Support

Pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia

Pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia na webovom sídle www.bremboparts.com
Vážený používateľ, 
na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako spravovať svoje osobné údaje prostredníctvom nášho webového sídla.
Toto oznámenie poskytujeme nielen na splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona v súvislosti s ochranou osobných údajov stanovenou v nariadení (EÚ) 2016/679 alebo „nariadení“, ale aj preto, lebo sme presvedčení, že ochrana osobných údajov je základnou hodnotou našej podnikateľskej činnosti a chceme poskytnúť všetky informácie, ktoré vám môžu pomôcť chrániť vaše súkromie a spravovať používanie vašich údajov v súvislosti s navigáciou na našom webovom sídle.
 
Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba
Prevádzkovateľ osobných údajov, t. j. ten, kto rozhoduje o spôsoboch a účeloch spracúvania, je spoločnosť Brembo S.p.a. (ďalej len „Brembo“) so sídlom na adrese Curno, via Brembo 25, 24035 (BG). Prevádzkovateľa môžete kontaktovať použitím e-mailovej adresy privacy.italy@brembo.it, tel. 035.6052111.
 
Zodpovednú osobu, ktorá je osoba poverená kontrolou dodržiavania nariadenia, môžete kontaktovať na adrese privacy.italy@brembo.it alebo na adrese sídla prevádzkovateľa do rúk zodpovednej osobe.
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Keď navštívite, konzultujete alebo použijete služby dostupné na tomto webovom sídle, môžeme spracúvať nasledujúce údaje týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných osôb v súlade s platnou legislatívou a ako je uvedené nižšie.
 
1. Formulár, newsletter a e-mail
 
1.1 Získavané osobné údaje
- Meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, krajina a ďalšie údaje (ako je adresa, mesto, PSČ, kraj, typ aktivity, typ súkromného/firemného profilu, vozidlo); 
- Emailová adresa;
- Údaje potrebné na overenie prostredníctvom účtu Google alebo Microsoft, ak používateľ pokračuje v overovaní do osobnej oblasti prostredníctvom spoločnosti Google alebo Microsoft. Rozumie sa, že Google a Microsoft fungujú ako nezávislí správcovia údajov, preto je užívateľ vyzvaný, aby si pred prihlásením prečítal príslušné Zásady ochrany osobných údajov dostupné na nasledujúcich odkazoch: 
 
1.2 Účel spracúvania
A) Na registráciu účtu (napríklad keď sa zaregistrujete a vstúpite do vyhradenej sekcie) a umožní vám využívať požadované služby (napríklad poskytnúť vám pomoc požadovanú v súvislosti s našimi produktmi); 
B) Na reagovanie na vaše požiadavky (napríklad spontánnym zasielaním správ, e-mailov na adresy spoločnosti Brembo uvedené na webovom sídle, vyžiadanie informácií o produktoch Brembo Expert a Brembo, vyplnenie  formulárov na registráciu na konkrétne webináre atď.), ktoré zahŕňajú následné získanie použitej e-mailovej adresy; 
C) Na zasielanie newsletterov a obchodných/propagačných informácií o produktoch Brembo prostredníctvom e-mailu, žiadostí o účasť na prieskume trhu, ako aj akýchkoľvek prieskumov spokojnosti zákazníkov.
 
1.3 Povinné alebo nepovinné poskytnutie údajov
Poskytnutie údajov označených hviezdičkou vo vzoroch alebo formulároch dostupných na webovom sídle je povinné na vybavenie vašej požiadavky a ich neúplné poskytnutie alebo neposkytnutie znemožní poskytnutie požadovanej služby. Poskytnutie dodatočných údajov vo vyhradenej sekcii (váš profil) je nepovinné, neposkytnutie nemá žiadne dôsledky.  
Pole krajiny sa vyžaduje vo formulári „žiadosti o informácie“ na webovom sídle. 
Povinné v prípadoch A) a B) na vybavenie vašej požiadavky a neúplné poskytnutie alebo neposkytnutie znemožní poskytnutie požadovanej služby.
Nepovinné v prípade C) na zasielanie reklamných správ o produktoch Brembo. 
Akékoľvek odmietnutie nebude mať žiadny vplyv na navigáciu na webovom sídle alebo prístup do vyhradenej sekcie (bude však mať za následok iba neprijímanie propagačnej komunikácie).
 
1.4 Spôsob a miesto spracúvania
Spracúvanie spojené s webovými službami tohto webového sídla sa uskutočňujú v Európe.
Osobné údaje sa spracúvajú najmä automatizovanými nástrojmi podľa zásad nevyhnutnosti, zákonnosti, správnosti, primeranosti a transparentnosti na uvedené účely a podľa podmienok zákonnosti (právny základ). Dodržiavajú sa špecifické bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo strate údajov, nezákonnému alebo nesprávnemu použitiu a neoprávnenému prístupu.
 
1.5 Právny základ spracúvania údajov
Pokiaľ ide o účely súvisiace so správou vašej žiadosti a účtu, spracúvanie je nevyhnutné na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na vašu žiadosť a na plnenie zmluvy.
Pokiaľ ide o účel zasielania reklamných správ, údaje sa spracúvajú iba v prípade, ak ste udelili svoj osobitný súhlas (ktorý je možné kedykoľvek odvolať) alebo ak ste o zasielanie konkrétne požiadali prostredníctvom osobitného formulára žiadosti.
 
1.6 Príjemcovia údajov
Údaje spracúvajú pracovníci spoločnosti Brembo, ktorí sú oprávnení spracúvať údaje, a jej dodávatelia, ktorí poskytujú služby, ako je technická správa webového sídla a hostingová služba, ako sprostredkovatelia údajov. Takéto subjekty konajú na základe pokynov spoločnosti Brembo.  
Úplný a aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov údajov si môžete vyžiadať od spoločnosti Brembo na vyššie uvedených adresách.
 
1.7 Obdobie uchovávania údajov
Na obdobie nevyhnutne potrebné na splnenie uvedených účelov alebo na vybavenie vašej žiadosti v súlade so zákonnými povinnosťami uchovávania. V prípade spracúvania na marketingové účely sa údaje uchovávajú do odvolania súhlasu a v každom prípade v rámci maximálnych lehôt  povolených zákonom alebo osobitnými ustanoveniami dozorného orgánu.
 
2. Navigácia
 
2.1 Získavané osobné údaje
IP adresa a údaje o navigácii;
 
2.2 Účel spracúvania
Navigácia na webovom sídle. IT systémy a softvérové postupy používané na prevádzkovanie tohto webového sídla získavajú pri svojej bežnej prevádzke niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitne spojený s používaním internetových komunikačných protokolov. Ide o informácie, ktoré sa nezískavajú na to, aby boli spojené s identifikovanými dotknutými osobami, ale ktoré by svojou povahou mohli prostredníctvom spracovania a spojenia s údajmi uchovávanými tretími stranami umožniť identifikáciu používateľov. 
Táto kategória údajov zahŕňa IP adresy alebo názvy domén počítačov používateľov, ktorí sa pripájajú na webové sídlo. Údaje o navigácii sa potom používajú na získanie anonymných štatistických informácií o používaní stránky a na kontrolu jej fungovania; 
Inštalácia technických/relačných súborov cookie na zlepšenie funkčnosti webového sídla a ďalších súborov cookie, ako je opísané v pravidlách týkajúcich sa súborov cookie, ktoré si môžete prečítať a sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze.
 
2.3 Povinné a nepovinné poskytovanie údajov
Povinné na návštevu webového sídla a na prístup k rôznym funkciám webového sídla.
 
2.4 Spôsob a miesto spracúvania
Spracúvanie spojené s webovými službami tohto webového sídla sa uskutočňuje v Európe.
Osobné údaje sa spracúvajú najmä automatizovanými nástrojmi podľa zásad nevyhnutnosti, zákonnosti, správnosti, primeranosti a transparentnosti na uvedené účely a podľa podmienok zákonnosti (právny základ). Dodržiavajú sa špecifické bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo strate údajov, nezákonnému alebo nesprávnemu použitiu a neoprávnenému prístupu.
 
2.5 Právny základ spracúvania údajov
Vaše údaje sa spracúvajú na základe potreby poskytnúť vám nástroje potrebné na návštevu webového sídla a prístup k sprístupneným funkciám.
 
2.6 Príjemcovia údajov
Údaje spracúvajú pracovníci spoločnosti Brembo, ktorí sú oprávnení spracúvať údaje, a jej dodávatelia, ktorí poskytujú služby, ako je technická správa webového sídla a hostingová služba, ako sprostredkovatelia údajov. Takéto subjekty konajú na základe pokynov spoločnosti Brembo.  
Úplný a aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov údajov si môžete vyžiadať od spoločnosti Brembo na vyššie uvedených adresách.
 
2.7 Obdobie uchovávania údajov
Na trvanie relácie a celé trvanie používania webového sídla.
Spoločnosť Brembo na webovom sídle poskytuje aj službu zameranú na identifikáciu charakteristík a špecifikácií automobilu (ako sú platničky a brzdy, kotúče a bubny, čeľuste atď.) a súvisiacich produktov spoločnosti Brembo, ktoré by sa mohli použiť. Na využitie tejto služby je potrebné evidenčné číslo vozidla. Tieto údaje nebudú uchovávané ani nebudú predmetom ďalšej analýzy zo strany spoločnosti Brembo, ani nebudú použité/spojené s registračnými údajmi na identifikáciu fyzickej osoby.
 
Práva dotknutých osôb
Kedykoľvek a zdarma môžete mať prístup k svojim údajom, prijímať svoje elektronické osobné údaje v štruktúrovanom a bežne používanom strojovo čitateľnom formáte (právo na prístup) a požiadať nás o ich prenos inému prevádzkovateľovi údajov (prenosnosť údajov), ak je to vhodné, ako aj nechať ich opraviť, aktualizovať, zmeniť (právo na opravu) alebo odstrániť (právo na vymazanie) (s výhradou prípadných výnimiek). Informujeme vás, že žiadosti o vymazanie údajov podliehajú aktuálnym zákonným povinnostiam a uchovávaniu dokumentov, ktoré nám ukladajú zákony alebo predpisy. 
Ak je spracúvanie vašich údajov založené na súhlase, máte právo v relevantných prípadoch svoj súhlas kedykoľvek odvolať (právo na odvolanie súhlasu). Môžete sa kedykoľvek rozhodnúť, že nechcete dostávať žiadne propagačné/komerčné oznámenia, a preto môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich údajov na marketingové účely (právo namietať).  Spracúvanie svojich údajov môžete tiež obmedziť alebo si môžete uplatniť práva uvedené vyššie, a to adresovaním svojej žiadosti zodpovednej osobe na e-mailovú adresu privacy.italy@brembo.it alebo na poštovú adresu Brembo S.p.A., Via Brembo 25, 24035 Curno (BG), c/a Responsabile della Protezione dei Dati. Keď sa budete chcieť na nás obrátiť, uistite sa, že ste uviedli svoje meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu a/alebo telefónne číslo (čísla), aby sme mohli správne spracovať vašu žiadosť. 
Ak sa domnievate, že existuje problém v spôsobe spracúvania vašich osobných údajov, budete mať právo podať sťažnosť národnému dozornému orgánu (www.garanteprivacy.it) alebo dozornému orgánu ktorejkoľvek krajiny EÚ, kde máte obvyklé bydlisko alebo kde došlo k porušeniu.
 
Aktualizácie
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže časom aktualizovať a v takom prípade vás budeme informovať prostredníctvom príslušných vyhlásení o vylúčení zodpovednosti na webovom sídle. 
Posledná aktualizácia – máj 2022
 
Zásady ochrany osobných údajov">