It's possible that some of this content has been automatically translated.

Podporovať

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky www.bremboparts.com
Vážený používateľ, táto stránka vám poskytne informácie o tom, ako spravujeme Vaše osobné údaje prostredníctvom našej webovej stránky.
Tieto informácie poskytujeme nielen preto, aby sme splnili zákonné povinnosti ochrany údajov stanovené v nariadení (EÚ) 2016/679 alebo "nariadení", ale aj preto, že veríme, že ochrana osobných údajov je základnou hodnotou aktivít našej spoločnosti a chceme vám poskytnúť všetky informácie, ktoré by ste mohli potrebovať na ochranu vášho súkromia a kontrolu používania vašich údajov pri navigácii na našich webových stránkach.

Prevádzkovateľ údajov a zodpovedná osoba
Správcom údajov zodpovedným za spracovanie osobných údajov, inými slovami stranou, ktorá preberá zodpovednosť za rozhodnutia týkajúce sa metód a účelov spracovania, je spoločnosť Brembo N.V. (ďalej len "Brembo") so sídlom v Amsterdame v Holandsku a s obchodnou a firemnou adresou v Bergame, via Stezzano 87 – 24126 (BG), Taliansko. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať písomne na e-mailovú adresu privacy@brembo.com alebo telefonicky na čísle +39 035.6052111.

Zodpovedná osoba je osoba poverená monitorovaním dodržiavania nariadenia a možno ju kontaktovať písomne na e-mailovú adresu privacy@brembo.com alebo na fyzickú adresu prevádzkovateľa (s uvedením "do pozornosti zodpovednej osoby").

Informácie o spracúvaní osobných údajov
Keď navštívite alebo prehliadate túto webovú stránku alebo použijete služby, ktoré sú tu dostupné, môžeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb v súlade s platnými právnymi predpismi a podmienkami uvedenými nižšie.

1. Formulár, informačný bulletin a e-mail

1.1 Zhromažďované osobné údaje
- meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, krajina a ďalšie údaje (napr. adresa, obec/mesto, PSČ, provincia, druh podnikania, typ súkromnej osoby/firemný profil, vozidlo);
- e-mailová adresa;
- Údaje potrebné na autentifikáciu prostredníctvom účtov Google alebo Microsoft, ak sa používateľ prihlási do oblasti s obmedzeným prístupom cez Google alebo Microsoft. Upozorňujeme, že spoločnosti Google a Microsoft fungujú ako nezávislí prevádzkovatelia údajov, preto používateľom odporúčame, aby si pred prihlásením prečítali príslušné pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na nasledujúcich odkazoch: 

1.2 Účel spracovania
A) registrácia účtu (napr. keď sa zaregistrujete a vstúpite do vyhradenej oblasti) a umožnenie používania služieb, ktoré požadujete (aby sme mohli reagovať na vaše žiadosti o podporu týkajúcu sa našich produktov alebo aby sme vám umožnili pripojiť sa k online udalostiam a webinárom);
B) Odpovedať na vaše požiadavky (napr. e-mailové správy, ktoré ste spontánne poslali na adresy spoločnosti Brembo uvedené na webových stránkach s cieľom vyžiadať si informácie o produktoch Brembo Expert a Brembo, formuláre, ktoré ste vyplnili na registráciu na konkrétne webináre atď.), pričom následné získanie použitej e-mailovej adresy je implicitné;
C) Posielať vám e-mailové správy obsahujúce informačné bulletiny a obchodné/propagačné informácie týkajúce sa produktov Brembo a žiadosti o vašu účasť na prieskumoch trhu a prieskumoch spokojnosti zákazníkov.

1.3 Či je poskytnutie údajov povinné alebo fakultatívne
Poskytnutie informácií označených hviezdičkou vo formulároch dostupných na webovej stránke je nevyhnutné, aby sme mohli splniť vašu žiadosť. Ak tieto informácie nebudú poskytnuté alebo sú neúplné, nebude možné, aby sme vám poskytli požadovanú službu. Poskytnutie ďalších informácií požadovaných vo vyhradenej oblasti (týkajúcich sa vášho profilu) je fakultatívne a vaša voľba neposkytnúť uvedené informácie nebude mať žiadny vplyv na poskytovanie akýchkoľvek služieb.  
Pole krajiny pobytu musí byť vyplnené vo formulári "žiadosť o informácie" na webovej stránke, aby bolo možné získať uvedené informácie.
Nevyhnutné v prípadoch A) a B) na splnenie vašej žiadosti. Ak tieto informácie nebudú poskytnuté alebo sú neúplné, nebude možné dodať požadovanú službu.
Nepovinné v prípade C), aby sme vám mohli posielať propagačné správy týkajúce sa produktov Brembo. 
Vaše rozhodnutie neposkytnúť tieto informácie vám výhradne zabráni v prijímaní propagačných materiálov a nebude mať žiadny vplyv na vašu schopnosť prehliadať webovú stránku alebo vstúpiť do vyhradenej oblasti.

1.4 Spôsob a miesto spracovania
Procesy súvisiace s webovými službami tejto webovej stránky sa nachádzajú v Európe.
Vaše osobné údaje budú spracúvané prevažne automatizovanými systémami spracúvanými zákonným (v súlade s uvedeným právnym základom), spravodlivým, primeraným a transparentným spôsobom vo vzťahu k dotknutej osobe a len v rozsahu nevyhnutnom na stanovené účely. Implementujú sa špecifické bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo strate údajov a nezákonnému, nesprávnemu alebo neoprávnenému použitiu údajov.

1.5 Právny základ spracovania údajov
Pokiaľ ide o účely spojené so správou vašich žiadostí a registráciou účtu, spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na realizáciu predzmluvných činností v reakcii na vašu žiadosť a na uzatvorenie zmluvy.
Pokiaľ ide o účely súvisiace so zasielaním propagačných správ, vaše osobné údaje budú spracované iba vtedy, ak ste poskytli svoj výslovný súhlas s uvedeným spracovaním (ktorý môžete kedykoľvek odvolať), poskytnutý výslovnou žiadosťou o prijímanie propagačných správ pri zostavovaní formulára žiadosti.

1.6 Príjemca údajov
Vaše osobné údaje budú spracovávať pracovníci spoločnosti Brembo oprávnení vykonávať uvedené spracovateľské činnosti a dodávatelia spoločnosti Brembo, ktorí poskytujú služby, ako je technická správa webových stránok a hostingové služby, ako konajúci spracovatelia údajov. Vyššie uvedené strany budú vykonávať všetky činnosti týkajúce sa spracovania údajov podľa pokynov spoločnosti Brembo.  
Úplný a aktuálny zoznam spracovateľov údajov si môžete vyžiadať od spoločnosti Brembo písomne na ktorúkoľvek z vyššie uvedených adries.

1.7 Doba uchovávania údajov
Po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie uvedených účelov a v súlade s lehotami/obmedzeniami stanovenými zákonom na uchovávanie osobných údajov. V prípade spracovania údajov na marketingové účely budú vaše osobné údaje uchovávané až do odvolania vášho súhlasu, po dobu nepresahujúcu maximálne limity povolené zákonom alebo uložené osobitnými smernicami dozorných orgánov na ochranu údajov.

2. Navigácia

2.1 Zhromažďované osobné údaje
IP adresa a navigačné údaje;

2.2 Účel spracovania
Navigácia na webovej stránke. Digitálne systémy a softvérové postupy používané pri prevádzke a údržbe tejto webovej stránky získavajú určité typy osobných údajov ako súčasť svojich bežných funkcií a prenos týchto údajov je implicitný pri používaní internetových komunikačných protokolov. Aj keď sa tieto informácie nezhromažďujú s úmyslom spojiť sa s identifikovateľnými dotknutými osobami, vzhľadom na povahu a typ týchto informácií môžu byť spracované a korelované s údajmi, ktoré majú k dispozícii tretie strany, na identifikáciu používateľov.
Táto kategória údajov zahŕňa IP adresy a názvy domén identifikujúce počítače používateľov, ktorí sa pripájajú na webovú stránku. Údaje o prehliadaní sa používajú na získanie anonymizovaných štatistických informácií týkajúcich sa používania stránky na monitorovanie funkčnosti samotnej stránky;
Inštalácia technických/relačných súborov cookie na zlepšenie funkčnosti webovej stránky a iných súborov cookie, ako je opísané v zásadách používania súborov cookie, ktoré vám odporúčame prečítať si a získať prístup k nim pomocou nasledujúceho odkazu .

2.3 Či je poskytnutie údajov povinné alebo nepovinné
Nevyhnutné pre prehliadanie webových stránok a prístup k rôznym funkciám webovej stránky.

2.4 Spôsob a miesto spracovania
Procesy súvisiace s webovými službami tejto webovej stránky sa nachádzajú v Európe.
Vaše osobné údaje budú spracúvané prevažne automatizovanými systémami spracúvanými zákonným (v súlade s uvedeným právnym základom), spravodlivým, primeraným a transparentným spôsobom vo vzťahu k dotknutej osobe a len v rozsahu nevyhnutnom na stanovené účely. Implementujú sa osobitné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo strate údajov a nezákonnému, nesprávnemu alebo neoprávnenému použitiu údajov.

2.5 Právny základ spracovania údajov
Vaše údaje sa spracúvajú, aby sme vám poskytli nástroje potrebné na návštevu webovej stránky a prístup k dostupným funkciám.

2.6 Príjemca údajov
Vaše osobné údaje budú spracovávať pracovníci spoločnosti Brembo oprávnení vykonávať uvedené spracovateľské činnosti a dodávatelia spoločnosti Brembo, ktorí poskytujú služby, ako je technická správa webových stránok a hostingové služby, ako konajúci spracovatelia údajov. Vyššie uvedené strany budú vykonávať všetky činnosti týkajúce sa spracovania údajov podľa pokynov spoločnosti Brembo.  
Úplný a aktuálny zoznam spracovateľov údajov si môžete vyžiadať od spoločnosti Brembo písomne na ktorúkoľvek z vyššie uvedených adries.

2.7 Doba uchovávania údajov
Počas trvania relácie a po celú dobu používania webovej stránky

Brembo zahŕňa aj službu webovej stránky na identifikáciu charakteristík a špecifikácií vozidiel (ako sú brzdové doštičky/čeľuste a brzdové kotúče/bubny inštalované na vozidle atď.) a príslušných produktov Brembo použiteľných na konkrétnom vozidle. Pre využívanie tejto služby je potrebné evidenčné číslo vozidla. Tieto informácie nebudú uchovávané ani podrobené žiadnej ďalšej analýze spoločnosťou Bembo a nebudú spojené s informáciami o registrácii vozidiel na identifikáciu fyzických osôb.

Práva dotknutej osoby
Máte právo získať prístup k svojim osobným údajom (právo na prístup); na získanie vašich digitálnych osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi, ak je to vhodné (právo na prenosnosť údajov); požadovať opravu, aktualizáciu alebo úpravu vašich osobných údajov (právo na opravu); a dosiahnuť zrušenie vašich osobných údajov (právo na vymazanie), s výnimkou prípadov, keď sa uplatňujú akékoľvek výnimky z týchto práv. Radi by sme vás informovali, že žiadosti o vymazanie údajov sú podriadené platným právnym zákonom a zákonom o uchovávaní dokumentov uloženým zákonmi a predpismi. 
Ak spracovanie vašich osobných údajov podlieha vášmu súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, ak je to vhodné (právo na odvolanie súhlasu). Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť, že si už neželáte dostávať žiadne ďalšie propagačné/komerčné materiály a namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely (právo namietať).  Môžete tiež požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov (právo na obmedzenie spracovania).
Ktorékoľvek z vyššie uvedených práv môžete uplatniť písomne na e-mailovú adresu zodpovednej osoby, privacy@brembo.com, alebo poštou spoločnosti Brembo N.V. na vyššie uvedenej obchodnej a firemnej adrese s uvedením "do pozornosti zodpovednej osoby". 
Máte právo podať akékoľvek sťažnosti týkajúce sa spôsobov, akými sa vaše osobné údaje spracúvajú, a to tak, že sa obrátite na vnútroštátnu dozornú organizáciu na ochranu údajov krajiny EÚ, v ktorej máte obvyklý pobyt alebo v ktorej podľa vás došlo k porušeniu (www.garanteprivacy.it v Taliansku).

Revízie
Toto informatívne oznámenie môže byť predmetom budúcej revízie. Oznámenie o akýchkoľvek takýchto zmenách bude zverejnené na webovej stránke. 
Posledná revízia – máj 2022
Zásady ochrany osobných údajov">