentifikácie, bezpečný stav relácie, identifikátor skupiny vyrovnávacej pamäte Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookiedatr ÚčelSúbor cookie používaný Facebookom, ktorý identifikuje prehliadač z dôvodov bezpečnosti a integrity webového sídla vrátane obnovenia účtu a identifikácie potenciálne ohrozených účtov Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieIdentifikátor prehliadača a časová pečiatka (identifikátor prehliadača) Uplynutie platnosti súboru cookie2 roky Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookiepl ÚčelSúbor cookie používaný Facebookom na registráciu prístupu zariadenia alebo prehliadača prostredníctvom platformy Facebook Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieS alebo N Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieact ÚčelSúbor cookie používaný Facebookom na analýzu a výskum Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieFunkcie a služby webového sídla Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookiewd ÚčelSúbor cookie používaný Facebookom: ide o výkonový súbor cookie, ktorý sleduje časti obrazovky používateľa, aby mu ponúkol optimálny zážitok na základe obrazovky jeho zariadenia. Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieFunkcie a služby webového sídla Uplynutie platnosti súboru cookie7 dní Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookiespin ÚčelSúbor cookie, ktorý používa Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky od treťostranných inzerentov v reálnom čase. Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieFunkcie a služby webového sídla Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookielocale ÚčelSúbor cookie, ktorý používa Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky od treťostranných inzerentov v reálnom čase. Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieFunkcie a služby webového sídla Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookiepresence ÚčelSúbor cookie, ktorý používa Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky od treťostranných inzerentov v reálnom čase. Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieFunkcie a služby webového sídla Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok
Názov súboru cookie_gcl_au ÚčelSúbor cookie používaný na sledovanie a ukladanie údajov o konverziách reklamnej kampane (Google Ads) Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie3 mesiace Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieIDE ÚčelSúbor cookie používaný službami Google na zaznamenávanie a podávanie správ o činnosti používateľa na webovom sídle po zobrazení alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta s cieľom merať účinnosť reklamy a zobrazovať reklamu zacielenú na používateľa Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie13 mesiace Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookie__Secure-3PSIDCC ÚčelSúbor cookie používaný na personalizáciu. Zlepšuje používateľskú skúsenosť poskytovaním personalizovaných funkcií a obsahu
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie2 roky Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieSIDCC ÚčelSúbor cookie používaný na zabezpečenie umožňuje autentifikáciu používateľov, predchádzanie podvodným aktivitám a ochranu používateľov počas ich interakcie so službou
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookie__Secure-3PAPISID ÚčelSúbor cookie používaný na personalizáciu. Zlepšuje používateľskú skúsenosť poskytovaním personalizovaných funkcií a obsahu
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie2 roky Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookie__Secure-3PSID ÚčelSúbor cookie používaný na personalizáciu. Zlepšuje používateľskú skúsenosť poskytovaním personalizovaných funkcií a obsahu
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie2 roky Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookie__Secure-1PAPISID ÚčelSúbor cookie používaný na personalizáciu. Zlepšuje používateľskú skúsenosť poskytovaním personalizovaných funkcií a obsahu
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieSAPISID ÚčelSúbor cookie používaný na personalizáciu. Zlepšuje používateľskú skúsenosť poskytovaním personalizovaných funkcií a obsahu
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie2 roky Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieSSID ÚčelSúbor cookie používaný na personalizáciu. Zlepšuje používateľskú skúsenosť poskytovaním personalizovaných funkcií a obsahu
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie2 roky Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieHSID ÚčelSúbor cookie používaný na zabezpečenie umožňuje autentifikáciu používateľov, predchádzanie podvodným aktivitám a ochranu používateľov počas ich interakcie so službou
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie2 roky Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieAPISID ÚčelSúbor cookie používaný na zabezpečenie umožňuje autentifikáciu používateľov, predchádzanie podvodným aktivitám a ochranu používateľov počas ich interakcie so službou
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie2 roky Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieSID ÚčelSúbor cookie používaný na zabezpečenie umožňuje autentifikáciu používateľov, predchádzanie podvodným aktivitám a ochranu používateľov počas ich interakcie so službou
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie2 roky Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookie__Secure-1PSID Súbor cookie používaný na personalizáciu. Zlepšuje používateľskú skúsenosť poskytovaním personalizovaných funkcií a obsahu
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieNID ÚčelSúbor cookie používaný na personalizáciu. Zlepšuje používateľskú skúsenosť poskytovaním personalizovaných funkcií a obsahu
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie6 mesiace Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieDV ÚčelSúbor cookie používaný na registráciu súhlasu s používaním služieb Google
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookie1P_JAR ÚčelSúbor cookie používaný na personalizáciu. Zlepšuje používateľskú skúsenosť poskytovaním personalizovaných funkcií a obsahu
(Google)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok
Názov súboru cookie_rdt_uuid ÚčelSúbor cookie používaný na remarketingové aktivity na sieti Reddit
(Reddit.com)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie3 mesiace
Názov súboru cookie__aypstp ÚčelSúbor cookie používaný službou YouKu na získavanie, identifikáciu a uchovávanie informácií o návšteve a používaní zo strany používateľa alebo na zobrazovanie informácií alebo funkcií, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé, a na optimalizáciu jeho rozhodnutí týkajúcich sa reklamy
(YouKu.com)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookieRelácia
Názov súboru cookie__ayscnt ÚčelSúbor cookie používaný službou YouKu na získavanie, identifikáciu a uchovávanie informácií o návšteve a používaní zo strany používateľa alebo na zobrazovanie informácií alebo funkcií, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé, a na optimalizáciu jeho rozhodnutí týkajúcich sa reklamy
(YouKu.com)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookieRelácia
Názov súboru cookie__arpvid ÚčelSúbor cookie používaný službou YouKu na získavanie, identifikáciu a uchovávanie informácií o návšteve a používaní zo strany používateľa alebo na zobrazovanie informácií alebo funkcií, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé, a na optimalizáciu jeho rozhodnutí týkajúcich sa reklamy
(YouKu.com)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookieRelácia Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookie__ayft Súbor cookie používaný službou YouKu na získavanie, identifikáciu a uchovávanie informácií o návšteve a používaní zo strany používateľa alebo na zobrazovanie informácií alebo funkcií, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé, a na optimalizáciu jeho rozhodnutí týkajúcich sa reklamy
(YouKu.com)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Relácia Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieTfstk ÚčelSúbor cookie používaný službou YouKu na získavanie, identifikáciu a uchovávanie informácií o návšteve a používaní zo strany používateľa alebo na zobrazovanie informácií alebo funkcií, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé, a na optimalizáciu jeho rozhodnutí týkajúcich sa reklamy
(YouKu.com)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie3 mesiace Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieL ÚčelSúbor cookie používaný službou YouKu na získavanie, identifikáciu a uchovávanie informácií o návšteve a používaní zo strany používateľa alebo na zobrazovanie informácií alebo funkcií, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé, a na optimalizáciu jeho rozhodnutí týkajúcich sa reklamy
(YouKu.com)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie3 mesiace Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieIsg ÚčelSúbor cookie používaný službou YouKu na získavanie, identifikáciu a uchovávanie informácií o návšteve a používaní zo strany používateľa alebo na zobrazovanie informácií alebo funkcií, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé, a na optimalizáciu jeho rozhodnutí týkajúcich sa reklamy
(YouKu.com)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie3 mesiace Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookie__ayspstp ÚčelSúbor cookie používaný službou YouKu na získavanie, identifikáciu a uchovávanie informácií o návšteve a používaní zo strany používateľa alebo na zobrazovanie informácií alebo funkcií, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé, a na optimalizáciu jeho rozhodnutí týkajúcich sa reklamy
(YouKu.com)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie2 dní Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookie__aysid ÚčelSúbor cookie používaný službou YouKu na získavanie, identifikáciu a uchovávanie informácií o návšteve a používaní zo strany používateľa alebo na zobrazovanie informácií alebo funkcií, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé, a na optimalizáciu jeho rozhodnutí týkajúcich sa reklamy
(YouKu.com)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie2 dní Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookieCna ÚčelSúbor cookie používaný službou YouKu na získavanie, identifikáciu a uchovávanie informácií o návšteve a používaní zo strany používateľa alebo na zobrazovanie informácií alebo funkcií, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé, a na optimalizáciu jeho rozhodnutí týkajúcich sa reklamy
(YouKu.com)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookiexlly_s ÚčelSúbor cookie používaný službou YouKu na získavanie, identifikáciu a uchovávanie informácií o návšteve a používaní zo strany používateľa alebo na zobrazovanie informácií alebo funkcií, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé, a na optimalizáciu jeho rozhodnutí týkajúcich sa reklamy
(YouKu.com)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie1 deň Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
Názov súboru cookie__ysuid ÚčelSúbor cookie používaný službou YouKu na získavanie, identifikáciu a uchovávanie informácií o návšteve a používaní zo strany používateľa alebo na zobrazovanie informácií alebo funkcií, ktoré by mohli byť pre používateľa zaujímavé, a na optimalizáciu jeho rozhodnutí týkajúcich sa reklamy
(YouKu.com)
Údaje, ktoré obsahuje súbor cookieAlfanumerický identifikátor Uplynutie platnosti súboru cookie1 rok Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov
 
2.    Zakázanie súborov cookie
Všetky moderné prehliadače umožňujú používateľom rozhodnúť sa, či zablokujú inštaláciu súborov cookie na svojom termináli, prípadne vymažú tie, ktoré sú už nainštalované. Pri technických alebo navigačných súboroch cookie vám pripomíname, že v prípade ich odinštalovania môže byť prehliadanie webového sídla zložité alebo dokonca nemožné.

Nižšie sú uvedené spôsoby, ako zakázať inštaláciu súborov cookie v najmodernejších prehliadačoch:
 
Bez ohľadu na vyššie uvedené môžu používatelia tiež využívať Your Online Choices. Prostredníctvom tejto služby je možné spravovať preferencie sledovania väčšiny reklamných nástrojov.
Pre viac informácií o spracúvaní vašich údajov na tomto webovom sídle a o uplatnení vašich práv podľa nariadenia si prečítajte Pravidlá ochrany osobných údajov webového sídla.
 
3.    Tlačidlá a widgety sociálnych sietí
Osobné údaje získané a spracované v nadväznosti na prehliadanie webového sídla https://www.bremboparts.com budú uchovávané po celú dobu poskytovania služby a následne budú okamžite vymazané. Technické a analytické súbory cookie nainštalované prostredníctvom webového sídla sú dočasné a automaticky sa vymažú po uplynutí ich platnosti uvedenej v tomto oznámení.

Sociálne tlačidlá sú „tlačidlá“ nachádzajúce sa na webovom sídle, ktoré predstavujú ikonky sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube atď.) a ktoré vám jedným „kliknutím“ umožňujú interakciu priamo so sociálnymi platformami. Sociálne tlačidlá na tomto webovom sídle sú odkazy, ktoré odkazujú na účty spoločnosti Brembo na zobrazených sociálnych sieťach. Používaním týchto tlačidiel sa však na webovom sídle nenainštalujú súbory cookie tretích strán.

V každom prípade uvádzame odkazy, kde si používateľ môže prečítať oznámenie o ochrane osobných údajov súvisiace so správou údajov sociálnymi sieťami, na ktoré odkazujú tlačidlá:
 
Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si Pravidlá ochrany osobných údajov
 
Zásady ochrany osobných údajov">